КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

Обов’язкова анотована дисципліна здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми

ЕКСПЕРТИЗА ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни: Теоретичні основи експертизи текстилю.

Тип модуля:  обов’язковий.

Семестри: 5, 6.

Обсяг модуля:  загальна кількість годин - 270; кількість кредитів ЄКТС - 9.

Результати навчання:

знати: основні принципи СТР для країн-членів СОТ. зміст основних принципів Угоди ТВТ; повноваження органів виконавчої лади у сфері ТР. особливості оприлюднення ТР та процедур ОВ. ОВ вимогам ТР. Органи з ОВ. процедура призначення органів з ОВ. визнання результатів ОВ, проведеної за межами України;

вміти: застосовувати методи класифікації текстильних матеріалів та виробів, їх особливості. основні класифікаційні ознаки товарів; робити висновки про відповідність текстильних матеріалів;

володіти: знаннями про нормативну базу проведення експертизи текстильних матеріалів; загальними вимогами до органів з сертифікації (ОС) продукції. вимоги до документації ОС продукції. акредитація ОС продукції.. загальні вимоги до ОС систем якості вимоги до персоналу ОС систем якості вимоги до документації ОС систем якості. порядоком акредитації ОС систем якості.

Програмні результати навчання:  ПРН 5, ПРН 6.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): матеріалознавство, експертиза текстильних виробів.

Зміст навчального модуля: Основні класифікаційні ознаки товарів. Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), його особливості. Загальні правила за якими здійснюється класифікування товарів в УКТЗЕД. Посилальні класифікації, їх особливості. Похідні та зв’язані класифікації, їх особливості. Загальні вимоги до органів з сертифікації (ОС) продукції. Вимоги до документації ОС продукції Акредитація ОС продукції. Загальні вимоги до ОС систем якості. Вимоги до персоналу ОС систем якості. Вимоги до документації ОС систем якості. Порядок акредитації ОС систем якості. Структура Закону України (ЗУ) про технічні регламенти та оцінку відповідності (ТР та ОВ).

Види навчальних занять: лекція, практичне, консультація.

Форми навчання:  денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, дослідницький.

Методи контролю: усний, письмовий, тестовий, лабораторний

Форми підсумкового контролю: залік (семестр 5), екзамен (семестр 6).

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, перелік питань для підсумкового контролю та захисту лабораторних робіт, комплекти тестових завдань для захисту лабораторних робіт та підсумкового контролю.

Мова навчання:  українська.