КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет управління та бізнес-дизайну

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА КОМУНІКАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ

Ігор Віталійович ПОНОМАРЕНКО,

завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0602

Контактний телефон: +38044-256-21-00

e-mail: [email protected]

 

Положення про кафедру маркетингу та комунікаційного дизайну

Програма розвитку кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну

 

Сторінка в  https://www.facebook.com/eccybermarket

Про кафедру
Історія

Кафедру маркетингу у КНУТД було створено 14 лютого 2000 року для забезпечення підготовки бакалаврів та магістрів з маркетингу під керівництвом доктора економічних наук, професора О. І. Лабурцевої. Кафедру економічної кібернетики було створено в лютому 2003 року за ініціативою та під керівництвом доктора економічних наук, професора О. Ю. Чубукової. У 2014 році у зв'язку з оптимізацією навчального процесу кафедри економічної кібернетики та маркетингу було об'єднано та створено кафедру економічної кібернетики та маркетингу, яку очолила д.е.н., проф. О. Ю. Чубукова.

У 2020 році у зв’язку з необхідністю приведення у відповідність до вимог ринку праці, а також врахування сучасних трендів та тенденцій розвитку науки кафедру економічної кібернетики та маркетингу було перейменовано на кафедру маркетингу та комунікаційного дизайну. Із серпня 2022 року кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент І. В. Пономаренко.

Мета

Мета освітньої, науково-дослідної та організаційної діяльності кафедри полягає у поступовому виході на лідерські позиції у світовій освітньо-професійній сфері, інтеграції у міжнародне науково-освітнє середовище з дбайливим збереженням національних та корпоративних досягнень, цінностей і традицій, напрацьованих на кафедрі, факультеті, університеті, максимального дотримання вимог та задоволення потреб здобувачів та стейкхолдерів.

Стратегія

Стратегія розвитку кафедри полягає у постійному підвищенні якості підготовки фахівців та забезпеченні їхньої конкурентоспроможності на ринку праці за рахунок нової методології цілеспрямування освітнього процесу до межі досконалості; постійна орієнтація на кращі світові досягнення в освітньо-професійній сфері.

Тактика

 • Систематичні маркетингові дослідження ринку праці та науково-методичних досягнень провідних кафедр, факультетів, університетів, інших інноваційних структур – світових лідерів у галузі науки та вищої освіти.
 • Розвиток лідерсько-командної діяльності, спрямованої на залучення всього колективу кафедри (факультету, університету) для підвищення якості підготовки фахівців на засадах спрямування освітнього процесу до межі досконалості.
 • Професіоналізм, компетентність, персональна та командна відповідальність кожного учасника освітнього процесу. Інтенсивна підготовка сучасних навчальних посібників, навчальних та дослідницьких планів і програм.
 • Удосконалення практичної підготовки фахівців на засадах довгострокових програм співробітництва з підприємствами, організаціями та установами, розвитку методів і форм самостійної роботи студентів.
 • Активізація науково-дослідної роботи та впровадження її результатів у навчальний процес та виробництво.
 • Оновлення матеріально-технічної бази та наскрізна комп’ютерно-телекомунікаційна інформатизація навчального та науково-дослідницького процесу.

 

Cпеціальності

Cпеціальність 075 – «Маркетинг», освітня програма «Digital-маркетинг», освітній ступінь «Бакалавр» (термін навчання 4 роки):


Digital-маркетолог займається залученням та утриманням клієнтів завдяки використанню інноваційних технологій у цифровому середовищі. У сфері Digital-маркетингу найбільш популярними професіями є: інтернет-маркетолог, SEO-фахівець (SEM), маркетолог соціальних мереж (SMM), е-mail-маркетолог, контент-продюсер, PR-менеджер, копірайтер.

