КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет економіки та бізнесу

КАФЕДРА БІЗНЕС-ЕКОНОМІКИ ТА ТУРИЗМУ

МЕЛЬНИК Альона Олексіївна

завідувач кафедри, доктор економічних наук, доцент

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,  ауд. 4-1005; 4-1008

Телефони для довідок: +38044-256-21-56

e-mail

Про кафедру

Місія кафедри бізнес-економіки та туризму полягає у підготовці інноваційних, креативних та конкурентоспроможних фахівців-економістів та фахівців туристичного бізнесу, здатних в умовах турбулентності світових економічних процесів приймати обґрунтовані рішення, які забезпечуватимуть ефективність діяльності підприємств, організацій та установ різних форм власності в різних сферах економіки, в тому числі в індустрії моди.

Поглиблюючи співпрацю зі студентами, професорсько-викладацький корпус кафедри прагне забезпечити:

 • творчу та професійну самореалізацію студентів;
 • досягнення студентами високих результатів у науково-дослідницькій діяльності прикладного та фундаментального характеру;
 • підвищення рівня культурного та національно-патріотичного виховання студентів;
 • формування у студентів принципів морального-етичного та ділового спілкування і ведення бізнесу;
 • задоволення попиту вітчизняного бізнесу у висококваліфіклваних фахівцях-економістах.


Кафедра бізнес-економіки та туризму є випусковою та здійснює підготовку за спеціальностями: 051 Економіка (освітні ступені - «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»); 073 Менеджмент (освітні ступені - «Бакалавр», «Магістр»), 242 Туризм (освітній ступінь - «Бакалавр»).

Конкурентною перевагою магістерських та бакалаврських освітніх програм та спеціалізацій кафедри бізнес-економіки та туризму є їх практичне спрямування та гнучкість відповідно до змін економічного середовища, вимог стейкхолдерів та кон’юктури світового ринку освітніх послуг; якісна підготовка кваліфікованих фахівців-економістів та фахівців туристичного бізнесу, які володіють спеціальними знаннєвими та практичними компетенціями для роботи в різних секторах економіки та органах державної, регіональної влади та місцевого самоврядування, вміють швидко реагувати на зміни глобального економічного середовища.

 

1. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 ЕКОНОМІКА, ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

Метою підготовки бакалаврів зі спеціальності «Економіка» є надання економічної освіти в галузі соціальних та поведінкових наук із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання. Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей за спеціальністю «Економіка» передбачає різні можливості зайнятості і кар’єри, які спрямовані на здобуття студентом економічних знань.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.

Термін навчання: 4 роки – денна форма навчання, 4 роки 5 місяців - заочна та заочно-дистанційна форми навчання.

 

1.1. Освітня програма «Економіка» – фахівець в галузі економіки – ця професія займає 9 місце у світовому рейтингу TOP 100 Best Business Jobs.

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Економіка підприємства;
 • Економічний та інвестиційний аналіз;
 • Бізнес-планування;
 • Економіка і організація інноваційної діяльності;
 • Економічний успіх підприємства.

Фахівці з економіки підприємств можуть займати такі посади:

 • економіст з організації та планування виробництва;
 • економіст з фінансової роботи;
 • економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • економіст-аналітик та інші посади.

 

1.2. Освітня програма «Економіка індустрії моди»


Основні дисципліни, що викладаються:

 • Історія і теорія моди;
 • Fashion-маркетинг;
 • Fashion PR and promotion;
 • Бізнес-технології брендінгу та іміджмейкінгу;
 • Інформаційні системи та технології в Fashion-індустрії.

Фахівці у галузі індустрії моди можуть займати такі посади:

 • арт-директора;
 • економіста з фінансової роботи підприємств індустрії моди;
 • економіста з організації та планування fashion виробництва та інші посади.

 

1.3. Освітня програма «Міжнародна економіка»


Основні дисципліни, що викладаються:

 • Міжнародна економіка;
 • Міжнародна торгівля;
 • Міжнародне валютне регулювання;
 • Міжнародний маркетинг;
 • Міжнародне економічне право

Фахівці з міжнародної економіки можуть займати такі посади:

 • державні службовці профільних міністерств та відомств;
 • аналітики та експерти  в міжнародних представництвах  посольської служби;
 • економісти та експерти-аналітики у міжнародних компаніях та корпораціях.

 

2. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 ЕКОНОМІКА, ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

2.1. Освітня програма «Економіка»


Метою підготовки магістрів з «Економіки» є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі теоретичної та прикладної підготовки за обраною спеціальністю, що направлені на здобуття студентом навичок для здійснення наукових досліджень проблем з економіки підприємства, теоретичного обґрунтування економічної політики та здійснення наукової діяльності в напрямах, що потребують розробок стосовно ринкового механізму господарювання.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна

Термін навчання: 1,5 роки – денна, заочна та заочно-дистанційна форми навчання.

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Зовнішньоекономічна діяльність;
 • Економіка та управління корпораціями;
 • Глобальна економіка;
 • Коньюнктура світових ринків.

Фахівці з економіки можуть займати такі посади:

 • економічного радника;
 • директора підприємства або голови компанії;
 • заступника директора підприємства або голови компанії з економічних питань;
 • директора (керівника) малого або середнього підприємства;
 • керівника планово-економічного та інших відділів підприємств та компаній та інші посади.

 

2.2. Освітня програма «Економіка індустрії моди»


Метою освітньої програми «Економіка індустрії моди» є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі індустрії моди, що спрямовані на здобуття студентами навичок з управління бізнес-проектами у сфері fashion-індустрії, ритейлу і дистрибуції, брендингу та  fashion-маркетингу.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна

Термін навчання: 1,5 роки - денна, заочна та заочно-дистанційна форми навчання.

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Глобальні тренди індустрії моди;
 • Економіка та управління корпораціями;
 • Глобальна економіка;
 • Бізнес в індустрії моди;
 • Ритейл і дистрибуція;
 • Економіка креативного бізнесу.

Фахівці у сфері індустрії моди можуть займати такі посади:

 • економістом у компанії або корпорації сфери fashion-індустрії;
 • виконавчим директором компанії у сфері моди або модельного бізнесу;
 • засновником та керівником малого та середнього підприємства у сфері індустрії моди;
 • керівником планово-фінансового та інших відділів підприємств і компаній та інші посади.

