КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет економіки та бізнесу

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

МЕЛЬНИК Альона Олексіївна

завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,  ауд. 4-1005; 4-1008

Телефони для довідок: +38044-256-21-56

e-mail

Про кафедру

Місія кафедри економіки та сфери обслуговування полягає у підготовці інноваційних, креативних та конкурентоспроможних фахівців-економістів та фахівців туристичного бізнесу, здатних в умовах турбулентності світових економічних процесів приймати обґрунтовані рішення, які забезпечуватимуть ефективність діяльності підприємств, організацій та установ різних форм власності в різних сферах економіки, в тому числі в індустрії моди.

Поглиблюючи співпрацю зі студентами, професорсько-викладацький корпус кафедри прагне забезпечити:

 • творчу та професійну самореалізацію студентів;
 • досягнення студентами високих результатів у науково-дослідницькій діяльності прикладного та фундаментального характеру;
 • підвищення рівня культурного та національно-патріотичного виховання студентів;
 • формування у студентів принципів морального-етичного та ділового спілкування і ведення бізнесу;
 • задоволення попиту вітчизняного бізнесу у висококваліфікованих фахівцях-економістах.


Кафедра економіки та сфери обслуговування є випусковою та здійснює підготовку за спеціальностями: 051 Економіка (освітні ступені - «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»); 073 Менеджмент (освітні ступені - «Бакалавр», «Магістр»).

Конкурентною перевагою магістерських та бакалаврських освітніх програм та спеціалізацій кафедри економіки та сфери обслуговування є їх практичне спрямування та гнучкість відповідно до змін економічного середовища, вимог стейкхолдерів та кон’юнктури світового ринку освітніх послуг; якісна підготовка кваліфікованих фахівців-економістів та фахівців туристичного бізнесу, які володіють спеціальними знаннєвими та практичними компетенціями для роботи в різних секторах економіки та органах державної, регіональної влади та місцевого самоврядування, вміють швидко реагувати на зміни глобального економічного середовища.

 

1. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 ЕКОНОМІКА, ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

Метою підготовки бакалаврів зі спеціальності «Економіка» є надання економічної освіти в галузі соціальних та поведінкових наук із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання. Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей за спеціальністю «Економіка» передбачає різні можливості зайнятості і кар’єри, які спрямовані на здобуття студентом економічних знань.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.

Термін навчання: 4 роки – денна форма навчання, 4 роки 5 місяців - заочна та заочно-дистанційна форми навчання.

 

1.1. Освітня програма «Економіка» – фахівець в галузі економіки – ця професія займає 9 місце у світовому рейтингу TOP 100 Best Business Jobs.

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Економіка підприємства;
 • Економічний та інвестиційний аналіз;
 • Бізнес-планування;
 • Економіка і організація інноваційної діяльності;
 • Економічний успіх підприємства.

Фахівці з економіки підприємств можуть займати такі посади:

 • економіст з організації та планування виробництва;
 • економіст з фінансової роботи;
 • економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • економіст-аналітик та інші посади.

 

1.2. Освітня програма «Міжнародна економіка»


Основні дисципліни, що викладаються:

 • Міжнародна економіка;
 • Міжнародна торгівля;
 • Міжнародне валютне регулювання;
 • Міжнародний маркетинг;
 • Міжнародне економічне право

Фахівці з міжнародної економіки можуть займати такі посади:

 • державні службовці профільних міністерств та відомств;
 • аналітики та експерти  в міжнародних представництвах  посольської служби;
 • економісти та експерти-аналітики у міжнародних компаніях та корпораціях.

 

2. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 ЕКОНОМІКА, ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

2.1. Освітня програма «Економіка»


Метою підготовки магістрів з «Економіки» є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі теоретичної та прикладної підготовки за обраною спеціальністю, що направлені на здобуття студентом навичок для здійснення наукових досліджень проблем з економіки підприємства, теоретичного обґрунтування економічної політики та здійснення наукової діяльності в напрямах, що потребують розробок стосовно ринкового механізму господарювання.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна

Термін навчання: 1,5 роки – денна, заочна та заочно-дистанційна форми навчання.

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Зовнішньоекономічна діяльність;
 • Економіка та управління корпораціями;
 • Глобальна економіка;
 • Коньюнктура світових ринків.

Фахівці з економіки можуть займати такі посади:

 • економічного радника;
 • директора підприємства або голови компанії;
 • заступника директора підприємства або голови компанії з економічних питань;
 • директора (керівника) малого або середнього підприємства;
 • керівника планово-економічного та інших відділів підприємств та компаній та інші посади.

 

2.2. Освітня програма «Міжнародна економіка»

Метою освітньої програми є формування та розвиток у студентів загальних і професійних компетентностей в галузі функціонування міжнародного бізнесу та комерції, здійснення наукових досліджень з проблем

міжнародної економічної політики та здійснення наукової діяльності в напрямах, що потребують розробок у сфері світового механізму господарювання.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна

Термін навчання: 1,5 роки - денна, заочна та заочно-дистанційна форми навчання.

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Міжнародна економіка;
 • Міжнародна торгівля;
 • Міжнародне валютне регулювання;
 • Міжнародний маркетинг;
 • Міжнародне економічне право

Фахівці з міжнародної економіки можуть займати такі посади:

 • державні службовці профільних міністерств та відомств;
 • аналітики, експерти, дослідники  в міжнародних представництвах  посольської служби;
 • економісти та експерти-аналітики та менеджери у міжнародних компаніях та корпораціях.

 

3. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 МЕНЕДЖМЕНТ, ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

 

3.1. Освітня програма «Туристичний бізнес»

Метою освітньої програми є надання студентам базових знань для формування економічного та управлінського мислення, ефективної комунікативної взаємодії; формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у сфері туристичного бізнесу (з різними об'єктами професійної діяльності), що спрямовані на здобуття студентами знань, вмінь і навичок організаційно-управлінської та аналітичної роботи в сфері туристичного бізнесу.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна

Термін навчання: 4 роки – денна, заочна та заочно-дистанційна форми навчання.

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Організація туризму;
 • Туристичне країнознавство;
 • Географія туризму;
 • Економіка туризму;
 • Економічна ефективність діяльності туристичних підприємств.

Підготовлені фахівці можуть займати такі посади:

 • менеджера з туризму;
 • агента з організації туризму;
 • маркетолога та керівника маркетингових відділів і рекламних служб туристичних агенцій;
 • засновника та власника туристичної агенції або компанії.

 

4.  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 МЕНЕДЖМЕНТ, ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

4.1. Освітня програма «Туристичний бізнес»

Метою програми є надання студентам поглиблених знань функціонування і розвитку туристичного бізнесу, формування в них управлінського мислення, ефективної комунікативної взаємодії; поглиблення та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі туристичної діяльності (з різними об'єктами професійної діяльності), що спрямовані на здобуття студентами знань, вмінь і навичок планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної роботи в сфері туризму, на підприємствах та в компаніях туристичної галузі, набуття характеристик лідера-професіонала у цій сфері.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна

Термін навчання: 1,5 роки денна, заочна та заочно-дистанційна

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Глобальна економіка;
 • Економіка та управління корпораціями;
 • Міжнародний туризм;
 • Рекреалогія.

Підготовлені фахівці можуть займати такі посади:

 • топ-менеджером або керівником туристичної фірми;
 • заступником керівника туристичної фірми з економічних питань;
 • керівником маркетингового та інших відділів і рекламних служб туристичних фірм та інші посади.
Перспективи для студентів

Після завершення навчання майбутні фахівці-економісти готові до кваліфікованого виконання таких професійних завдань, як:

 • розробка та вибір стратегії розвитку підприємства та формування організаційного механізму економічного управління підприємством;
 • забезпечення конкурентоспроможності продукції та організації;
 • комплексний аналіз діяльності підприємств і установ;
 • планування витрат та управління ними;
 • розробка стратегічних та поточних планів, складання операційних і фінансових бюджетів підприємства;
 • формування системи бюджетування на підприємстві;
 • оцінка фінансової результативності та законності прийнятих управлінських рішень та їх виконання;
 • прогнозування фінансових показників та проведення стратегічного економічного аналізу;
 • організація операційно-календарного планування та регулювання діяльності підприємства та його підрозділів;
 • визначення потреби в фінансових ресурсах;
 • ефективне використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів та обґрунтування доцільності управлінських рішень стратегічного й оперативного характеру;
 • управління інноваційно-інвестиційною діяльністю та обґрунтування оптимального інвестиційного портфелю підприємства;
 • передбачення тенденцій розвитку економіки;
 • обґрунтування глобального бачення економічних процесів;
 • теоретичні та експериментальні дослідження фінансово-економічних процесів. 

