КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ В 2022 РОЦІ

Вища освіта іноземним громадянам

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА НА НАВЧАННЯ

ХІV. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства

14.1. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03.06.1994 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02.12.2019 № 1498 « Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.02.2020 за №  153/34436.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Бєларусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

14.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, у тому числі закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту).

Прийом на навчання іноземців для здобуття ступенів бакалавра та магістра та доктора філософії проводиться на акредитовані освітні програми. КНУТД може приймати іноземців для навчання в аспірантурі, докторантурі, за програмами підготовчого факультету (підрозділу), з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для підвищення кваліфікації та стажування.

14.3. Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно.

Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну (крім громадян країн безвізового в'їзду) з метою навчання або здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: (здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль)).

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти КНУТД укладає угоду з партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти у дистанційному форматі.

Укладання угод КНУТД можливе з організаціями, що відповідають таким вимогам:

відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам карантинних обмежень в країні, де здійснюється набір;

забезпечення вступників засобами індивідуального захисту;

забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням технологій розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних (прізвище, ім’я по батькові (за наявності)), біометричних даних та їх верифікацію з офіційною (державною) базою даних;

забезпечення контролю дотримання вимог доброчесності під час складання вступного іспиту для іноземців;

забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного випробування телефонів, планшетних комп’ютерів та інших електронних пристроїв вступників;

забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі; 

забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій відбувається вступний іспит для іноземців шляхом встановлення не менше ніж двох відеокамер;

забезпечення технічного оснащення для відеозв’язку з екзаменаційною комісією закладу освіти у режимі реального часу (комп’ютер, відеокамера, мікрофон, телевізор або проектор з екраном);

наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час проведення вступного іспиту для іноземців;

забезпечення усіх вступників індивідуальними комп’ютерами з підключенням до онлайн-платформи закладу, через яку відбуватиметься вступний іспит для іноземців;

забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в дистанційній формі і використання онлайн-платформи;

забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі відеоматеріалу до закладу освіти через онлайн-платформу, зберігання інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для іноземців протягом п’яти років в партнерській організації.

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв’язку до КНУТД легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до закладу освіти, іноземець передає оригінали документів особисто.

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти КНУТД  укладає угоди з такими партнерськими організаціями: Beijing Ltang Education Consulting Co, Limited; Intemational  lпtellectual  Corporatioп  (L.L.C)  Limited;  ФОП Аліджанов Насіб Ахмед Огли; Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнтелект»; Компанія з консультування освіти за кордоном ЄВРОСТАР; «MISSIYA EDUCATION» LLC.

14.4. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється КНУТД:

1) з 17.01.2022 до 01.03.2022, з 15.06.2022 до 01.11.2022, з 15.11.2022 до 15.12.2022 для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, ад’юнктурі, на підготовчому відідленні.

КНУТД обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців встановлено у 100 балів.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється на основі документа про попередній здобутий рівень освіти за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

14.5. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до КНУТД на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

14.6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними

зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

14.7. Іноземці, які вступають до КНУТД для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань закладів вищої освіти.

14.8. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

14.9. Вступні випробування для вступу на здобуття ступеня бакалавра, магістра проводяться в декілька етапів:

з 17.01.2022 до 28.02.2022, з 15.06.2022 до 28.10.2022, з 15.11.2022 до 15.12.2022.

При вступі на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти вступні випробування проводиться предметними (атестаційними) комісіями університету з таких загальноосвітніх предметів (творчих конкурсів):

Спеціальності

Вступні випробування (співбесіди)

022 Дизайн 

1) творчий конкурс (спецкомпозиція);

2) українська мова або  іноземна мова

015 Професійна освіта, 

051 Економіка,

071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси,  банківська  справа  та страхування, 

073 Менеджмент,

075 Маркетинг,

076 Підприємництво, торгівля та біржова  діяльність,

081 Право,

122 Комп’ютерні науки,

133 Галузеве  машинобудування,

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,

182 Технології легкої промисловості,

161 Хімічні технології та інженерія, 162 Біотехнології та інженерія,

226 Фармація, промислова фармація,

241 Готельно-ресторанна справа,

281 Публічне управління та адміністрування

1) математика або хімія або фізика або біологія

2) українська мова або  іноземна мова

 

14.10. Для прийому документів та вступних випробувань у іноземців створюються відбіркові, предметні екзаменаційні, фахові атестаційні, предметні та апеляційні комісії з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного (адміністративного) персоналу КНУТД, науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів та представників іноземних закладів освіти.

14.11. Для вступу до КНУТД іноземці та особи без громадянства подають такі документи:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (за потреби);

7) 12 фотокартки розміром 30 × 40 мм;

8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури. Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою: тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук; копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня;

10) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до закладу вищої освіти та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Документи, зазначені у підпунктах 1-5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1-4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.