 

2.3. Освітня програма «Міжнародний бізнес та комерція»

Метою освітньої програми є формування та розвиток у студентів загальних і професійних компетентностей в галузі функціонування міжнародного бізнесу та комерції, здійснення наукових досліджень з проблем

міжнародної економічної політики та здійснення наукової діяльності в напрямах, що потребують розробок у сфері світового механізму господарювання.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна

Термін навчання: 1,5 роки - денна, заочна та заочно-дистанційна форми навчання.

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Міжнародна економіка;
 • Міжнародна торгівля;
 • Міжнародне валютне регулювання;
 • Міжнародний маркетинг;
 • Міжнародне економічне право

Фахівці з міжнародного бізнесу та комерції можуть займати такі посади:

 • державні службовці профільних міністерств та відомств;
 • аналітики, експерти, дослідники  в міжнародних представництвах  посольської служби;
 • економісти та експерти-аналітики та менеджери у міжнародних компаніях та корпораціях.

 

3. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 МЕНЕДЖМЕНТ, ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

 

3.1. Освітня програма «Туристичний бізнес»

Метою освітньої програми є надання студентам базових знань для формування економічного та управлінського мислення, ефективної комунікативної взаємодії; формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у сфері туристичного бізнесу (з різними об'єктами професійної діяльності), що спрямовані на здобуття студентами знань, вмінь і навичок організаційно-управлінської та аналітичної роботи в сфері туристичного бізнесу.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна

Термін навчання: 4 роки – денна, заочна та заочно-дистанційна форми навчання.

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Організація туризму;
 • Туристичне країнознавство;
 • Географія туризму;
 • Економіка туризму;
 • Економічна ефективність діяльності туристичних підприємств.

Підготовлені фахівці можуть займати такі посади:

 • менеджера з туризму;
 • агента з організації туризму;
 • маркетолога та керівника маркетингових відділів і рекламних служб туристичних агенцій;
 • засновника та власника туристичної агенції або компанії.

 

4. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 242 ТУРИЗМ, ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

4.1. Освітня програма «Туризм»

Метою освітньої програми є надання студентам базових знань для формування економічного та управлінського мислення, ефективної комунікативної взаємодії; формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у сфері туризму(з різними об'єктами професійної діяльності), що спрямовані на здобуття студентами знань, вмінь і навичок організаційно-управлінської діяльності, готельно-ресторанної справи та анімаційної, екскурсійної роботи в сфері туризму.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна

Термін навчання: 4 роки – денна, заочна та заочно-дистанційна форми навчання.

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Організація туризму;
 • Туристичне країнознавство;
 • Географія туризму;
 • Економіка туризму;
 • Туроперейтинг;
 • Організація готельно-ресторанного бізнесу.

Підготовлені фахівці можуть займати такі посади:

 • менеджера з туризму;
 • агента з організації туризму;
 • маркетолога та керівника маркетингових відділів і рекламних служб туристичних агенцій;
 • засновника та власника туристичної агенції або компанії.

 

5. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 МЕНЕДЖМЕНТ, ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

 

5.1. Освітня програма «Туристичний бізнес»

Метою програми є надання студентам поглиблених знань функціонування і розвитку туристичного бізнесу, формування в них управлінського мислення, ефективної комунікативної взаємодії; поглиблення та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі туристичної діяльності (з різними об'єктами професійної діяльності), що спрямовані на здобуття студентами знань, вмінь і навичок планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної роботи в сфері туризму, на підприємствах та в компаніях туристичної галузі, набуття характеристик лідера-професіонала у цій сфері.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна

Термін навчання: 1,5 роки денна, заочна та заочно-дистанційна

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Глобальна економіка;
 • Економіка та управління корпораціями;
 • Міжнародний туризм;
 • Рекреалогія.

Підготовлені фахівці можуть займати такі посади:

 • топ-менеджером або керівником туристичної фірми;
 • заступником керівника туристичної фірми з економічних питань;
 • керівником маркетингового та інших відділів і рекламних служб туристичних фірм та інші посади.
Перспективи для студентів

Після завершення навчання майбутні фахівці-економісти готові до кваліфікованого виконання таких професійних завдань, як:

 • розробка та вибір стратегії розвитку підприємства та формування організаційного механізму економічного управління підприємством;
 • забезпечення конкурентоспроможності продукції та організації;
 • комплексний аналіз діяльності підприємств і установ;
 • планування витрат та управління ними;
 • розробка стратегічних та поточних планів, складання операційних і фінансових бюджетів підприємства;
 • формування системи бюджетування на підприємстві;
 • оцінка фінансової результативності та законності прийнятих управлінських рішень та їх виконання;
 • прогнозування фінансових показників та проведення стратегічного економічного аналізу;
 • організація операційно-календарного планування та регулювання діяльності підприємства та його підрозділів;
 • визначення потреби в фінансових ресурсах;
 • ефективне використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів та обґрунтування доцільності управлінських рішень стратегічного й оперативного характеру;
 • управління інноваційно-інвестиційною діяльністю та обґрунтування оптимального інвестиційного портфелю підприємства;
 • передбачення тенденцій розвитку економіки;
 • обґрунтування глобального бачення економічних процесів;
 • теоретичні та експериментальні дослідження фінансово-економічних процесів. 

Випускники зі спеціальності 051 Економіка можуть займати керівні посади в таких організаціях та відділах: планово-економічному; фінансовому; організації праці та заробітної плати на виробництві; підготовки виробництва; маркетингу; системах управління на рівнях міста і району. Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (у тому числі на підприємствах легкої промисловості та побутового обслуговування)

Випускники зі спеціальностей 073 Менеджмент та 242 Туризм можуть займати керівні посади в: компаніях-туроператорах, турагенствах, туристичних фірмах, малих та середніх підприємствах туристичного обслуговування; на туристичних фірмах будь-якої організаційно-правої форми на посадах молодших спеціалістів та спеціалістів у сферах операційного менеджменту (логістики), продажу та маркетингу, управління персоналом, інших посадах пов’язаних з реалізацією специфічних управлінських функцій (керівник туристичної фірми, адміністратор; заступник керівника; консультант з організації туристичної діяльності; фахівець-аналітик з дослідження ринку туристичних послуг; менеджер з розробки туристичних маршрутів; менеджери з питань реклами; фахівець з методів розширення ринку збуту туристичної продукції; менеджер із зв'язків з громадськістю; менеджер з персоналу).