Бази практики:

Асоціація готельних об'єднань та готелів міст України, м. Київ

ТОВ «Воздвиженський», м. Київ

ТОВ «ДІЕКС ГРУПА» суши-бар «Євразія», м. Київ

ТОВ «Сітізен-кафе», м. Київ

ТОВ «Тієсто-Гриль», м.Київ

ТОВ «Лапша БАР», м. Київ

ТОВ «Ресторан 500», м. Київ

ТОВ «Теско-сервіс», м. Київ

ТОВ «УАРЕСТ», м. Київ

ПП «Аркадія Олівія», м. Київ

ФОП Писаненко Марина Леонідівна,  м. Київ

Випускники зі спеціальності 051 Економіка можуть займати керівні посади в таких організаціях та відділах: планово-економічному; фінансовому; організації праці та заробітної плати на виробництві; підготовки виробництва; маркетингу; системах управління на рівнях міста і району. Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (у тому числі на підприємствах легкої промисловості та побутового обслуговування)

Випускники зі спеціальностей 073 Менеджмент можуть займати керівні посади в: компаніях-туроператорах, готелях, ресторанах, закладах індустрії гостинності, турагенствах, туристичних фірмах, малих та середніх підприємствах туристичного обслуговування; на туристичних фірмах будь-якої організаційно-правої форми на посадах молодших спеціалістів та спеціалістів у сферах операційного менеджменту (логістики), продажу та маркетингу, управління персоналом, інших посадах пов’язаних з реалізацією специфічних управлінських функцій (керівник туристичної фірми, адміністратор; заступник керівника; консультант з організації туристичної діяльності; фахівець-аналітик з дослідження ринку туристичних послуг; менеджер з розробки туристичних маршрутів; менеджери з питань реклами; фахівець з методів розширення ринку збуту туристичної продукції; менеджер із зв'язків з громадськістю; менеджер з персоналу).

Випускники кафедри

За роки свого існування кафедра підготувала більше 6000 випускників, багато з яких є провідними спеціалістами, директорами підприємств, ученими, викладачами, громадянськими діячами тощо.

Випускники-магістри 2019 р.

 

Найвидатніші випускники кафедри різних років:

 • Бесчасний В. А. – генеральний директор КШПО «Україна»;
 • Гаврильчук І. Б. – заступник Голови Правління Акціонерного комерційного банку «Київ»;
 • Гончаренко М. Ф. – голова Державної інспекції навчальних закладів України;
 • Джур Н. В. – генеральний директор КШПО «Юність»;
 • Йохна В. А. – надзвичайний та повноважний посол другого класу МЗС України;
 • Лiснiченко О. Л. – директор з економіки ПрАТ «Санта-Україна»;
 • Ляшко А. І. – генеральний директор ВАТ «Желань»;
 • Масло М. І. – заступник Міністра легкої промисловості УРСР;
 • Нiкульшина Ю. Д. – головний бухгалтер ПАТ ШФ «ВОРОНІН»;
 • Палій І. П. – ректор інституту підготовки кадрів Міністерства промислової політики України;
 • Пецюх І. В. – голова правління ПП «Швидко» та ТОВ «Гобелен»;
 • Торбенко М. О. – генеральний директор ЗАТ «Рутекс»;
 • Шморгун С. І. – директор ЗАТ «Корсунь-Шевченківська швейна фабрика».
Історія розвитку кафедри

Історія кафедри економіки підприємства починається з дня створення університету – 1930 р. У цей період в структурі університету на інженерно-економічному факультеті було створено кафедри: «Загальної економіки та обліку» (завідувач – проф. Б.О. Чорний), «Планування» (завідувач – проф. М.А. Щелонін) та «Економіки праці» (завідувач – проф. А.М. Горностай-Подольський). На базі цих кафедр пізніше було організовано кафедру «Прикладної економіки і планування» (завідувачі в різні роки – проф. М.А. Щелонін та проф. С.І. Подгаєць). Упродовж усієї історії функціонування університету робота кафедри здійснювалася у відповідності до потреб економіки країни у висококваліфікованих фахівцях-економістах з глибокими знаннями специфіки виробництв та супроводжувалась відкриттям нових спеціальностей.

У 1940 році кафедру було реорганізовано та виділено кафедри «Економіки та планування промисловості» (завідувачі – проф. Й.Л. Славський, пізніше – С.І. Подгаєць) та кафедри «Організації і планування виробництва» (завідувач – проф. Л.Є. Горелік).

У 1945 році, після повернення інституту з евакуації, кафедри знов було об’єднано в кафедру «Економіка, планування і організації» (завідувач – проф. Л.Є. Горелік). З 1947 по 1953 рік кафедру очолював Г.Ш. Месєжніков, а з 1953 по 1987 рік -  Н.А. Адамова.

У 1965 році, враховуючи потреби галузі в підготовці випускників з більш глибокими знаннями специфіки виробництва, кафедру було поділено на дві: «Економіки, організації та планування шкіри, взуття та хімічних волокон (завідувач – проф. Г.П. Іспірян) та «Економіки, організації та планування швейно-трикотажного виробництва» (завідувач – проф. Н.А. Адамова). З 1987 по 2002 рік кафедрою завідував М.В. Свіщов.

У 2002 році в зв’язку з відкриттям спеціальності «Облік і аудит», кафедру було перейменовано на кафедру «Економіки, обліку та аудиту» (завідувач – проф. А.П. Гречан).

У 2013 році в результаті оптимізації структури факультету економіки та бізнесу було сформовано кафедру «Економіки підприємства» (завідувач – проф. В.В. Лойко).

У 2016 році, враховуючи світові тенденції та тренди у підготовці кадрів вищої кваліфікації у сфері економіки та бізнесу, розширення спектру спеціальностей та спеціалізацій підготовки бакалаврів та магістрів, кафедру перейменовано на кафедру «Бізнес-економіки». Очолила кафедру доктор економічних наук, професор А.О. Мельник. Кафедра викладає для всіх спеціальностей університету такі дисципліни як: «Основи економічної теорії», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Бізнес-планування» та інші.

У 2018 р. в зв’язку з розширенням спеціалізації кафедру перейменовано на кафедру «Бізнес-економіки та туризму».

У 2020 р. у зв’язку з реорганізацією університету та розширенням переліку освітніх програм, що обслуговуються професорсько-викладацьким складом кафедра отримала назву «Економіки та сфери обслуговування».

Сьогодні професорсько-викладацький корпус кафедри бізнес-економіки та туризму викладає для всіх економічних спеціальностей університету такі дисципліни, як: «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Бізнес-планування» та інші. Кафедра є випусковою зі спеціальностей 051 Економіка та 073 Менеджмент.

СТЕЙКХОЛДЕРИ ТА ПАРТНЕРИ КАФЕДРИ:

Готельно-ресторанний комплекс «Asteri»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕСКО-СЕРВІС»

Товариство з обмеженою відповідальністю «УАРЕСТ»

ТОВ « Глорі Пак»

ЕООД «ТУРАЛ МЕНИДЖМЪНТ»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАВ Клуб»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Туристична компанія Менестіс»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬ-УКРАЇНА»

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНТРАБАНДО»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Парк-готель «Голосієво»»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрюгімпекс»»

PATIKA
Insan Kaynaklari Yonetimi

Асоціація готельних об'єднань та готелів міст України

ДП Готельний комплекс «КИЇВ»

ДП Готельний комплекс «Національний»

 

Науково-педагогічні працівники

Сьогодні на кафедрі бізнес-економіки та туризму працює: 6 професорів, в т.ч. 4 докторів економічних наук; 8 доцентів (всі кандидати наук) та 1 старший викладач.

МЕЛЬНИК Альона Олексіївна, завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор.

У 2001 році закінчила Хмельницький технологічний університет Поділля за спеціальностями: «Менеджмент організації» (з відзнакою), «Практична психологія» (друга вища освіта).

У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю – економіка, організація і управління підприємствами на тему: «Економічний механізм адаптації підприємств до конкурентного середовища».

У 2009 році присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету.

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю – світове господарство і міжнародні економічні відносини на тему: «Закономірності та чинники трансформації світових економічних криз».

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Економіка та управління корпораціями».

Напрям наукової діяльності: зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання в умовах інтеграції та глобалізації, формування механізмів адаптації та розвитку підприємств та економіки України в умовах світових економічних криз, трансформація умов господарювання вітчизняних виробничих підприємств легкої промисловості, економіка України та її перспективи в умовах глобалізації та трансформації міжнародних економічних відносин, вплив світових економічних криз на розвиток глобальної економіки.

Автор понад 110 наукових праць, у тому числі 6 монографій та 10 міжнародних публікацій, які входять до рейтингових міжнародних баз даних.

  

ОЛЬШАНСЬКА Олександра Володимирівна, декан факультету економіки та бізнесу, доктор економічних наук, професор.

