КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет управління та бізнес-дизайну

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА КОМУНІКАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ

Олена Сергіївна ЄВСЕЙЦЕВА,

завідувачка кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0610

Контактний телефон: +38044-256-21-00

e-mail: [email protected]

 

Положення про кафедру маркетингу та комунікаційного дизайну

Програма розвитку кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну

 

Сторінка в  https://www.facebook.com/eccybermarket

Про кафедру
Історія

Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну заснована 14 лютого 2000 року.

Кафедру в різні роки очолювали такі науковці: доктор економічних наук, професор Лабурцева Олена Іванівна (2000-2016); доктор економічних наук, професор Чубукова Ольга Юріївна (2015-2020); доктор економічних наук, професор Костинець Юлія Володимирівна (2020-2021), кандидат економічних наук, доцент Пономаренко Ігор Віталійович (2022-2023).

З 2023 року завідувачем кафедри є кандидат економічних наук, доцент, член спілки рекламістів України Євсейцева Олена Сергіївна.

У сучасному світі успіх підприємницької діяльності залежить передусім від розуміння вимог ринку, знання запитів та вподобань споживачів, здатності формувати стійкий попит та товари чи послуги та забезпечувати їх конкурентоспроможність. Вирішення цих непростих завдань можливе лише за наявності спеціальних знань у сфері маркетингу, адже маркетинг – це наука про те як отримати прибуток, шляхом задоволення потреб споживачів. Місією кафедри є підготовка та випуск фахівців які орієнтовані на задоволення реальних потреб бізнес-середовища. Протягом навчання майбутні маркетологи готуються до кваліфікованого виконання таких завдань:

 • дослідження ринків, вимірювання та прогнозування попиту, виявлення потреб споживачів;
 • формування довгострокової маркетингової стратегії підприємства;
 • визначення необхідного споживачам рівня якості товарів та послуг, формування товарного асортименту відповідно до структури попиту;
 • встановлення цін, привабливих для покупців та вигідних для компанії;
 • організації політики розподілу, та співпраці з торговельними посередниками;
 • організації рекламної діяльності, акцій, виставок, ярмарок.

Жодна спеціальність не вимагає таких всебічних знань, як маркетинг. Сьогоднішній фахівець з маркетингу повинен мати спектр знаннь:

 • від математичних методів обґрунтування оптимальних рішень до тонкощів психології споживача;
 • від найновітніших комп’ютерних інформаційних технологій до обізнаності з тенденціями моди та дизайну.

Випускники кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну отримують фахову освіту зі значним практичним наголосом у поєднанні з особистісним розвитком здобувачів освіти, що дає можливість успішного працевлаштування в управлінській, освітній, бізнесовій та інших сферах, на таких посадах як:

 • media buyer
 • начальник відділу маркетингу
 • директор з реклами/начальник відділу реклами
 • помічник керівника з продажу
 • бізнес-аналітик
 • головний маркетолог
 • менеджер проєктів з маркетингу
 • продакт-менеджер
 • супервайзер
 • менеджер з реклами
 • іnfluence-маркетолог
 • SEO-спеціаліст
 • інтернет-маркетолог
 • маркетолог
 • копірайтер
 • маркетинговий менеджер
 • бренд-менеджер
 • lead generation manager
 • SMM-менеджер -
 • таргетолог
 • контент-маркетолог /контент-менеджер
 • промоутер

 

Науково-педагогічні працівники

Підготовку майбутніх фахівців у сфері маркетингу для  різних галузей економіки України здійснюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну, серед яких: 3 доктори економічних наук, професори; 4 кандидати економічних наук, доценти, 1 асистент.

Науково-педагогічний колектив

кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну

Професійний рівень науково-педагогічних працівників кафедри підтверджується науковими ступенями, вченими званнями, стажуваннями в українських і зарубіжних установах, участю у грантовій діяльності.

Науково-педагогічні працівники кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну є членами Української Асоціації маркетингу, Спілки рекламістів України, володіють англійською мовою, що підтверджено відповідними сертифікатами.

За останні роки, фахівці кафедри взяли участь у більше ніж у 100 міжнародних, всеукраїнських, регіональних, міжвузівських та інших наукових конференціях, де ділилися досвідом вирішення проблем діяльності сучасних суб'єктів ринку з використанням інноваційних принципів маркетингу.

Наукові статті фахівців кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну публікуються у провідних економічних журналах України і закордонних виданнях, які входять до міжнародних баз даних Scopus & Web of Sciences.