Випускники кафедри

За роки свого існування кафедра підготувала більше 6000 випускників, багато з яких є провідними спеціалістами, директорами підприємств, ученими, викладачами, громадянськими діячами тощо.

Магістри групи ІЕмг-14, випуск 2016 року (зліва направо): Бичковський Роман, Кириченко Олена, Кияшко Альона,Журавський Богдан, Іовенко Марина, Несенюк Євген, Вітко Віталіна, Калабухова Ганна, Гнатюк Євгенія, Ковальчук Марина.

Найвидатніші випускники кафедри різних років:

 • Бесчасний В. А. – генеральний директор КШПО «Україна»;
 • Гаврильчук І. Б. – заступник Голови Правління Акціонерного комерційного банку «Київ»;
 • Гончаренко М. Ф. – голова Державної інспекції навчальних закладів України;
 • Джур Н. В. – генеральний директор КШПО «Юність»;
 • Йохна В. А. – надзвичайний та повноважний посол другого класу МЗС України;
 • Лiснiченко О. Л. – директор з економіки ПрАТ «Санта-Україна»;
 • Ляшко А. І. – генеральний директор ВАТ «Желань»;
 • Масло М. І. – заступник Міністра легкої промисловості УРСР;
 • Нiкульшина Ю. Д. – головний бухгалтер ПАТ ШФ «ВОРОНІН»;
 • Палій І. П. – ректор інституту підготовки кадрів Міністерства промислової політики України;
 • Пецюх І. В. – голова правління ПП «Швидко» та ТОВ «Гобелен»;
 • Торбенко М. О. – генеральний директор ЗАТ «Рутекс»;
 • Шморгун С. І. – директор ЗАТ «Корсунь-Шевченківська швейна фабрика».
Історія розвитку кафедри

Історія кафедри економіки підприємства починається з дня створення університету – 1930 р. У цей період в структурі університету на інженерно-економічному факультеті було створено кафедри: «Загальної економіки та обліку» (завідувач – проф. Б.О. Чорний), «Планування» (завідувач – проф. М.А. Щелонін) та «Економіки праці» (завідувач – проф. А.М. Горностай-Подольський). На базі цих кафедр пізніше було організовано кафедру «Прикладної економіки і планування» (завідувачі в різні роки – проф. М.А. Щелонін та проф. С.І. Подгаєць). Упродовж усієї історії функціонування університету робота кафедри здійснювалася у відповідності до потреб економіки країни у висококваліфікованих фахівцях-економістах з глибокими знаннями специфіки виробництв та супроводжувалась відкриттям нових спеціальностей.

У 1940 році кафедру було реорганізовано та виділено кафедри «Економіки та планування промисловості» (завідувачі – проф. Й.Л. Славський, пізніше – С.І. Подгаєць) та кафедри «Організації і планування виробництва» (завідувач – проф. Л.Є. Горелік).

У 1945 році, після повернення інституту з евакуації, кафедри знов було об’єднано в кафедру «Економіка, планування і організації» (завідувач – проф. Л.Є. Горелік). З 1947 по 1953 рік кафедру очолював Г.Ш. Месєжніков, а з 1953 по 1987 рік -  Н.А. Адамова.

У 1965 році, враховуючи потреби галузі в підготовці випускників з більш глибокими знаннями специфіки виробництва, кафедру було поділено на дві: «Економіки, організації та планування шкіри, взуття та хімічних волокон (завідувач – проф. Г.П. Іспірян) та «Економіки, організації та планування швейно-трикотажного виробництва» (завідувач – проф. Н.А. Адамова). З 1987 по 2002 рік кафедрою завідував М.В. Свіщов.

У 2002 році в зв’язку з відкриттям спеціальності «Облік і аудит», кафедру було перейменовано на кафедру «Економіки, обліку та аудиту» (завідувач – проф. А.П. Гречан).

У 2013 році в результаті оптимізації структури факультету економіки та бізнесу було сформовано кафедру «Економіки підприємства» (завідувач – проф. В.В. Лойко).

У 2016 році, враховуючи світові тенденції та тренди у підготовці кадрів вищої кваліфікації у сфері економіки та бізнесу, розширення спектру спеціальностей та спеціалізацій підготовки бакалаврів та магістрів, кафедру перейменовано на кафедру «Бізнес-економіки». Очолила кафедру доктор економічних наук, доцент А.О. Мельник. Кафедра викладає для всіх спеціальностей університету такі дисципліни як: «Основи економічної теорії», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Бізнес-планування» та інші.

У 2018 р. в зв’язку з розширенням спеціалізації кафедру перейменовано на кафедра «Бізнес-економіки та туризму».

Сьогодні професорсько-викладацький корпус кафедри бізнес-економіки та туризму викладає для всіх економічних спеціальностей університету такі дисципліни, як: «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Бізнес-планування» та інші. Кафедра є випусковою зі спеціальностей 051 Економіка та 073 Менеджмент.

Науково-педагогічні працівники

Сьогодні на кафедрі бізнес-економіки та туризму працює: 6 професорів, в т.ч. 4 докторів економічних наук; 5 доцентів (всі кандидати наук) та 1 старший викладач.

МЕЛЬНИК Альона Олексіївна, завідувач кафедри, доктор економічних наук, доцент.

У 2001 році закінчила Хмельницький технологічний університет Поділля за спеціальностями: «Менеджмент організації» (з відзнакою), «Практична психологія» (друга вища освіта).

У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю – економіка, організація і управління підприємствами на тему: «Економічний механізм адаптації підприємств до конкурентного середовища».

У 2009 році присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету.

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю – світове господарство і міжнародні економічні відносини на тему: «Закономірності та чинники трансформації світових економічних криз».

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Міжнародна та регіональна економіка», «Економіка та управління корпораціями».

