КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Обов’язкова анотована дисципліна здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни: Фізичне виховання.

Типи модулів: обов’язковий.

Семестр(и):  1-4.

Обсяг модулів: загальна кількість годин – 270; кількість кредитів ЄКТС – 9.

Результати навчання:

знати: закономірності та особливості використання рухової активності для формування здоров’я; основи організації та методики найбільш ефективних видів та форм раціональної рухової діяльності; основи методики оздоровлення та фізичного удосконалення засобами і методами фізичної культури; основи професійно-прикладної фізичної підготовки;

вміти:  виконувати комплекси вправ та рухових дій; виконувати контрольні нормативи з фізичної підготовленості; виконувати комплекси вправ та рухових дій; контролювати власний функціональний стан під час виконання самостійних занять певним видом рухової активності та у відновлювальний період;

здатен продемонструвати: набуті знання та вміння у практичній діяльності та повсякденному житті для підвищення працездатності.

Програмні результати навчання: ПРН 13.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): безпека життєдіяльності та цивільний захист.

Зміст навчального модуля: педагогічний  процес, спрямований на морфологічне і функціональне вдосконалення організму людини, формування і поліпшення її основних життєво-важливих рухових навичок, умінь та пов’язаних з ними знань.

Види навчальних занять: практичне, консультація.

Форми навчання: денна.

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, коловий, індивідуальний, ігровий, змагальний, варіативний, повторний.

Методи контролю: практичний, тестовий.

Форми підсумкового контролю: залік (1, 2, 3, 4 семестри).

Засоби діагностики успішності навчання: контрольні нормативи, тести.

Мова навчання:  українська.