Результати навчання

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

Розуміння SMM та знання особливостей роботи основних майданчиків: «Twitter», «Linkedin», «Instagram», «Youtube» тощо; навички розвивати соціальні медіа канали: «Facebook», «Instagram» ін.; уміння наповнювати youtube; здібності працювати з онлайн-чатом (контроль роботи з вхідними запитами, моніторинг ефективності та конверсій (робота з CRM); уміння розробляти та проводити заходи з оптимізації вебресурсу для пошукових машин; просувати вебресурси в мережі «Інтернет»; реалізовувати комплекс заходів щодо збільшення обсягів продажу продукту, який просувається, шляхом залучення клієнтів через мережу «Інтернет»; практичні навички реалізовувати підбір та аналіз ключових слів і фраз вебресурсу; здібності поліпшувати сумісність текстів веб-ресурсу з пошуковими машинами; можливості провадити заходи щодо збільшення рейтингу ресурсу інтернетсторінки в мережі «Інтернет» з точки зору пошукових машин; уміння відстежувати зміни в алгоритмах пошукових машин і адаптувати вебресурс до цих змін; знання рекламних систем (AdWords, Direct, Facebook, Target); здібності проводити комплексний аналіз сайтів та додатків за допомогою Google Analytics (створення звітів про рекламні кампанії; дослідження географії покупок; створення звітів про соціальну активність; уміння відстежувати події на сайті, проводити А-В тестування, формувати звіти про конверсію); навички робити воронку продажів через мессенджери (чат-боти); уміння брати участь у створенні односторінкових сайтів (Landing page); здібності щодо співпраці з партнерськими програмами та мережами; навички використання електронних сервісів, здібності щодо розуміння логіки роботи сервісів; уміння писати тексти, які можна продати; навички володіння основами UX, що дає можливість створювати листи, з якими приємно та зручно взаємодіяти та інше

Перспективи працевлаштування 

В українських та іноземних компаніях різноманітної спеціалізації, обімаючи посади: Digital-стратег, фахівець у сфері розвитку бізнесу, SEOфахівець, контент-менеджер, менеджер з соціальних медіа, Account Manager та інше. Робота у сфері фрілансу: SEO-фахівець, копірайтер, SMM менеджер, PPC тощо. Реалізація власних проєктів у сфері Digital marketing: продаж маркетингових послуг через мережу «Інтернет», створення та продаж авторських digital-продуктів (сайти, сервіси, мобільні додатки, інтернет-портали та інше), співробітництво з партнерськими мережами тощо

  

Cпеціальність 075 – «Маркетинг», освітня програма «Маркетинг», освітній ступінь «Бакалавр» (термін навчання 4 роки):

Маркетолог – це фахівець, який займається аналітикою споживчого ринку та проєктує стратегію просування товарів з-поміж покупців. Він розглядає всі види конкурентної продукції, виділяючи найпопулярніші марки. Вивчає їх рекламні проєкти і думки споживачів. Водночас завданням маркетолога є аналітична робота, він підсумовує отриману інформацію і розкладає її на складники грамотного піару. Проаналізувавши отримані дані, маркетолог продумує ходи просування продукції компанії, на яку він працює.

Результати навчання

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

Базові уявлення про сучасні методи маркетингової діяльності; комунікативні вміння; здатність самостійно розв’язувати наукові проблеми дослідження та розроблення маркетингової стратегії та стратегічного планування; здатність до організації управління маркетинговими процесами  на різних фазах; уміння розробляти перспективні та поточні плани маркетингової діяльності; здатність до письмової та усної комунікації іноземною мовою; уміння організовувати проведення діагностики стану ринку та середовища функціонування підприємства; уміння організовувати роботу виставок, ярмарків та інших комунікаційних заходів просування продукції на ринку

Перспективи працевлаштування 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (зокрема на підприємствах легкої промисловості), на підприємствах різного профілю та рівня, у проєктних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах, зокрема у підрозділах: маркетингу, постачання, маркетингових досліджень, інформаційного забезпечення, збуту міжнародних зв’язків та інших