Напрям наукової діяльності: зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання в умовах інтеграції та глобалізації, формування механізмів адаптації та розвитку підприємств та економіки України в умовах світових економічних криз, трансформація умов господарювання вітчизняних виробничих підприємств легкої промисловості, економіка України та її перспективи в умовах глобалізації та трансформації міжнародних економічних відносин, вплив світових економічних криз на розвиток глобальної економіки.

Автор понад 110 наукових праць, у тому числі 6 монографій та 10 міжнародних публікацій, які входять до рейтингових міжнародних баз даних.

 

ОЛЬШАНСЬКА Олександра Володимирівна, декан факультету економіки та бізнесу, доктор економічних наук, професор.

У 1987 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Закінчила аспірантуру в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України та у 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук.

З 2008 по 2016 рік очолювала кафедру регіоналістики та туризму у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. У 2015 році отримала вчене звання професора.

У 2016 році обрана на посаду декана факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну.

Нагороджена почесною грамотою Верховної ради України «За заслуги перед Українським народом», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Подякою Київського міського голови.

Професор О.В. Ольшанська є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05 та членом Спеціалізованої вченої ради Д. 26.006.08.

Вона є членом редакційних колегій провідних фахових наукових видань: «Вісник КНУТД» (Серія «Економічні науки»); «Економіка та підприємництво»; «Економіка та держава».

Професор О.В.Ольшанська є науковим керівником та консультантом з підготовки кандидатських і докторських дисертацій здобувачів, аспірантів та докторантів кафедри.

Викладає дисципліни: «Міжнародна та регіональна економіка», «Географія туризму».

Напрям наукової діяльності: концептуальні підходи до формування та функціонування національних і регіональних соціально-економічних систем, сталий розвиток економіки; проблеми модернізації вищої освіти та упровадження освітніх інновацій.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій, які відображають коло її дослідницьких зацікавлень, в яких творчо поєднуються наукові здобутки з навчальною практикою вищої школи. 

 

БОРЕЦЬКА Наталія Петрівна, доктор економічних наук, професор.

У 1976 році закінчила Донецький державний університет.

У 1992 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук у Київському національному економічному університеті за спеціальністю «Економіка, організація і управління народним господарством та його галузями».

У 1999 році присвоєно звання академіка Академії економічних наук України.

У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук на тему «Соціальний захист населення в умовах трансформації економіки України», спеціальність «Економічна теорія».

У 2005 році присвоєно вчене звання професора.

З жовтня 1995 р. по 01.06.2016 р. працювала ректором Донецького інституту ринку та соціальної політики, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.

Нагородджена: «Відмінник освіти України», Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, «Почесний працівник туризму України», Почесний знак «За вагомий внесок у розвиток регіону» Федерації роботодавців України, Золотий знак промисловців і підприємців України «За вагомий внесок у розвиток національної освіти», інші відзнаки.

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Макроекономіка».

Напрям наукової діяльності: розробка та впровадження інноваційних форм, методів та технологій підготовки фахівців; системний аналіз теоретичних та практичних проблем соціального захист населення; розробка та впровадження соціальних матриць розвитку регіонів; дослідження ринку праці; обґрунтування напрямків розвитку системи освіти та науки України.

Автор понад 120 наукових праць.

 

ДЕНИСЕНКО Микола Павлович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної академії інвестицій та економіки будівництва, академік Академії будівництва України та Української технологічної академії.

У 1972 році закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут.

Дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук захистив у 1981 році.

2002 року захистив докторську дисертацію на тему «Науково-методичні основи активізації інвестування в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

Засновник та керівник наукової школи «Інвестиційно-інноваційні процеси в змішаній економіці».

Професор М.П. Денисенко є членом спеціалізованих вчених рад Д. 26.102.05. (КНУТД), Д. 26.130.01. ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». Багато років він очолював міжкафедральний науковий семінар з проведення попередньої експертизи дисертацій, а також науковим консультантом з підготовки докторських дисертацій та науковим керівником з підготовки кандидатських дисертацій здобувачів та аспірантів кафедри.

Підготував двох докторів та чотирьох кандидатів наук.

Нагороджений Почесною грамотою та нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України», орденами Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ-го та ІІІ-го ступенів, Святого Архистратига Михаїла, Святого Миколая Чудотворця, орденом Української Технологічної Академії «За заслуги у розвитку науки, освіти, промисловості та мистецтва», медаллю «Ветеран праці». Нагрудними знаками: МОН «Відмінник освіти України», нагрудним знаком та «За наукові досягнення» МОН України, нагрудним знаком І ступеню «За багаторічну сумлінну роботу, пов’язану з реалізацією економічної політики» Міністерства економіки України, медаллю «За благочинність та мужність», Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України, Подякою Міністерства праці та соціальної політики України, Подякою Київського міського голови та інші відзнаки.

Викладає дисципліни: «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Інвестиційна діяльність підприємства», «Економіка підприємства», «Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності».

Напрям наукової діяльності: дослідження проблем інвестиційно-інноваційної діяльності, структурної перебудови економіки в цілому та її регіонів; запровадження нових технологій і пошук шляхів підвищення ефективності діючого виробництва та його розвитку; теоретичні, практичні та методологічні питання інвестиційного процесу на всіх його стадіях; визначення дії інституційних процесів на ефективність функціонування підприємств; економічна безпека держави та суб’єктів господарювання.

Автор понад 450 наукових праць, у тому числі понад чотирьох десятків монографій, підручників та навчальних посібників з грифом МОНУ.

 

БУГАС Валерій Васильович, кандидат економічних наук, професор кафедри бізнес економіки.

У 1971 р. закінчив КДУ ім. Шевченка. Спеціальність: економіст-міжнародник, викладач політичної економії. У травні 1974 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Аналіз теорій  постіндустріалізму». Очолював кафедру економічної теорії та фінансів з 2001 року по 2003 рік та кафедру політичної економії з 2004 по 2008 рік.

Підготував двох кандидатів економічних наук: Кадрі СатарХабіб (1991 р.), Коваленко Д.І. (2004 р.).

Нагороджений почесним знаком «Відмінник освіти України» за плідну науково-педагогічну діяльність з підготовки висококваліфікованих спеціалістів та науковців (2005 р.).

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Міжнародна економіка», «Історія економіки та економічної думки», «Мікроекономіка».

