КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Обов’язкова анотована дисципліна здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни: Моделювання економіки.

Тип модуля:  обов’язковий.

Семестри: 7

Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 180; кількість кредитів ЄКТС – 6.

Результати навчання:

знати:  алгоритмічні моделі в економіці та підприємництві; виробничі функції; рейтингове оцінювання та управління в економіці; моделі поведінки та взаємодії споживачів та виробників; традиційні та динамічні нелінійні моделі макроекономіки; прогнозування часових рядів;

вміти: аналізувати, моделювати і прогнозувати розвиток економічних об’єктів і процесів на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях;

володіти: навичками обґрунтовувати власну точку зору на розв'язуване завдання керування на основі використання методів наукового пізнання, математичного моделювання, сучасного економіко-математичного інструментарію; спілкування з колегами, клієнтами, партнерами, у тому числі іноземними, щодо конкретних питань моделювання діяльності підприємства, установи, організації; складати аналітичні звіти, доповіді у письмовій формі та виступати з результатами власної роботи на нарадах, конференціях;

здатен продемонструвати здатність здійснювати аналіз функціонування й розвитку суб'єкта економічної діяльності, соціально- економічної системи макро-, мезо- і мікрорівня, виділяти найбільш актуальні завдання управління об'єктом; уміння формулювати мету управління економічною системою, формувати систему критеріїв; здатність до побудови економіко-математичної моделі завдання (комплексу завдань) для здійснення функцій керування; здатність виробляти керуючі рішення на основі прогнозування, моделювання й оцінки поточної ситуації й наслідків прийнятих рішень за допомогою економіко-математичних методів і моделей; уміння формувати інформаційні вимоги до розв'язуваного завдання керування, використати інформаційні технології при розробці економіко- математичної моделі, формуванні рішення і його реалізації;

самостійно вирішувати питання аналізу, побудови моделі економічних систем, вивчати поведінку цих моделей в залежності від дії різних факторів та розробляти оптимальну стратегію керування цими системами;

здатність працювати в групі економічних аналітиків при розробці економіко-математичних моделей широкого спектра прикладних проблем.

Програмні результати навчання: ПРН 6, ПРН 19, ПРН 22.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити):

менеджмент, обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності, економіко-математичні методи та моделі, економічна кібернетика.

Зміст навчального модуля:  Концептуальні засади математичного моделювання економіки. Алгоритмічні моделі в економіці та підприємництві Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів. Рейтингове оцінювання та управління в економіці. Моделі поведінки та взаємодії споживачів і виробників. Модель міжгалузевого балансу. Модель аналізу макроекономічної політики

Види навчальних занять: лекція, практичне, консультація.

Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, дослідницький, метод проблемного викладання.

Методи контролю: усний, письмовий, тестовий, практичний.

Форми підсумкового контролю: екзамен (семестр 7).

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, вправи, перелік питань та комплекти тестових завдань для тематичного та підсумкового контролів.

Мова навчання:  українська.