 

Спеціальність 075 – «Маркетинг», освітня програма «Комунікаційний маркетинг», освітній ступінь «Магістр» (термін навчання 1,5 роки):

Результати навчання

Після закінчення курсу навчання магістр буде демонструвати:

Базові уявлення про сучасні методи маркетингової діяльності; комунікативні вміння; здатність самостійно розв’язувати наукові проблеми дослідження та розроблення маркетингової стратегії та стратегічного планування; здатність до організації управління маркетинговими роботами  на різних етапах; уміння розробляти перспективні та поточні плани маркетингової діяльності; здатність до письмової та усної комунікації іноземною мовою; уміння організовувати проведення діагностики стану ринку та середовища функціонування підприємства; уміння організовувати роботу виставок, ярмарків та інших комунікаційних заходів просування продукції на ринку;

Уміння: дослідження ринків, вимірювання та прогнозування попиту, виявлення потреб споживачів; формування довгострокової маркетингової стратегії фірми; визначення необхідного споживачам рівня якості товарів, формування товарного асортименту відповідно до структури попиту; встановлення цін, привабливих для покупців і вигідних для фірми; забезпечення збуту товарів та співпраця з торговими посередниками; організація реклами, презентацій, акцій, виставок та ярмарків.

Перспективи працевлаштування

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (зокрема на підприємствах легкої промисловості), на підприємствах різного профілю та рівня, у проєктних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах освіти, зокрема у підрозділах: маркетингу, постачання, маркетингових досліджень, інформаційного забезпечення, збуту, міжнародних зв’язків та інших.

 

Науково-педагогічні працівники

На кафедрі працює колектив висококваліфікованих викладачів з-поміж яких 2 доктори наук, 2  професори, 6  кандидатів   економічних  та  технічних наук,  доцентів, 1 асистент.

Ігор Віталійович ПОНОМАРЕНКО, завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

У 2004 році закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «Економічна статистика». У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на з теми: «Статистичний аналіз зайнятості населення України: регіональний аспект» (спеціальність 08.00.10 – «Статистика»).

Напрями наукової діяльності: data science, великі дані, машинне навчання, штучний інтелект, цифровий маркетинг.

Викладає дисципліни: «Економічна інформатика», «Економіко-математичні методи та моделі», «Імітаційне моделювання», «Реінжиніринг бізнес-процесів», «Цифровий маркетинг».

Автор понад 160 наукових праць та методичних розробок.

     

Олена Валеріївна ЧЕРНЯВСЬКА, доктор економічних наук, професор, професор кафедри

Напрями наукової діяльності: міжнародний фандрайзинг для малого та середнього бізнесу, НГО; національна економіка та управління національним господарством; стратегічне планування вищих навчальних закладів: реалізація кращих світових практик у країнах Східного партнерства та Центральної Азії; упровадження стратегії інтернаціоналізації в систему адміністрування закладами вищої освіти; упровадження європейського досвіду в науково-освітні та виховні процеси вищої школи; е-технології адміністрування та організації освітнього процесу у вищій школі.

Викладає дисципліни: «Медіа-маркетинг та комунікаційний дизайн», «Маркетинг соціальних мереж», «Інтернет-маркетинг».

Автор понад 200 наукових праць та методичних розробок. 

  

Олена Сергіївна ЄВСЕЙЦЕВА, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

У 1996 році закінчила Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю «Економіка підприємств». У 2006 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Маркетингова діагностика підприємств легкої промисловості» (спеціальність 08.06.01 – «Економіка, організація і управління підприємствами»).

Напрями наукової діяльності: маркетинг в сфері послуг, логістика, стратегічний маркетинг, є науковим керівником студентського маркетингового клубу «М-Team».

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Логістика та дистрибуція», «Стратегічний маркетинг».

Автор понад 70 наукових праць та методичних розробок.

