КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет економіки та бізнесу
КАФЕДРА БІЗНЕС-ЕКОНОМІКИ ТА ТУРИЗМУ
Про кафедру
МЕЛЬНИК Альона Олексіївна
завідувач кафедри, доктор економічних наук, доцент

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,  ауд. 4-1005; 4-1008

Телефони для довідок: +38044-256-21-56

e-mailkeoa@knutd.edu.ua

Місія кафедри бізнес-економіки та туризму полягає у підготовці інноваційних, креативних та конкурентоспроможних фахівців-економістів, здатних в умовах турбулентності світових економічних процесів приймати обґрунтовані рішення, які забезпечуватимуть ефективність діяльності підприємств, організацій та установ різних форм власності в різних сферах економіки, в тому числі в індустрії моди.

Поглиблюючи співпрацю зі студентами, професорсько-викладацький корпус кафедри прагне забезпечити:

 • творчу та професійну самореалізацію студентів;
 • досягнення студентами високих результатів у науково-дослідницькій діяльності прикладного та фундаментального характеру;
 • підвищення рівня культурного та національно-патріотичного виховання студентів;
 • формування у студентів принципів морального-етичного та ділового спілкування і ведення бізнесу;
 • задоволення попиту вітчизняного бізнесу у висококваліфіклваних фахівцях-економістах.


Кафедра бізнес-економіки та туризму є випусковою та здійснює підготовку за спеціальностями: 051 Економіка (освітні ступені - «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»); 073 Менеджмент (освітні ступені - «Бакалавр», «Магістр»).

Конкурентною перевагою магістерських та бакалаврських освітніх програм та спеціалізацій кафедри бізнес-економіки та туризму є їх практичне спрямування та гнучкість відповідно до змін економічного середовища, вимог стейкхолдерів та кон’юктури світового ринку освітніх послуг; якісна підготовка кваліфікованих фахівців-економістів, які володіють спеціальними знаннєвими та практичними компетенціями для роботи в різних секторах економіки та органах державної, регіональної влади та місцевого самоврядування, вміють швидко реагувати на зміни глобального економічного середовища.

1. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 ЕКОНОМІКА, ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

Метою підготовки бакалаврів зі спеціальності «Економіка» є надання економічної освіти в галузі соціальних та поведінкових наук із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання. Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей за спеціальністю «Економіка» передбачає різні можливості зайнятості і кар’єри, які спрямовані на здобуття студентом економічних знань.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.

Термін навчання: 4 роки – денна форма навчання, 4 роки 5 місяців - заочна та заочно-дистанційна форми навчання.

1.1. Спеціалізація (освітня програма) «Економіка підприємства» – фахівець в галузі економіки – ця професія займає 9 місце у світовому рейтингу TOP 100 Best Business Jobs.

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Економіка підприємства;
 • Економічний та інвестиційний аналіз;
 • Бізнес-планування;
 • Економіка і організація інноваційної діяльності;
 • Економічний успіх підприємства.

Фахівці з економіки підприємств можуть займати такі посади:

 • економіст з організації та планування виробництва;
 • економіст з фінансової роботи;
 • економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • економіст-аналітик та інші посади.

1.2. Спеціалізація (освітня програма) «Економіка індустрії моди»


Основні дисципліни, що викладаються:

 • Історія і теорія моди;
 • Fashion-маркетинг;
 • Fashion PR and promotion;
 • Бізнес-технології брендінгу та іміджмейкінгу;
 • Інформаційні системи та технології у
 • Fashion-індустрії.

Фахівці у галузі індустрії моди можуть займати такі посади:

 • арт-директора;
 • економіста з фінансової роботи підприємств індустрії моди;
 • економіста з організації та планування fashion виробництва та інші посади.

1.3. Спеціалізація (освітня програма) «Міжнародна економіка»


Основні дисципліни, що викладаються:

 • Міжнародна економіка;
 • Міжнародна торгівля;
 • Міжнародне валютне регулювання;
 • Міжнародний маркетинг;
 • Міжнародне економічне право

Фахівці з міжнародної економіки можуть займати такі посади:

 • державні службовці профільних міністерств та відомств;
 • аналітики та експерти  в міжнародних представництвах  посольської служби;
 • економісти та експерти-аналітики у міжнародних компаніях та корпораціях.

 

2. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 ЕКОНОМІКА, ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

2.1. Спеціалізація (освітня програма) «Бізнес-економіка»


Метою підготовки магістрів з «Бізнес-економіки» є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі теоретичної та прикладної підготовки за обраною спеціальністю, що направлені на здобуття студентом навичок для здійснення наукових досліджень проблем з економіки підприємства, теоретичного обґрунтування економічної політики та здійснення наукової діяльності в напрямах, що потребують розробок стосовно ринкового механізму господарювання.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна

Термін навчання: 1,5 роки – денна, заочна та заочно-дистанційна форми навчання.

