КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет економіки та бізнесу

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА КОМУНІКАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ

КОСТИНЕЦЬ Юлія Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0602

Телефони для довідок: +38044-256-21-00

e-mail: [email protected]

Сторінка в  https://www.facebook.com/eccybermarket

Про кафедру
Історія

У 2014 році у зв'язку з оптимізацією навчального процесу кафедру економічної кібернетики та кафедру маркетингу було об'єднано та створено кафедру економічної кібернетики та маркетингу, яку очолила д.е.н., проф. Ольга Юріївна Чубукова.

Кафедру економічної кібернетики було створено в лютому 2003 року за ініціативою та під керівництвом доктора економічних наук, професора Чубукової Ольги Юріївни. В свою чергу, кафедру маркетингу було створено 14 лютого 2000 року для забезпечення підготовки бакалаврів та магістрів з маркетингу під керівництвом доктора економічних наук, професора Лабурцевої Олени Іванівни.

У 2020 році у зв’язку з необхідністю приведення у відповідність до вимог ринку праці, а також врахування сучасних трендів та тенденцій розвитку науки кафедру економічної кібернетики та маркетингу було перейменовано на кафедру маркетингу та комунікаційного дизайну.

З жовтня 2020 року обов’язки завідувача кафедри виконує кандидат економічних наук, доцент Костинець Юлія Володимирівна.

Місія

Місія кафедри полягає у забезпеченні зростання та зміцнення освітньо-професійного потенціалу держави шляхом підготовки конкурентоспроможних на вітчизняному та міжнародному ринках праці випускників – професіоналів та керівників різних освітньо-кваліфікаційних рівнів для підприємств, організацій та установ різних форм власності як в галузі легкої промисловості, так інших галузей економіки.

Мета

Мета освітньої, науково-дослідної та організаційної діяльності кафедри полягає у поступовому виходу на лідерські позиції у світовій освітньо-професійній сфері, інтеграції у міжнародне науково-освітнє середовище з дбайливим збереженням національних та корпоративних досягнень, цінностей і традицій, напрацьованих на кафедрі, факультеті, університеті, максимальне задоволення вимог та очікувань здобувачів та стейкхолдерів.

Стратегія

Стратегія розвитку кафедри полягає у постійному підвищенні якості підготовки фахівців та забезпеченні їхньої конкурентоспроможності на ринку праці за рахунок нової методології цілеспрямування освітнього процесу до межі досконалості; постійна орієнтація на кращі світові досягнення в освітньо-професійній сфері.

Тактика

Систематичні маркетингові дослідження ринку праці та науково-методичних досягнень провідних кафедр, факультетів, університетів, інших інноваційних структур – світових лідерів у сфері науки та вищої освіти.

Розвиток лідерсько-командної діяльності, спрямованої на залучення всього колективу кафедри (факультету, університету) до підвищення якості підготовки фахівців на засадах спрямування освітнього процесу до межі досконалості.

Професіоналізм, компетентність, персональна та командна відповідальність кожного. Інтенсивна підготовка сучасних навчальних посібників, навчальних та дослідницьких планів і програм.

Удосконалення практичної підготовки фахівців на засадах довгострокових програм співробітництва з підприємствами, організаціями та установами, розвитку методів і форм самостійної роботи студентів.

Активізація науково-дослідної роботи з та впровадження її результатів у навчальний процес та виробництво.

Оновлення матеріально-технічної бази та наскрізна комп’ютерно-телекомунікаційна інформатизація навчального та науково-дослідницького процесу.

 

Cпеціальність 075 – Маркетинг, освітній ступінь «Бакалавр» (термін навчання 4 роки):

 

Маркетолог – це фахівець, який займається аналітикою споживчого ринку та проектує стратегію просування товарів серед покупців. Він розглядає всі види конкурентної продукції, виділяючи найпопулярніші марки. Вивчає їх рекламні проекти і думки споживачів. Потім у завдання маркетолога входить аналітична робота, він підсумовує отриману інформацію і розкладає її на складові грамотного піару. Виходячи з отриманих даних, маркетолог продумує ходи просування продукції компанії, на яку він працює.