  

Алла Олександрівна САЮН, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

У 1999 році закінчила ВНЗ «Черкаський інститут управління» за спеціальністю «Облік і аудит».У 2007 році захистила кандидатську дисертацію з теми « Маркетингова діяльність транспортно-експедиційного підприємства». У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

Напрями наукової діяльності: формування облікової системи в рамках міжнародних і національних стандартів.

Викладає дисципліни: «Логістика», «Медіа-маркетинг та комунікаційний дизайн», «Промисловий маркетинг», «Управління поведінкою споживача», «CRM-системи в бізнесі».

Вільно володіє англійською (сертифікат В2) та польською (сертифікат В2) мовами.

Є членом Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, фахівець з міжнародних стандартів фінансової звітності за курсом ACCA DipIFR (2009 р.).

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за активну наукову та педагогічну діяльність (2008 р.).

Вдало поєднує наукову та практичну діяльність.

Автор понад 60 наукових праць та методичних розробок.

  

Катерина Олексіївна ШІКОВЕЦЬ, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

У 1994 році закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Прикладна математика». У 2006 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Моделювання управління економічним розвитком підприємств (на прикладі легкої промисловості)» (спеціальність 08.06.01 – «Економіка, організація і управління підприємствами»).

Напрями наукової діяльності: моделювання управління економічним розвитком підприємств (на прикладі легкої промисловості).

Викладає дисципліни: «Бізнес аналітика», «Кібернетичне моделювання», «Управління проектами інформатизації».

Автор понад 60 наукових праць та методичних розробок.

  

Галина Миколаївна КВІТА, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

У 2002 році закінчила Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова.

за спеціальністю «Математика та інформатика». У 2011 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Механізм активізації персоналу промислових підприємств (на прикладі легкої промисловості)» ( спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»).

Наукові інтереси Напрями наукової діяльності: економіко-математичні методи та моделі, інформаційні системи та технології, електронний бізнес.

Викладає дисципліни: «Економічна кібернетика», «Економічна інформатика», «Економіко-математичні методи та моделі», «Аналіз неструктурованих бізнес даних».

Автор понад 70 наукових праць та методичних розробок.

  

Юлія Вікторівна ЗИМБАЛЕВСЬКА, кандидат економічних наук, доцент кафедри

У 2007 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Маркетинг». У 2014 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Брендинг на підприємствах легкої промисловості в умовах глобалізації» (спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»).

Напрями наукової діяльності: інфраструктура товарного ринку, бренд-менеджмент.

Викладає дисципліни: «Маркетинговий менеджмент», «Професійні комунікації», «Паблік рілейшн», «Маркетинг послуг», «Бренд-менеджмент».

Автор понад 30 наукових праць та методичних розробок.

  

Катерина Олегівна ЯРЕМА, старший лаборант кафедри. 


За 2006–2019 роки на кафедрі захищено 4 докторські та 25 кандидатських дисертацій, в аспірантурі навчаються ще 5 осіб.

Наукова діяльність

Науково-педогагічний колектив кафедри здійснює дослідження за науковим напрямом: «Когнітивне моделювання економічного розвитку».

Щорічно кафедра виконує наукові дослідження за темами «Кібернетичні засади інноваційного розвитку» та «Концепція сучасного соціоекономічного розвитку в умовах NBIC-конвергенції».

Протягом цих років кафедра співпрацює з Фондом державного майна України та Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та виконує госпдоговірну науково-дослідницьку роботу: «Послуги з методологічного та методичного супроводження експлуатації Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».           

У 2005 році кафедрою були започатковані заходи щодо проведення науково-практичних конференцій. Щорічно колектив кафедри оганізовує та проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених та студентів «Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління».