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Зовнішньоекономічна діяльність;
 • Економіка та управління корпораціями;
 • Управління бізнес-проектами;
 • Економічна діагностика та аналітика;

Фахівці з бізнес-економіки можуть займати такі посади:

 • економічного радника;
 • директора підприємства або голови компанії;
 • заступника директора підприємства або голови компанії з економічних питань;
 • директора (керівника) малого або середнього підприємства;
 • керівника планово-економічного та інших відділів підприємств та компаній та інші посади.

2.2. Спеціалізація (освітня програма) «Економіка індустрії моди»


Метою спеціалізації «Економіка індустрії моди» є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі індустрії моди, що спрямовані на здобуття студентами навичок з управління бізнес-проектами у сфері fashion-індустрії, ритейлу і дистрибуції, брендингу та  fashion-маркетингу.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна

Термін навчання: 1,5 роки - денна, заочна та заочно-дистанційна форми навчання.

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Глобальні тренди індустрії моди;
 • Економіка та управління корпораціями;
 • Управління бізнес-проектами;
 • Бізнес в індустрії моди;
 • Ритейл і дистрибуція;
 • Економіка креативного бізнесу.

Фахівці у сфері індустрії моди можуть займати такі посади:

 • економістом у компанії або корпорації сфери fashion-індустрії;
 • виконавчим директором компанії у сфері моди або модельного бізнесу;
 • засновником та керівником малого та середнього підприємства у сфері індустрії моди;
 • керівником планово-фінансового та інших відділів підприємств і компаній та інші посади.

2.3. Спеціалізація (освітня програма) «Міжнародний бізнес та комерція»

Метою спеціалізації є формування та розвиток у студентів загальних і професійних компетентностей в галузі функціонування міжнародного бізнесу та комерції, здійснення наукових досліджень з проблем

міжнародної економічної політики та здійснення наукової діяльності в напрямах, що потребують розробок у сфері світового механізму господарювання.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна

Термін навчання: 1,5 роки - денна, заочна та заочно-дистанційна форми навчання.

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Міжнародна економіка;
 • Міжнародна торгівля;
 • Міжнародне валютне регулювання;
 • Міжнародний маркетинг;
 • Міжнародне економічне право

Фахівці з міжнародного бізнесу та комерції можуть займати такі посади:

 • державні службовці профільних міністерств та відомств;
 • аналітики, експерти, дослідники  в міжнародних представництвах  посольської служби;
 • економісти та експерти-аналітики та менеджери у міжнародних компаніях та корпораціях.

 

3. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 МЕНЕДЖМЕНТ, ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

 

3.1. Спеціалізація (освітня програма) «Туристичний бізнес»

Метою програми є надання студентам базових знань для формування економічного та управлінського мислення, ефективної комунікативної взаємодії; формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у сфері туристичного бізнесу (з різними об'єктами професійної діяльності), що спрямовані на здобуття студентами знань, вмінь і навичок організаційно-управлінської та аналітичної роботи в сфері туристичного бізнесу.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна

Термін навчання: 4 роки – денна форма навчання, 4 роки 5 місяців - заочна та заочно-дистанційна форми навчання.

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Організація туризму;
 • Туристичне країнознавство;
 • Географія туризму;
 • Економіка туризму;
 • Економічна ефективність діяльності туристичних підприємств.

Підготовлені фахівці можуть займати такі посади:

 • менеджера з туризму;
 • агента з організації туризму;
 • маркетолога та керівника маркетингових відділів і рекламних служб туристичних агенцій;
 • засновника та власника туристичної агенції або компанії.

 

4. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 МЕНЕДЖМЕНТ, ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

 

4.1. Спеціалізація (освітня програма) «Туристичний бізнес»

Метою програми є надання студентам поглиблених знань функціонування і розвитку туристичного бізнесу, формування в них управлінського мислення, ефективної комунікативної взаємодії; поглиблення та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі туристичної діяльності (з різними об'єктами професійної діяльності), що спрямовані на здобуття студентами знань, вмінь і навичок планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної роботи в сфері туризму, на підприємствах та в компаніях туристичної галузі, набуття характеристик лідера-професіонала у цій сфері.

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна

Термін навчання: 1,5 роки денна, заочна та заочно-дистанційна

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Глобальна економіка;
 • Управління бізнес-проектами;
 • Міжнародний туризм;
 • Рекреалогія.

Підготовлені фахівці можуть займати такі посади:

 • топ-менеджером або керівником туристичної фірми;
 • заступником керівника туристичної фірми з економічних питань;
 • керівником маркетингового та інших відділів і рекламних служб туристичних фірм та інші посади.