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

Базові уявлення про сучасні методи маркетингової діяльності; комунікативні вміння;здатність самостійно вирішувати наукові проблеми дослідження та розробки маркетингової стратегії та стратегічного планування;здатність до організації управління маркетинговими роботами  на різних фазах; здатність розробляти перспективних та поточних планів маркетингової діяльності;здатність до письмової та усної комунікації іноземною мовою; вміння організовувати проведення діагностики стану ринку та середовища функціонування підприємства;вміння організовувати роботу виставок, ярмарок та інших комунікаційних заходів просування продукції на ринку.

Сфера працевлаштування:

 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (зокрема на підприємствах легкої промисловості), на підприємствах різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах, зокрема у підрозділах: маркетингу, постачання; маркетингових досліджень; інформаційного забезпечення; збуту; міжнародних зв'язків та в інших.

 

 

Освітня програма «Комунікаційний маркетинг» (спеціальність 075 – Маркетинг), освітній ступінь «Магістр» (термін навчання 1,5 роки):

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання магістр буде демонструвати:

Базові уявлення про сучасні методи маркетингової діяльності; комунікативні вміння;здатність самостійно вирішувати наукові проблеми дослідження та розробки маркетингової стратегії та стратегічного планування;здатність до організації управління маркетинговими роботами  на різних фазах; здатність розробляти перспективних та поточних планів маркетингової діяльності;здатність до письмової та усної комунікації іноземною мовою; вміння організовувати проведення діагностики стану ринку та середовища функціонування підприємства;вміння організовувати роботу виставок, ярмарок та інших комунікаційних заходів просування продукції на ринку;

Вміння: дослідження ринків, вимірювання та прогнозування попиту, виявлення потреб споживачів; формування довгострокової маркетингової стратегії фірми; визначення необхідного споживачам рівня якості товарів, формування товарного асортименту відповідно до структури попиту; встановлення цін, що привабливі для покупців і вигідні для фірми; забезпечення збуту товарів та співпраця з торговими посередниками; організація реклами, презентацій, акцій, виставок та ярмарок.

Сфера працевлаштування:

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (зокрема на підприємствах легкої промисловості), на підприємствах різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах, зокрема у підрозділах: маркетингу, постачання; маркетингових досліджень; інформаційного забезпечення; збуту; міжнародних зв'язків та в інших.


 

Науково-педагогічні працівники

На кафедрі працює колектив висококваліфікованих викладачів серед яких 3 доктори наук, 4 професори, 13 кандидатів економічних та технічних наук, доцентів, 4 асистентів.

КОСТИНЕЦЬ Юлія Володимирівна, в.о. завідувача кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

У 2004 році закінчила магістратуру Національної академії управління (м. Київ) за спеціальністю «Фінанси». У  2014 захистила кандидатську дисертацію на тему: «Маркетингове управління розвитком ринку посередницьких послуг в Україні» (спеціальність 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»).

Наукові інтереси: маркетингове управління, фінанси і маркетинг, управління конкурентоспроможністю на мікро та макрорівнях, ринок посередницьких послуг, ринок туристичних послуг, маркетинг послуг,  маркетинг соціальних мереж, бізнес-аналітика та моделювання економіки.

Викладає дисципліни: Копірайтинг, Маркетинг соціальних мереж, Моделі економічної динаміки, Маркетингові дослідження, Психологія реклами.

Автор понад 40 наукових праць та методичних розробок  

  

БІЛОВОДСЬКА Олена Анатоліївна, д.е.н., доцент, професор кафедри.

У 2001 році закінчила Сумський державний університет за спеціальністю «Фінанси». У 2019 році захистила докторську дисертацію на тему: «Методологічні засади маркетингової політики розподілу інноваційної продукції промислових підприємств»  (спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»).

Наукові інтереси: маркетинг інновацій, управління інноваційним розвитком, управління розподілом інноваційної продукції, логістика.

Викладає дисципліни: Маркетингова політика розподілу, Маркетинговий менеджмент, Логістика, Управління інноваційним розвитком, Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень.