           

Навчально-методичне забезпечення

За 2007–2018 рр. професорсько-викладацьким колективом кафедри опубліковано чимало підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, лабораторних практикумів, опорних конспектів лекцій за напрямом «Економічна кібернетика» та «Маркетинг», з-поміж яких:

 1. Чубукова О. Ю. Економіка інформації: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. –К. :  МАУП, 2007. – 288 с.
 2. Лабурцева О. І. Основи маркетингу і планування: навч. посібник/ О. І. Лабурцева, А. В. Яренко. –К.: КНУТД, 2007. –136 с.
 3. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник / Ф. Котлер, К. Л. Келлер, А. Ф. Павленко та ін. –К. : Видавництво «Хімджест», 2007. –290 с.
 4. Грищенко І. М. Формування механізму управління комерційним посередництвом: монографія / І. М. Грищенко. – К.: Грамота, 2007. –368 с.
 5. Ткачова Т. М. Реклама слабоалкогольних напоїв у формуванні девіантної поведінки неповнолітніх: монографія / Т. М. Ткачова, О. І. Лабурцева, Л. К. Яцишина. –К.: Наук. світ, 2007. –272 с.
 6. Лабурцева О. І. Маркетинг і розвиток підприємництва в легкій промисловості України: монографія / О. І. Лабурцева. –К.: КНУТД, 2008. –364 с.
 7. Лабурцева О. І. Маркетингова політика розподілення: навч. посібник / О. І. Лабурцева, А. В. Яренко. –К.: КНУТД, 2008. –86 с.
 8. Маркетинговий менеджмент: підручник / Ф. Котлер, К. Л. Келлер, А. Ф. Павленко та ін. –К. : Видавництво «Хімджест», 2008. –720 с.
 9. Усик С. П. Маркетингова комунікаційна політика: навч.-метод. посібник / С. П. Усик, Л. К. Яцишина. – К.: КНУТД, 2009. – 96 с.
 10. Хоменко О. І. Маркетингова товарна політика: навч. посібник / О. І. Хоменко. – К.: ЕКОМЕН, 2009. – 52 с.
 11. Грищенко І. М. Комерційна діяльність посередницьких організацій: підручник / І. М. Грищенко. – К.: Грамота, 2009. – 448 с.
 12. Яцишина Л. К. Маркетинговий менеджмент: навч.-метод. посібник / Л. К. Яцишина, Ю. В. Зимбалевська, О. Є. Соломенко, Т. Л. Замороко. – К. : КНУТД, 2009. – 64 с.
 13. Чубукова О. Ю., Іванченко Н. О., Кучер С. Л. Алгоритмізація та програмування процедур обробки економічної інформації: Навчальний посібник. – К. : КНУТД, 2009. – 138 с. (Гриф МОН України. Лист № 14\18.2-125 від 23.01.2006 р.)
 14. Рубан В. Я., Іванченко Н. О., Квіта Г. М., Шіковець К. О. Кібернетичне моделювання: навчальний посібник – К. : КНУТД, 2009. – 222 с. (Гриф МОН України. Лист № 14\18.2-127 від 23.01.2006 р.)
 15. Березянко Т. В. Корпоративний глобалізм як базовий напрямок міжнародної економічної конвергенції : монографія / Т. В. Березянко. – К.: ТОВ «ДКС центр», 2010. – 238 с.
 16. Економічні проблеми розвитку вищої освіти в Україні: монографія / За заг. ред.  д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАПН України І. М. Грищенка. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 478 с.
 17. Головкіна Н. В. Маркетингова політика комунікації : навч.-метод. посібник / Н. В. Головкіна. – К.: КНУТД, 2010. – 112 с.
 18. Чубукова О. Ю., Рубан В. Я., Антошкіна Л. І., Геселева Н. В., Іванченко Н. О., Шіковець К. О., Синенко О. І., Шацька З. Я., Квіта Г. М., Ямненко Г. Є.  Кібернетика економіки та бізнесу: Ппідручник (з грифом МОН України) – Д: Юго-Восток, 2010 р. – 516 с.