 

Перспективи для студентів

Після завершення навчання майбутні фахівці-економісти готові до кваліфікованого виконання таких професійних завдань, як:

 • розробка та вибір стратегії розвитку підприємства та формування організаційного механізму економічного управління підприємством;
 • забезпечення конкурентоспроможності продукції та організації;
 • комплексний аналіз діяльності підприємств і установ;
 • планування витрат та управління ними;
 • розробка стратегічних та поточних планів, складання операційних і фінансових бюджетів підприємства;
 • формування системи бюджетування на підприємстві;
 • оцінка фінансової результативності та законності прийнятих управлінських рішень та їх виконання;
 • прогнозування фінансових показників та проведення стратегічного економічного аналізу;
 • організація операційно-календарного планування та регулювання діяльності підприємства та його підрозділів;
 • визначення потреби в фінансових ресурсах;
 • ефективне використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів та обґрунтування доцільності управлінських рішень стратегічного й оперативного характеру;
 • управління інноваційно-інвестиційною діяльністю та обґрунтування оптимального інвестиційного портфелю підприємства;
 • передбачення тенденцій розвитку економіки;
 • обґрунтування глобального бачення економічних процесів;
 • теоретичні та експериментальні дослідження фінансово-економічних процесів. 

Випускники зі спеціальності 051 Економіка можуть займати керівні посади в таких організаціях та відділах: планово-економічному; фінансовому; організації праці та заробітної плати на виробництві; підготовки виробництва; маркетингу; системах управління на рівнях міста і району. Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (у тому числі на підприємствах легкої промисловості та побутового обслуговування)

Випускники зі спеціальності 073 Менеджмент можуть займати керівні посади в: компаніях-туроператорах, турагенствах, туристичних фірмах, малих та середніх підприємствах туристичного обслуговування; на туристичних фірмах будь-якої організаційно-правої форми на посадах молодших спеціалістів та спеціалістів у сферах операційного менеджменту (логістики), продажу та маркетингу, управління персоналом, інших посадах пов’язаних з реалізацією специфічних управлінських функцій (керівник туристичної фірми, адміністратор; заступник керівника; консультант з організації туристичної діяльності; фахівець-аналітик з дослідження ринку туристичних послуг; менеджер з розробки туристичних маршрутів; менеджери з питань реклами; фахівець з методів розширення ринку збуту туристичної продукції; менеджер із зв'язків з громадськістю; менеджер з персоналу).

Випускники кафедри

За роки свого існування кафедра підготувала більше 6000 випускників, багато з яких є провідними спеціалістами, директорами підприємств, ученими, викладачами, громадянськими діячами тощо.

Магістри групи ІЕмг-14, випуск 2016 року (зліва направо): Бичковський Роман, Кириченко Олена, Кияшко Альона,Журавський Богдан, Іовенко Марина, Несенюк Євген, Вітко Віталіна, Калабухова Ганна, Гнатюк Євгенія, Ковальчук Марина.

Найвидатніші випускники кафедри різних років:

 • Бесчасний В. А. – генеральний директор КШПО «Україна»;
 • Гаврильчук І. Б. – заступник Голови Правління Акціонерного комерційного банку «Київ»;
 • Гончаренко М. Ф. – голова Державної інспекції навчальних закладів України;
 • Джур Н. В. – генеральний директор КШПО «Юність»;
 • Йохна В. А. – надзвичайний та повноважний посол другого класу МЗС України;
 • Лiснiченко О. Л. – директор з економіки ПрАТ «Санта-Україна»;
 • Ляшко А. І. – генеральний директор ВАТ «Желань»;
 • Масло М. І. – заступник Міністра легкої промисловості УРСР;
 • Нiкульшина Ю. Д. – головний бухгалтер ПАТ ШФ «ВОРОНІН»;
 • Палій І. П. – ректор інституту підготовки кадрів Міністерства промислової політики України;
 • Пецюх І. В. – голова правління ПП «Швидко» та ТОВ «Гобелен»;
 • Торбенко М. О. – генеральний директор ЗАТ «Рутекс»;
 • Шморгун С. І. – директор ЗАТ «Корсунь-Шевченківська швейна фабрика».
Історія розвитку кафедри

Історія кафедри економіки підприємства починається з дня створення університету – 1930 р. У цей період в структурі університету на інженерно-економічному факультеті було створено кафедри: «Загальної економіки та обліку» (завідувач – проф. Б.О. Чорний), «Планування» (завідувач – проф. М.А. Щелонін) та «Економіки праці» (завідувач – проф. А.М. Горностай-Подольський). На базі цих кафедр пізніше було організовано кафедру «Прикладної економіки і планування» (завідувачі в різні роки – проф. М.А. Щелонін та проф. С.І. Подгаєць). Упродовж усієї історії функціонування університету робота кафедри здійснювалася у відповідності до потреб економіки країни у висококваліфікованих фахівцях-економістах з глибокими знаннями специфіки виробництв та супроводжувалась відкриттям нових спеціальностей.

У 1940 році кафедру було реорганізовано та виділено кафедри «Економіки та планування промисловості» (завідувачі – проф. Й.Л. Славський, пізніше – С.І. Подгаєць) та кафедри «Організації і планування виробництва» (завідувач – проф. Л.Є. Горелік).

У 1945 році, після повернення інституту з евакуації, кафедри знов було об’єднано в кафедру «Економіка, планування і організації» (завідувач – проф. Л.Є. Горелік). З 1947 по 1953 рік кафедру очолював Г.Ш. Месєжніков, а з 1953 по 1987 рік -  Н.А. Адамова.

