КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Дисципліна вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету дизайну (ДВСПП)

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни: Мультимедіа та web-дизайн.

Тип модуля: вільного вибору студента.

Семестри: 2

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180; кількість кредитів ЄКТС – 6,0.

Результати навчання:

знати: історію розвитоку мультімедії та WEB дизайну; джерела отримання цифрової інформації; продукти: Adobe Dreamweaver, Adobe Muse, Adobe Photoshop;

вміти: знаходити й обробляти великі обсяги інформації, користуватися інформаційними ресурсами і підтримувати їх в актуальному стані; відтворювати технологічний ланцюжок виробництва мультимедійних проєктів ; донести до користувача ідею, інформацію або повідомлення засобами мультімедії та WEB дизайна; запропонувати і розвинути ідею, користуючись інструментами і методами розробки проектів; провести системний аналіз переваг і недоліків своєї роботи; презентувати свої роботи замовнику та робити власний сайт-візитівку;

володіти навичками: програмними продуктами Adobe Dreamweaver, Adobe Muse, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash та Windows Movie Maker; практичними навиками роботи в команді, на конкретному проекті;

здатен продемонструвати вміння використовувати методики та засоби самостійного проектно-дизайнерських завдань; здатність до організації роботи у колективах, ознайомлення з засобами їх роботи; здатність розробки та вирішення актуальних завдань дизайнерської діяльності.

Програмні результати навчання: ПРН 16, ПРН 20.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): проектна графіка (за видами дизайну); методологія сучасних наукових досліджень з дизайну з основами інтелектуальної власності; проектування (за видами дизайну); сучасні технології дизайн-діяльності.

Зміст навчального модуля: Джерела отримання  цифрової -інформації.  Спеціалізовані мультимедійні  програми для оцифровки зображення. Мультимедійні та WEB дизайнерські  концепції  змістовної гармонізації. Комплексні мультимедійні та WEB середовища інтеграції: використання в індустрії реклами, комунікації, засобах масової інформації. Основні принципи і види web-дизайну. Специфіка роботи в редакторі Adobe Photoshop: інтерфейс. Палітри, фільтри. Види сайтів: прості. Креатині, сайти-портфоліо, Інтернет-магазини, промо-сайти. Візуалізація сайта. Основні компоненти web-сторінки та способи їх візуального представлення. Загальна характеристика мультимедійних додатків, їх класифікація та особливості. Застосування тегів, що визначені в заготовочній частині сайту, для коректного кодування тексту сайту. Текстові та графічні гіперпосилання. Таблиці як основний засіб форматування сайту: правила розміщення таблиць та інформації в них. Особливості фреймової структури сайту. Визначення вертикальних та горизонтальних фреймів.

Види навчальних занять: практичне, консультація.

Форми навчання: денна.

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, дослідницький.

Методи контролю: усний, письмовий, тестовий, практичний.

Форми підсумкового контролю: екзамен (2 семестр).

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, перелік питань, комплекти тестових завдань для тематичного та підсумкового контролів.

Мова навчання: українська.