КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Дисципліна вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету індустрії моди (ДВСПП)

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни: PR-технології  у виставковій діяльності.

Тип модуля: вільного вибору студентів.

Семестр  7.

Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 90; кількість кредитів ЄКТС – 3.

Результати навчання:

знати: сутність маркетингової комунікації, її цілі, принципи, функції і види, зміст PR-технологій, синтез іміджевого і збутового видів реклами у виставковому бізнесі; порядок дослідження загальної економічної кон’юнктури і кон’юнктури конкретного ринку;

вміти: пропонувати раціональні способи позиціонування товарів і відповідні PR-технології, вимірювати місткість ринку (поточний ринковий потенціал); організовувати PR-акції в виставковому бізнесі, робота зі ЗМІ, підготовка керівництва до інтерв'ю, формування журналістського пулу та інші PR, визначати методи конкуренції; аналізувати товарний асортимент фірми, формувати пропозиції щодо раціоналізації структури PR-акцій;

володіти навичками: комплексного дослідження ринку, процес маркетингового дослідження, характеристику первинної та вторинної інформації; провідні критерії і методи сегментування, сутність і способи позиціонування товарів; методи оцінки конкурентоспроможності підприємства, конкурентоспроможності товарів, які пропонуються на ринок, контролю й оцінки якості PR-заходів та PR-технологій у виставковому бізнесі, забезпечувати збереження якості проведення цих заходів; самостійно вирішувати  рентабельність PR-заходів та їх привабливість для іноземних інвесторів;

здатен продемонструвати: вміння формувати оптимальну структуру PR-заходів та PR-технологій у виставковому бізнесі; планувати рекламні кампанії та акції щодо стимулювання збуту, розробити рекламне звернення, проводити розрахунок рекламного бюджету кампанії, обраховувати економічну ефективність рекламної кампанії; вивчати, аналізувати і оцінювати використані PR-заходи та PR-технології у передвиставковій діяльності (взаємодія організаторів і організаторів з експонентами і партнерами, узгодження, тематики і програми заходу, відбір експонатів, маркетингові дослідження, пошук клієнтів, робота зі ЗМІ і т. д.); комплексі виставкового сервісу (організації роботи виставки і всього комплексу супутніх заходів); поствиставкової діяльності (підведення підсумків роботи виставки і впровадження результатів в практику (узагальнення матеріалів про клієнтів і кращих представлених експонатах, ноу-хау, науково-технічної продукції і товари, презентація і просування їх в життя).

Програмні результати навчання: ПРН 22.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити):

підприємницький бізнес, формування конкурентоспроможності товарів в процесі проектування та виготовлення виробів.

Зміст навчального модуля:  Роль і місце PR-комунікацій у виставковій діяльності організації. Теоретичні та методологічні основи функціонування PR-технологій у сфері бізнесу. Організація і проведення виставкових заходів у сфері бізнесу. Сучасний рівень виставково-експозиційної діяльності. Виставкова діяльність з формування естетичних смаків і потреб у споживачів. Система комунікативних технологій під час проведення виставки.

Види навчальних занять: лекція, практичне, семінарське, консультація.

Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, дослідницький, метод проблемного викладання.

Методи контролю: усний, письмовий, тестовий, практичний.

Форми підсумкового контролю: залік (семестр 7).

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, вправи, перелік питань і комплекти тестових завдань для тематичного та підсумкового контролів.

Мова навчання:  українська.