КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

Обов’язкова анотована дисципліна здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ДИЗАЙН)

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни: Художньо-графічна композиція.

Тип модуля: обов’язковий.

Семестр 3.

Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 180 ; кількість кредитів ЄКТС – 6

Результати навчання:

знати: основні закони і правила побудови композиції; основні композиційні прийоми (ритм, симетрія, статика, пропорції та інш.); основні властивості кольору; принципи побудови кольорових гармоній; особливості сприйняття кольору; основи організації і гармонізації елементів плоскісної композиції;

вміти: на практиці використовувати основні закони і правила побудови композицій; створювати симетричні, асиметричні, динамічні та статичні композиції; гармонізовувати зв’язки елементів композиції; створювати кольорові гармонії; підбирати гармонійні кольори і розуміти принципи роботи з кольором;

володіти: навичками оперування фаховою термінологією та роботи з графічними матеріалами;

здатен продемонструвати вміння вирішувати професійні завдання спираючись на знання законів побудови композиції та законів кольорознавства;

самостійно вирішувати питання щодо художньої виразності та інформативності зображень.

Програмні результати навчання: ПРН 7, ПРН 8, ПРН 17, ПРН 18.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): Основи художньо-графічної композиції, квалітологія швейного виробництва.

Зміст навчального модуля: Закони і правила композиції. Графічні засоби, матеріали і прийоми зображення. Основні закони кольорознавства. Психологічне та емоційне сприйняття кольору. Теорія «Пори року» в одязі. Закони зорового сприйняття в композиції. Аналіз просторової форми сучасного одягу. Принципи художнього оформлення одягу. Методи та засоби художнього проектування.

Види навчальних занять: лекція, лабораторні, консультація.

Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, дослідницький, метод проблемного викладання.

Методи контролю: усний, письмовий, тестовий.

Форми підсумкового контролю: екзамен (семестр 3).

Засоби діагностики успішності навчання: перелік питань, комплекти тестових завдань для поточного та підсумкового контрою.  

Мова навчання:  українська.