КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Доступ до публічної інформації

Київський національний університет технології та дизайну надає публічну інформацію керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Указом Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

Надання публічної інформації КНТУД здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

Інформація

Документ

Основні документи

Статут

Колективний договір

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Стратегія розвитку КНУТД на 2014-2017 р.

Ліцензія МОНУ

Антикорупційна програма

Політика у сфері якості

Положення про колегіальні органи

Положення про Вчену раду

Положення про Наглядову Раду

Склад наглядової ради

Наказ про затвердження структури університету

Положення про ректорат КНУТД

Положення про Раду ветеранів КНУТД

Положення Студентського парламенту КНУТД

Організація освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок призначення і виплати стипендій

Типове положення про факультет

Положення про факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

Положення про факультет дизайну

Типове положення про деканат

Типове положення про кафедру

Типове положення про докторантуру і аспірантуру

Положення про науково-технічну бібліотеку КНУТД

Положення про електронну бібліотеку КНУТД

Положення про навчально-методичний центр управління підготовкою фахівців

Положення про центр доуніверситетської та індивідуальної освіти

Положення про навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання

Центр дистанційної освіти Навчально-наукового інституту сучасних технологій навчання

Положення про наукове товариство студентів та аспірантів

Нормативно-правовий інструментарій системи забезпечення якості освітньої діяльності в Київському національному університеті технологій та дизайну. Збірник положень. ТОМ 1

Нормативно-правовий інструментарій системи забезпечення якості освітньої діяльності в Київському національному університеті технологій та дизайну. Збірник положень. ТОМ 2

Інформаційний пакет ЄКТС

Сертифікати про акредитацію

Перелік сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки ступеня бакалавра КНУТД

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей ступеня магістр КНУТД

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста КНУТД

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей ступеня бакалавра КНУТД за Переліком-2015

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей ступеня магістра КНУТД за Переліком-2015

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста КНУТД  за Переліком-2015

Правила прийому

Правила прийому

Екзаменаційна комісія

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в КНУТД

Додатки 1, 11, 12

Додаток 2

Додатки 3-10, 13

Склад керівних органів університету

Керівництво університету

Склад ректорату КНУТД

Склад Вченої ради КНУТД

Рішення Вченої ради КНУТД

Ухвала від 30.03.2016_Звіт про роботу кафедри обліку і аудиту

Ухвала від 30.03.2016_Звіт про роботу Чернігівського коледжу КНУТД

Ухвала від 25.05.2016_ Підготовка університету до осінньо-весіннього періоду 2016-2017 н.р.

Ухвала від 22.06.2016 Про результати роботи кафедр та коледжів за 2015-2016н.р.

Ухвала Вченої ради від 28.09.2016 Результати пиймальної комісії у 2016 році

Ухвала Вченої ради від 19.10.2016 Організація освітньої діяльності в КНУТД

Ухвала Вченої ради від 30.11.2016 Про затверджень Правил прийому до КНУТД

Ухвала Вченої ради від 21.12.2016 Міжнародна співпраця КНУТД

Ухвала Вченої ради від 25.01.2017 Про підсумки наукової та інноваційної діяльності у 2016 році

Ухвала Вченої ради від 22.02.2017 Аналіз забезпечення якості освітньої діяльності в КНУТД

Рішення Вченої ради про Стратегію розвитку КНУТД

Рішення Вченої ради про забезпечення якості вищої освіти

Рішення Вченої ради Про затвердження зразків диплома про вищу освіту

Рішення Вченої ради Про затвердження порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту (DIPLOMA SUPPLEMENT) у Київському національному університеті технологій та дизайну

Зразок диплома магістра з відзнакою

Зразок диплома магістра

Зразок диплома спеціаліста з відзнакою

Зразок диплома спеціаліста

Зразок диплома бакалавра з відзнакою

Зразок диплома бакалавра

Зразок зворотньої сторони диплома

ПОЛОЖЕННЯ про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту (DIPLOMA SUPPLEMENT) у Київському національному університеті технологій та дизайну

Наукова та інноваційна діяльність

Програма "НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ" на 2013-2017 рр.

НТП ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ КНУТД 2012-2017

Перелік вакантних посад

Вакантні посади

Вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

Кошторис та зміни до нього

Кошторис на 2017 рік:

Річні звіти

Звіт ректора за 2016 рік

Фінансовий звіт КНУТД за 1 кв 2017 р.

Фінансовий звіт КНУТД за 2 кв 2017 р.

Фінансовий звіт КНУТД за 3 кв 2017 р.

Фінансовий звіт КНУТД 2017

Доповідь ректора на зборах трудового колективу 30.08.2017 р. з нагоди початку нового навчального року

Заявка - пропозиція щодо розміщення у 2018 році тимчасово вільних
бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг КНТУД на
депозитних рахунках в установах банків державного сектору економіки

Заявка - пропозиція щодо розміщення у 2017 році тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг КНТУД на депозитних рахунках в установах банків державного сектору економіки

Штатний розпис

Штатний розпис на 01.01.2016р. (КПКВ 2201160)

Зведений штатний розпис КПКВ 2201160 на 01.01.2017 р.

Штатний розпис КПКВ 2201160 на 01.01.2017р.

Розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг

Перелік ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Громадяни України)

Результати щорічного оцінювання

Положення про рейтингове оцінювання НПП університету

2017 Результати рейтингового оцінювання

Перелік штатних науково-педагогічних працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше 6 місяців і мають не менше 5 наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій

Рейтинг успішності студентів

Факультет індустрії моди (ІМ)

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій (МКТ) 

Факультет дизайну (Д)

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій (ХБТ)

Факультет економіки та бізнесу (ФЕБ)

Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (РІІТ)

Факультет підприємництва та права (ПП)

Підсумки акредитаційної експертизи

6.030510 товарознавство і торговельне підприємництво

8.18010012 Управління інноваційною діяльністю

6.050102 Комп'ютерна інженерія (ФРІІТ)

Експертні висновки акредитації освітньої програми Бізнес-аналітика спеціальності 051 - Економіка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Інформація про проведення конкурсних торгів

Державні закупівлі

Документи коледжу КНУТД

Веб-сайт Київського коледжу КНУТД 

Документи Львівського коледжу легкої промисловості КНУТД

Веб-сайт Львівського коледжу легкої промисловості КНУТД 

Документи Чернігівського промислово-економічного коледжу КНУТД

Веб-сайт Чернігівського промислово-економічного коледжу КНУТД

Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

Загальна інформація

Заява (Додаток 1)

Заява (Додаток 2)

Зразок завдання


Поштова адреса університету для подання інформаційного запиту:

м. Київ 01011,
вул. Немировича-Данченка, 2,
відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

телефон: (044) 256-29-28;

факс: (044) 280-05-12;

електронна пошта: knutd@knutd.edu.ua

все о строительстве, ремонте и обустройстве