КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

Обов’язкова анотована дисципліна здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми

ЕКСПЕРТИЗА ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни: Хімія.

Тип модуля: обов’язковий.

Семестр: 2.

Обсяг модуля: загальна кількість годин - 180; кількість кредитів ЄКТС - 6.

Результати навчання:

знати: основні хімічні закони; природу енергетичних ефектів, умови самовільного протікання хімічних процесів та хімічної рівноваги; мати уявлення про будову і властивості неорганічних, органічних, полімерних матеріалів, їх застосування в техніці;

вміти: складати рівняння хімічних реакцій, проводити необхідні розрахунки за основними законами хімії; передбачати можливі властивості неорганічних та органічних речовин; розраховувати концентрації розчинів; знаючи хімічні властивості елементів та закономірності протікання реакцій, удосконалювати технологію хімічних процесів; використовувати теоретичні положення загальної хімії з метою вирішення типових задач фізико-хімічних процесів хімічної технології;

володіти: базовими знаннями з загальної хімії та хімії елементів і сполук, елементарними навичками проведення хімічного експерименту.

Програмні результати навчання: ПРН 1.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): вища та прикладна математика.

Зміст навчального модуля: основні хімічні поняття і закони; будова речовини, природа та типи хімічного зв`язку, взаємозв’язок електронної будови елементів періодичної системи та їх хімічних властивостей; основи енергетики хімічних та фазових перетворень, умови самовільного протікання хімічних процесів; фактори, які впливають на швидкість проходження хімічної реакції та на зміщення хімічної рівноваги для оборотних процесів; загальні закономірності процесів розчинення, їх вплив на протікання різних технологічних процесів; характеристика неорганічних, органічних та високомолекулярних (полімерних) сполук, способи одержання та властивості найбільш поширених сполук; їх застосування для проведення технологічних процесів.

Види навчальних занять: лекція, лабораторне, консультація.

Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, дослідницький.

Методи контролю: усний, письмовий, тестовий, лабораторний

Форми підсумкового контролю: екзамен (семестр 2)

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, перелік питань для модульного, підсумкового контролю та захисту лабораторних робіт, комплекти тестових завдань для захисту лабораторних робіт та підсумкового контролю.

Мова навчання: українська.