У 1987 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Закінчила аспірантуру в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України та у 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. У 2015 році отримала вчене звання професора.

У 2016 році обрана на посаду декана факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну.

Нагороджена почесною грамотою Верховної ради України «За заслуги перед Українським народом», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Подякою Київського міського голови, нагрудним знаком «Відмінник освіти».

Професор О.В. Ольшанська є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05.

Вона є членом редакційної колегії фахового наукового виданя: «Вісник КНУТД» (Серія «Економічні науки»).

Професор О.В.Ольшанська є науковим керівником та консультантом з підготовки кандидатських і докторських дисертацій здобувачів, аспірантів та докторантів кафедри.

Викладає дисципліни: «Географія туризму», «Організація туризму».

Напрям наукової діяльності: концептуальні підходи до формування та функціонування національних і регіональних соціально-економічних систем, сталий розвиток економіки; проблеми модернізації вищої освіти та упровадження освітніх інновацій.

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних публікацій, які відображають коло її дослідницьких інтересів, в яких творчо поєднуються наукові здобутки з навчальною практикою вищої школи. 

  

БОРЕЦЬКА Наталія Петрівна, доктор економічних наук, професор.

У 1976 році закінчила Донецький державний університет.

У 1992 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук у Київському національному економічному університеті за спеціальністю «Економіка, організація і управління народним господарством та його галузями».

У 1999 році присвоєно звання академіка Академії економічних наук України.

У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук на тему «Соціальний захист населення в умовах трансформації економіки України», спеціальність «Економічна теорія».

У 2005 році присвоєно вчене звання професора.

З жовтня 1995 р. по 01.06.2016 р. працювала ректором Донецького інституту ринку та соціальної політики, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.

Нагороджена: «Відмінник освіти України», Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, «Почесний працівник туризму України», Почесний знак «За вагомий внесок у розвиток регіону» Федерації роботодавців України, Золотий знак промисловців і підприємців України «За вагомий внесок у розвиток національної освіти», інші відзнаки.

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка».

Напрям наукової діяльності: розробка та впровадження інноваційних форм, методів та технологій підготовки фахівців; системний аналіз теоретичних та практичних проблем соціального захист населення; розробка та впровадження соціальних матриць розвитку регіонів; дослідження ринку праці; обґрунтування напрямків розвитку системи освіти та науки України.

Автор понад 120 наукових праць.

  

ДЕНИСЕНКО Микола Павлович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної академії інвестицій та економіки будівництва, академік Академії будівництва України та Української технологічної академії.

У 1972 році закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут.

Дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук захистив у 1981 році.

2002 року захистив докторську дисертацію на тему «Науково-методичні основи активізації інвестування в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

Засновник та керівник наукової школи «Інвестиційно-інноваційні процеси в змішаній економіці».

Професор М.П. Денисенко є членом спеціалізованих вчених рад Д. 26.102.05. (КНУТД), Д. 26.130.01. ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». Багато років він очолював міжкафедральний науковий семінар з проведення попередньої експертизи дисертацій, а також науковим консультантом з підготовки докторських дисертацій та науковим керівником з підготовки кандидатських дисертацій здобувачів та аспірантів кафедри.

Підготував трьох докторів та чотирьох кандидатів наук.

Нагороджений Почесною грамотою та нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України», орденами Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ-го та ІІІ-го ступенів, Святого Архистратига Михаїла, Святого Миколая Чудотворця, орденом Української Технологічної Академії «За заслуги у розвитку науки, освіти, промисловості та мистецтва», медаллю «Ветеран праці». Нагрудними знаками: МОН «Відмінник освіти України», нагрудним знаком та «За наукові досягнення» МОН України, нагрудним знаком І ступеню «За багаторічну сумлінну роботу, пов’язану з реалізацією економічної політики» Міністерства економіки України, медаллю «За благочинність та мужність», Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України, Подякою Міністерства праці та соціальної політики України, Подякою Київського міського голови та інші відзнаки.

Викладає дисципліни: «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Інвестиційна діяльність підприємства», «Економіка підприємства», «Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності».

Напрям наукової діяльності: дослідження проблем інвестиційно-інноваційної діяльності, структурної перебудови економіки в цілому та її регіонів; запровадження нових технологій і пошук шляхів підвищення ефективності діючого виробництва та його розвитку; теоретичні, практичні та методологічні питання інвестиційного процесу на всіх його стадіях; визначення дії інституційних процесів на ефективність функціонування підприємств; економічна безпека держави та суб’єктів господарювання.

Автор понад 450 наукових праць, у тому числі понад чотирьох десятків монографій, підручників та навчальних посібників з грифом МОНУ.

  

БУГАС Валерій Васильович, кандидат економічних наук, професор кафедри бізнес економіки.

У 1971 р. закінчив КДУ ім. Шевченка. Спеціальність: економіст-міжнародник, викладач політичної економії. У травні 1974 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Аналіз теорій  постіндустріалізму». Очолював кафедру економічної теорії та фінансів з 2001 року по 2003 рік та кафедру політичної економії з 2004 по 2008 рік.

Підготував двох кандидатів економічних наук: Кадрі СатарХабіб (1991 р.), Коваленко Д.І. (2004 р.).

Нагороджений почесним знаком «Відмінник освіти України» за плідну науково-педагогічну діяльність з підготовки висококваліфікованих спеціалістів та науковців (2005 р.).

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Міжнародна економіка», «Мікроекономіка», «Мікроекономічний розвиток країн».

Напрям наукової діяльності:сучасна економічна думка США; вивчення досвіду ринкових механізмів в економіці розвинутих країн.

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі монографій, підручників, посібників.

  

ВОРОНКОВА Таїсія Євгенівна, кандидат економічних наук, професор. 

У 1970 році закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю «Планування промисловості».

З 1985-1986 рр. навчалась в аспірантурі Інституту економіки Академії наук України.

У 1986 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вдосконалення, формування та використання фонду соціально-культурних заходів та житлового будівництва (на прикладі промисловості УРСР».

Проходила підвищення кваліфікації:

у 1994 р. – при Вашингтонській Академії розвитку освіти, отримала сертифікат з бізнес-консультування;

у 2009 р. – при Київському національному університеті технологій та дизайну на базі Інституту післядипломної освіти – з підвищення кваліфікації викладацьких кадрів;

у 2014 р. при Київському національному університеті технологій та дизайну на базі Інституту післядипломної освіти, за програмою підготовки викладачів системи дистанційного навчання.

В 2004 році отримала вчене звання доцента.

Сьогодні працює на посаді професора кафедри «Бізнес-економіки та туризму».

Викладає дисципліни: «Зовнішньоекономічна діяльність», «Бізнес-консалтинг», «Бізнес-планування», «Економічний аналіз».

Напрям наукової діяльності: інвестиційно-інноваційні процеси в економіці; бізнес-планування, антикризова діяльність підприємств.

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних видань.

  

ХМЕЛЕВСЬКА Любов Петрівна, кандидат економічних наук, професор, директор фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості розвитку малого підприємництва у сфері побутового обслуговування населення України» і отримала диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.01.01 «Економічна теорія».

Напрям наукової діяльності: розвиток малого підприємництва у сфері побутового обслуговування населення України.

Автор понад 30 наукових праць.

 

БЕЛЯЛОВ Талят Енверович, кандидат економічних наук, доцент.

У 2001 р. закінчив з відзнакою Таврійський національний університет ім. Вернадського за спеціальністю «Фінанси». У 2006 р. кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.01 – «Економіка, організація та управління підприємствами» та отримав ступінь кандидата економічних наук. У 2011р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів. Автор понад 45 опублікованих  наукових праць.

Викладає дисципліни: Рекреалогія

Напрям наукової діяльності : фінансове планування та бюджетування на підприємстві.

Автор понад 70 наукових праць, у тому числі монографій, підручників, посібників.

  

ВЛАСЮК Тетяна Миколаївна, докторант, кандидат економічних наук, доцент.

У 1999 році закінчила Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінка інвестиційної привабливості підприємств легкої промисловості (територіально-галузевий підхід)».

У 2011 році нагороджена відзнакою Печерської районної адміністрації у місті Києві за вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток району.

Викладає дисципліни: «Аналіз господарської діяльності».

Напрям наукової діяльності: діагностика економічної безпеки вищих навчальних закладів України.

Автор понад 150 наукових та методичних праць, співавтором 7 монографій, 3 навчальних посібників з грифом МОН України («Теорія економічного аналізу», «Казначейство банків»), 1 патенту та 1 авторського свідоцтва.

  

КОЛІСНИЧЕНКО Тетяна Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент.

У 1999 році закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю «Технологія громадського харчування» та отримала кваліфікацію спеціаліста «Інженер-технолог».

