КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

Дисципліна вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету індустрії моди (ДВСПП)

ОПИС МОДУЛЯ 

 

Назва дисципліни: Кількісний та якісний аналіз матеріалів.

Тип модуля: вільного вибору студентів.

Семестри: 6, 7.

Обсяг модуля: загальна кількість годин - 180; кількість кредитів ЄКТС - 6.

Результати навчання:

знати: сутність основних теоретичних положень кількісного та якісного аналізу матеріалів; призначення та галузі застосування класичних і сучасних методів кількісного та якісного аналізу матеріалів; практичні можливостей різних методів дослідження структури, сировинного складу і властивостей текстильних матеріалів та виробів; основи сенсорного аналізу, методику проведення органолептичного оцінювання текстильних матеріалів та виробів; фізико-хімічні методи аналізу текстильних матеріалів;

вміти: провести сенсорний аналіз, володіння основними методами якісних та кількісних досліджень, правилами їх організації, вивчення місця і ролі кількісних та якісних досліджень у визначені якості матеріалів для виробів текстильної і легкої промисловості;

володіти: принципами і технікою експерименту при дослідженні фізичних і хімічних змін, що відбуваються з основним полімером волокна текстильного матеріалу; принципи вибору методу, конкретного апаратурного оснащення і методики проведення експерименту в залежності від поставленої мети дослідження.

Програмні результати навчання: ПРН 8, ПРН 15, ПРН 17.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): хімія, матеріалознавство, експертиза текстильних матеріалів.

Зміст навчального модуля: Ідентифікація, якісний і кількісний аналіз текстильних матеріалів. Принципи і техніка експериментів при дослідженні фізичних і хімічних властивостей основного полімеру текстильних волокон. Методи аналізу, засновані на зміні фізико-хімічних властивостей текстильних матеріалів. Аналіз та оцінка якості матеріалів та виробів за допомогою зорових і тактильних сприйняттів.

Види навчальних занять: лекція, лабораторне, консультація.

Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, дослідницький.

Методи контролю: усний, письмовий, тестовий, лабораторний.

Форми підсумкового контролю: залік (семестр 6), екзамен (семестр 7).

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, перелік питань для модульного, підсумкового контролю та захисту лабораторних робіт, комплекти тестових завдань для захисту лабораторних робіт, до модульного та підсумкового контролю.

Мова навчання: українська.