Автор понад 150 наукових праць та методичних розробок.  

  

ЄВСЕЙЦЕВА Олена Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри.

У 1996 році закінчила Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю «Економіка підприємств». У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Маркетингова діагностика підприємств легкої промисловості» ( спеціальність 08.06.01 – «Економіка, організація і управління підприємствами»).

Наукові інтереси: маркетинг в сфері послуг, логістика, стратегічний маркетинг, є науковим керівником студентського маркетингового клубу «М-Team».

Викладає дисципліни: Маркетинг, Логістика та дистрибуція, Стратегічний маркетинг.

Автор понад 70 наукових праць та методичних розробок.

  

СИНЕНКО Олександр Іванович, к.е.н., доцент, доцент кафедри.

У 1976 році закінчив Державний університет імені 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю «Системи автоматичного управління». У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Механізм підвищення інвестиційної привабливості підприємств на основі ведення реєстрів (на прикладі легкої промисловості)» (спеціальність 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами  (легка промисловість)»).

Наукові інтереси: проектування та супроводження інформаційних систем ведення реєстрів майна субєктів та розпорядження майном, методологічні та методичні питання управління державним та комунальним майном.

Викладає дисципліни: Технологія проектування та адміністрування БД та СД, Моніторинг трансформаційних та глобалізаційних процесів в економіці, Інформаційний бізнес.

Автор понад 50 наукових праць та методичних розробок.

  

ШІКОВЕЦЬ Катерина Олексіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри.

У 1994 році закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Прикладна математика». У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Моделювання управління економічним розвитком підприємств (на прикладі легкої промисловості)» (спеціальність 08.06.01 – «Економіка, організація і управління підприємствами»).

Наукові інтереси: моделювання управління економічним розвитком підприємств (на прикладі легкої промисловості).

Викладає дисципліни: Бізнес аналітика, Кібернетичне моделювання, Управління проектами інформатизації.

Автор понад 60 наукових праць та методичних розробок.

  

КВІТА Галина Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри.

У 2002 році закінчила Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «Математика та інформатика». У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Механізм активізації персоналу промислових підприємств (на прикладі легкої промисловості)» ( спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»).

Наукові інтереси: економіко-математичні методи та моделі, інформаційні системи та технології, електронний бізнес.

Викладає дисципліни: Економічна кібернетика, Економічна інформатика, Економіко-математичні методи та моделі, Аналіз неструктурованих бізнес даних.

Автор понад 70 наукових праць та методичних розробок.

  

ЗИМБАЛЕВСЬКА Юлія Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри.

У 2007 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Маркетинг». У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Брендинг на підприємствах легкої промисловості в умовах глобалізації» (спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»).

Наукові інтереси: інфраструктура товарного ринку, бренд-менеджмент.

Викладає дисципліни: Маркетинговий менеджмент, Професійні комунікації, Паблік рілейшн, Маркетинг послуг, Бренд-менеджмент.

Автор понад 30 наукових праць та методичних розробок.

  

ПОНОМАРЕНКО Ігор Віталійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри.

У 2004 році закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «Економічна статистика». У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Статистичний аналіз зайнятості населення України: регіональний аспект» (спеціальність 08.00.10 – «Статистика»).

Наукові інтереси: data science, великі дані, машинне навчання, штучний інтелект, цифровий маркетинг.

Викладає дисципліни: Економічна інформатика, Економіко-математичні методи та моделі, Імітаційне моделювання, Реінжиніринг бізнес-процесів, Цифровий маркетинг.

Автор понад 110 наукових праць та методичних розробок.

  

ПАВЛЕНКО Олександр Вадимович, асистент кафедри.

У 2014 році закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю «Управління міжнародним бізнесом». У 2013 році навчався в Northumbria University (Ньюкасл, Великобританія) за спеціальністю «Business Administration».

Наукові інтереси: інтернет-маркетинг, політичний маркетинг, маркетингові комунікації.

Викладає дисципліни: Маркетинг, інтернет-маркетинг (практичні заняття). 

Автор понад 10 наукових праць та методичних розробок. 

ЯРЕМА Катерина Олегівна, старший лаборант кафедри. 