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Технологія борошняних формованих виробів функціонального призначення з йодвміщуючими добавками» та отримала диплом кандидата технічних наук зі спеціальності «Технологія продуктів харчування». У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри «Харчових технологій». Викладає дисципліни: «Організація ресторанного господарства», «Виробнича практика», «Технологія продукції ресторанного господарства».

Напрям наукової діяльності: розробка технологій нових харчових продуктів оздоровчого призначення.

Автор та співавтор: понад 250 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, серед яких: 4 монографії, 2 навчальних посібника (1 з грифом МОН у співавторстві), тези та матеріали конференцій, 30 авторських свідоцтв, патентів та винаходів, а також статті у наукових фахових і міжнародних виданнях, що реферуються наукометричними базами, у тому числі Scopus (4 статті) та Web of Science (2 статті).

  

КОСТИНЕЦЬ Валерія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, офіційний член Міжнародної наукової асоціації економістів та юристів «Консиліум».

У 2010 році закінчила Київський університет туризму, економіки та права за спеціальністю «Туризм».

У 2011 році закінчила Криворізький економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана за спеціальністю «Маркетинг» (з відзнакою).

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Тема кандидатської дисертації: «Стратегія управління розвитком туристичної галузі України на основі брендингу».

Підвищення кваліфікації: 2017 р. – стажування у Шуменському Університеті «Епископ Константин Преславски» (м. Шумен, Болгарія), курс «Иновации в образованието», отримала відповідний сертифікат.

Викладає дисципліни: «Організація туризму», «Економіка туризму», «Географія туризму».

Напрям наукової діяльності: туристичний бренд-менеджмент, маркетинг територій, стратегічний розвиток туризму в Україні, контактний персонал туристичних компаній.

Автор понад 30 наукових праць, у тому числі 4 міжнародні публікації у виданнях, які входять до рейтингової наукометричної бази даних «Scopus», та одноосібна монографія «Бренд-орієнтовані програми в управлінні туристськими дестинаціями».

  

ЛІЩУК Вікторія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

У 2012 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка  за спеціальністю «Міжнародна економіка» та отримала кваліфікацію  «Магістр з економіки».

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм залучення іноземного капіталу в економіку України» та отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством».

Викладає дисципліни: «Глобальна економіка», «Міжнародна економіка».

Напрям наукової діяльності: Міжнародна економіка, інвестиції.

Автор та співавтор наукових та навчально-методичних публікацій: 1 монографії, 1 підручника, опубліковано понад  25 наукових праць.

 

ОПАНАЩУК Юрій Якович, кандидат економічних наук, доцент.

У 2001 році закінчив Львівську комерційну академію за спеціальністю «Фінанси».

У 2010 році захистив в Львівській комерційній академії кандидатську дисертацію на тему «Формування системи послуг у готельному господарстві України».

З 1994 по 2012 рр. директор комунального підприємства «Готельне господарство «Житомир».

З 2006 року голова Житомирської обласної галузевої організації роботодавців готельного господарства.

В 2015 році обраний головою правління Асоціації готельних об’єднань та готелів міст України.

З 2020 р. – член координаційної ради по туризму та імеджевій політиці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), член антикризової ради громадських організацій Українського Союзу Промисловців і Підприємців.

Нагороджений відзнакою Заслужений працівник сфери послуг України.

Викладає дисципліни: «Організація ресторанного господарства», «Організація готельного господарства», «Інфраструктура готельно-ресторанного бізнесу».

Напрям наукової діяльності: управління готельним господарством.

Автор понад 10 наукових праць, 2 навчально-методичні розробки.

  

ПАЛЬЧУК Олена Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

У 2003 році закінчила з відзнакою Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». 

У 2011 році у Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему: «Факторинг на світовому ринку фінансових послуг в умовах економічної глобалізації». 

Викладає дисципліни: «Міжнародна економіка», «Економічна теорія», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств». 

Напрям наукової діяльності: вплив інноваційних та інформаційних технологій на економіку, роль держави в економіці 21 сторіччя, нематеріальні активи та їх оцінка.

Автор понад 30 наукових праць. 

 

ШАЦЬКА Зоряна Ярославівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 1995 році закінчила Український транспортний університет за спеціальністю «Будівництво автомобільних доріг та аеродромів» та отримала кваліфікацію спеціаліста «Інженер-будівельник».

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Адаптивний механізм реалізації стратегії підприємств» та отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри «Економіки, обліку і аудиту».

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Економічна безпека та ризики підприємства», «Міжнародна конкурентоспроможність підприємства», «Проектний аналіз», «Регулювання та стимулювання діяльності підприємств».

Напрям наукової діяльності: економіка підприємства, стратегічний та інноваційний менеджмент.

Автор та співавтор публікації 10 монографій, 1 підручника. Опубліковано понад 60 наукових статей у фахових виданнях та 40 тез доповідей.

  

БЕБКО Світлана Вікторівна, кандидат економічних наук.

Закінчила КНУ ім. Т. Шевченка у 2011 році за спеціальністю «Переклад (англійська та німецька мови)».  Здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію по темі «Особливості регулювання ринку освітніх послуг у сучасних соціально-економічних трансформаціях» у КНУТД.

Викладає дисципліни: «Міжнародні економічні відносини», «Країнознавство», «The Economics of Enterprise».

Напрям наукової діяльності: економіка вищої освіти.

Автор понад 20 наукових статей у фахових та міжнародних виданнях, учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

 

ПУЗИРЬОВА Поліна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 2003 році закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію Магістра з економіки.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління фінансовим потенціалом підприємств» і отримала диплом кандидата економічних наук за спеціальністю  08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (За видами економічної діяльності).

У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри «Економіки».

Викладає дисципліни: «Операційна діяльність підприємств», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств», «Організація готельного господарства».

Напрям наукової діяльності: підприємницька діяльність; потенціал підприємства: фінансовий, інноваційний; управління ризиками підприємства, готельно-ресторанне господарство.

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі 5 праць індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

 

ШЕВЧЕНКО Олег Олександрович, кандидат економічних наук, директор Інституту інтернаціоналізації вищої освіти та науки.

У 2019 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Механізм управління енергозбереженням в системі закладів вищої освіти» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Працює на посаді директора навчально-наукового інституту інтернаціоналізації вищої освіти та науки Київського національного університету технологій та дизайну.

Викладає дисципліни: «Географія туризму».

Напрям наукової діяльності:інтернаціоналізація вищої освіти.

Автор понад 20 наукових праць.

  

ЗАРІЦЬКА Надія Миколаївна, кандидат економічних наук.

У 2006 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Взуття, шкіргалантерейні і лимарні вироби». У 2008 здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства».

В 2010 році за значні особисті досягнення в галузі освіти, за багаторічну сумлінну  працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів та науково-педагогічну діяльність нагороджена Почесною грамотою КНУТД, 2011 році за значні особисті досягнення в галузі освіти, сумлінну працю та з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня 8 березня нагороджена  Почесною грамотою КНУТД.

В 2020 році захистила кандидатську дисертацію  на тему «Стратегічне управління розвитком легкої промисловості України» за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

Викладає дисципліни: «Зовнішньоекономічна діяльність», «Курортологія, рекреалогія, туризм».

Напрям наукової діяльності: стратегічний розвиток, стратегічне управління, ринкова турбулентність, емерджентний підхід.

Автор понад 35 наукових та науково-методичних праць, є співавтором 3 монографій.

 

БУДЯКОВА Олена Юріївна, кандидат економічних наук, старший викладач.

У 2006 році закінчила Донецьку державну академію управління за спеціальністю «Менеджмент організацій» та отримала кваліфікацію менеджера-економіста.

У 2011 році у Інституті економіко-правових досліджень НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Забезпечення професійно-кваліфікаційної збалансованості регіонального ринку праці» зі спеціальності 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Викладає дисципліни: «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Економіка підприємства», «Бізнес-планування».

Напрям наукової діяльності: економіка праці, ринок праці, економіка підприємства.

Автор понад 20 наукових праць.

  

Навчальні приміщення

Кафедра має сучасну матеріальну базу: 4 лекційні аудиторії, 2 аудиторії для практичних занять та проведення консультацій з курсових і дипломних робіт, 1 кабінет, 1 кімнату для викладачів. Кафедра забезпечена достатньою кількістю обчислювальної та копіювальної техніки.

 

Наукова діяльність

Науковий напрям кафедри економіки та сфери обслуговування: 

Ефективність бізнес-процесів підприємств в умовах глобалізації

Науковий керівник:

д.е.н., проф. Ольшанська О.В.

23-1/20 Сталий розвиток соціально-економічних систем регіонів та його забезпечення

Науковий керівник:

д.е.н., проф. Ольшанcька О.В.