 19. Чубукова О. Ю., Рубан В. Я., Антошкіна Л. І. Кібернетичні засади інноваційного розвитку (монографія) / О. Ю. Чубукова, В. Я. Рубан, Н. В. Геселева та ін. – К.: ПЦ «Фоліант», 2010. – 120 с.
 20. Чубукова О. Ю., Рубан В. Я. Кібернетика економіки та бізнесу: підруч. /О. Ю. Чубукова, В. Я. Рубан та ін..; за ред. проф. О. Ю. Чубукової, проф. В. Я. Рубана. – 2-е вид., перероб. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 516 с.
 21. Геселева Н. В. Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: монографія / Н. В. Геселева. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2011. – 436 с.
 22. Чубукова О. Ю., Рубан В. Я., Геселева Н. В. та ін. Основи когнітивної економіки: монографія / О. Ю. Чубукова, В. Я. Рубан, Н. В. Геселева та ін. – К.: ВД «Стилос», 2011. – 180 с.
 23. Чубукова О. Ю., Геселева Н. В., Синенко О. І. Інформаційний моніторинг: навчальний посібник. О. Ю. Чубукова, Н. В. Геселева, О. І. Синенко. – Київ: КНУТД, 2011. – 200 с.
 24. Яцишина Л. К. Бренд-менеджмент: навч. посібник / Л. К. Яцишина, Ю. В. Зимбалевська, О. А. Виноградов. – К.: КНУТД, 2011. – 102 с.
 25. Яцишина Л. К. Рекламний менеджмент: навч.посіб. / Л. К. Яцишина, О. М. Деменіна. – К.: КНУТД, 2012. – 231 с.
 26. Чубукова О. Ю.,Антошкіна Л. І., Геселева Н. В. та ін. Актуальні проблеми економічної кібернетики: монографія / О. Ю. Чубукова, Л. І. Антошкіна, Н. В. Геселева та ін – К.: ВД «Стилос», 2012. – 366 с.
 27. Чубукова О. Ю., Синенко О. І. Організація і методика інформаційної роботи: навчальний посібник. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013., за заг ред.. д-ра екон. наук, проф. Л. І. Антошкіной. – 2-ге вид., доп. І випр.  225 с.
 28. Жарінова А. Г. Методологія управління інтелектуальним капіталом в умовах становлення інформаційної економіки: монографія. – Київ: Вид. «Наш формат» 2013. – 320 с.
 29. Яцишина Л. К. Маркетинговий менеджмент : навч. посібник / Л. К. Яцишина. – К.: МВЦ «Медінформ», 2013. – 323 с.
 30. Когнітивні технології в економіці: підруч. для студ. вищ.навч.закл. / Л. І. Антошкіна, О. Ю. Чубукова, Н. О. Іванченко. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – 439 с.
 31. Економічна кібернетика: підручник / [О. Ю. Чубукова, В. Я. Рубан, Л. І. Антошкіна та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. Ю. Чубукової. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – 454 с.
 32. Яренко А .В. Комерційна діяльність посередницьких підприємств: навчально-методичні матеріали до самостійної роботи студентів освітнього ступеня «Спеціаліст» спеціальності 7.03050701 «Маркетинг» – К.: КНУТД, 2015. – 123 с.
 33. Яренко А. В. Маркетинг у сферах економічної діяльності. Міжнародний маркетинг: навчально-методичні матеріали до самостійної роботи студентів освітнього ступеня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг». – К.: КНУТД, 2015. – 144 с.
 34. Яренко А .В. Маркетинг: навчально-методичні матеріали до самостійної роботи студентів освітнього ступеня «Бакалавр»  напряму підготовки 6.051602  «Технологія виробів легкої промисловості» – К.: КНУТД, 2015. – 151 с.
 35. Чубукова О. Ю. Інформаційний маркетинг: навч.посіб. / О. Ю. Чубукова.  –К.: КНУТД, 2017. –112 с.