За 2006- 2019 роки на кафедрі захищено 4 докторські та 25 кандидатських дисертацій, в аспірантурі навчаються ще 5 осіб.

Наукова діяльність

Науково-педогагічний колектив кафедри проводить дослідження за науковим напрямом: «Когнітивне моделювання економічного розвитку».

Щорічно кафедра виконує наукові дослідження за темами «Кібернетичні засади інноваційного розвитку» та «Концепція сучасного соціоекономічного розвитку в умовах NBIC-конвергенції».

Протягом цих років кафедра співпрацює з Фондом державного майна України та Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та виконує госпдоговірну науково-дослідницьку роботу: «Послуги з методологічного та методичного супроводження експлуатації Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».           

У 2005 році кафедрою були започатковані заходи щодо проведення науково-практичних конференцій. Щорічно колектив кафедри оганізовує та проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених та студентів «Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління».

           

Навчально-методичне забезпечення

За 2007–2018 рр. професорсько-викладацьким складом опубліковано підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, лабораторні практикуми, опорні конспекти лекцій за напрямом «Економічна кібернетика» та «Маркетинг», серед яких:

 1. Чубукова О. Ю. Економіка інформації: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. К. : - МАУП, 2007. – 288с.
 2. Лабурцева О.І. Основи маркетингу і планування: навч. посібник/ О.І. Лабурцева, А.В. Яренко. — К.: КНУТД, 2007. — 136 с.
 3. Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. — К. : Видавництво «Хімджест», 2007. — 290 с.
 4. Грищенко І.М. Формування механізму управління комерційним посередництвом: Монографія / І.М. Грищенко. — К.: Грамота, 2007. — 368 с.
 5. Ткачова Т.М. Реклама слабоалкогольних напоїв у формуванні девіантної поведінки неповнолітніх : монографія / Т.М. Ткачова, О.І. Лабурцева, Л.К. Яцишина. — К.: Наук. світ, 2007. — 272 с.
 6. Лабурцева О.І. Маркетинг і розвиток підприємництва в легкій промисловості України: Монографія / О.І. Лабурцева. — К.: КНУТД, 2008. — 364 с.
 7. Лабурцева О.І. Маркетингова політика розподілення: навч. посібник / О.І. Лабурцева, А.В. Яренко. — К.: КНУТД, 2008. — 86 с.
 8. Маркетинговий менеджмент: Підручник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. — К. : Видавництво «Хімджест», 2008. — 720 с.
 9. Усик С.П. Маркетингова комунікаційна політика: навч.-метод. посібник / С.П. Усик, Л.К. Яцишина. – К.: КНУТД, 2009. – 96 с.
 10. Хоменко О.І. Маркетингова товарна політика: навч. посібник / О.І. Хоменко. – К.: ЕКОМЕН, 2009. – 52 с.
 11. Грищенко І.М. Комерційна діяльність посередницьких організацій: підручник / І.М. Грищенко. – К.: Грамота, 2009. – 448 с.
 12. Яцишина Л.К. Маркетинговий менеджмент: навч.-метод. посібник / Л.К. Яцишина, Ю.В. Зимбалевська, О.Є. Соломенко, Т.Л. Замороко. – К.: КНУТД, 2009. – 64 с.
 13. Чубукова О.Ю., Іванченко Н. О., Кучер С. Л. Алгоритмізація та програмування процедур обробки економічної інформації: Навчальний посібник. – К. : КНУТД, 2009. – 138 с. (Гриф МОН України. Лист № 14\18.2-125 від 23.01.06 р.)
 14. Рубан В.Я., Іванченко Н. О., Квіта Г. М., Шіковець К. О. Кібернетичне моделювання: Навчальний посібник – К. : КНУТД, 2009. – 222 с. (Гриф МОН України. Лист № 14\18.2-127 від 23.01.06 р.)
 15. Березянко Т.В. Корпоративний глобалізм як базовий напрямок міжнародної економічної конвергенції : монографія / Т.В. Березянко. – К.: ТОВ «ДКС центр», 2010. – 238 с.