Виконавці:

д.е.н., проф. Ольшанcька О.В.

д.е.н., проф. Хмелевська Л.П.

к.е.н., доц. Костинець В.В.

к.е.н., доц.  Белялов Т.Е.

к.е.н., доц.  Опанащук Ю.Я.

к.е.н. Шевченко О.О.

к.е.н. Зарицька Н.М.

24-2/20 Цифрова економіка, як передумова структурних, інтеграційних трансформацій вітчизняних бізнес-процесів в умовах глобалізації

Науковий керівник:

д.е.н., проф. Мельник А.О.

Виконавці:

д.е.н, проф. Мельник А.О.

к.е.н., проф. Воронкова Т.Є.

к.е.н., доц. Власюк Т.М.

к.е.н., доц. Шацька З.Я.

к.е.н., доц. Бебко С.В.

к.е.н., доц. Пузирьова П.В.

25-3/20 Основні напрями соціально-економічного розвитку суспільства в період трансформаційних змін

Науковий керівник:

д.е.н., проф. Борецька Н.П.

Виконавці:

д.е.н., проф. Борецька Н.П.

к.е.н., ст. викл. Будякова О.Ю.

к.е.н., доц. Колісниченко Т.О.

26-4/20 Розвиток людського капіталу на інноваційних засадах

Науковий керівник:

д.е.н., проф. Денисенко М.П.

Виконавці:

д.е.н, проф. Денисенко М.П.

к.е.н., проф. Бугас В.В. 

к.е.н., доц. Пальчук О.І.

 

Результати наукових досліджень кафедри знаходять своє відображення у підручниках, навчальних посібниках, монографіях, навчально-методичних виданнях, що активно використовуються у навчальному процесі.

Рік

2018

2019

2020

Підручники

0

0

0

Монографії

6

3

3

Монографії у зарубіжних виданнях

4

4

5

Навчальні посібники

0

0

2

Статті

49

51

72

Тези

80

193

157

 

За останні роки викладачами кафедри захищено:

Рік

Спеціальність

ПІБ

Тема дисертаційної роботи

2009

08.00.04, к.е.н.

З.Я. Шацька

Адаптивний механізм реалізації стратегії підприємства

08.00.04, к.е.н.

С.В. Вовчок

Теоретико-методичні основи формування та оцінки формування та оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств

2012

08.00.04, к.е.н.

Д.М. Лойко

Формування інноваційної стратегії швейних підприємств на ринку брендового одягу

08.00.04, к.е.н.

Т.М. Янковець

Механізм розвитку інноваційного потенціалу підприємства

2013

08.00.03, д.е.н.

В.В. Лойко

Науково-методологічні основи державного регулювання економічної безпеки на регіональному рівні

08.00.04, к.е.н.

А.Ю. Сербенівська

Механізм активізації інноваційних процесів текстильних підприємств

2016

08.00.03, д.е.н.

А.Ю. Рамський

Теоретико-методологічні засади формування і реалізації інвестиційного потенціалу домогосподарств

2017

08.00.03, д.е.н.

В.В. Ліщук

Організаційно-економічний механізм залучення іноземного капіталу в економіку України

2019

08.00.04, д.е.н.

Є.Б. Хаустова

Методологічні основи розвитку інтелектуального капіталу державного закладу вищої освіти

2020

08.00.03, к.е.н.

Н.М. Заріцька

Стратегічне управління розвитком легкої промисловості України

 

Професорсько-викладацький склад постійно удосконалює існуючі та використовує інноваційні форми та методи організації навчально-виховної, науково-методичної та науково-дослідної роботи, сучасні методики та технології викладання, світовий досвід.

Основні наукові досягнення кафедри

За останні роки викладачі кафедри прийняли активну участь у виконанні:

 • Науково-дослідній темі  0115U004302 Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку» науковий керівник – проф. Денисенко М.П.
 • Госпдоговірна тема «Аналіз конкурентів на ринку підприємств скляної галузі України». Керівник д.е.н., проф. Грищенко І.М., виконавці: Мельник А.О., Белялов Т.Є. Аналіз конкурентів на ринку підприємств скляної галузі України (14.11.2020 р.  №1058);
 • Ініціативна тема «Цифрова економіка, як передумова структурних, інтеграційних трансформацій вітчизняних бізнес-процесів в умовах глобалізації». Керівник д.е.н., професор Мельник А.О.
 • Ініціативна тема «Детермінанти трансформації економіки України в контексті реалізації Цілей сталого розвитку (макро-, мезо- та мікрорівень)». Керівник д.е.н., професор Ольшанська О.В.
 • Ініціативна тема «Базові компоненти сучасного розвитку економічної  системи України» керівник д.е.н., професор Борецька Н.П.


Викладачами кафедри підготовлено до друку та опубліковано:

Монографії у міжнародних виданнях:

1. Theoretical and scientific approaches to the problems of modern economy: monography Theoretical and scientific approaches to the problems of modern economy:monography / Polyvana L., Lutsenko O.A., Marenych T.H., Polyvana A. etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 371 р.

2. Corporate management: from creation to success: monograph. Tallinn. Scientific Center of Innovative Researches OÜ. 2020. 175 с.

3. Management Tourism Culture. studies and reflections on tourism management Edited by Łukasz Burkiewicz, Agnieszka Knap-Stefaniu. – Kraków, 2020.

4. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. – Vol. 2. – 367 p.

5. Economic strategies for the development of society: collective monograph Economic strategies for the development of society: collective monograph / Illiashenko K., Bezverkhnia Y., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 410 р.

 

Монографії у вітчизняних виданнях:

1. Стан та тенденції розвитку сучасного підприємництва: монографія / за ред. д.е.н., проф. Денисенка М.П. К.: ТОВ «ДКС центр», 2019. – 464 с.

2. Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку :монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. — Суми : Триторія, 2020. — 440  С. 99-109.

3. Маркетингове тестування ринкових перспектив товарних інновацій: монографія / за заг. ред. канд. екон. наук Є. І. Нагорного. – Суми : Триторія, 2020.

4. Комерціалізація інновацій : монографія за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка, д.е.н., доц. О. А. Біловодської. – Суми : Триторія, 2020.

5. Держава, галузі, підприємства, бізнес: реалії і тенденції економічного,  інформаційного та  технічного  розвитку: монографія /за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2020. – 456 с.

 

Статті, у тому числі у:

виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus або Web of science – 13; зарубіжних виданнях – 13 ; фахових виданнях – 36.

спільні публікації зі студентами та аспірантами:

у фахових виданнях – 20.

Тези доповідей – 157,

у тому числі зі студентами та аспірантами – 86.

Статті у базі даних Sopus та Web of Science:

Danylyshyn B, Olshanska O., Zabaldina Yu. etc. (2021) Designing a Marketing Strategy for the Development of Industrial Tourism in the Region (Scopus);

Kostynets Iu., Kostynets V., Baranov V. (2020) Pent-up demand effect at the tourist market (Scopus Q1, WoS);

Olshanska O., Gumennykova T., etc. (2019) Building a Competency Model Student Training (Scopus);

монографії:

Olshanska O., Kostinets V.etc. (2020) Management Tourism Culture. Studies and reflections on tourism management. Edited by Łukasz Burkiewicz, Agnieszka Knap-Stefaniu. – Kraków

Kostynets V., Kostynets Iu., Olshanska O. (2021) Pent-up demand’s realization in the hospitality sect or in context of COVID-19 (Scopus, Q2);

Budiakova O., etc. (2020) Modeling of the functional dependence of VAT tax liabilities on input VAT for the enterprises  / International journal of scientific & technology research (Scopus)

Research of the safety indicators of berry sauces with seaweed’s raw materials (2019) / G. Deynichenko, Т. Lystopad, T. Kolisnichenko // Food Science and Technology. (Web of Science)

Effect of Seed Sowing Period on Antioaxidant Protection of Basil (2019) (Ocimum basilicum L.) Under Greenhouse Conditions. O. Priss, І.Korotka, G.Simakhina, V. Koliadenco, T. Kolisnychenko //Modern Development Paths of Agricultural Production. (Scopus)

Development of a policomponent composition of smuz using biotechnological and mathematical modeling and determination of its food value (2019)/ N. Dzyuba, S. Poplavska, A. Palvashova, O. Yemonakova, L. Ivashina, T. Kolisnychenko, K. Sefikhanova, A. Novik, T. Sutkovich // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. (Scopus)

Development of berry drinks with a high content of ascorbic acid (2019) / A. Vishnikin, K. Melnikov, T. Kolisnychenko, Т. Lystopad, D. Pidhorna // Food Science and Technology. (Web of Science)

Study of the new method to intensify the process of extraction of beet pulp. (2018) /G. Deynichenko, V. Guzenko, D. Dmytrevskyi, V. Chervonyi, T. Kolisnichenko, O. Omelchenko, O. Melnik, O. Simakova, R. Nykyforov //Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Scopus)

Denysenko, M. and Budiakova, O. (2020) Features of economic development of hotel and restaurant business. Ekonomika ta derzhava;

Костинець В.В. (2020) Використання чат-боту як елементу цифровізації в сегменті HoReCa;

Костинець В.В. (2020) Інструментарій цифрового маркетингу в сучасних умовах функціонування ресторанного бізнесу.