Напрям наукової діяльності:сучасна економічна думка США; вивчення досвіду ринкових механізмів в економіці розвинутих країн.

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі монографій, підручників, посібників.

 

ВОРОНКОВА Таїсія Євгенівна, кандидат економічних наук, професор. 

У 1970 році закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю «Планування промисловості».

З 1985-1986 рр. навчалась в аспірантурі Інституту економіки Академії наук України.

У 1986 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вдосконалення, формування та використання фонду соціально-культурних заходів та житлового будівництва (на прикладі промисловості УРСР».

Проходила підвищення кваліфікації:

у 1994 р. – при Вашингтонській Академії розвитку освіти, отримала сертифікат з бізнес-консультування;

у 2009 р. – при Київському національному університеті технологій та дизайну на базі Інституту післядипломної освіти – з підвищення кваліфікації викладацьких кадрів;

у 2014 р. при Київському національному університеті технологій та дизайну на базі Інституту післядипломної освіти, за програмою підготовки викладачів системи дистанційного навчання.

В 2004 році отримала вчене звання доцента.

Сьогодні працює на посаді професора кафедри «Бізнес-економіки та туризму».

Викладає дисципліни: «Зовнішньоекономічна діяльність», «Бізнес-консалтинг», «Бізнес-планування», «Економічний аналіз».

Напрям наукової діяльності: інвестиційно-інноваційні процеси в економіці; бізнес-планування, антикризова діяльність підприємств.

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних видань.

 

КОСТИНЕЦЬ Валерія Володимирівна, кандидат економічних наук, офіційний член Міжнародної наукової асоціації економістів та юристів «Консиліум».

У 2010 році закінчила Київський університет туризму, економіки та права за спеціальністю «Туризм».

У 2011 році закінчила Криворізький економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана за спеціальністю «Маркетинг» (з відзнакою).

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Тема кандидатської дисертації: «Стратегія управління розвитком туристичної галузі України на основі брендингу».

Підвищення кваліфікації: 2017 р. – стажування у Шуменському Університеті «Епископ Константин Преславски» (м. Шумен, Болгарія), курс «Иновации в образованието», отримала відповідний сертифікат.

Викладає дисципліни: «Організація туризму», «Економіка туризму», «Географія туризму».

Напрям наукової діяльності: туристичний бренд-менеджмент, маркетинг територій, стратегічний розвиток туризму в Україні, контактний персонал туристичних компаній.

Автор понад 30 наукових праць, у тому числі 4 міжнародні публікації у виданнях, які входять до рейтингової наукометричної бази даних «Scopus», та одноосібна монографія «Бренд-орієнтовані програми в управлінні туристськими дестинаціями».

 

ЛІЩУК Вікторія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

У 2012 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка  за спеціальністю «Міжнародна економіка» та отримала кваліфікацію  «Магістр з економіки».

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм залучення іноземного капіталу в економіку України» та отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством».

Викладає дисципліни: «Глобальна економіка», «Міжнародна економіка».

Напрям наукової діяльності: Міжнародна економіка, інвестиції.

Автор та співавтор наукових та навчально-методичних публікацій: 1 монографії, 1 підручника, опубліковано понад  25 наукових праць.

 

ПАЛЬЧУК Олена Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

У 2003 році закінчила з відзнакою Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». 

У 2011 році у Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему: «Факторинг на світовому ринку фінансових послуг в умовах економічної глобалізації». 

Викладає дисципліни: «Міжнародна економіка», «Економічна теорія», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств». 

Напрям наукової діяльності: вплив інноваційних та інформаційних технологій на економіку, роль держави в економіці 21 сторіччя, нематеріальні активи та їх оцінка.

Автор понад 30 наукових праць. 

 

ФОКІНА-МЕЗЕНЦЕВА Катерина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 2000 року закінчила Донецьку державну академію управління за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та отримала кваліфікацію економіста-менеджера.

Другу вищу освіту отримала у Межрегіональній Академії управління персоналом, яку закінчила у 2005 році та отримала  кваліфікацію юриста.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Регулювання регіонального розвитку в умовах формування прикордонного співробітництва» зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.         

Викладає дисципліни: «Економічний успіх підприємств», «Економічна ефективність діяльності підприємства», «Операційна діяльність підприємств», «Ритейл і дистрибуція», «Кон’юнктура світових ринків».

Напрям наукової діяльності: зовнішньоекономічна та інноваційна діяльність підприємств, міжнародний менеджмент.

Автор понад 20 наукових праць, у тому числі 1 монографії та 1 навчального посібнику у співавторстві.

 

ШАЦЬКА Зоряна Ярославівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 1995 році закінчила Український транспортний університет за спеціальністю «Будівництво автомобільних доріг та аеродромів» та отримала кваліфікацію спеціаліста «Інженер-будівельник».

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Адаптивний механізм реалізації стратегії підприємств» та отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри «Економіки, обліку і аудиту».

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Управління капіталом підприємства», «Економічна безпека та ризики підприємства», «Стратегія конкурентоспроможності підприємства», «Міжнародна конкурентоспроможність підприємства», «Проектний аналіз».

Напрям наукової діяльності: економіка підприємства, стратегічний та інноваційний менеджмент.

Автор та співавтор публікації 10 монографій, 1 підручника. Опубліковано понад 40 наукових статей у фахових виданнях та 40 тез доповідей.

 

ШУЛЬГА Валентина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент. 

У 2002 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Механізм стратегічного управління витратами підприємства в конкурентному середовищі» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Викладає дисципліни: «Управління витратами», «Економіка та бізнес», «Технології партнерства у бізнесі».

Напрям наукової діяльності: стратегічне управління витратами, соціальна відповідальність бізнесу, стратегія сталого розвитку підприємств.

Автор понад 30 наукових праць та методичних розробок, у тому числі монографій, підручників та навчальних посібників з грифом МОН України.

 

БУДЯКОВА Олена Юріївна, кандидат економічних наук, старший викладач.

У 2006 році закінчила Донецьку державну академію управління за спеціальністю «Менеджмент організацій» та отримала кваліфікацію менеджера-економіста.