 16. Економічні проблеми розвитку вищої освіти в Україні: монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАПН України І.М. Грищенка. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 478 с.
 17. Головкіна Н.В. Маркетингова політика комунікації : навч.-метод. посібник / Н.В. Головкіна. – К.: КНУТД, 2010. – 112 с.
 18. Чубукова О. Ю., Рубан В. Я., Антошкіна Л. І., Геселева Н. В., ванченко Н. О., Шіковець К. О., Синенко О. І., Шацька З. Я., Квіта Г. М., Ямненко Г. Є.  Кібернетика економіки та бізнесу: Підручник (з грифом МОН України) – Д: Юго-Восток, 2010 р. – 516 с.
 19. Кібернетичні засади інноваційного розвитку (монографія) О. Ю. Чубукова, В. Я. Рубан, Н.В. Геселева та ін. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2010. – 120с.
 20. Кібернетика економіки та бізнесу: підруч. /О.Ю. Чубукова, В.Я. Рубан та ін..; за ред.. проф. О.Ю. Чубукової, проф. В.Я. Рубана. – 2-е вид., перероб. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. - 516 с.
 21. Геселева Н. В. Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: монографія– Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2011. – 436 с.
 22. Основи когнітивної економіки. Чубукова О.Ю., Рубан В.Я., Геселева Н.В. та ін.: Монографія. – К.: ВД “Стилос”, 2011. – 180 с.
 23. Чубукова О.Ю., Геселева Н. В., Синенко О. І. Інформаційний моніторинг: Навчальний посібник– Київ: КНУТД, 2011. – 200 с.
 24. Яцишина Л.К. Бренд-менеджмент : навч. посібник / Л.К. Яцишина, Ю.В. Зимбалевська, О.А. Виноградов. – К.: КНУТД, 2011. – 102 с.
 25. Яцишина Л.К. Рекламний менеджмент: навч.посіб. / Л.К. Яцишина, О.М. Деменіна. – К.: КНУТД, 2012. – 231 с.
 26. Актуальні проблеми економічної кібернетики Чубукова О.Ю.,Антошкіна Л.І., Геселева Н.В. та ін.: Монографія. – К.: ВД“Стилос”, 2012. – 366 с.
 27. Чубукова О. Ю., Синенко О.І. Організація і методика інформаційної роботи: Навчальний посібник – Хмельницький:ХмЦНІІ, 2013., за заг ред.. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Антошкіной – 2-ге вид., доп. І випр.  225 с.
 28. Жарінова А. Г. Методологія управління інтелектуальним капіталом в умовах становлення інформаційної економіки: Монографія. – Київ: Вид. «Наш формат» 2013. – 320 с.
 29. Яцишина Л.К. Маркетинговий менеджмент : навч. посібник / Л.К. Яцишина. – К.: МВЦ «Медінформ», 2013. – 323 с.
 30. Когнітивні технології в економіці: підруч. для студ. вищ.навч.закл. / Л.І. Антошкіна, О.Ю. Чубукова, Н.О. Іванченко. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – 439 с.
 31. Економічна кібернетика: підручник / [О.Ю. Чубукова, В.Я. Рубан, Л.І. Антошкіна та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.Ю. Чубукової. – Донецьк: Юго-Восток, 2014.- 454 с.
 32. Яренко А.В. Комерційна діяльність посередницьких підприємств: навчально-методичні матеріали до самостійної роботи студентів освітнього ступеня «Спеціаліст» спеціальності 7.03050701 «Маркетинг» – К.: КНУТД, 2015. – 123 с.
 33. Яренко А.В. Маркетинг у сферах економічної діяльності. Міжнародний маркетинг: Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи студентів освітнього ступеня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» – К.: КНУТД, 2015. – 144 с.
 34. Яренко А.В. Маркетинг: навчально-методичні матеріали до самостійної роботи студентів освітнього ступеня «Бакалавр»  напряму підготовки 6.051602  «Технологія виробів легкої промисловості» – К.: КНУТД, 2015. – 151 с.
 35. Чубукова О.Ю. Інформаційний маркетинг : навч.посіб. / О.Ю. Чубукова. . — К.: КНУТД, 2017. — 112 с.