Єрмошенко М.М., ОльшанськаО.В., Костинець В.В. (2020) Сучасні напрямки розвитку готельних послуг на світовому ринку / Актуальні проблеми економіки.

 

Кафедра економіки та сфери обслуговування є співорганізатором:

1. Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні», що відбулася у травні 2019 р. у КНУТД.

2. Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації», що відбулася 4 жовтня 2019 р. у КНУТД.

3. VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти», що відбулася 5 жовтня 2019 р. у КНУТД.

4. ХVІІI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». Секція «Економічна теорія», що відбулася у квітні 2019 р. у КНУТД.

5. ХVІII Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». Секція «Економіка підприємства», що відбулася у квітні 2019 р. у КНУТД.

6. Вузівського етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Економіка підприємства», що відбувся у 2019 р. у КНУТД.

7. Вузівського етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Економічна теорія», що відбувся у 2019 р. у КНУТД.

8 Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція  «Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку» 9 квітня 2020 р. м. Київ, КНУТД.

9. ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" 10 листопада 2020 р. м. Київ: КНУТД.

10. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяченої 90-річчю Київського національного університету технологій та дизайну "Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу" 26 березня 2020 року Київ: КНУТД.

11. Засідань наукового гуртка «Молодіжний конгломерат бізнес-ідей», що відбулися у 2019-2020 р. в КНУТД.

 

Участь викладачів кафедри у науково-практичних конференціях:

Міжнародні конференції:

1. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти», що відбулася 5жовтня 2019 р., КНУТД (Мельник А.О., Ольшанська О.В., Денисенко М.П., Воронкова Т.Є., Шацька З.Я., Бугас В.В., Будякова О.Ю.).

2. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні», що відбулася у травні 2019 р., КНУТД (Мельник А.О., Ольшанська О.В., Денисенко М.П., Воронкова Т.Є., Шацька З.Я., Бугас В.В., Борецька Н.П., Будякова О.Ю.).

3. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція  «Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку», щоо відбулася 9 квітня 2020 р. м. Київ, КНУТД.

4. ІІ Міжнародна  науково-практична конференція "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" , що відбулася 10 листопада 2020 р. м. Київ : КНУТД

 

Закордонні конференції:

1. 33 IBIMA International Conference 10-11 April 2019, Held in Granada, Spain (Борецька Н.П.).

2. International Conference «Research and Innovation» Yunona Publishing, New York, USA. – 2019 (Mykola Denysenko, Alona Melnyk, Zorina Shatskaya, Olena Budiakova).

3. Международная научно-практическая конференция «Диалог исследователей и экспертов – возможности интеграционного развития стран СНГ» 3-7 сентября 2019, Национальная академия наук Кыргызской Республики (Ольшанська О.В., Костинець В.В.).

4. IIІ International Scientific Conference «Modern Transformation in Economics and Management» Conference Proceedings, Part I, March 29th, 2019. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing (Денисенко М.П., Шацька З.Я.).

5. 2nd International Scientific Conference «Economic and social-focused issues of modern world» 16-17 October 2019, Bratislava, Slovakia. (Budiakova O.).

6. ІІІ Міжнародній науковій конференції «Антикризове управління: держава, регіон, підприємство» 22 листопада 2019 р. м. Ле-Ман (Франція) (Budiakova O.).

7. 2-а Міжнародна наукова конференція «Економічні та соціально-орієнтовані питання сучасного світу» 16-17 жовтня 2019 р., Вища школа економіки і менеджменту суспільного управління. – м. Братислава. – Словакія (Denisenko M., Shatska Z.).

8. «Strategies and Technologies» Conference Proceedings February 22th, 2019. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing (Денисенко М.П., Шацька З.Я.).

9. ХVIII Міжнародна науково-практична конференція “MODERN SCIENCE, PRACTICE, SOCIETY”, 25-26 травня 2020 р. Бостон, США (Денисенко М.П., Воронкова Т.Є., Борецька Н.П.).

10. I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв, Прага: Oktan Print s.r.o., 2020 (Денисенко М.П., Воронкова Т.Є.).

11. IX Міжнародна науково - практична конференція “Science and practice of today” 16-19 листопада 2020 р.,  Анкара, Туреччина (Воронкова Т.Є., Мельник А.О.).

12. Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку держави The 17 th International scientific and practical conference «SCIENCE, TRENDS AND PERSPECTIVES» 18-19 May, 2020. Tokyo, Japan (Денисенко М.П., Борецька Н.П.).

13. ХIV Міжнародна науково-практична конференція “Actual problems of science and practice”27-28 квітня 2020 р., Стокгольм, Швеція (Борецька Н.П.).

14. Challenges in Science of Nowadays: Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference April 6-8, 2020, Washington, USA (Будякова О.Ю.)

15. Innovative development of hotel and restaurant industry and food production: proceedings of I International scientific and practical Internet conference 24 April 2020 Prague: Oktan-Print s.r.o (Мельник А.О., Будякова О.Ю., Шацька З.Я., Денисенко М.П.).

 

Всеукраїнські конференції

1. Дводенний очний тренінг НАЗЯВО в університеті ім. Шевченка 11-12 листопада 2019 р. КНУ ім. Шевченка, м. Київ (Лесюта Н.Ю., Шацька М.С.).

2. Масові відкриті онлайн-курси «Prometeus» спільно з НАЗЯВО 10 жовтня 2019 р. (Мельник А.О., Лесюта Н.Ю., Шацька М.С.).

3. Дводенний очний тренінг НАЗЯВО в Київському національному торгово-економічному університеті м. Київ 21-22 листопада 2019 р., КНТЕУ, м. Київ (Мельник А.О.).

4. Дводенний очний тренінг НАЗЯВО в університеті ім. Шевченка 24-25 жовтня 2019 р., КНУ ім. Шевченка, м. Київ (Ольшанська О.В.).

5. Всеукраїнська науково-технічна конференція Світовий та вітчизняний досвід функціонування туристичних дестинацій 30.10.2020. м. Харків (Борецька Н.П.)

6. Всеукраїнськаінтернет-конференція Економічна кібернетика: дослідження, розробка і використання моделей економічної поведінки суб’єктів господарювання м. Дніпро, 2-3 березня 2020 р. – Дніпро: НМетАУ (Будякова О.Ю.)

7. Всеукраїнськанауково-практична конференція Економічна політика держави в умовах трансформаційних змін 11 липня 2020 р.  м. Одеса, ГО «Центр економічних досліджень та розвитку» (Шацька З.Я.).

 

За останні роки викладачами кафедри отримано:

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

1. АПС/9577-19 від 12.11.19 р. Ефективність діяльності підприємств в умовах глобалізаційних процесів: монографія / за ред. О.В. Ольшанської А.О. Мельник, Т.М. Янковець. – К.: КНУТД, 2016. – 390 с.

2. АПС/9576-19 від 12.11.19 р. Інвестування в Україні в умовах глобалізації: монографія [Федоренко В.Г., Грищенко І.М., Воронкова Т.Є., Денисенко М.П., Крейдич І.М., Бондаренко Є.В., Палиця С.В., Бреус С.В., Янковець Т.М., Шацька З.Я., Федорекно С.В., Грищенко А.І, Махиня Р.А., Пясківська М.С.]; за ред. В.Г. Федоренка, І.М. Гищенка, Т.Є. Воронкової. – К.: ТОВ «ДКС Центр», 2016. – 324 с.

3. АПС/9580-19 від 12.11.19 р. Економіка України в глобальному і внутрішньому вимірі: монографія/ [Федоренко В.Г., Грищенко І.М., Новікова О.Ф., Ольшанська О.В., Мельник А.О.,  Воронкова Т.Є., Денисенко М.П., Войтович Р.В., Черкасов А.В., Власов В.І.,  Палиця С.В., Федоренко С.В., Грищенко А.І, Янковець Т.М., Шацька З.Я., Патика Н.І., Панькова О., Боков О.В., Бокова С.М., Пінчук Ю.Б., Пясківська М.С.]; за ред. В.Г. Федоренка, І.М. Грищенка, Т.Є. Воронкової – К. : ТОВ «ДКС центр», 2017. – 394 с.