У 2011 році у Інституті економіко-правових досліджень НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Забезпечення професійно-кваліфікаційної збалансованості регіонального ринку праці» зі спеціальності 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Викладає дисципліни: «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Економіка підприємства».

Напрям наукової діяльності: економіка праці, ринок праці, економіка підприємства.

Автор понад 20 наукових праць.

 

Навчальні приміщення

Кафедра має сучасну матеріальну базу: 4 лекційні аудиторії, 2 аудиторії для практичних занять та проведення консультацій з курсових і дипломних робіт, 1 кабінет, 1 кімнату для викладачів. Кафедра забезпечена достатньою кількістю обчислювальної та копіювальної техніки.

 

Основні дисципліни кафедри та їх методичне забезпечення

На кафедрі здійснюється системна підготовка та оновлення навчально-методичної літератури, пошук нових форм і методів активізації навчального процесу (ділові ігри, ситуаційні вправи, мозкові штурми, мультимедійні презентації, прес-конференції тощо).

З усіх дисциплін у відповідності до програми розроблено навчально-методичні комплекси, які включають конспект лекцій, завдання для індивідуальної  та самостійної роботи студентів, програми навчальних та виробничих практик; методичні вказівки для виконання курсових та дипломних робіт тощо.

Основними дисциплінами кафедри є:

для спеціальності 051 Економіка: Економіка підприємства, Економічний аналіз, Інвестиційна діяльність підприємства, Операційна діяльність підприємства, Економіка і організація інноваційної діяльності, Економічний успіх підприємства, Управління капіталом підприємства, Витрати підприємства, Проектний аналіз, Бізнес-моделювання, Зовнішньоекономічна діяльність, Бізнес-планування, Міжнародна економіка, Міжнародна конкурентоспроможність підприємства, Глобальна економіка, Економіка та управління корпораціями, Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності, Технології партнерства у бізнесі, Економічна безпека та ризики підприємства.

для спеціальності 073 Менеджмент та 242 Туризм: Економічна безпека та ризики підприємства, Організація туристичної діяльності, Економіка туризму, Економічна ефективність діяльності підприємства, Організація готельного господарства, Організація ресторанного господарства, Туристичне країнознавство, Глобальна економіка, Міжнародний туризм, Рекреалогія, Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності, Управління туристичною фірмою, Зовнішньоекономічна політика, Технології партнерства у бізнесі, Курортний туроперейтинг, Кон’юнктура світових ринків, Стратегія конкурентоспроможності підприємства.

Наукова діяльність

Науковий напрям кафедри бізнес-економіки та туризму:

Ефективність бізнес-процесів підприємств в умовах глобалізації

Науковий керівник:

д.е.н., проф. Ольшанська О.В.

 

3.2.1.-1/ 18 Сталий розвиток соціально-економічних систем регіонів та його забезпечення

Науковий керівник:

д.е.н., проф. Ольшанcька О.В.

Виконавці:

д.е.н., проф. Ольшанcька О.В.

к.е.н., доц. Костинець В.В.

 

3.2.1.-2/18 Економічний механізм адаптивного і превентивного управління підприємствами в умовах глобалізаційних процесів

Науковий керівник:

д.е.н., проф. Мельник А.О.

Виконавці:

д.е.н, проф. Мельник А.О.

к.е.н., проф. Воронкова Т.Є.

к.е.н., доц. Шацька З.Я.

к.е.н., доц. Шульга В.М.

 

3.2.1.-3/18 Основні напрями соціально-економічного розвитку суспільства в період трансформаційних змін

Науковий керівник:

д.е.н., проф. Борецька Н.П.

Виконавці:

д.е.н., проф. Борецька Н.П.

к.е.н., доц. Фокіна-Мезенцева К.В.

 к.е.н., ст. викл. Будякова О.Ю.

 

3.2.1.-4/18 Розвиток людського капіталу на інноваційних засадах

Науковий керівник:

д.е.н., проф. Денисенко М.П.

Виконавці:

д.е.н, проф. Денисенко М.П.

к.е.н., проф. Бугас В.В. 

к.е.н., доц. Пальчук О.І.


Результати наукових досліджень кафедри знаходять своє відображення у підручниках, навчальних посібниках, монографіях, навчально-методичних виданнях, що активно використовуються у навчальному процесі.

Рік

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Підручники

1

1

0

2

1

0

Монографії

7

7

8

10

9

3

Навчальні посібники

0

3

1

2

2

1

Статті

169

182

70

72

67

49

Тези

123

217

132

174

172

109

Методичні вказівки

87

44

21

17

17

20

 

За останні роки викладачами кафедри захищено 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

Рік

Спеціальність

ПІБ

Тема дисертаційної роботи

2009

08.00.04, к.е.н.

З.Я. Шацька

Адаптивний механізм реалізації стратегії підприємства

08.00.04, к.е.н.

С.В. Вовчок

Теоретико-методичні основи формування та оцінки формування та оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств

2012

08.00.04, к.е.н.

Д.М. Лойко

Формування інноваційної стратегії швейних підприємств на ринку брендового одягу

08.00.04, к.е.н.

Т.М. Янковець

Механізм розвитку інноваційного потенціалу підприємства

2013

08.00.03, д.е.н.

В.В. Лойко

Науково-методологічні основи державного регулювання економічної безпеки на регіональному рівні

08.00.04, к.е.н.

А.Ю. Сербенівська

Механізм активізації інноваційних процесів текстильних підприємств

2016

08.00.03, д.е.н.

А.Ю. Рамський

Теоретико-методологічні засади формування і реалізації інвестиційного потенціалу домогосподарств

2017

08.00.03, д.е.н.

В.В. Ліщук

Організаційно-економічний механізм залучення іноземного капіталу в економіку України

 

Професорсько-викладацький склад постійно удосконалює існуючі та використовує інноваційні форми та методи організації навчально-виховної, науково-методичної та науково-дослідної роботи, сучасні методики та технології викладання, світовий досвід.

Основні наукові досягнення кафедри

За останні роки викладачі кафедри прийняли активну участь у виконанні:

 • науково-дослідній темі 0115U004302 Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку» науковий керівник – проф. Денисенко М.П.