Студенти

Роки студентства – найкращі роки в житті людини. Наших студентів знає весь університет. Вони активні, ініціативні, веселі та дружні.

Викладачі та студенти кафедри – це велика родина, де всі добрі знайомі, товаришують, тісно спілкуються з будь-яких життєвих та професійних питань. Дружня атмосфера допомагає розвиватися не тільки професійно, наші студенти разом із викладачами також цікавляться й політичним життям нашої держави.

Студенти кафедри активно долучаються до онлайн-навчання у сфері Data science. В першу чергу мова йде про платформу Datacamp – динамічні інтерактивні курси для навчання роботі з науковими даними за допомогою R, Python, SQL, Git, Shell, Spreadsheet та Scala.

Набуття професійних навичок з візуальної аналітики відбувається завдяки використанню в освітньому процесі BI платформи Tableau, доступ до якої студенти отримують завдяки безкоштовній строковій ліцензії для кожного слухача в рамках програми Tableau for Students.

Студенти-маркетологи протягом періоду навчання здійснюють активну науково-дослідницьку та творчу діяльність. При кафедрі з 2005 року працює студентський науковий гурток «Маркетинговий клуб «М-ТЕАМ» під егідою Всеукраїнської громадської організації «Українська Асоціація Маркетингу» (докладніше – в розділі «Студентські гуртки»).

Кожний рік студенти - учасники клубу отримують призові місця на конкурсі «Рекламний Полігон» (м. Одеса), це творче змагання команд молодих рекламістів, що полягає в розробці рекламної кампанії на задану рекламодавцем тему за обмежений термін часу. Особливостями цього креативного батлу є максимальне наближення до ситуацій у практичній рекламній діяльності: жорсткий цейтнот, наявність декількох реальних завдань, змагання із іншими командами-«агентствами». 

Клуб «М-ТЕАМ» приймає активну участь у Національному фестивалі соціальної реклами. Головними цілями фестивалю є підвищення ролі соціальної реклами в розв’язанні соціальних проблем, створення сприятливих умов для розробки соціальної реклами, залучення та стимулювання майстрів рекламного мистецтва і залучення уваги широкої громадськості й державних установ до проблеми розвитку вітчизняної соціальної реклами. Члени клубу були неодноразовими переможцями НФСР.

З 2004 року СМК «М-ТЕАМ» бере активну участь в УКРАЇНСЬКОМУ СТУДЕНТСЬКОМУ ФЕСТИВАЛІ РЕКЛАМИ. Це авторитетний комплексний проект, який спрямований на розвиток  молоді, її професійний зріст, на формування механізмів взаємодії в сфері маркетингу та реклами і сучасних потреб ринку. Члени СМК «М-ТЕАМ» за роки існування УСФР неодноразово були переможцями у різних номінаціях. 

Керівник проекту УСФР проф. Ромат Є.В. неодноразово висловлював подяку керівництву КНУТД та викладачам кафедри за підготовку спеціалістів в галузі маркетингу та рекламної діяльності.

Перспективи для студентів

Після закінчення навчання наші випускники є затребуваними фахівцями в різних сферах бізнес-діяльності:

Наші випускники працюють:

 • топ-менеджерами;
 • бізнес-аналітиками;
 • управлінцями бізнес-проектів;
 • комерційними та фінансовими директорами;
 • консультантами та експертами;
 • маркетологами підрозділу служби маркетингу;
 • маркетологами-аналітиками, консультантами, експертами;
 • економістами зі збуту або з матеріально-технічного забезпечення;
 • науковими співробітниками.

Зарубіжне партнерство

Нашими зарубіжними партнерами є випускники кафедри, які наразі працюють за кордоном. Деякі з них:

1. Зінченко Тетяна –  компанія Sartorius AG, ІТ департамент, відділ Business Technology (Німеччина). 
2. Постой Дмитро – приватний підприємець (Флорида, США).
3. Богословська Ольга – компанія DGS  (illiam demant holding), логіст та спеціаліст по роботі з клієнтами (Польща).

 

Зроби правильний вибір!