У 1965 році, враховуючи потреби галузі в підготовці випускників з більш глибокими знаннями специфіки виробництва, кафедру було поділено на дві: «Економіки, організації та планування шкіри, взуття та хімічних волокон (завідувач – проф. Г.П. Іспірян) та «Економіки, організації та планування швейно-трикотажного виробництва» (завідувач – проф. Н.А. Адамова). З 1987 по 2002 рік кафедрою завідував М.В. Свіщов.

У 2002 році в зв’язку з відкриттям спеціальності «Облік і аудит», кафедру було перейменовано на кафедру «Економіки, обліку та аудиту» (завідувач – проф. А.П. Гречан).

У 2013 році в результаті оптимізації структури факультету економіки та бізнесу було сформовано кафедру «Економіки підприємства» (завідувач – проф. В.В. Лойко).

У 2016 році, враховуючи світові тенденції та тренди у підготовці кадрів вищої кваліфікації у сфері економіки та бізнесу, розширення спектру спеціальностей та спеціалізацій підготовки бакалаврів та магістрів, кафедру перейменовано на кафедру «Бізнес-економіки». Очолила кафедру доктор економічних наук, доцент А.О. Мельник. Кафедра викладає для всіх спеціальностей університету такі дисципліни як: «Основи економічної теорії», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Бізнес-планування» та інші. Кафедра є випусковою зі спеціальностей 051 Економіка та 073 Менеджмент. 

У 2018 р. в зв’язку з розширенням спеціалізації кафедру перейменовано на кафедра «Бізнес-економіки та туризму».

Сьогодні професорсько-викладацький корпус кафедри бізнес-економіки та туризму викладає для всіх економічних спеціальностей університету такі дисципліни, як: «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Бізнес-планування» та інші. Кафедра є випусковою зі спеціальностей 051 Економіка та 073 Менеджмент.

Науково-педагогічні працівники

Сьогодні на кафедрі бізнес-економіки та туризму працює: 7 професорів, в т.ч. 5 докторів економічних наук; 6 доцентів (всі кандидати наук).

МЕЛЬНИК Альона Олексіївна, завідувач кафедри, доктор економічних наук, доцент.

У 2001 році закінчила Хмельницький технологічний університет Поділля за спеціальностями: «Менеджмент організації» (з відзнакою), «Практична психологія» (друга вища освіта).

У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук заспеціальністю – економіка, організація і управління підприємствами на тему: «Економічний механізм адаптації підприємств до конкурентного середовища».

У 2009 році присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету.

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю – світове господарство і міжнародні економічні відносини на тему: «Закономірності та чинники трансформації світових економічних криз».

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Міжнародна та регіональна економіка», «Економіка та управління корпораціями».

Напрям наукової діяльності: зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання в умовах інтеграції та глобалізації, формування механізмів адаптації та розвитку підприємств та економіки України в умовах світових економічних криз, трансформація умов господарювання вітчизняних виробничих підприємств легкої промисловості, економіка України та її перспективи в умовах глобалізації та трансформації міжнародних економічних відносин, вплив світових економічних криз на розвиток глобальної економіки.

Автор понад 110 наукових праць, у тому числі 6 монографій та 10 міжнародних публікацій, які входять до рейтингових міжнародних баз даних.

 

ОЛЬШАНСЬКА Олександра Володимирівна, декан факультету економіки та бізнесу, доктор економічних наук, професор.

У 1987 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Закінчила аспірантуру в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України та у 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук.

З 2008 по 2016 рік очолювала кафедру регіоналістики та туризму у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. У 2015 році отримала вчене звання професора.

У 2016 році обрана на посаду декана факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну.

Нагороджена почесною грамотою Верховної ради України «За заслуги перед Українським народом», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Подякою Київського міського голови.

Професор О.В. Ольшанська є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05 та членом Спеціалізованої вченої ради Д. 26.006.08.

Вона є членом редакційних колегій провідних фахових наукових видань: «Вісник КНУТД» (Серія «Економічні науки»); «Економіка та підприємництво»; «Економіка та держава».

Професор О.В.Ольшанська є науковим керівником та консультантом з підготовки кандидатських і докторських дисертацій здобувачів, аспірантів та докторантів кафедри.

Викладає дисципліни: «Міжнародна та регіональна економіка», «Географія туризму».

Напрям наукової діяльності: концептуальні підходи до формування та функціонування національних і регіональних соціально-економічних систем, сталий розвиток економіки; проблеми модернізації вищої освіти та упровадження освітніх інновацій.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій, які відображають коло її дослідницьких зацікавлень, в яких творчо поєднуються наукові здобутки з навчальною практикою вищої школи. 

 

БОРЕЦЬКА Наталія Петрівна, доктор економічних наук, професор.

У 1976 році закінчила Донецький державний університет.