Студенти

Роки студентства – найкращі роки в житті людини. Наших студентів знає весь університет. Вони активні, ініціативні, веселі та дружні.

Викладачі та студенти кафедри – це велика родина, де всі добрі знайомі, товаришують, активно спілкуються з будь-яких життєвих та професійних питань. Дружня атмосфера допомагає розвиватися не тільки професійно, наші студенти разом із викладачами також цікавляться й політичним життям нашої держави.

Студенти кафедри активно долучаються до онлайн-навчання у сфері Data science. Передусім ідеться про платформу Datacamp – динамічні інтерактивні курси для навчання роботі з науковими даними за допомогою R, Python, SQL, Git, Shell, Spreadsheet та Scala.

Опанування професійних навичок з візуальної аналітики відбувається завдяки використанню в освітньому процесі BI платформи Tableau, доступ до якої студенти отримують завдяки безкоштовній строковій ліцензії для кожного слухача в рамках програми Tableau for Students.

Студенти-маркетологи протягом періоду навчання здійснюють активну науково-дослідницьку та творчу діяльність. На кафедрі з 2005 року працює студентський науковий гурток «Маркетинговий клуб «М-ТЕАМ» під егідою Всеукраїнської громадської організації «Українська Асоціація Маркетингу» (докладніше – у розділі «Студентські гуртки»).

Щороку студенти-учасники клубу отримують призові місця на конкурсі «Рекламний Полігон» (м. Одеса), це творче змагання команд молодих рекламістів, що полягає у розробленні рекламної кампанії за запропонованою рекламодавцем темою протягом обмеженого часу. Особливостями цього креативного батлу є максимальне наближення до ситуацій у практичній рекламній діяльності: жорсткий цейтнот, наявність декількох реальних завдань, змагання із іншими командами-«агентствами». 

Клуб «М-ТЕАМ» бере активну участь у Національному фестивалі соціальної реклами. Основними завданнями фестивалю є підвищення ролі соціальної реклами в розв’язанні соціальних проблем, створення сприятливих умов для створення соціальної реклами, залучення та стимулювання майстрів рекламного мистецтва і залучення уваги широкої громадськості й державних установ до проблеми розвитку української соціальної реклами. Члени клубу були неодноразовими переможцями НФСР.

Із 2004 року СМК «М-ТЕАМ» бере активну участь в Українському студентському фестивалі реклами. Це авторитетний комплексний проєкт, спрямований на розвиток  молоді, її професійне зростання, на формування механізмів взаємодії у сфері маркетингу та реклами і сучасних потреб ринку. Члени СМК «М-ТЕАМ» за роки існування УСФР неодноразово були переможцями у різних номінаціях. 

Керівник проєкту УСФР проф. Є. В. Ромат неодноразово висловлював подяку керівництву КНУТД та викладачам кафедри за підготовку спеціалістів у галузі маркетингу та рекламної діяльності.

Перспективи для студентів

Після закінчення навчання наші випускники є затребуваними фахівцями в різних сферах бізнес-діяльності:

Наші випускники працюють:

 • топ-менеджерами;
 • бізнес-аналітиками;
 • управлінцями бізнес-проектів;
 • комерційними та фінансовими директорами;
 • консультантами та експертами;
 • маркетологами підрозділу служби маркетингу;
 • маркетологами-аналітиками, консультантами, експертами;
 • економістами зі збуту або з матеріально-технічного забезпечення;
 • науковими співробітниками.

Зарубіжне партнерство

Нашими зарубіжними партнерами є випускники кафедри, які наразі працюють за кордоном. Деякі з них:

1. Тетяна Зінченко –  компанія Sartorius AG, ІТ департамент, відділ Business Technology (Німеччина). 
2. Дмитро Постой – приватний підприємець (Флорида, США).
3. Ольга Богословська – компанія DGS  (illiam demant holding), логіст та спеціаліст по роботі з клієнтами (Польща).

 

Зроби правильний вибір!