КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ В 2021 РОЦІ

Вища освіта іноземним громадянам

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА НА НАВЧАННЯ

ХІV. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства

14.1. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03.06.1994 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від

11.09.2013 № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за № 2004/24536.

14.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, у тому числі закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту).

Прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться на акредитовані освітні програми.

14.3. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється КНУТД двічі на рік, до і на початку академічних семестрів:

для здобуття ступенів бакалавра, магістра

з 16.01.2021 до 01.03.2021 та з 15.06.2021 до 01.11.2021.

КНУТД обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування (на базі ПЗСО – 100 балів, на базі освітніх рівнів – 100 балів).

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

14.4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до КНУТД на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

14.5. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

14.6. Іноземці, які вступають до КНУТД для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.

14.7. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу до закладів вищої освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

14.8. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.

14.9. Вступні випробування для вступу на здобуття ступеня бакалавра, магістра проводяться в декілька етапів:

з 17.01.2021 до 28.02.2021

та з 15.06.2021 до 28.10.2021.

 

При вступі на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти вступні випробування проводиться предметними (атестаційними) комісіями університету з таких загальноосвітніх предметів (творчих конкурсів):

Спеціальності

Вступні випробування (співбесіди)

022 Дизайн 

1) творчий конкурс (рисунок);

2) українська мова або  англійська мова

015 Професійна освіта, 

051 Економіка,

071  Облік  і  оподаткування,

072 Фінанси,  банківська  справа  та страхування,  073 Менеджмент,

075 Маркетинг,

076 Підприємництво, торгівля  та  біржова  діяльність,

081 Право,

122 Комп’ютерні науки,

133  Галузеве  машинобудування,

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,

182 Технології легкої промисловості,

161 Хімічні технології та інженерія,

162 Біотехнології  та  інженерія,

226 Фармація, промислова фармація,

242 Готельно-ресторанна справа

1) математика або хімія або фізика або біологія

2) українська мова або  англійська мова

 

Для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі раніше здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) іноземці складають фахове вступне випробування і вступне випробування з мови навчання (українська мова або англійська мова); для здобуття освітнього ступеня «магістр» фахове вступне випробування та вступний іспит з іноземної мови.

14.10. Для прийому документів та вступних випробувань у іноземців створюються відбіркові, предметні екзаменаційні, фахові атестаційні, предметні та апеляційні комісії з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного (адміністративного) персоналу КНУТД, науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів та представників іноземних закладів освіти.

14.11. Для вступу до КНУТД іноземці та особи без громадянства подають такі документи:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 12 фотокарток розміром 30 × 40 мм;

8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури. Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою: тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук; копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня;

10) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до закладу вищої освіти та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Документи, зазначені у підпунктах 1-5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1-4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.