У 1992 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук у Київському національному економічному університеті за спеціальністю «Економіка, організація і управління народним господарством та його галузями».

У 1999 році присвоєно звання академіка Академії економічних наук України.

У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук на тему «Соціальний захист населення в умовах трансформації економіки України», спеціальність «Економічна теорія».

У 2005 році присвоєно вчене звання професора.

З жовтня 1995 р. по 01.06.2016 р. працювала ректором Донецького інституту ринку та соціальної політики, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.

Нагородджена: «Відмінник освіти України», Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, «Почесний працівник туризму України», Почесний знак «За вагомий внесок у розвиток регіону» Федерації роботодавців України, Золотий знак промисловців і підприємців України «За вагомий внесок у розвиток національної освіти», інші відзнаки.

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Макроекономіка».

Напрям наукової діяльності: розробка та впровадження інноваційних форм, методів та технологій підготовки фахівців; системний аналіз теоретичних та практичних проблем соціального захист населення; розробка та впровадження соціальних матриць розвитку регіонів; дослідження ринку праці; обґрунтування напрямків розвитку системи освіти та науки України.

Автор понад 120 наукових праць.

 

ДЕНИСЕНКО Микола Павлович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної академії інвестицій та економіки будівництва, академік Академії будівництва України та Української технологічної академії.

У 1972 році закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут.

Дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук захистив у 1981 році.

2002 року захистив докторську дисертацію на тему «Науково-методичні основи активізації інвестування в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

Засновник та керівник наукової школи «Інвестиційно-інноваційні процеси в змішаній економіці».

Професор М.П. Денисенко є членом спеціалізованих вчених рад Д. 26.102.05. (КНУТД), Д. 26.130.01. ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». Багато років він очолював міжкафедральний науковий семінар з проведення попередньої експертизи дисертацій, а також науковим консультантом з підготовки докторських дисертацій та науковим керівником з підготовки кандидатських дисертацій здобувачів та аспірантів кафедри.

Підготував двох докторів та чотирьох кандидатів наук.

Нагороджений Почесною грамотою та нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України», орденами Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ-го та ІІІ-го ступенів, Святого Архистратига Михаїла, Святого Миколая Чудотворця, орденом Української Технологічної Академії «За заслуги у розвитку науки, освіти, промисловості та мистецтва», медаллю «Ветеран праці». Нагрудними знаками: МОН «Відмінник освіти України», нагрудним знаком та «За наукові досягнення» МОН України, нагрудним знаком І ступеню «За багаторічну сумлінну роботу, пов’язану з реалізацією економічної політики» Міністерства економіки України, медаллю «За благочинність та мужність», Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України, Подякою Міністерства праці та соціальної політики України, Подякою Київського міського голови та інші відзнаки.

Викладає дисципліни: «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Інвестиційна діяльність підприємства», «Економіка підприємства», «Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності».

Напрям наукової діяльності: дослідження проблем інвестиційно-інноваційної діяльності, структурної перебудови економіки в цілому та її регіонів; запровадження нових технологій і пошук шляхів підвищення ефективності діючого виробництва та його розвитку; теоретичні, практичні та методологічні питання інвестиційного процесу на всіх його стадіях; визначення дії інституційних процесів на ефективність функціонування підприємств; економічна безпека держави та суб’єктів господарювання.

Автор понад 450 наукових праць, у тому числі понад чотирьох десятків монографій, підручників та навчальних посібників з грифом МОНУ.

 

БУГАС Валерій Васильович, кандидат економічних наук, професор кафедри бізнес економіки.

У 1971 р. закінчив КДУ ім. Шевченка. Спеціальність: економіст-міжнародник, викладач політичної економії. У травні 1974 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Аналіз теорій  постіндустріалізму». Очолював кафедру економічної теорії та фінансів з 2001 року по 2003 рік та кафедру політичної економії з 2004 по 2008 рік.

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Міжнародна економіка», «Історія економіки та економічної думки».

Напрям наукової діяльності:сучасна економічна думка США; вивчення досвіду ринкових механізмів в економіці розвинутих країн.

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі монографій, підручників, посібників.

Підготував двох кандидатів економічних наук: Кадрі СатарХабіб (1991 р.), Коваленко Д.І. (2004 р.).

Нагороджений почесним знаком «Відмінник освіти України» за плідну науково-педагогічну діяльність з підготовки висококваліфікованих спеціалістів та науковців (2005 р.).

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Міжнародна економіка», «Історія економіки та економічної думки», «Мікроекономіка».

Напрям наукової діяльності:сучасна економічна думка США; вивчення досвіду ринкових механізмів в економіці розвинутих країн.

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі монографій, підручників, посібників.

 

ВОРОНКОВА Таїсія Євгенівна, кандидат економічних наук, професор. 

У 1970 році закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю «Планування промисловості».

З 1985-1986 рр. навчалась в аспірантурі Інституту економіки Академії наук України.

У 1986 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вдосконалення, формування та використання фонду соціально-культурних заходів та житлового будівництва (на прикладі промисловості УРСР».

