КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

І ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління» 

15 листопада 2013 року у стінах Київського національного університету технологій та дизайну на базі кафедри маркетингу відбулася І Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління». Організаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет технологій та дизайну, Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація маркетингу», Хмельницький національний університет, Компанія соціального маркетингу «О Два».

В конференції взяли участь студенти КНУТД, що навчаються за спеціальністю «Маркетинг», а також студенти і аспіранти 26 ВНЗ України, серед яких: Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара; Донецький державний університет управління; Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій; Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета, Россия; Інститут Реклами, м. Київ; Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій та управління; Луганський національний аграрний університет; Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; Львівський національний університет імені Івана Франка; Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університету «Україна»; Національна академія управління, м. Київ; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Національний університет водного господарства та природокористування; Національний університет «Львівська політехніка»; Національний фармацевтичний університет, м. Харків; Одеська національна академія харчових технологій; Одеський національній економічний університет; Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка; Полтавський університет економіки і торгівлі; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; Українська державна академія залізничного транспорту та інші.

З вітальним словом перед учасниками конференції виступив
проректор з наукової та інноваційної роботи д.т.н., професор Каплун В.В.

Учасників конференції привітали також проректор з науково-педагогічної роботи, професор Бондаренко О.О., декан ФЕБ, д.е.н., проф. Ігнатьєва І.А., завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., проф. Лабурцева О.І.

На конференції виступили провідні науковці та фахівці-практики з маркетингу:

Директор бренд-консалтиногової компанії «Слідопит», к.ф.н. Пустотін Вадим Станіславович

Президент ГО «Центр соціального бізнесу», засновник та СЕО групи компаній соціального бізнесу «О Два» Лісовська Октябрина Юріївна

Завідувач кафедри маркетингу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, д.е.н., проф. Хамініч Світлана Юріївна

У доповідях молодих вчених та студентів – учасників конференції – висвітлювалися такі актуальні проблеми маркетингового управління, як проведення стратегічних сесій, використання маркетингових досліджень, застосування новітніх глобальних інформаційних інструментів та інформаційно-комунікаційних технологій, роль брендингу та ребредингу в діяльності компаній, прикладні методи психологічного впливу, використання нейромаркетингу та нейролінгвістичного програмування, вплив соціальної реклами на молодь та багато інших. З інформацією про досвід роботи в КНУТД студентського маркетингового клубу «М-ТЕАМ» виступила Президент клубу, студентка групи СпМР-1-09 Мозалевська Юлія Володимирівна.

За результатами роботи конференції учасники ухвалили рекомендації, де відзначено, що для активізації впровадження маркетингових засад в управління підприємствами з метою більш повного задоволення потреб вітчизняних споживачів необхідно:

  • в напрямі формування сучасних стратегій маркетингу та тактики їх реалізації: розвивати теорію і практику маркетингового стратегічного планування, орієнтувати маркетингову діяльність в першу чергу на підвищення задоволеності споживачів; поширювати практику проведення стратегічних сесій при розробці маркетингових стратегій;
  • в напрямі розвитку теорії і практики маркетингових досліджень: сприяти більш активному використанню маркетингових досліджень в практиці діяльності вітчизняних підприємств, раціонально комбінувати проведення досліджень власними силами й з залученням спеціалізованих організацій; залучати сучасні інструменти збору маркетингової інформації за допомогою мережі Інтернет;
  • в напрямі розвитку та інтеграції інструментарію комплексу маркетингу: зробити наголос на підвищенні ролі інновацій у маркетингу; забезпечувати ефективну інтеграцію інструментів комплексу маркетингу в рамках концепції брендингу;
  • в напрямі використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в маркетингу: приділяти підвищену увагу розвитку сучасних форм торгівельної спеціалізації, таких, як електронна торгівля та телемаркетинг; розвивати такі новітні форми комунікації, як маркетинг у соціальних мережах, вірусний маркетинг, ambush-маркетинг, word-of-mouth advertising, кулхантинг, нетрадиційні носії реклами; використовувати сучасні методи психологічного впливу – нейромаркетинг, нейролінгвістичне програмування тощо;
  • в напрямі оцінювання ефективності маркетингової діяльності: впроваджувати сучасні методи оцінки ефективності маркетингу з орієнтацією на показник рентабельності маркетингових інвестицій та з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Учасники конференції зробили наголос на необхідності розвитку таких сучасних форм маркетингу, як соціальний, політичний, екологічний маркетинг, етномаркетинг, маркетинг територій, Інтернет-маркетинг. Важливим напрямом розвитку маркетингового управління визнано також підвищення професійної компетенції маркетологів, зокрема шляхом набуття майбутніми фахівцями досвіду практичної маркетингової діяльності в період навчання через участь у реальних дослідженнях, у діяльності студентських маркетингових гуртків, у роботі наукових конференцій молодих учених та студентів.

Конференція викликала значний інтерес серед викладачів і студентів. Учасники отримали презентаційні та ілюстративні матеріали конференції. Доповідачам були вручені сертифікати учасника та збірники тез конференції.

Під час проведення конференції студенти інших ВНЗ відвідали екскурсії:

«Історичні пам’ятки м. Києва» та «КНУТД – це наш університет»

 

 

Вітаємо всіх учасників І Всеукраїнської наукової конференції

молодих учених та студентів «Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління»!

Організатори конференції сподіваються, що наукова діяльність

учасників буде підґрунтям високої кваліфікації майбутніх фахівців

у сфері маркетингової діяльності підприємств і організацій

різних галузей економіки України.

19.11.2013