КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Практика (стажування)

Практична підготовка здобувачів вищої освіти

Київського національного університету технологій та дизайну

 

Практична підготовка є обов'язковим компонентом освітньої програми для присудження відповідного ступеня  вищої освіти. Мета практики – оволодіння студентами сучасними методами, формами, засобами майбутньої професійної діяльності, її організації, формування професійних умінь і навичок, виховання потреби їх систематичного поновлювання.

У Київському національному університеті технологій та дизайну (далі – КНУТД) практична підготовка передбачає безперервність та послідовність її проведення тому, згідно навчальних планів та здійснюється на кожному курсі першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти за видами: навчальна, виробнича, переддипломна та науково-дослідна практика. На третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти аспіранти проходять педагогічну практику на другому курсі.

Для керівництва практикою залучаються досвідчені науково-педагогічні працівники, які беруть безпосередню участь в освітньому процесі. Серед них понад 50 фахівців, основне місце роботи яких на підприємствах, в установах та організаціях, вид діяльності яких відповідає галузі підготовки здобувача вищої освіти; і близько 100 науково-педагогічних працівників, які мають стаж трудової діяльності за фахом понад 10 років.

Практична підготовка студентів здійснюється в майстернях, лабораторіях, спеціально обладнаних аудиторіях, комп’ютерних класах, структурних підрозділах КНУТД, на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, як в Україні так і за її межами, згідно з укладеними договорами, або у структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку. В рамках міжнародної співпраці, традиційним стало стажування студентів спеціальності 182 Технології легкої промисловості на польському підприємстві ТОВ «FLAXPOL» м. Ключборг.

Навчальна практика, яка є першою ланкою в наскрізній практичній підготовці здобувачів вищої освіти, проводиться, як правило, на базі КНУТД. В цей час можуть бути заплановані виїзди (екскурсії) на базові підприємства, в установи і організації.

Наступним етапом практичної підготовки є виробнича (технологічна, конструкторська тощо) практика. Основна мета такої практики – це підбір матеріалів для курсових проектів і робіт з дисциплін циклу професійної підготовки спеціальності з подальшим їх розвитком в  дипломних роботах (проектах) з відповідним запровадженням у виробництво. У звіті з виробничої практики особлива увага приділяється вирішенню конкретних інженерно-економічних, технологічних, екологічних та інших задач.

Метою науково-дослідної практики є закріплення знань та навичок науково-дослідницької роботи отриманих в період навчання в Університеті під час вивчення курсу «Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», ознайомлення з проведенням фундаментальних та прикладних наукових досліджень, прийняття рішень при розв’язанні наукових, науково-методичних або інженерних задач.

Заключною ланкою практичної підготовки є  переддипломна практика яка, як частина освітньої програ  ми, є завершальним етапом навчання і проводиться після освоєння студентом програм теоретичного та практичного навчання. Цілями переддипломної практики є узагальнення та вдосконалення знань та вмінь студентів з майбутньої професії, перевірка можливостей самостійної роботи, як фахівця, в умовах виробництва; підготовка матеріалів до випускної кваліфікаційної роботи. Проходження переддипломної практики передбачає, в тому числі, збір матеріалів за основними розділами дипломної роботи (проекту).

Специфіка педагогічної практики аспірантів полягає у закріпленні теоретичних знань, які отримані аспірантами при вивченні навчального курсу «Педагогічна майстерність у вищій школі», перевірці у безпосередньому спілкуванні зі студентами засвоєних навичок, рівня володіння основними формами та методами проведення навчальних занять та виховних заходів у закладі вищої освіти. Цей вид практики озброює аспірантів необхідним досвідом професійно-педагогічної діяльності.

 

 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти Київського національного університету та дизайну регламентується:

1. Положенням про організацію та проведення практичної підготовки студентів.

2. Положенням про організацію та проведення педагогічної практики аспірантів.