Проходила підвищення кваліфікації:

у 1994 р. – при Вашингтонській Академії розвитку освіти, отримала сертифікат з бізнес-консультування;

у 2009 р. – при Київському національному університеті технологій та дизайну на базі Інституту післядипломної освіти – з підвищення кваліфікації викладацьких кадрів;

у 2014 р. при Київському національному університеті технологій та дизайну на базі Інституту післядипломної освіти, за програмою підготовки викладачів системи дистанційного навчання.

В 2004 році отримала вчене звання доцента.

Сьогодні працює на посаді професора кафедри «Бізнес-економіки».

Викладає дисципліни: «Зовнішньоекономічна діяльність», «Бізнес-консалтинг», «Бізнес-планування», «Економічний аналіз».

Напрям наукової діяльності: інвестиційно-інноваційні процеси в економіці; бізнес-планування, антикризова діяльність підприємств.

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних видань.

 

БРЕУС Світлана Василівна, кандидат економічних наук, доцент.

Захистила кандидатськиу дисертацію на тему «Підвищення рівня економічної безпеки держави на основі технологічної реструктуризації промисловості» за спеціальністю 21.04.01 «Економічна безпека держави».

Викладає дисципліни: «Проектний аналіз», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Економічна діагностика та аналітика».

Напрям наукової діяльності: інноваційний розвиток економіки, економічна безпека держави, економіка вищої освіти, економічна безпека вищих навчальних закладів.

Автор у тому числі співавтор більше 150 наукових праць.

 

ВОВЧОК Світлана Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент. 

У 2005 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Менеджмент організацій» і отримала кваліфікацію магістра.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Теоретико-методичні основи формування та оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств».

У 2010 році нагороджена стипендією Київського міського голови для обдарованої молоді за особовий творчий внесок у розвиток міста, високі досягнення у суспільному житті.

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Бізнес-планування».

Напрям наукової діяльності: управління інноваційним розвитком підприємства, малий бізнес, креативна економіка, бізнес-планування.

Автор понад 34 наукових та методичних розробок, співавтором 6 монографій, 3 підручників з грифом МОН України.

 

КОСТИНЕЦЬ Валерія Володимирівна, кандидат економічних наук, офіційний член Міжнародної наукової асоціації економістів та юристів «Консиліум».

У 2010 році закінчила Київський університет туризму, економіки та права за спеціальністю «Туризм».

У 2011 році закінчила Криворізький економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана за спеціальністю «Маркетинг» (з відзнакою).

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Тема кандидатської дисертації: «Стратегія управління розвитком туристичної галузі України на основі брендингу».

Підвищення кваліфікації: 2017 р. – стажування у Шуменському Університеті «Епископ Константин Преславски» (м. Шумен, Болгарія), курс «Иновации в образованието», отримала відповідний сертифікат.

Викладає дисципліни: «Організація туризму», «Економіка туризму», «Географія туризму».

Напрям наукової діяльності: туристичний бренд-менеджмент, маркетинг територій, стратегічний розвиток туризму в Україні, контактний персонал туристичних компаній.

Автор понад 30 наукових праць, у тому числі 4 міжнародні публікації у виданнях, які входять до рейтингової наукометричної бази даних «Scopus», та одноосібна монографія «Бренд-орієнтовані програми в управлінні туристськими дестинаціями».

 

ЛІЩУК Вікторія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

У 2012 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка  за спеціальністю «Міжнародна економіка» та отримала кваліфікацію  «Магістр з економіки».

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм залучення іноземного капіталу в економіку України» та отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством».

Викладає дисципліни: «Глобальна економіка», «Міжнародна економіка».

Напрям наукової діяльності: Міжнародна економіка, інвестиції.

Автор та співавтор наукових та навчально-методичних публікацій: 1 монографії, 1 підручника, опубліковано понад  25 наукових праць.

 

ПАЛЬЧУК Олена Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри.

У 2003 році закінчила з відзнакою Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». 

У 2011 році у Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему: «Факторинг на світовому ринку фінансових послуг в умовах економічної глобалізації». 

Викладає дисципліни: «Міжнародна економіка», «Економічна теорія», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств». 

Напрям наукової діяльності: вплив інноваційних та інформаційних технологій на економіку, роль держави в економіці 21 сторіччя, нематеріальні активи та їх оцінка.

Автор понад 30 наукових праць. 

 

ФОКІНА-МЕЗЕНЦЕВА Катерина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 2000 року закінчила Донецьку державну академію управління за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та отримала кваліфікацію економіста-менеджера.

Другу вищу освіту отримала у Межрегіональній Академії управління персоналом, яку закінчила у 2005 році та отримала  кваліфікацію юриста.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Регулювання регіонального розвитку в умовах формування прикордонного співробітництва» зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.         

Викладає дисципліни: «Економічний успіх підприємств», «Економічна ефективність діяльності підприємства», «Операційна діяльність підприємств», «Ритейл і дистрибуція», «Кон’юнктура світових ринків».

