КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Обов’язкова анотована дисципліна здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни: Безпека життєдіяльності та цивільний захист.

Тип модуля: обов’язковий.

Семестр  1.

Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 180; кількість кредитів ЄКТС – 6.

Результати навчання:

знати: основні поняття, визначення, безпеки життєдіяльності та роль системного аналізу у БЖД, концепцію прийнятного ризику, визначення рівня ризику, особливості сенсорних систем організму людини, вплив чинників на здоров’я людини, природні та техногенні небезпеки, техногенні та природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, та навколишнє природне середовище, характеристику небезпечних геологічних процесів і явищ, класифікацію НС природного та техногенного характеру, основи законодавчого забезпечення та організаційно-функціональну структуру захисту населення у НС;

вміти  розраховувати параметри ураження об’єктів, територій та людей в результаті вибуху  газоповітряної суміші на відкритій місцевості, хімічної аварії та аварії на радіаційно-небезпечному об’єкті. визначити розмір відшкодувань за наднормативні викиди та скиди у навколишнє природне середовище;

здатен продемонструвати: здатність оцінювати та прогнозувати обстановку на об’єктах  при вибухах газоповітряної суміші на  відкритій місцевості, хімічної обстановки в районі аварії, радіаційної обстановки під час аварії на радіаційно-небезпечному об’єкті, уміння визначати небезпечні та шкідливі фактори, що створюються джерелами небезпек. Для людини та навколишнього середовища;

володіти навичками визначати небезпечні та, шкідливі фактори, що створюються джерелами  небезпек.

Програмні результати навчання: ПРН 4, ПРН 23.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): вища математика; фізика;  філософія, політологія та соціологія.

Зміст навчального модуля: Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності. Ризик, як кількісна оцінка небезпек. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки. Техногенні небезпеки та їхні наслідки.  Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Застосування ризик орієнтованого підходу. Моніторинг та аналіз виникнення і розвитку НС, планування з питань цивільного захисту, методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист ОГ, прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження, оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту.

Види навчальних занять: лекція, практичне, консультація.

Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний.

Методи контролю: усний (звіти з практичних занять, усне опитування, захист розрахунково-графічної роботи), письмовий (завдання, задачі), тестовий.  

Форми підсумкового контролю: екзамен (семестр 1).

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, комплект завдань для підсумкового контролю в електронному вигляді для тестування через інтернет.

Мова навчання:  українська.