КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ПРИСВОЄННЯ КРЕДИТІВ ЄКТС

Ефективне застосування Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) в організації освітнього процесу в КНУТД сприяє забезпеченню якості вищої освіти, інтеграції національної системи вищої освіти в європейське та світове освітнє співтовариство.

ЄКТС є інструментом, який допомагає розробляти, описувати, запроваджувати програми навчання та сприяє сумісності, порівнянності, визнанню періодів та термінів навчання як у КНУТД, так і в інших закладах вищої освіти. Запровадження системи кредитів ЄКТС забезпечує прозорість, відкритість програм навчання й полегшує визнання дипломів і кваліфікацій, що сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти та реалізації навчання впродовж життя.

Кредит ЄКТС – це одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання.

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система зорієнтована на здобувачів вищої освіти і ґрунтується на прозорості результатів навчання. Кредити визначаються на кожний освітній компонент освітньої програми (навчальні дисципліни, індивідуальні заняття, практики тощо) і відображають обсяг часу, необхідний для опанування цього компоненту і досягнення очікуваних результатів навчання.

Результати навчання – це сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин.

Навчальний час здобувача вищої освіти визначається кількістю облікових одиниць часу, відведеного на реалізацію освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми підготовки на відповідному рівні вищої освіти. Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, навчальний день, навчальний тиждень, навчальний семестр, навчальний курс, навчальний рік.

Академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість академічної години становить 40 хвилин. Дві академічні години утворюють пару академічних годин (надалі «пара»).

Навчальний день – складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 9 академічних годин. Навчальний тиждень – складова частина навчального часу студента тривалістю 45 академічних годин (1,5 кредити) за навчальним планом.

Максимальний тижневий бюджет часу студента денної форми навчання становить 54 академічних години. Резерв часу в обсязі до 9 годин відводиться на поглиблене вивчення окремих дисциплін, студентську наукову роботу, підготовку та участь у студентських олімпіадах, конкурсах, конференціях тощо. Аудиторне тижневе навантаження студента визначається робочим навчальним планом в межах 18-24 годин.

Навчальний семестр – складова частина навчального часу студента, що закінчується підсумковим контролем. Тривалість навчального семестру в Університеті становить 20 тижнів, семестровий бюджет часу складає 45×20=900 годин (30 кредитів).

Навчальний курс – завершений період навчання студента протягом  навчального року. Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 1 вересня і, для здобувачів вищої освіти, складається з навчальних днів, днів відведених на виконання індивідуальної роботи, проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових та канікулярних днів.

Тривалість навчального року складає 52 тижні. Сумарна тривалість канікул в Університеті становить не менше 8 тижнів. Тривалість теоретичного навчання, обов’язкової практичної підготовки, семестрового контролю, виконання індивідуальних завдань та підсумкової атестації складає 40 тижнів на рік. Річний бюджет часу студента складає 45×40=1800 годин.

 

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу 

Оцінка за національною шкалою

екзамен/залік

Оцінка в балах

Оцінка за шкалою ECTS

Пояснення

Відмінно/

зараховано

90-100

А

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

Добре/

зараховано

82-89

В

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

74-81

С

Добре

(в загальному вірне виконання

з певною кількістю суттєвих помилок)

Задовільно/

зараховано

64-73

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60-63

Е

Достатньо

(виконання відповідає мінімальним критеріям)

Незадовільно/

незараховано

35-59

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

0-34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)