КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Вища освіта іноземним громадянам

ПРОЦЕДУРА ВИЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ

Процедура визнання іноземних документів про освіту (раніше – нострифікація) має на меті забезпечити права громадян, які здобули освіту в інших державах, на продовження освіти та/або професійну діяльність в Україні і здійснюється в індивідуальному порядку.

В результаті процедури визнання власник іноземних документів про освіту отримує свідоцтво, яким підтверджується право власника документів, виданих навчальним закладом іншої держави, на продовження освіти або працевлаштування за фахом у закладі вищої освіти України або в установах на всій території України. Видача такого свідоцтва здійснюється на підставі рішення компетентного органу – закладу вищої освіти або Міністерства освіти і науки України.

Процедура визнання іноземних документів про освіту включає в себе: перевірку автентичності документів, підтвердження статусу освітньої установи та/або Програми, оцінки кваліфікації або періоду навчання, та встановлення еквівалентності освітньому або освітньо-професійному ступеню в Україні, академічних та/або професійних прав.

Процедура визнання іноземних документів про освіту  в КНУТД проводиться відповідно до Конституції України, Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні (Лісабон, 11 квітня 1997 року), яка є чинною на території України з 3 грудня 1999 року; Конвенції про визнання учбових курсів, дипломів про вищу освіту та учбових ступенів у державах регіону Європи (Париж, 21 грудня 1979 р.), яка є чинною на території України з 11 січня 1982 року; Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 5 жовтня 1961 р.), до якої Україна приєдналась 10 січня 2002 року; міжнародних двосторонніх угод про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту та вчені звання, Угоди про співробітництво в галузі освіти (Ташкент, 15 травня 1992 р.); Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 05.05.2015 № 504 та інших чинних нормативно-правових актів України, Положення про Комісію Київського національного університету технологій та дизайну з визнання іноземних документів про освіту, Порядку визнання іноземних документів про освіту в Київському національному університеті технологій та дизайну, Статуту Університету.

Документи, що не потребують процедури визнання в Україні

1) документи про освіту громадян колишнього СРСР, видані до 15 травня 1992 року (на підставі Угоди про співробітництво в галузі освіти (Ташкент, 1992)). Країнами-учасницями угоди є: Азербайджанська Республіка,  Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Туркменістан, Республіка Узбекистан.

2) документи, видані особам, за підсумками навчання до початку 1992/1993 навчального року в освітніх установах держав колишнього СРСР. 

Причини для відмови у визнанні

Рішення про відмову у визнанні поданого документа приймається компетентним органом у разі, якщо:

1) документи видані освітніми установами, які не є офіційно визнаними в системі освіти держави, в якій вони функціонують;

2) документи видані філіями освітніх установ, якщо такі філії не є офіційно визнаними в системі освіти держави, на території якої вони провадять освітню діяльність цієї філії, якщо це передбачено законодавством іноземної країни;

3) документи не містять інформації про здобуття їх власником ступеня вищої освіти, фахову спеціалізацію або професійну перепідготовку, а також про періоди навчання, за якими йому надаються академічні та/або професійні права (продовження навчання та/або працевлаштування за фахом);

4) документи неправомірно видані освітньою установою іншої держави;

5) документи не є автентичними;

6) документи видані за результатами навчання за період, що становить менше ніж один академічний рік навчання;

7) документи видані за результатами навчання, під час якого загальна набрана кількість навчальних кредитів становить менше ніж 30 кредитів Європейської кредитної транспортно-накопичувальної системи (ЄКТС) (або їх еквіваленту кількість академічних годин);

8) документи не відповідають офіційно затвердженому стандарту оформлення документів про освіту, якщо такий стандарт прийнятий у державі, в якій функціонує освітня установа;

9) документи видані в результаті навчання за програмою, яка не може бути співвіднесена з жодним ступенем вищої освіти, фаховою спеціалізацію, напрямом підготовки (спеціальності, кваліфікації) системи освіти України;

10) документи не визнаються в державі, якій належить освітня установа;

11) документи не містять повної інформації щодо змісту навчальної програми, що унеможливлює встановлення еквівалентності присвоєних за цими документами ступеню вищої освіти, фахової спеціалізації або професійної перепідготовки у системі освіти України;

12) встановлено, що документ про освіту одержаний на підставі неавтентичного документа про попередню освіту;

13) встановлено, що документ про освіту одержаний на підставі документа про попередню освіту, який не надавав його власнику відповідних академічних прав (якщо інше не передбачено законодавством країни походження документа про освіту).

Документи для подання до Комісії Київського національного університету технологій та дизайну з визнання іноземних документів про освіту :

1) заява на здійснення процедури визнання (Додаток 1); 

2) засвідчена в установленому законодавством порядку копія з оригіналу іноземного документа про освіту з нотаріально засвідченим письмовим перекладом українською мовою (за необхідності - пред’явлення оригіналу);

3) засвідчена в установленому законодавством порядку копія з оригіналу додатка до іноземного документа про освіту та/або інших документів, які містять інформацію про зміст навчальної програми з нотаріально засвідченим письмовим перекладом українською мовою (за необхідності - пред’явлення оригіналів). У разі якщо додаток до Документа виданий російською мовою, його переклад не вимагається, а надається лише засвідчена в установленому законодавством порядку копія цього Документа;

4) копії документів про попередню (середню, професійну або вищу) освіту за наявності такої освіти (за необхідності);

5) копії документів, що засвідчують особу Заявника та власника, якщо власник не є Заявником (за необхідності - з перекладами українською мовою);

6) копія документа про зміну прізвища власника іноземного документа про освіту (у разі необхідності);

7) заява на перевірку персональних даних, яка підписується власником іноземного документа про освіту. Заява заповнюється англійською мовою. Якщо іноземний документ про освіту отримано в країні, де вживається російська мова, заява заповнюється російською мовою (Додаток 2);

8) згода на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (Додаток 3); 

9) документ про оплату послуги з визнання або копію документа, що підтверджує право на звільнення від оплати;

10) засвідчений у встановленому порядку документ, що підтверджує повноваження Заявника, якщо Заява подається особою, що представляє інтереси власника іноземного документа про освіту;

11) інші документи, що підтверджують освіту власника (за необхідності - з перекладами українською мовою) та/або кваліфікацію власника, документи про допуск до професійної діяльності, практичний досвід (за необхідності - з перекладами українською мовою);

12) Договір про надання послуг з проведення порівняльного аналізу навчальних програм.