КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Вища освіта іноземним громадянам

ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Порядок переведення, відрахування, поновлення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII та Наказу МОН від 15.07.1996 р. № 245 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів закладів вищої освіти».

Переведення студентів

Переведення студентів з одного закладу вищої освіти (ЗВО) до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою освітою, спеціальності здійснюється за згодою ректорів (директорів) обох закладів вищої освіти.

Переведення студентів з одного напряму підготовки фахівців з вищою освітою на інший, з однієї спеціальності, за якою здійснюється підготовка молодших спеціалістів, на іншу, або з однієї форми навчання на іншу в межах закладу вищої освіти здійснює ректор (директор) цього закладу освіти.

Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з закладу вищої освіти, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул.

Переведення студентів на перший курс забороняється. За умови виключних обставин ці питання можуть розглядатись міністерствами або відомствами, які мають у своєму підпорядкуванні заклади вищої освіти.

Студент, який бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім'я ректора (директора) закладу вищої освіти,  в якому він навчається, заяву про переведення і одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора (директора) того закладу вищої освіти, до якого він бажає перевестись.

При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці ректор (директор) закладу вищої освіти видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до закладу освіти, в якому він навчався раніше, направляє запит щодо одержання поштою його особової справи.

Ректор (директор) закладу вищої освіти, в якому студент навчався раніше, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв'язку з його переведенням до іншого закладу вищої освіти і в тижневий термін пересилає особову справу студента на адресу закладу вищої освіти, від якого надійшов запит. У закладі вищої освіти, в якому студент навчався раніше, залишаються копії академічної довідки, учбової картки студента, залікова книжка та список пересланих документів. Порядок збереження цих документів такий самий, як і особових справ студентів.

Ректор (директор), закладу вищої освіти, до якого переводиться студент, після одержання особової справи видає наказ про його зарахування.

Переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями - спеціаліст та магістр, з однієї спеціальності на іншу не допускаються.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ:

1. заява на ім'я ректора Університету;
2. академічна довідка;
3. оригінал документу про середню освіту перекладений на українську мову;
4. копія документа про народження перекладеного на українську мову.

Поновлення до складу студентів

Поновлення до складу студентів здійснюється ректором (директором) закладу вищої  освіти незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

Заява про переведення або поновлення повинна бути розглянута у закладі вищої освіти протягом двох тижнів, і заявникові повідомлені умови зарахування на навчання або причина відмови.

Порядок ліквідації академічної різниці встановлюється ректором (директором) закладу вищої освіти. Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку навчальних занять.

Поновлення студентів на перший курс закладу вищої освіти забороняється. Ректор (директор) має право поновити на другий курс студентів, які були виключені з першого курсу, за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ:

1. заява на ім'я ректора Університету;
2. академічна довідка;
3. оригінал документу про середню освіту перекладений на українську мову;
4. копія документа про народження перекладеного на українську мову.

Відрахування студентів

Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є:

1) завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;

2) власне бажання;

3) переведення до іншого навчального закладу;

4) невиконання навчального плану;

5) порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;

6) інші випадки, передбачені законом.

Особа, відрахована з закладу вищої освіти до завершення навчання за освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ECTS.

Академічна довідка — це документ, що підтверджує факт навчання в навчальному закладі. У неї вносяться відомості про вивчені предметах і кількості годин по них, успішно зданих заліках та іспитах окремо за кожний семестр у вигляді оцінок. Предмети, з яких студент отримав незадовільні оцінки, не вносяться в академічну довідку.

Особа, відрахована з закладу вищої освіти до завершення навчання за відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу закладу вищої освіти.

 

Детальну інформацію можна отримати у Відділі по роботі з іноземцями

тел.: +38044 280-41-42

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2,

навчальний корпус 4, ауд. 4-0312, 4-0314,  4-0316

e-mail: [email protected]