Науково-педагогічні працівники кафедри є авторами і співавторами підручників, навчальних посібників та монографій.

Іван Михайлович ГРИЩЕНКО, професор, доктор економічних наук, академік НАПН України, Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Напрями наукової діяльності: дослідження соціально-економічних процесів функціонування та інноваційного розвитку системи професійної вищої освіти; обґрунтування теоретичних і практичних засад функціонування професійної вищої освіти України та її економіки; розробка ефективних економіко-організаційних механізмів та фінансових моделей розвитку вищої школи; підвищення ефективності легкої промисловості за рахунок створення інвестиційного технологічного кластеру,  маркетинговий комплекс управління кооперацією закладів вищої освіти, інтернаціоналізація вищої освіти.

Автор понад 280 наукових праць, підручників та навчальних посібників.

  

Світлана Вікторівна БЕБКО, доктор економічних наук, професор

Напрями наукової діяльності: управління кооперацією закладів вищої освіти, сутність та специфіка міжнародного маркетингу, комерційна діяльність підприємств у цифровому середовищі, маркетингова політика розподілу.

Авторка понад 60 наукових праць та методичних розробок.

  

Олена Валеріївна ЧЕРНЯВСЬКА, доктор економічних наук, професор

Напрями наукової діяльності: міжнародний фандрайзинг для малого та середнього бізнесу, НГО; національна економіка та управління національним господарством; стратегічне планування вищих навчальних закладів: реалізація кращих світових практик у країнах Східного партнерства та Центральної Азії; упровадження стратегії інтернаціоналізації в систему адміністрування закладами вищої освіти; упровадження європейського досвіду в науково-освітні та виховні процеси вищої школи; е-технології адміністрування та організації освітнього процесу у вищій школі.

Авторка понад 200 наукових праць та методичних розробок. 

  

Олена Сергіївна ЄВСЕЙЦЕВА, кандидат економічних наук, доцент, завідувачка кафедри

Напрями наукової діяльності: маркетинг в сфері послуг, логістика, стратегічний маркетинг, є науковим керівником студентського маркетингового клубу «М-Team».

Авторка понад 100 наукових праць та методичних розробок.

  

Катерина Олексіївна ШІКОВЕЦЬ, кандидат економічних наук, доцент

Напрями наукової діяльності: маркетингові дослідження ринку, конкурентоспроможності підприємств, моделювання та управління економічним розвитком підприємств, прогнозування ринкової конюнктури та ризиків, CRM-системи в бізнесі.

Авторка понад 60 наукових праць та методичних розробок.

  

Галина Миколаївна КВІТА, кандидат економічних наук, доцент

Напрями наукової діяльності: економіко-математичні методи та моделі, формування комплексу маркетингу на промислових підприємствах, маркетингове ціноутворення, маркетинг ІТ-продуктів, електронний бізнес.

Авторка понад 70 наукових праць та методичних розробок.

  

Юлія Вікторівна ЗИМБАЛЕВСЬКА, кандидат економічних наук, доцент

Напрями наукової діяльності: управління брендом, бренд-менеджмент, комунікаційна політика в системі управління підприємством, маркетингова товарна політика, реклама та паблік рилейшинз.

Авторка понад 40 наукових праць та методичних розробок.

  

Юрій Дмитрович ГОРОДЕЦЬКИЙ, асистент кафедри.

Напрями наукової діяльності: сучасні напрями маркетингу, цифровізація маркетингу, технології цифрового маркетингу, предиктивна аналітика, антикризовий маркетинг, SMM маркетинг, брендинг та технології просування і розвитку торгових марок.

Автор наукових праць та методичних розробок.

Cпеціальності

Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну здійснює підготовку висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців:

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ    075  МАРКЕТИНГ

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

освітньо-професійні програми «Маркетинг» та «Цифровий маркетинг»

другий (магістерський) рівень вищої освіти:

освітньо-професійна програма «Комунікаційний маркетинг»

третій (доктор філософії (PhD) рівень вищої освіти:

освітньо-наукова програма «Маркетинг»

Престижність спеціальності полягає у тому, що маркетолог - один з найважливіших фахівців у будь-якому сучасному бізнесі. Від його роботи залежить комерційний успіх підприємства. Маркетолог відповідає за ключові напрямки розвитку компанії: вивчення ринку і споживачів, виявлення ринкових ніш, розробки нових продуктів та послуг, виведення товарів на ринок, управління життєвим циклом товарів та послуг.