Напрям наукової діяльності: зовнішньоекономічна та інноваційна діяльність підприємств, міжнародний менеджмент.

Автор понад 20 наукових праць, у тому числі 1 монографії та 1 навчального посібнику у співавторстві.

 

ШАЦЬКА Зоряна Ярославівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 1995 році закінчила Український транспортний університет за спеціальністю «Будівництво автомобільних доріг та аеродромів» та отримала кваліфікацію спеціаліста «Інженер-будівельник».

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Адаптивний механізм реалізації стратегії підприємств» та отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри «Економіки, обліку і аудиту».

Викладає дисципліни: «Управління бізнес проектами», «Економіка підприємства», «Управління капіталом підприємства», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Економічна безпека та ризики підприємства».

Напрям наукової діяльності: економіка підприємства, стратегічний та інноваційний менеджмент.

Автор та співавтор публікації 10 монографій, 1 підручника. Опубліковано понад 30 наукових статей у фахових виданнях та 40 тез доповідей.

 

ШУЛЬГА Валентина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент. 

У 2002 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Механізм стратегічного управління витратами підприємства в конкурентному середовищі» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Викладає дисципліни: «Управління витратами», «Економіка та бізнес», «Технології партнерства у бізнесі».

Напрям наукової діяльності: стратегічне управління витратами, соціальна відповідальність бізнесу, стратегія сталого розвитку підприємств.

Автор понад 30 наукових праць та методичних розробок, у тому числі монографій, підручників та навчальних посібників з грифом МОН України.

 

Навчальні приміщення

Кафедра має сучасну матеріальну базу: 4 лекційні аудиторії, 2 аудиторії для практичних занять та проведення консультацій з курсових і дипломних робіт, 1 кабінет, 1 кімнату для викладачів. Кафедра забезпечена достатньою кількістю обчислювальної та копіювальної техніки.

 

Основні дисципліни кафедри та їх методичне забезпечення

На кафедрі здійснюється системна підготовка та оновлення навчально-методичної літератури, пошук нових форм і методів активізації навчального процесу (ділові ігри, ситуаційні вправи, мозкові штурми, мультимедійні презентації, прес-конференції тощо).

З усіх дисциплін у відповідності до програми розроблено навчально-методичні комплекси, які включають конспект лекцій, завдання для індивідуальної  та самостійної роботи студентів, програми навчальних та виробничих практик; методичні вказівки для виконання курсових та дипломних робіт тощо.

Основними дисциплінами кафедри є:

для спеціальності 051 Економіка: Економіка підприємства, Економічний аналіз, Інвестиційна діяльність підприємства, Операційна діяльність підприємства, Економіка і організація інноваційної діяльності, Економічний успіх підприємства, Управління капіталом підприємства, Управління витратами, Проектний аналіз, Бізнес-моделювання, Зовнішньоекономічна діяльність, Бізнес-планування, Міжнародна економіка, Міжнародна конкурентоспроможність підприємства, Управління бізнес-проектами, Глобальна економіка, Економіка та управління корпораціями, Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності, Технології партнерства у бізнесі.

для спеціальності 073 Менеджмент: Економічна безпека та ризики підприємства, Організація туристичної діяльності, Економіка туризму, Економічна ефективність діяльності підприємства, Організація готельного господарства, Організація ресторанного господарства, Туристичне країнознавство, Управління бізнес-проектами, Глобальна економіка, Міжнародний туризм, Рекреалогія, Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності, Управління туристичною фірмою, Зовнішньоекономічна політика, Мережевий бізнес у туризмі, Технології партнерства у бізнесі, Курортний туроперейтинг, Кон’юнктура світових ринків.

Наукова діяльність

Науковий напрям кафедри бізнес-економіки та туризму:

Ефективність бізнес-процесів підприємств в умовах глобалізації

Науковий керівник:

д.е.н., проф. Ольшанська О.В.

 

3.2.1.-1/17 Стійкий розвиток соціально-економічних систем регіонів

Науковий керівник:

д.е.н., проф. Ольшанcька О.В.

Виконавці:

д.е.н., проф. Ольшанcька О.В.

 

3.2.1.-2/17 Економічний механізм адаптивного і превентивного управління підприємствами в умовах глобалізаційних процесів

Науковий керівник:

д.е.н., проф. Мельник А.О.

Виконавці:

д.е.н, проф. Мельник А.О.

к.е.н., проф. Воронкова Т.Є.

к.е.н., доц. Шацька З.Я.

к.е.н., доц. Шульга В.М.

 

3.2.1.-3/17 Основні напрями соціально-економічного розвитку суспільства в період трансформаційних змін

Науковий керівник:

д.е.н., проф. Борецька Н.П.

Виконавці:

д.е.н., проф. Борецька Н.П.

 

3.2.1.-4/17 Розвиток бізнес-середовища на інноваційних засадах

Науковий керівник:

д.е.н., проф. Денисенко М.П.

