КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Обов’язкова анотована дисципліна здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни: Інформаційні системи та технології в економіці.

Тип модуля: обов’язковий.

Семестр (ри): 2.

Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 90; кількість кредитів ЄКТС – 3.

Результати навчання:

знати: технологію створення, редагування і керування об'єктами бази даних MS Access; технологію створення, редагування та форматування електронних таблиць і діаграм у середовищі MS Excel; основні сучасні інформаційні технології опрацювання економічної інформації;  сутність інформаційних систем (ІС) в економіці та можливості їх побудови засобами сучасних систем управління базами даних;  організацію інформаційної бази ІС; сучасні підходи до створення ІС та їх еволюції. основні типи інформаційних систем в економіці та приклади їх реалізації;  поняття інтегрованих інформаційних систем та перспективні напрями розвитку ІС;

вміти: створювати бази даних та опрацьовувати інформацію в них за допомогою СУБД Access;  використовувати глобальний інформаційний простір для задоволення фахових, соціальних і особистих потреб в інформаційних продуктах і послугах;

здатен продемонструвати: спільно використовувати різні прикладні програми для розв'язування задач по обробці фахової інформації.

Програмні результати навчання: ПРН 2, ПРН 4, ПРН 17, ПРН 22.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити):

вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика, економічна інформатика, аналіз господарської діяльності, маркетинг.

Зміст навчального модуля:  Режими роботи ПК та їх особливості Поняття й характеристика діалогового режиму. Організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційних систем Управлінські інформаційні системи. Поняття та класифікація управлінських інформаційних систем (УІС). Принципи побудови УІС. Структура УІС. Системи підтримки прийняття рішень Означення системи підтримки прийняття рішень (СППР). Інтелектуальні інформаційні системи в економіці Загальні аспекти розробки систем зі штучним інтелектом. Інформаційно-пошукові системи в економіці Поняття інформаційно-пошукових систем (ІПС) і їх характеристика. Корпоративні інформаційні системи Загальна характеристика корпоративних інформаційних систем. Корпоративна інформаційна система R/3. Система управління бізнесом і фінансами Scala. Система управління ресурсами підприємства Oracle Application. Інформаційна система управління ресурсами підприємства Baan-IV. Комплексна система управління діяльністю підприємства Парус.

Види навчальних занять: лекція, лабораторне, консультація.

Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, дослідницький, метод проблемного викладання.

Методи контролю: усний, письмовий, тестовий, практичний, графічний.

Форми підсумкового контролю: екзамен (семестр 2).

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, вправи, перелік питань, тестові завдання для тематичного та підсумкового контролів.

Мова навчання:  українська.