КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

СТАТУТ

Kиïвcькoгo національного університету  технологій та дизайну

https://knutd.edu.ua/files/dostupdopi/statut_knutd_2023_05.pdf

5.3. Мовою освітнього процесу в Університеті є державна мова. Застосування мов визначається законами України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та «Про освіту».

Вчена рада Університету має право прийняти рішення про викладання однієї, кількох a6o всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів англійською мовою, за умови що усі здобувачі освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою. У разі якщо с письмове звернення від одного чи більше студентів, Університет забезпечує переклад державною мовою.

Педагогічні, науково-педагогічні i наукові працівники Університету, крім іноземців чи осіб без громадянства, які запрошені до Університету та працюють на тимчасовій основі як наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники a6o викладачі іноземної мови, зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків.

Рівень володіння державною мовою педагогічними, науково - педагогічними i науковими працівниками Університету засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), a6o державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

5.4. В Університеті, відповідно до освітньої програми, одна a6o декілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами — державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Мовою публічних наукових заходів Університету (наукові конференції, круглі столи, симпозіуми, семінари, наукові школи тощо) може бути державна мова, англійська мова та/або інші офіційні мови Європейського Союзу.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію освітнього процесу

в Київському національному університеті технологій та дизайну

https://www.knutd.edu.ua/files/ekts/documents/polozh-org-osv-proc.pdf

10.1 Мова викладання

10.1.1 Мовою освітнього процесу в Університеті є державна мова.

10.1.2 Університет має право прийняти рішення про викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів англійською мовою, за умови що усі здобувачі освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою. У разі якщо є письмове звернення від одного чи більше студентів, Університет забезпечує переклад державною мовою.

10.1.3 З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності Вчена рада Університету може затвердити магістерські освітні програми з вивченням дисциплін іноземною мовою, при цьому передбачивши забезпечення здобувачів вищої освіти методичними матеріалами двома мовами – відповідною іноземною та державною. Перелік іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, визначається Вченою радою Університету.

10.1.4 Викладання навчальних дисциплін іноземною мовою іноземним студентам та особам без громадянства може відбуватися як в окремих групах, так і в існуючих за індивідуальним графіком навчання. При цьому Університет забезпечує обов’язкове вивчення держаної мови як окремої навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для іноземців та осіб без громадянства незалежно від мови навчання.