КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

Обов’язкова анотована дисципліна здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ДИЗАЙН)

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни: Професійна педагогіка.

Тип модуля: обов’язковий.

Семестри: 4, 5.

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 360; кількість кредитів ЄКТС – 12.

Результати навчання:

знати: структуру системи освіти України, характеристику основних типів закладів освіти, органів управління освіти; історію та сучасний стан підготовки робітників в Україні та за кордоном; види систем виробничого навчання; становлення, сучасний стан, перспективи розвитку інженерно-педагогічної професії; вимоги до педагога на сучасному етапі; підходи до визначення змісту освіти; нормативну базу формування змісту освіти в ПТНЗ; зміст та структуру навчально-плануючої документації; принципи, методи і засоби професійного навчання; форми теоретичної та практичної підготовки; Держстандарт ПТО; типи, види та структуру уроків теоретичного та виробничого навчання; особливості здійснення контролю в ПТНЗ та вимоги до оцінки учнів;

вміти: використовувати понятійний апарат педагогіки; аналізувати педагогічні системи, види і структуру діяльності педагога; визначати зміст професійної освіти; використовувати нормативні акти в роботі з дидактичними складниками теоретичної й практичної підготовки; обирати найбільш доцільні методи, форми та засоби навчання учнів;

володіти навичками визначати та розробляти структуру уроку та зміст навчально-плануючої документації; обирати необхідні форми та методи контролю знань, умінь і навичок учнів;

здатен продемонструвати: формулювання об’єкту, предмету, мети і завдань педагогічного дослідження; аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку професійно-технічної та інженерно-педагогічної освіти; визначення типу системи виробничого навчання; розробку конспектів уроків теоретичного та виробничого навчання, у тому числі, в інноваційній формі, розуміння навчально-плануючої документації, особливості форм та методів контролю знань, умінь і навичок учнів; володіння інноваційними формами і методами проведення уроків.

Програмні результати навчання: ПРН 1, ПРН 2, ПРН 10, ПРН 16.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): теорія та історія педагогіки, психологія, методика професійного навчання.

Зміст навчального модуля: професійна педагогіка як галузь педагогічної науки, методологія педагогіки і основи науково-педагогічних досліджень, системний підхід до формування основ професійної освіти, уявлення сучасної науки про кваліфікованого фахівця, вища школа в системі освіти України, досвід  підготовки кваліфікованих робітників, система ПТО України на сучасному етапі, підготовка інженерно-педагогічних кадрів; формування основних компонентів змісту освіти у ПТНЗ, нормативна база змісту професійної освіти, процес професійного навчання у ПТНЗ, форми організації процесу теоретичного навчання, системи та форми організації процесу виробничого навчання, інноваційні форми і методи проведення уроків в умовах ПТО, діагностика і контроль якості професійного навчання.

Види навчальних занять: лекція, семінарське, консультація.

Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, дослідницький, метод проблемного викладання.

Методи контролю: усний (виступи на семінарських заняттях, опитування), письмовий (завдання), тестовий.

Форми підсумкового контролю: екзамен (семестри 4, 5).

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, перелік питань та комплекти тестових завдань для підсумкового контролю.

Мова навчання: українська.