КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Обов’язкова анотована дисципліна здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни: Макроекономіка.

Тип модуля:  обов’язковий.

Семестр  2.

Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 90; кількість кредитів ЄКТС – 3.

Результати навчання:

знати:  ключові положення макроекономічних теорій, що лежать в основі макроекономічної науки; систему макроекономічних показників; базові моделі макроекономічної рівноваги; механізм економічної політики – фіскальної, монетарної, соціальної та зовнішньоекономічної;

вміти: обчислювати основні макроекономічні показники; аналізувати макроекономічні результати функціонування та розвитку національної економіки; оцінювати ефективність економічної політики держави;

здатен продемонструвати: застосування рівноважних та динамічних моделей до конкретних економічних процесів на мікро- та макрорівні;

володіти: навиками використання економетричного інструментарію мікро- та макроекономічного аналізу.

Програмні результати навчання: ПРН 9, ПРН 10, ПРН 19, ПРН 20.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити):

філософія, політологія та соціологія, вища та прикладна математика, економічна інформатика, економічна теорія, мікроекономіка

Зміст навчального модуля:  Предмет, метод та функції макроекономіки. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції. Споживання, заощадження та інвестиції. Класична модель макроекономічної рівноваги Рівновага національного ринку.  Фіскальна політика держави. Монетарна політика  Циклічні коливання та економічне зростання. Інфляція та антиінфляційна політика Безробіття та політика зайнятості.  Макроекономічна політика у відкритій економіці.

Види навчальних занять: лекція, практичне, семінарське, консультація.

Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, дослідницький, метод проблемного викладання.

Методи контролю: усний, письмовий, тестовий, практичний.

Форми підсумкового контролю: залік (семестр 2).

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, вправи, перелік питань та  комплекти тестових завдань для тематичного та підсумкового контролів.

Мова навчання: українська.