Викладачами кафедри підготовлено до друку та опубліковано:

Монографії у міжнародних виданнях:

1. Ukraine in the global economy: monograph/ [Fedorenko V., Gryshchenko І., Bondarenko I., Novikova O., Olshanska A., Melnyk A., Voronkova T., Denysenko N., Voytovych  R., Gaidutskiy A., Рalytsya S., Fedorenko S., Gryshchenko A., Iankovets T., Shatskayа Z., Patyka N., Pan'kova O., Zaplitna T., Vasilenko L., Levishchenko О., Pyaskivska М.]; edit.V. Fedorenko, І. Gryshchenko, Т. Voronkova – К.: «ДКС центр» Ltd, 2017. –  300 p.

2. National Economic Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine -  Collective monograph. (п. Reculiarities of geo-economic approach (in the context of Ukraine). - Vol. 1. Poland: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – 356 p.

3. Trends and mechanisms for providing economic security of European education in the conditions of globalization. - Under scientific editing of Dr.sc.ec., Prof.Gryshchenko І.М., Dr.sc.ec., Prof. Тarasenko І.О., Dr.sc.ec., Prof., Kasych А.О., Dr.sc.ec. Skrypnyk M.I. – Publication, 2017. – 300 p.

 

Монографії у вітчизняних виданнях:

1. Економіка України в глобальному і внутрішньому вимірі: монографія/ [Федоренко В.Г., Грищенко І.М., Новікова О.Ф., Ольшанська О.В., Мельник А.О.,  Воронкова Т.Є., Денисенко М.П., Войтович Р.В., Черкасов А.В., Власов В.І.,  Палиця С.В., Федоренко С.В., Грищенко А.І, Янковець Т.М., Шацька З.Я., Патика Н.І., Панькова О., Боков О.В., Бокова С.М., Пінчук Ю.Б., Пясківська М.С.]; за ред. В.Г. Федоренка, І.М. Грищенка, Т.Є. Воронкової – К. : ТОВ «ДКС центр», 2017. – 394 с. – р.4.2. – с.170-191.

2. Економічна безпека України: монографія/ [Федоренко В.Г., Грищенко І.М., Новікова О.Ф., Ольшанська О.В., Мельник А.О.,  Воронкова Т.Є., Денисенко М.П., Фащевський М. І., Махіня Р.А., Джинчарадзе Н.Г., Гайдуцький І. П., Борецька Н.П., Малютін О.К., Бреус С.В., Палиця С.В., Федоренко С.В.,  Грищенко А.І, Янковець Т.М., Шацька З.Я., Фокіна-Мезенцева К.. В., Сидорчук О.Г., Кузнецова А. І., Пінчук Ю.Б., Пясківська М.С.]; за ред. В.Г. Федоренка, І.М. Грищенка, Т.Є. Воронкової – К. : ТОВ «ДКС центр», 2017. – 380 с. (22,09 ум. друк. аркушів). – р. 15. – с. 331-361.

3. Теорія і практика діяльності підприємств: монографія в двох томах. - Т.1/Нац. металург. академія України; ха заг. Ред.. Л.М. Савчук, Л.М. Бандуріної. – Дніпро: Пороги, 2017. – 472 с.(с. 131-146)  Всього: 10,83 д.а.

4. Детермінанти сталого розвитку підприємств в умовах турбулентності: монографія / за ред. М.І. Скрипник. -  К: КНУТД, 2017. -330 с.

5. Управління інноваційною складовою економічної безпеки: [колективна монографія] за ред. Прокопенко О.В., Ольшанська О.В. - Суми: СумДУ, 2017. - 26 с.

6. Теоретичні та практичні аспекти розвитку підприємництва в Україні / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Україна. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – 260 с. С. 51-56. - 10,83 д.а.

 

Статті, у тому числі у:

виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus або Web of science – 15; зарубіжних виданнях – 20 ; фахових виданнях – 40.

спільні публікації зі студентами та аспірантами:

у зарубіжних виданнях – 21, у фахових виданнях – 13.

 

Тези доповідей – 190,

у тому числі зі студентами та аспірантами – 80;

 

Кафедра бізнес-економіки та туризму є співорганізатором:

1. Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні», що відбулася у травні 2018 р. у КНУТД.

2. VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти», що відбулася 5 жовтня 2018 р. у КНУТД.

3. ХVІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». Секція «Економічна теорія», що відбулася у квітні 2018 р. у КНУТД.

4. ХVІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». Секція «Економіка підприємства», що відбулася у квітні 2018 р. у КНУТД.

5. Вузівського етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Економіка підприємства», що відбувся у 2017 р. у КНУТД.

6. Вузівського етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Економічна теорія», що відбувся у 2017 р. у КНУТД.

7. Засідань наукового гуртка «Молодіжний конгломерат бізнес-ідей», що відбулися у 2017-18 р. в КНУТД.

Участь викладачів кафедри у науково-практичних конференціях:

1. Міжнародні конференції:

1. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти», що відбулася 5жовтня 2018 р., КНУТД (Мельник А.О., Ольшанська О.В., Денисенко М.П., Воронкова Т.Є., Шацька З.Я., Бугас В.В., Будякова О.Ю.).

2. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні», що відбулася у травні 2018 р., КНУТД (Мельник А.О., Ольшанська О.В., Денисенко М.П., Воронкова Т.Є., Шацька З.Я., Бугас В.В., Борецька Н.П., Фокіна-Мезенцева К.В., Будякова О.Ю.).

1. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти», що відбулася 6 жовтня 2017 р., КНУТД  (Мельник А.О., Денисенко М.П., Шацька З.Я., Хаустова Є.Б.).

2. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні», що відбулася 24 травня 2017 р., КНУТД (Мельник А.О., Ольшанська О.В., Борецька Н.П., Денисенко М.П., Хаустова Є.Б., Воронкова Т.Є., Шацька З.Я.).

3. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси і управління в ХХІ столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку», що відбулася «20-23» березня 2017 р. Буковель-Київ (Ольшанська О.В., Мельник А.О., Воронкова Т.Є., Шацька З.Я.).

4. ХХІХ Международная научно-практическая интернет-конференция «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации», що відбулася м. 31 жовтня 2017 р., Переяслав-Хмельницкий (Борецька Н.П.).

5. Міжнародна науково-практична конференція, що відбулася 5-6 травня 2017 р. м. Суми  (Денисенко М.П.).

6. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», що відбулася 27-28 квітня 2017 р., Львівська політехніка (Денисенко М.П., Хастова Є.Б.).

7. Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічний розвиток підприємницької діяльності та національної економіки: проблеми та перспективи», що відбулася 24-25 листопада 2017 р., м. Львів, ГО «Львівська економічна фундація» (Шацька З.Я.).

 8. Міжнародна науково-практична конференція «Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети», що відбулася 22-23 вересня 2017 р., м. Запоріжжя,  Східноукраїнський інститут економіки та управління (Борецька Н.П.).

9. IV Міжнародна науково-практична конференція «Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи» (27-28 квітня 2017 р. - К.:КНЕУ, 2017. (Ольшанська О.В., Мельник А.О.).

10. ХХІХ Международная научно-практическая когференцыя "Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации", що відбулася 30 листопада 2017 р., м. Переяслав-Хмельницький (Борецька Н.П.).

 

Закордонні конференції:

1. International scientific -practical conference integration of business structures: strategies and technologies 24 лютого 2017 р., м. Тбілісі, Грузія (Пальчук О.І.).

2. Міжнародна науково-практична конференція «Китайсько-українське гуманітарне співробітництво в рамках концепції «Один пояс – Один шлях», що відбулася Україна-КНР, Тяньцзинь 15-17 грудня 2016 р. (Бугас В.В.).

3. The 4-th International Scientific Seminar «Formation of knowledge economy as the basis for information society», Athens-Kyiv, 2017 (Костинець В.В.).

4. Outgoing Scientific and Practical Seminar «Transformation of financial markets in conditions of global instability: present realities and future perspectives», Rimini (Italy), 2017 (Костинець В.В.).

5. The 5-th International Scientific Seminar «Formation of knowledge economy as the basis for information society». – Budapest (Hungary), Vienna (Austria), 2017 (Костинець В.В.).

 

2. Всеукраїнських конференцій (3 конференції):

1. XVІ Всеукраїнська наукової конференція молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». Секція «Економічна теорія», що відбулася  27-28 квітня 2017 р.  К. : КНУТД. (Бугас В.В. Борецька Н.П., Пальчук О.І.).

2. ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». Секція «Економіка підприємства», що відбулася  27-28 квітня 2017 р.  К. : КНУТД. (Шацька З.Я., Воронкова Т.Е., Денисенко М.П.).

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Цілі сталого розвитку : проблеми і можливості досягнення в Україні та світі», що відбулася 17листопада 2017 р., м. Сєвєродонецьк, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля.

За останні роки викладачами кафедри отримано:

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  №60388 (монографію) «Інвестиційний потенціал домогосподарств». Автор проф. Рамський А.Ю.

Викладачі кафедри пройшли наукове стажування у:

1. Веронський університет м. Верона, Італія з 15 по 18 грудня 2018 р. (проф. Ольшанська О.В., проф. Мельник А.О., доц. Шацька З.Я., доц. Костинець В.В.).

2. Київський національний університет технологій та дизайну у Навчально-науковому інституті сучасних технологій навчання з листопада 2018 р. по березень 2019 р. (проф. Воронкова Т.Є., ст. викл. Будякова О.Ю.).

Студенти

Сьогодні кафедра бізнес-економіки та туризму забезпечує підготовку понад 200 студентів денної форми навчання.

 

Наукові досягнення студентів:

Студенти кафедри активно приймають участь та є переможцями:

 • 26-28 квітня 2018 р. відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з науки «Регіональна економіка», що проходив в КНЕУ імені Вадима Гетьмана. За результатами 2-х турів студентка кафедри Сапян Аліна нагороджена Почесною грамотою за ІІ місце в Олімпіаді, а студентка Голубчук Юля за ІІІ місце в номінації «За знання зарубіжних джерел» (наукові керівники проф. Ольшанська О.В. та доц. Шацька З.Я.).

 

 

 • Магістр кафедри Марина Іовенко є Лауреатом ІІ Премії Міжнародного пісенного фестивалю «Доля» 

 

Лауреат ІІ Премії Міжнародного пісенного фестівалю «Доля» магістр Марина Іовенко

 • Екскурсії зі студентами. Студенти кафедри бізнес-економіки та туризму разом з кураторами (доц. Шацька З. Я. та ст. викл. Будякова О.Ю.) відвідали XVспеціалізовану виставку «Зброя та безпека 2018», що відбулася в Міжнародному виставковому центрі 9-12 жовтня 2018 р. з метою патріотичного виховання та ознайомлення з новітніми засобами захисту та оборони.

 

 

На виставці студенти ознайомилися з сучасними засобами безпеки бізнесу та особистості, поглибили теоретичні знання та набули практичного досвіду в межах вивчення дисципліни «Економічна безпека та ризики підприємства».

Студентські гуртки

На кафедрі бізнес-економіки та туризму працює студентський науковий гурток «Молодіжний конгломерат бізнес-ідей» метою якого є поглиблення теоретичних та професійних знань, отримання інформації, аналітичних оцінок у наукових дослідженнях економічних проблем сьогодення, усвідомлення студентами ролі фахівця-професіонала на сучасному підприємстві.

 

Засідання наукового гуртка «Молодіжний конгломерат бізнес-ідей»

Зарубіжне партнерство

В сучасних умовах розвитку України питання вступу до Європейської спільноти набуло особливої актуальності. У зв’язку з цим, кафедра співпрацює з Варшавською школою менеджменту (м. Варшава, Польща), Білоруським державним університетом (м. Мінськ, Білорусія). Кафедра Бізнес економіки підтримує зв’язки університетом «Монітоба» (Канада), Варненським економічним університетом (м. Варна, Республіка Болгарія), Ризьким технічним університетом (Латвія), Будапештським бізнес-коледжем (Угорщина, м. Будапешт).  

Професор М. П. Денисенко дарує завідувачу бібліотеки університету «Манітоба» пані Орисі Трасц підручники:
Економіка та організація інноваційної діяльності; Інноваційний розвиток галузей економіки

Зустріч професора М. П. Денисенка та представників Восьмого міжнародного наукового форуму AFES
із спікером міста Вінніпег Гаррі Лазаренко