4. АПС/9582-19 від 12.11.19 р. Ukraine in the global economy: monograph/ [Fedorenko V., Gryshchenko І., Bondarenko I., Novikova O., Olshanska A., Melnyk A., Voronkova T., Denysenko N., Voytovych  R., Gaidutskiy A., Рalytsya S., Fedorenko S., Gryshchenko A., Iankovets T., Shatskayа Z., Patyka N., Pan'kova O., Zaplitna T., Vasilenko L., Levishchenko О., Pyaskivska М.]; edit.V. Fedorenko, І. Gryshchenko, Т. Voronkova – К.: «ДКС центр» Ltd, 2017. –  300 p.

5. АПС/9578-19 від 12.11.19 р. Економічна безпека України: монографія/ [Федоренко В.Г., Грищенко І.М., Новікова О.Ф., Ольшанська О.В., Мельник А.О.,  Воронкова Т.Є., Денисенко М.П., Фащевський М. І., Махіня Р.А., Джинчарадзе Н.Г., Гайдуцький І. П., Борецька Н.П., Малютін О.К., Бреус С.В., Палиця С.В., Федоренко С.В.,  Грищенко А.І, Янковець Т.М., Шацька З.Я., Фокіна-Мезенцева К.. В., Сидорчук О.Г., Кузнецова А. І., Пінчук Ю.Б., Пясківська М.С.]; за ред. В.Г. Федоренка, І.М. Грищенка, Т.Є. Воронкової – К. : ТОВ «ДКС центр», 2017. – 380 с.

6. АПС/9583-19 від 12.11.19 р. Economic processes in the safety measurement: monograf [Fedorenko V., Gryshchenko I., Bondarenko I., Novikova O., Olshanska A., Melnyk A., Voronkova T., Denisenko N., Boretskaya N., Palytsya S., Fedorenko S., Gryshchenko A., Shatskaya Z., Breus S., Sydorchuk O., Fokina-Mezentseva K., Kozak L., Kuznetsova A., Pinchuk Yu., Levishchenko O., Pyaskivska M., Budagin V.];  edit V. Fedorenko, I. Gryshchenko, T. Voronkova. – K.: «DKS Tsentr» Ltd. –  2018. – 264 p.

7. АПС/9579-19 від 12.11.19 р. Сучасні проблеми економічного розвитку України: монографія/ за ред. О.В. Ольшанської, А.О. Мельник, Т.Є.Воронкової – К. : ТОВ «ДКС центр», 2018. – 184 с.

8. АПС/9581-19 від 12.11.19 р. Стан та тенденції розвитку сучасного підприємництва: монографія / за ред. д.е.н., проф. Денисенка М.П. К.: ТОВ «ДКС центр», 2019. – 464 с.

9. АПС/9575-19 від 12.11.19 р.  Світові економічні кризи: теорія і методологія: монографія/ за ред. А.О. Мельник. – К. : ТОВ «ДКС центр», 2016. – 294 с.

 

Викладачі кафедри пройшли наукове стажування у:

У  International Scientific Training Semanars “Formation of Knowledge Economy as the Basics for Information Society”  (м. Відень, Австрія) 16-19.12.2017 р. (Мельник А.О.)

У 7 International Scientific Training Semanars “Formation of Knowledge Economy as the Basics for Information Society”  (м. Венеція-Верона, Італія) 15-18.12.2018 р. (Мельник А.О.)

Вищій лінгвістичній школі м. Чехонстово, Польща за програмою для європейського освітнього проекту «Інноваційні методи та технології навчання:  європейська освіта в галузі економіки» з 21.11.2018 по 25.01.2019 р. (Мельник А.О.)

Науково-дослідний інститут економічного розвитку (м. Київ) Східно-європейський центр фонду фундаментальних досліджень (м. Прага, Чешська республіка) з 2.08.2019 по 27.10.2019 р. (Денисенко М.П.).

Науковий центр інноваційних технологій (м. Таллін, Естонія) з 4.11.2019 по 30.11.2019 р. (Денисенко М.П.).

Specificity of Finnish Education System . p 26.10-20.11.2020 р. West Finland College, Huittinen, Finland (доц. Белялов Т.Е.).

Асоціація готельних об’єднань та готелів міст України, Сертифікат про закінчення Тренінг-курсу на тему «Індустрія гостинності – основи готельно-ресторанної справи» впродовж 03.09.2020-25.09..2020 р. (Опанащук Ю.Я., Ольшанська О.В., Мельник А.О., Костинець В.В., Будякова О.Ю.)

Стажування за Американською програмою ділового стажування «SABIT» -«Управління готельним господарством для країн Євразії» м. Вашингтон. SERTIFICATE OF TRAINING «SABIT Hotel Managtmtnt Program for Eurasia», 2018 р. (Опанащук Ю.Я.)

ЮНЕСКО, штаб-квартира в Парижі (Франція), стажування «Formation Of Knowledge Economy As The Basis For Information Society», 2018 р. (Костинець В.В.).

Університет Мугли (Бодрум, Туреччина) (курс «Innovative development of science, education, economics and management in the information society»), 2020 р. (Костинець В.В. у 2020 р.)

Педагогічне стажування в ЗВО України та інших держав (Università degli Studi di Verona, Італія, 2018 р.) – Ольшанська О.В., Костинець В.В., (Dąbrowa Górnicza, Польща, 2017 р.) – Ольшанська О.В., (Шуменський університет «Епископ Константин Преславский», Болгарія, 2017 р.) – Костинець В.В.

Стажування в Центрі післядипломної освіти ДНУ Колісниченко Т.О. в 2017 р,. за темою: «Контроль якості харчової продукції рослинного походження та тваринного походження».

Студенти

Сьогодні кафедра економіки та сфери обслуговування забезпечує підготовку понад 200 студентів денної форми навчання. 

Наукові досягнення студентів:

Студенти кафедри активно приймають участь та є переможцями:

 • 17-19 квітня 2019 р. відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з науки «Регіональна економіка», що проходив в КНЕУ імені Вадима Гетьмана. За результатами 2-х турів студенти кафедри Лесюта Наталія нагороджена Дипломом ІІІ ступеня, а Коваленко Жанна, Кононенко Анастасія Сертифікатами за І та ІІ місце у номінації «За глибоке розуміння процесів децентралізації в Україні» (наукові керівники проф. Ольшанська О.В. та доц. Шацька З.Я.).

 

Міжнародний конкурс студентських наукових робі зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського травень 2020 р. Шацька М.С. нагороджена Дипломом ІІ ступеня

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі галузі знань «Туризм» Харківський національний університет, квітень 2020 р. Тимошенко Ю.В. отримала Диплом ІІ ступеня

 • Магістр кафедри Марина Іовенко є Лауреатом ІІ Премії Міжнародного пісенного фестивалю «Доля» 

 

Лауреат ІІ Премії Міжнародного пісенного фестівалю «Доля» магістр Марина Іовенко

 
Студентські гуртки

На кафедрі економіки та сфери обслуговування працює студентський науковий гурток «Молодіжний конгломерат бізнес-ідей» метою якого є поглиблення теоретичних та професійних знань, отримання інформації, аналітичних оцінок у наукових дослідженнях економічних проблем сьогодення, усвідомлення студентами ролі фахівця-професіонала на сучасному підприємстві.

 

Засідання наукового гуртка «Молодіжний конгломерат бізнес-ідей»

Співпраця з бізнесом

До організації та ефективної реалізації освітнього процесу за ОПП залучаються роботодавці для проведення відкритих лекцій, практик, підготовки навчально-методичної літератури, підготовки навчально-методичної літератури, а також в якості голів екзаменаційних комісій для проведення атестації.

На кафедрах ФЕБ існує практика проведення відкритих лекцій керівниками підприємств-стейкхолдерів (https://drive.google.com/file/d/1VyordBTM2ejTX7AVyiSJwaLOpLGH3nH2/view), проведення екскурсій, тренінгів; конференцій та круглих столів із залученням представників баз практики та потенційних роботодавців. Участь роботодавців в організації освітнього процесу реалізується через спільне обговорення змісту ОПП з поданням відповідних пропозицій. У 2020 році за участі директора ТОВ «Контрабандо» Гріненка В.Л., генерального директора ТОВ «ДАВ клуб» Пілояна О.А., директора державного підприємства «Готельний комплекс «Київ» Тучі В.В., директора державного підприємства «Готельний комплекс «Національний» Стригун Ю.Л.  обговорювалися питання удосконалення ОПП, взаємозв’язку та узгодженості компетентностей та ПРН. Пропозиції стейкхолдерів відображено у документах кафедри (протоколи засідань кафедри).

З метою пошуку роботодавців в Університеті щорічно проводиться галузевий ярмарок вакансій (https://knutd.edu.ua/students/job/dilo/career-fair/).