З 2022 року на кафедрі відкрито набір здобувачів освіти на освітньо-професійну програму «Цифровий маркетинг». Стрімка діджиталізація суспільства призвела до гострої потреби у фахівцях з маркетингу, які володіють навичками застосування інструментарію Інтернет-маркетингу, розуміння проблем ефективної асиміляції технологічних засобів маркетингу та ІКТ про що свідчать численні вакансії посад Інтернет-маркетологів.

Унікальність всіх освітньо-професійних програм полягає у тому, що освітньо-професійні програми не обмежується знаннями  класичного маркетингу, науково-педагогічний склад кафедри при розробці і викладанні дисциплін з маркетингу робіть наголос саме на їх інноваційній складовій: інтернет-маркетингу, SMM-маркетингу, контент-маркетингу, нейромаркетингу та інших новітніх напрямках розвитку маркетингу.

Удосконалення змісту та форм освітнього процесу на кафедрі маркетингу та комунікаційного дизайну наближає навчання студентів до вимог ринку праці, а безпосередня участь у підготовці майбутніх випускників нашими компаніями-партнерами надає студентам безцінний практичний досвід, можливості працевлаштування та впевненість у правильному виборі.

Дисципліни і навчально-методичне забезпечення

Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну забезпечує професійне викладання  таких дисциплін:

«Маркетинг»

«Маркетингові дослідження»

«Управління поведінкою споживачів»

«Психологія реклами»

«Медіа-маркетинг»

«Цифровий маркетинг та електронна комерція»

«Маркетинг промислового підприємства»

«Маркетинг послуг»

«Міжнародний маркетинг»

«Маркетингова товарна політика»

«Маркетингове ціноутворення»

«Логістика»

«Маркетингова політика розподілу»

«Маркетингові комунікації»

«CRM-системи в бізнесі»

«Прогнозування ринкової кон'юктури та ризиків»

«Бізнес-аналітика»

«Стратегічний маркетинг»

«Комерційна діяльність у цифровому середовищі»

«Бренд та бренд-орієнтовне управління»

«Маркетинговий та рекламний менеджмент»

«Маркетинг соціальних мереж»

Всі дисципліни містять якісне навчально-методичне забезпечення яке розміщене у Модульному середовищі освітнього процесу КНУТД. На кафедрі ефективно застосовуються інноваційні методи вивчення дисциплін у навчальному процесі.

Наукова діяльність

Значний внесок у підвищення якості навчального процесу вносять наукові розробки колективу кафедри, спрямовані на підвищення ефективності діяльності підприємств, зокрема шляхом застосування сучасних маркетингових технологій.

Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну підтримує ділові контакти з багатьма організаціями і установами, залучаючи до проведення практичних занять стейголдерів, відомих вітчизняних та зарубіжних науковців, фахівців зі сфери маркетингу, медіа та реклами.

Кожен рік здобувачі освіти відвідують Міжнародну виставку реклами та маркетингу «REX»

 

Зустріч здобувачів освіти із керівниками проєкту ЄС та Міжнародної організації праці ООН

 

Зустріч з копірайтерами компанії «BBDO Ukraine» Віталієм Капустян та Іллею Янковським

Майстер-клас Ксенії Ренчковської, керівниці екологічної громадської організації Міжнародний молодіжний рух «SCHOOL RECYCLING WORLD» в Україні

Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну здійснює співпрацю з науковими установами, стейголдерами, вітчизняними підприємствами, європейським університетами з метою популяризації української освіти та налагодження довгострокової та плідної співпраці.  Разом проводять зустрічі, семінари, майстер-класи, під час яких діляться практичним досвідом зі студентами.

Кафедра вже багато років співпрацює з Київської міською державною адміністрацією м. Києва. На замовлення КМДА науково-педагогічні працівники кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну проводять маркетингові дослідження  у сфері соціальної реклами.

 З 2000 року Київський національний університет технологій та дизайну  є колективним членом Українською Асоціацією Маркетингу (УАМ).

 

Зарубіжне партнерство

Міжнародними партнерами кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну є університети Європи, на базі яких науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування. У рамках програми «Erasmus+», науково-педагогічні працівники проводять цикл лекцій для здобувачів освіти европейських закладів освіти. Завдяки цим плідним відносинам здобувачі освіти кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну мають можливість вдосконалити свої професійні компетенції у закладах освіти Європи. Професорсько-викладацький склад кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну надає не лише ґрунтовну фундаментальну, базову фахову теоретичну підготовку, а й високоякісне практично-орієнтоване навчання, спрямоване на розвиток перспективних професійних компетенцій маркетологів.

