КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Обов’язкова анотована дисципліна здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни:  Технології легкої промисловості та сфери обслуговування.

Тип модуля:  обов’язковий.

Семестр(и):   5,6.

Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 180; кількість кредитів ЄКТС – 6.

Результати навчання:

знати: основні метрологічні правила, вимоги і норми, державні акти і нормативно-технічні документи по стандартизації і контролю якості продукції, дотримувати їх в своїй практичній діяльності;

вміти: застосовувати отримані знання, уміння і навики для підвищення якості продукції і забезпечення її конкурентоспроможності на світовому ринку.

Програмні результати навчання: ПРН 13, ПРН 18, ПРН 23.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): інформаційні системи і технології, безпека життєдіяльності та цивільний захист.

Зміст навчального модуля:  Класифікація підприємств легкої промисловості, їх структура та функціональне призначення. Принципи проектування підготовчого та розкрійного виробництва. Структура підприємств для збереження сировини та готових швейних виробів. Будова функціональних систем постачання (енергопостачання, водопостачання та водовідведення, вентилювання тощо). Особливості проектування швейних підприємств, санітарно-гігієнічні та протипожежні вимоги до підприємств легкої промисловості різних форм господарювання.

Види навчальних занять: лекція, практичне, консультація.

Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, дослідницький, метод проблемного викладання.

Методи контролю: усний, письмовий, тестовий, практичний.

Форми підсумкового контролю: залік (семестр 5,6).

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, вправи, перелік питань та комплекти тестових завдань для тематичного та підсумкового контролів.

Мова навчання:  українська.