КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Обов’язкова анотована дисципліна здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни: Ділова українська мова.

Тип модуля: обов’язковий.

Семестр 1.

Обсяг модуля:  загальна кількість годин  – 180; кількість кредитів ЄКТС – 6.

Результати навчання:

знати: класифікацію документів; національний стандарт України, вимоги до змісту та розташування реквізитів документу;

вміти: користуватися словниками та довідниками; створювати власні висловлювання з певною комунікативною метою; оформлювати ділові документи;

володіти навичками оперування фаховою термінологією;

здатен продемонструвати: вербальні та невербальні засоби комунікації у професійному спілкуванні.

Програмні результати навчання: ПРН 21.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): українська та зарубіжна культура, іноземна мова.

Зміст навчального модуля: класифікація ділових паперів, загальні вимоги щодо оформлення документів, засвоєння літературних норм, функціональні стилі сучасної української літературної мови у фаховому спілкуванні, культура ділового професійного спілкування в усній та писемній формі.

Види навчальних занять: практичне, консультація.

Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, дослідницький, метод проблемного викладання.

Методи контролю: усний (виступи на практичних заняттях, усне опитування,  «мозковий штурм»), письмовий (вправи, завдання), тестовий.

Форми підсумкового контролю: залік (семестр 1).

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, вправи, перелік питань і комплекти тестових завдань для тематичного та підсумкового контролів.

Мова навчання:  українська.