КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

Обов’язкова анотована дисципліна здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми

ЕКСПЕРТИЗА ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни: Експертиза текстильних матеріалів.

Тип модуля: обов’язковий.

Семестри: 4, 5.

Обсяг модуля:  загальна кількість годин - 270; кількість кредитів ЄКТС - 9.

Результати навчання:

знати: нормативну базу проведення експертизи текстильних волокон та ниток, тканин, трикотажних та нетканих полотен;

вміти: розпізнавати матеріали різного сировинного вмісту, способи їх виготовлення і призначення; володіти методами математичної статистики, обробки результатів випробування, аналізувати і робити висновки по ним;

володіти: методами визначення властивостей текстильних матеріалів

Програмні результати навчання:  ПРН 4, ПРН 5, ПРН 6, ПРН 8, ПРН 15.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): основи технології текстилю, матеріалознавство, теоретичні основи експертизи текстилю.

Зміст навчального модуля: Види експертизи текстильних матеріалів та їх класифікація, цілі і задачі, методи та засоби проведення експертизи, основні етапи експертизи текстильних матеріалів. Нормативна база проведення експертизи текстильних матеріалів

Види навчальних занять: лекція, лабораторне, консультація.

Форми навчання:  денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, дослідницький.

Методи контролю: усний, письмовий, тестовий, лабораторний.

Форми підсумкового контролю: екзамен (семестр 4, 5 ) захист КР (семестр 5 )

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, перелік питань для модульного, підсумкового контролю та захисту лабораторних робіт, комплекти тестових завдань для захисту лабораторних робіт, до модульного та підсумкового контролю.

Мова навчання:  українська.