Спільно з ADC SCHOOL здобувачі освіти відвідали сертифікаційний тренінговий курс від креативних директорів найбільших міжнародних найуспішніших рекламних агенцій України

 

 

Тренінги Євгена Куртева, директора зі стратегії та креативу групи TWIGA Ukraine та Анже Йереба, виконавчого креативного директора в BBDO Ukraine

 

Тренінги Ілії Яновського та копірайтера агентства «Banda» Віктора Синькова

 

Майстер-клас одного із найяскравіших рекламістів сучасності Тіма Бекрелінга (Tim Beckreling)

 

Майстер класи інтернет-маркетолога будівельної групи «Синергія» Наталії Дегтярьової та співвласника маркетингової агенції Tkachenko&Myroniuk,
консультанта зі стратегічного маркетингу Віталія Ткаченка

 

Навчальні приміщення

Матеріально-технічна база кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну забезпечує всі умови для надання найсучасніших знань, вмінь та навичок застосування маркетингового інструментарію в практичній діяльності відповідно до реальних потреб ринку. У навчальному процесі на кафедрі маркетингу та комунікаційного дизайну використовуються спеціалізовані кабінети оснащені комп’ютерною технікою.

Студенти

Під керівництвом науково-педагогічних працівників здобувачі кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну активно приймають участь у науково-дослідній роботі, стають переможцями і призерами Всеукраїнських олімпіад із маркетингу, Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт, Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних робіт, Всеукраїнського студентського фестивалю реклами та інших конкурсах та фестивалях реклами для здобувачів вищої освіти.

З 2004 року на кафедрі функціонує студентський гурток «Студентський маркетинговий клуб «М-Теам». Основні заходи, в яких бере активну участь «Студентський маркетинговий клуб «М-Теам» це:

УКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ РЕКЛАМИ

Це авторитетний комплексний проект, який спрямований на розвиток  молоді, її професійний зріст, на формування механізмів взаємодії в сфері маркетингу та реклами і сучасних потреб ринку. Важливою складовою кожного фестивалю є насичена програма майстер-класів та круглих столів, які проводять для молоді гуру вітчизняної реклами. Їхній головний акцент – практична і креативна складова рекламної майстерності. Для початківців рекламістів – це унікальна можливість безпосередньо поспілкуватися і повчитися у найбільш успішних представників галузі. Члени СМК «М-ТЕАМ» за роки існування УСФР неодноразово були переможцями у різних номінаціях.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФЕСТИВАЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

Головними цілями фестивалю є підвищення ролі соціальної реклами в розв’язанні соціальних проблем, створення сприятливих умов для розробки соціальної реклами, залучення та стимулювання майстрів рекламного мистецтва і залучення уваги широкої громадськості й державних установ до проблеми розвитку вітчизняної соціальної реклами. Члени клубу були неодноразовими переможцями НФСР.

 

РЕКЛАМНИЙ ПОЛІГОН

«Рекламний Полігон», це творче змагання команд молодих рекламістів, що полягає в розробці рекламної кампанії на задану рекламодавцем тему за обмежений термін часу. Особливостями цього креативного баттлу є максимальне наближення до ситуацій у практичній рекламній діяльності: жорсткий цейтнот, наявність декількох реальних завдань, змагання із іншими командами-«агентствами». Студенти нашого гуртка неодноразово були відзначені нагородами.

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ  ТА МОЛОДІХ ВЧЕНИХ «MAJESTY OF MARKETING»

Члени СМК «М-ТЕАМ» протягом багатьох років беруть участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Majesty Of Marketing», яка проходить у Національному гірничому університеті, м. Дніпро. Завдяки таким зустрічам збагачуються навички та вміння, додається маркетинговий та життєвий досвід у молодих спеціалістів з маркетингу. Робоча мова конференції виключно англійська. Наші студенти відзначені грамотами «За кращу доповідь з проблем маркетингу», «За оригінальність досліджуваної теми». Всі наукові роботи надруковані у збірнику тез конференції та мають практичну значимість. Керівництво Національного гірничого університету м. Дніпро неодноразово висловлювало подяку КНУТД та кафедрі маркетингу та комунікаційного дизайну за високий рівень підготовки та виховання молодих спеціалістів.

 

Святкування Дня маркетолога в КНУТД

 

Ми забезпечуємо підготовку фахівців, які мають широкий світогляд та високу кваліфікацію в майбутній професійній діяльності!