КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Обов’язкова анотована дисципліна здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни:  Менеджмент.

Тип модуля:             обов’язковий.

Семестр 3.

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120; кількість кредитів ЄКТС – 4.

Результати навчання:

знати: особливості управлінської праці, категорії керівників, управлінські ролі; сучасні теорії та концепції менеджменту; організаційні рішення, їх класифікація, різновиди та сучасні підходи;  функції менеджменту; процес менеджменту; види та сутність методів менеджменту; класифікацію управлінських рішень;  ефективність та відповідальність менеджменту;

вміти: визначати загальні та конкретні функції менеджменту в організації; визначати етапи прийняття раціональних рішень та враховувати фактори впливу під час вирішення організаційних проблем; визначати чинники формування іміджу й культури організації; застосовувати аналітичні, статистичні, визначати результативність та ефективність менеджменту;

володіти навичками: сутність комунікацій та різновиди інформації; форми влади та стилі керівництва у менеджменті;

здатен продемонструвати: теоретико-ігрові методи прийняття рішень; застосовувати ефективні управлінські дії в організації; здійснювати аналіз та оцінку зовнішнього середовища в організації; здійснювати оцінку організаційної ефективності.

Програмні результати навчання: ПРН 9, ПРН 10, ПРН 19, ПРН 20.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): філософія, політологія та соціологія; економічна теорія, маркетинг, економіка підприємства.

Зміст навчального модуля: Сутність основних понять і категорій менеджменту та управління; історичний розвиток менеджменту; принципи та функції менеджменту; сутність організацій та взаємозв’язок їх внутрішніх складових та зовнішнього оточення; система методів управління; сутність процесів та технології управління; основи планування, організування, мотивування та контролювання; організація взаємодії та розподіл повноважень; основні типи організаційних структуру управління; інформаційне забезпечення процесу управління та здійснення процесу комунікацій; прийняття рішень в менеджменті; керівництво та лідерство, стилі управління; організаційна культура та відповідальність; ефективність управління організацією та її змінами.

Види навчальних занять: лекція, практичне, семінарське, консультація.

Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, дослідницький, метод проблемного викладання.

Методи контролю: усний, письмовий, тестовий, практичний, графічний.

Форми підсумкового контролю: екзамен (семестр 3).

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, вправи, перелік питань та комплекти тестових завдань для тематичного та підсумкового контролів.

Мова навчання:  українська.