Кафедрою економіки та сфери обслуговування проведено заходи:

1. Група компаній Турал Менеджмент (Болгарія) в особі директора українського представництва «Турал Сервіс» Аліси Акопян провела онлайн-зустріч зі здобувачами вищої освіти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» стосовно літнього стажування в готельних комплексах на курортах Болгарії. Анонс зустрічі

 https://www.facebook.com/359389884235364/posts/1770766029764402/  https://www.instagram.com/p/CLuYrP2Bt7_/?igshid=1mjs7khoba1z2

Звіт проведеної зустрічі https://www.instagram.com/p/CMHw03BlION/?igshid=8voqpieww7y4

2. Здобувачі вищої освіти щороку відправляються у подорожі та екскурсії, організовані роботодавцями-стейкхолдерами ТОВ «ДАВ клуб» та ТОВ «Туристична компанія «Менестіс»» https://www.instagram.com/p/CLM2fXDBD_M/?igshid=1be7mja04o1wz

3. Роботодавцями Асоціації готельних об'єднань та готелів міст України та ТОВ «Туристична компанія «Менестіс»» організовано інфотури в готелі Grand Hotel Kiev Fairmont 5* та Premier Palace 5* - докарантинне життя наших студентів https://www.instagram.com/p/CMFfbBoBxNt/?igshid=1ajy0ub8yivx4

4. Проведено майстер-клас від власника провідного туроператора України автобусних турів ТОВ «ДАВ клуб» Давіда Пілояна для здобувачів вищої освіти кафедри https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/11060/

5. Проведено презентацію власника провідного туроператора України автобусних турів ТОВ «ДАВ клуб» Давіда Пілояна на щорічному заході факультету «Econimics Day» https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/12171/

До викладання та організації освітнього процесу кафедри залучаються професіонали-практики, експерти, представники підприємств. Залучення фахівців до освітнього процесу відбувається через проведення відкритих лекцій, майстер-класів, занять в режимі open air тощо, що розширюють фахові компетентності здобувачів. Зокрема:

1. Організація виїзних практичних тренінгів з технологія сироваріння та екскурсійної справи

 https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/13282/

https://www.instagram.com/p/CGIjMQyllX8/?igshid=zscvrbzw5ai3

https://www.instagram.com/p/CGKqYcblBG2/?igshid=1ezyiaxqnxkov

2. Практико-орієнтоване навчання за підтримки професіоналів-практиків – представників ресторану «Контрабандо», екскурсовода Чернігова Лесі Федоренко, представника еко-ферми «Диво» (с. Сираї)

https://www.knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/13314/

https://www.facebook.com/359389884235364/posts/1658211454353194/

3. Майстер-клас із сервірування столу столовими приборами від представників ресторану «Контрабандо» https://www.facebook.com/359389884235364/posts/1664282207079452/

https://www.instagram.com/p/CGk_qSrlpXj/?igshid=vyhxhzp4sp6g

4. Проведення Open air лекції за участі директора київського філіалу Страхової групи "Оберіг" - Ігоря Белінського, який розказав про особливості туристичного страхування

https://www.instagram.com/p/CFeoT7HJR-c/?igshid=lqcy98q0r9d1

5. Практико-орієнтоване навчання за підтримки професіоналів-практиків – представників ресторану «Контрабандо»

https://www.instagram.com/p/CGVOzsWJjel/?igshid=zwr102lbiujl

Окрім того, здобувачі вищої освіти переймають досвід фахівців туристичного бізнесу, зокрема, в питанні організації гастрономічних турів, маршрутів та фестивалів під час відвідання численних профільних виставок, зокрема:

1. Поглиблення фахових компетентностей здобувачів вищої освіти факультету економіки та бізнесу на професійних заходах 25 Міжнародного туристичного салону «Україна» - UITM’2018 https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/12078/

2. Поглиблення фахової підготовки студентів факультету економіки та бізнесу на професійних заходах 24-го Міжнародного туристичного салону «Україна» - UITM’2017 https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/11008/

В свою чергу, НПП кафедри та одночасно стейкхолдери ОПП долучаються до налагодження співпраці з бізнесовими структурами для подальшого ефективного практичного навчання наших студентів, а саме:

1. Налагодження співпраці з бізнес-структурами на виставці Deluxe Travel Market та 25 Туристичній виставці UITT: «Україна – Подорожі та Туризм» https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/12415/

2. Налагодження партнерських зв’язків з роботодавцями на туристичних виставках елітних подорожей Deluxe Travel Market та 24 Туристичній виставці UITT: «Україна – Подорожі та Туризм» https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/11615/

3. Встановлення дружніх стосунків з керівництвом готелів Regnum Туреччина https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/11385/

4. Налагодження стосунків та договір про співпрацю з групою компаній «Турал Менеджмент» (Болгарія) - «Турал Сервіс» (Україна) https://www.knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/12473/

Важливою є практична підготовка здобувачів вищої освіти за підтримки та консультацій фахівців-практиків та експертів, зокрема:

1. Відгук здобувачів вищої освіти щодо проходження практики на базі партекрів «Star Burger»

https://drive.google.com/file/d/1jC04jPYHIjTH4dWYWFVueD0W2Q2F0RB9/view?usp=sharing

2. Здобувачі вищої освіти факультету економіки та бізнесу про свої враження від практичного стажування у готелі Seven Seasons Hotel&SPA в Болгарії https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/11654/

3. Практична підготовка студентів ОПП «Підприємництво в готельно-реcторанному бізнесі» https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/12769/

4. Майстер-шеф. Студенти. Як здобувачі вищої освіти БГР-1-19 та БГР-2-19 готували страви кухні фьюжн

https://www.facebook.com/359389884235364/posts/1704290739745265/

https://www.instagram.com/p/CISUXbsBXlJ/?igshid=wn4wcc5yobd1

5. Організація банкетної сервіровки домашніх умовах дистанційного навчання https://www.facebook.com/359389884235364/posts/1666683023506037/

https://www.instagram.com/p/CGreg95pcDO/?igshid=g49m8kqahqap

Здобувачі вищої освіти є активними учасниками наукової та організаційної роботи як в межах університету, так і поза ним:

1. Участь представників факультету економіки та бізнесу у роботі VI Міжнародного наукового семінару «Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства» (за підтримки UNESCO, м. Париж, Франція) https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/11768/

2. НПП та здобувачі вищої освіти на Міжнародному науковому семінарі у Віденському університеті https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/11395/

3. НПП та здобувачі вищої освіти кафедри економіки та сфери обслуговування на Міжнародному науковому семінарі Universita di Verona (Італія) https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/12246/

4. SALO FEST – вдалий старт презентації ОПП «Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі» https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/11194/

5. Пізнавальний захід «Знайди зірку Мішлен» https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/11537/

6. Огляд подорожей на міжнародні практичні конференції за кордон https://www.facebook.com/359389884235364/posts/1759880947519577/

Серед іноваційних методів навчання – open air – лекції. На дистанційному навчанні також активні заняття:

1. Проведення open air лекцій:

https://www.instagram.com/p/CGAUoGUFGCF/?igshid=4v3yjyyitpz2

https://www.instagram.com/p/CFeoT7HJR-c/?igshid=lqcy98q0r9d1

https://www.instagram.com/p/CFbcxpjJ5fd/?igshid=nsi3gfbutjkd

https://www.instagram.com/p/CFQ8jwXBYdC/?igshid=18d90r21etrn6

https://www.instagram.com/p/CFNEV6OhVRY/?igshid=1rdoqwuxas4je

https://www.instagram.com/p/CE112e9JgqJ/?igshid=a8hdqtky7b50

2. Дистанційні заняття

https://www.instagram.com/p/CHDuSiwBx9Q/?igshid=1w4rzt38yidb

https://www.instagram.com/p/CGxj7-uloeJ/?igshid=2v81ecffrvor

https://www.facebook.com/359389884235364/posts/1675908722583467/

Зарубіжне партнерство

В сучасних умовах розвитку України питання вступу до Європейської спільноти набуло особливої актуальності. У зв’язку з цим, кафедра співпрацює з Варшавською школою менеджменту (м. Варшава, Польща), Білоруським державним університетом (м. Мінськ, Білорусія). Кафедра підтримує зв’язки з університетом «Монітоба» (Канада), Варненським економічним університетом (м. Варна, Республіка Болгарія), Ризьким технічним університетом (Латвія), Будапештським бізнес-коледжем (Угорщина, м. Будапешт).  

Професор М. П. Денисенко дарує завідувачу бібліотеки університету «Манітоба» пані Орисі Трасц підручники:
Економіка та організація інноваційної діяльності; Інноваційний розвиток галузей економіки

Зустріч професора М. П. Денисенка та представників Восьмого міжнародного наукового форуму AFES
із спікером міста Вінніпег Гаррі Лазаренко