КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

 

Дисципліна вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету індустрії моди (ДВСПП)

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни: PR-технології  у виставковій діяльності.

Тип модуля: вільного вибору студентів.

Семестр  7.

Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 90; кількість кредитів ЄКТС – 3.

Результати навчання:

знати: сутність маркетингової комунікації, її цілі, принципи, функції і види, зміст PR-технологій, синтез іміджевого і збутового видів реклами у виставковому бізнесі; порядок дослідження загальної економічної кон’юнктури і кон’юнктури конкретного ринку;

вміти: пропонувати раціональні способи позиціонування товарів і відповідні PR-технології, вимірювати місткість ринку (поточний ринковий потенціал); організовувати PR-акції в виставковому бізнесі, робота зі ЗМІ, підготовка керівництва до інтерв'ю, формування журналістського пулу та інші PR, визначати методи конкуренції; аналізувати товарний асортимент фірми, формувати пропозиції щодо раціоналізації структури PR-акцій;

володіти навичками: комплексного дослідження ринку, процес маркетингового дослідження, характеристику первинної та вторинної інформації; провідні критерії і методи сегментування, сутність і способи позиціонування товарів; методи оцінки конкурентоспроможності підприємства, конкурентоспроможності товарів, які пропонуються на ринок, контролю й оцінки якості PR-заходів та PR-технологій у виставковому бізнесі, забезпечувати збереження якості проведення цих заходів; самостійно вирішувати  рентабельність PR-заходів та їх привабливість для іноземних інвесторів;

здатен продемонструвати: вміння формувати оптимальну структуру PR-заходів та PR-технологій у виставковому бізнесі; планувати рекламні кампанії та акції щодо стимулювання збуту, розробити рекламне звернення, проводити розрахунок рекламного бюджету кампанії, обраховувати економічну ефективність рекламної кампанії; вивчати, аналізувати і оцінювати використані PR-заходи та PR-технології у передвиставковій діяльності (взаємодія організаторів і організаторів з експонентами і партнерами, узгодження, тематики і програми заходу, відбір експонатів, маркетингові дослідження, пошук клієнтів, робота зі ЗМІ і т. д.); комплексі виставкового сервісу (організації роботи виставки і всього комплексу супутніх заходів); поствиставкової діяльності (підведення підсумків роботи виставки і впровадження результатів в практику (узагальнення матеріалів про клієнтів і кращих представлених експонатах, ноу-хау, науково-технічної продукції і товари, презентація і просування їх в життя).

Програмні результати навчання: ПРН 22.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити):

підприємницький бізнес, формування конкурентоспроможності товарів в процесі проектування та виготовлення виробів.

Зміст навчального модуля:  Роль і місце PR-комунікацій у виставковій діяльності організації. Теоретичні та методологічні основи функціонування PR-технологій у сфері бізнесу. Організація і проведення виставкових заходів у сфері бізнесу. Сучасний рівень виставково-експозиційної діяльності. Виставкова діяльність з формування естетичних смаків і потреб у споживачів. Система комунікативних технологій під час проведення виставки.

Види навчальних занять: лекція, практичне, семінарське, консультація.

Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, дослідницький, метод проблемного викладання.

Методи контролю: усний, письмовий, тестовий, практичний.

Форми підсумкового контролю: залік (семестр 7).

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, вправи, перелік питань і комплекти тестових завдань для тематичного та підсумкового контролів.

Мова навчання:  українська.