КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Обов’язкова анотована дисципліна здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва модуля: Виробнича практика.

Тип модуля: обов’язковий.

Семестри: 6, 8

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180; кількість кредитів ЄКТС – 12.

Результати навчання:

ознайомитися з підприємством (банком чи бюджетною установою), особливостями діяльності та тенденціями розвитку; проведення аналізу господарської діяльності за декілька років та виконати прогноз на наступний період; проаналізувати інформаційні системи на підприємстві; виконати індивідуальне завдання з економічної кібернетики; оформити звіт з практики та захистити його; зібрати дані необхідні для НДРС та виконання курсових робіт.

Програмні результати навчання: ПРН 6, ПРН 10, ПРН 14, ПРН 19, ПРН 22, ПРН 23

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): економічна кібернетика; інформаційні системи та технології в економіці, прогнозування соціально-економічних процесів

Зміст навчального модуля:

Нормативно-правові аспекти організації та ведення бізнесу в різних галузях економіки; дослідження особливостей діяльності бази практики та тенденцій галузевого розвитку; визначення організаційної структури підприємства; методика аналізу господарської діяльності через оцінку фінансового стану та ефективності використання окремих господарських ресурсів; прогнозування ефективності функціонування підприємства; аналіз інформаційних систем та технологій на підприємстві.

Види навчальних занять: консультація.

Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, дослідницький

Методи контролю: усний, письмовий.

Форми підсумкового контролю: залік (семестр 6, 8).

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, перелік тем, щоденник і звіт з практики.

Мова навчання: українська.