КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Обов’язкова анотована дисципліна здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни: Маркетинг.

Тип модуля:  обов’язковий.

Семестр  3.

Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 120; кількість кредитів ЄКТС – 4.

Результати навчання:

знати: сутність маркетингової концепції управління, її історичний генезис, цілі, принципи, функції і види маркетингу, зміст процесу управління маркетингом; поняття маркетингового середовища фірми, основні фактори макросередовища та мікросередовища, порядок дослідження загальної економічної кон’юнктури і кон’юнктури конкретного ринку; модель поведінки покупця, особливості поведінки покупців на споживчому та промисловому ринках;

вміти: визначити поняття маркетингу та дати характеристику основним концепціям управління маркетингом; аналізувати вплив факторів макросередовища та мікросередовища на діяльність організації, аналізувати та прогнозувати загальноекономічну та ринкову кон’юнктуру; проводити маркетингові дослідження; обґрунтовувати критерії та методи сегментування ринків, пропонувати раціональні способи позиціонування товарів, вимірювати місткість ринку (поточний ринковий потенціал); визначати конкурентні сили на ринку, проводити розрахунки конкурентоспроможності товарів, які пропонуються на ринок, визначати методи конкуренції; аналізувати товарний асортимент фірми, формувати пропозиції щодо раціоналізації структури асортименту;

володіти навичками: комплексного дослідження ринку, процес маркетингового дослідження, характеристику первинної та вторинної інформації; поняття та основні етапи сегментування ринків, провідні критерії і методи сегментування, сутність і способи позиціонування товарів; методи оцінки конкурентоспроможності підприємства, конкурентоспроможності товарів, які пропонуються на ринок;

здатен продемонструвати: розробляти рекомендації щодо змісту товарної стратегії відповідно до етапів життєвого циклу товарів; обирати стратегії, методи та тактичні інструменти ціноутворення відповідно до особливостей товару та ситуації на ринку; обґрунтовувати раціональну структуру системи збуту, визначати канали розподілу для просування товарів; обґрунтовувати раціональний склад комплексу маркетингових комунікацій, планувати рекламні кампанії та акції щодо стимулювання збуту, організовувати роботу торговельного персоналу; розробити рекламне звернення, проводити розрахунок рекламного бюджету кампанії, обраховувати економічну ефективність рекламної кампанії.

Програмні результати навчання: ПРН 9, ПРН 10, ПРН 19, ПРН 20.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити):

бухгалтерський облік, статистика, економіка підприємства, фінанси, гроші та кредит, менеджмент.

Зміст навчального модуля:  Розвиток маркетингу, його архітектура та основні засоби. Основні інструменти маркетингу: marketing-mix.

Види навчальних занять: лекція, практичне, семінарське, консультація.

Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, дослідницький, метод проблемного викладання.

Методи контролю: усний, письмовий, тестовий, практичний.

Форми підсумкового контролю: залік (семестр 3).

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, вправи, перелік питань, та комплекти тестових завдань для тематичного та підсумкового контролів.

Мова навчання:  українська.