КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Вища освіта іноземним громадянам

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА НА НАВЧАННЯ У 2019-2020 н.р.

1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих навчальних закладів здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту» , «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03.06.1994 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11.09.2013 № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 № 1272).

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до вищих навчальних закладів за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється КНУТД:

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів:

з 16.01.2019 до 01.03.2019 та з 15.06.2019 до 01.11.2019

для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі.

КНУТД обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та мінімально необхідних для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування (на базі ПЗСО – 100 балів, на базі освітніх рівнів – 60 балів).

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до КНУТД на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

5. Іноземці, які пройшли підготовку до вступу в університет (мають відповідний документ), приймаються до університету без співбесіди, окрім спеціальності 022 «Дизайн». Для вступу на спеціальність 022 «Дизайн» проводиться творчий конкурс (складаються вступні випробування) з рисунку.

Вступні випробування (співбесіди) для вступу на здобуття ступеня бакалавра, магістра проводяться в декілька етапів:

1) з 17.01.2019 до 28.02.2019

2) з 15.06.2019 до 28.10.2019.

При вступі на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти вступні випробування проводяться предметними (атестаційними) комісіями університету з таких загальноосвітніх предметів (творчих конкурсів):

Спеціальності

Вступні випробування (співбесіди)

022  Дизайн 

1) творчий конкурс (рисунок);

2) російська мова (українська мова)

015  Професійна освіта,

051  Економіка,

071  Облік  і  оподаткування,

072  Фінанси,  банківська  справа  та страхування, 

073 Менеджмент,

075 Маркетинг,

076  Підприємництво, торгівля  та  біржова  діяльність,

081 Право,

122 Комп’ютерні науки,

123 Комп’ютерна інженерія,

133 Галузеве  машинобудування,

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,

171 Електроніка,

182  Технології легкої промисловості

281 Публічне управління та адміністрування,

131 Прикладна механіка.

1) математика

2) російська мова (українська мова)

 

161  Хімічні технології та інженерія,

162  Біотехнології  та  інженерія,

226  Фармація (Промислова фармація)

1) хімія

2) російська мова (українська мова)

 

Для здобуття освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» на базі раніше здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) іноземці проходять вступні випробування.

6. Для вступу  до  КНУТД  іноземці та особи  без громадянства  подають такі документи:

– заява-анкета;

– переклад першої сторінки закордонного паспорту (прізвище, ім’я) українською мовою  легалізований у встановленому державними органами України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України;

– оригінал документу про середню освіту і виписка про отримані оцінки (бали), перекладений на українську мову легалізований у встановленому державними органами України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України;

– копію документа про народження, перекладений на українську мову легалізований у встановленому державними органами України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України;

– оригінал медичного сертифікату про стан здоров’я, завірений органом охорони здоров’я країни, звідки прибув іноземець, і виданий не раніше, ніж за два місяці до в'їзду в Україну, перекладений на українську мову та легалізований у встановленому державними органами України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України;

– страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги, який можна придбати в КНУТД (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

– 10  фотокарток розміром 3,5 x 4,5 см, кольорові, матові;

– копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

– зворотний квиток з відкритою датою вильоту терміном на 1 рік для повернення на батьківщину (за наявності);

– паспорт з оформленою належним чином візою на в’їзд в Україну (пред’являється особисто);

– офіційне Запрошення Київського національного університету технологій та дизайну.

7. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

8. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.

9. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до КНУТД користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

10. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, і вступають до КНУТД за правилами, передбаченими цими Правилами для громадян України, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення в межах встановлених Кабінетом Міністрів України квот на основі спеціального конкурсного бала, який розраховується як відношення конкурсного бала вступника, визначеного відповідно до пунктів 7.6-7.7  розділу VII цих Правил, до мінімального конкурсного бала надання рекомендацій на місця державного (регіонального) замовлення за загальним конкурсом на цю конкурсну пропозицію в попередньому році (за відсутності такого бала використовується аналогічний показник за іншою, максимально спорідненою, конкурсною пропозицією в межах закладу вищої освіти, у разі неможливості - іншого закладу вищої освіти за рішенням приймальної комісії).

11.  Іноземцям,  які  бажають  навчатися в Україні обов’язково необхідно  пройти процедуру  Визнання іноземних документів про освіту в Україні