КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

Обов’язкова анотована дисципліна здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ДИЗАЙН)

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни: Іноземна мова.

Тип модуля: обов’язковий.

Семестри: 1-4

Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 360; кількість кредитів ЄКТС – 12.

Результати навчання:

знати: основи граматики: синтаксичні та морфологічні особливості іноземних мов (практичне застосування), лексичний мінімум для загального користування;

вміти спілкуватися іноземною мовою;

володіти базовими навичками мовлення, необхідними для читання оригінальної літератури для одержання науково-технічної інформації.

Програмні результати навчання: ПРН 5, ПРН 14, ПРН 23.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): українська та зарубіжна культура; ділова українська мова; філософія, політологія та соціологія.

Зміст навчального модуля: Знайомство. Сім׳я. Кар׳єра. Подорож. Дозвілля. Повсякдення. Життя в місті та в селі. Культурні інтереси. Освіта та наука. Щоденна праця. Звички. Емоції. Люди та культура. Здоров’я. Винахідники та винаходи. Латинська мова та алфавіт. Граматичні категорії іменників, дієслова, прикметника. Прислівник.

Види навчальних занять: практичне, консультація.

Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, наочний, практичний, репродуктивний, проблемно-пошуковий, демонстративний, дослідницький; пізнавально-рольові ігри, навчальні дискусії, методи стимулювання почуття обов’язку і відповідальності; усного та письмового контролю і самоконтролю, індивідуального та фронтального опитування.

Методи контролю: усний, письмовий, тестовий.

Форми підсумкового контролю: залік (семестри: 1-3), екзамен (семестр 4).

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, вправи, перелік питань, комплекти тестових завдань для вхідного, поточного, тематичного, модульного та підсумкового контролів.

Мова навчання:  англійська, французька, німецька.