Виконавці:

д.е.н, проф. Денисенко М.П.

к.е.н., доц. Вовчок С.В.

 

3.2.1.-5/17 «Науково-методологічні засади забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів України в ринкових умовах»

Науковий керівник:

к.е.н., доц. Бреус С.В.

Відповідальний виконавець:

к.е.н., доц. Бреус С.В.

 

3.2.1.-6/17  «Інтелектуальний капітал підприємства»

Науковий керівник:

к.е.н., проф. Бугас В.В. 

Виконавці:

к.е.н., проф. Бугас В.В. 

к.е.н., Пальчук О.І. 


Результати наукових досліджень кафедри знаходять своє відображення у підручниках, навчальних посібниках, монографіях, навчально-методичних виданнях, що активно використовуються у навчальному процесі.

Рік

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Підручники

2

1

1

0

2

1

Монографії

2

7

7

8

10

9

Навчальні посібники

2

0

3

1

2

2

Статті

90

169

182

70

72

67

Тези

115

123

217

132

174

172

Методичні вказівки

94

87

44

21

17

17

За останні роки викладачами кафедри захищено 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

Рік

Спеціальність

ПІБ

Тема дисертаційної роботи

2009

08.00.04, к.е.н.

З.Я. Шацька

Адаптивний механізм реалізації стратегії підприємства

08.00.04, к.е.н.

С.В. Вовчок

Теоретико-методичні основи формування та оцінки формування та оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств

2012

08.00.04, к.е.н.

Д.М. Лойко

Формування інноваційної стратегії швейних підприємств на ринку брендового одягу

08.00.04, к.е.н.

Т.М. Янковець

Механізм розвитку інноваційного потенціалу підприємства

2013

08.00.03, д.е.н.

В.В. Лойко

Науково-методологічні основи державного регулювання економічної безпеки на регіональному рівні

08.00.04, к.е.н.

А.Ю. Сербенівська

Механізм активізації інноваційних процесів текстильних підприємств

2016

08.00.03, д.е.н.

А.Ю. Рамський

Теоретико-методологічні засади формування і реалізації інвестиційного потенціалу домогосподарств

Професорсько-викладацький склад постійно удосконалює існуючі та використовує інноваційні форми та методи організації навчально-виховної, науково-методичної та науково-дослідної роботи, сучасні методики та технології викладання, світовий досвід.

 

Основні наукові досягнення кафедри

За останні роки викладачі кафедри прийняли активну участь у виконанні:

 • держбюджетній темі 16.0448 ДБ «Розвиток системи інформаційно-аналітичного забезпечення процесу управління витратами і доходами в умовах імплементації стандартів обліку» (доц. Бреус С.В.);
 • господарчо-договірній темі «Дослідження ринку хутра і хутрових виробів України» (доц. Бреус С.В.);
 • науково-дослідній темі 0115U004302 Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку» науковий керівник – проф. Денисенко М.П.

Викладачами кафедри підготовлено до друку та опубліковано:

Підручники:

1. Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємства: підручник / за ред. В.Г. Федоренка, Г.В. Лагутіна, Т.Є.Воронкової, Денисенка М.П. - К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – 376 с.

2. Економіка України в умовах глобалізації: підручник / за ред. В.Г. Федоренка, Г.В. Лагутіна, Т.Є.Воронкової, Г.М. Рижакової, Денисенко М.П., Бреус С.В. - К.: ТОВ «ДКС центр», 2015. –302 с.

3. Організація та проектування логістичних систем / за ред. проф. М.П. Денисенка, проф. Л.Г. Шморгуна, доц. В.С. Марунича – К.: Міленіум, 2016-388 с. 

 

Монографії:

1. Інвестиційно-інноваційні аспекти економічної безпеки на різних ієрархічних рівнях національної економіки: монографія / доц. Бреус С.В., доц. Шацька З.Я. та інші - Київ, КНУТД. 2015. - 212 с.

2. Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / за заг. ред. Шапошнікова К.С., доц. Шацька З.Я.- Херсон, видавничий дім «Гельветика», 2015. - 416 с. - с. 387-399. (цитування РІНЦ).

3. Світові економічні кризи: теорія і методологія: монографія / Мельник А.О. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2014. – 392 с.

4. Інвестицйний потенціал домогосподарств: монографія / Рамський А.Ю. – Київ.: Київ. Ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – 352 с.

5. Освіта: соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України: колективна монографія / за ред. проф. Лаптєва С.М., проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П., доц. Шацька З.Я., доц. Бреус С.В., доц. Янковець Т.М., - Україна, К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. - 410 с.

6. Проведення прогнозно-аналітичних досліджень відповідності системи професійної освіти перспективам соціально-економічного розвитку України: монографія / за заг. ред. проф. Грищенка І.М., проф. Денисенко М.П., проф. Воронкова Т.Є., доц. Бреус С.В., доц. Шацька З.Я., доц. Янковець Т.М., - Київ, КНУТД. 2014. - 350 с.

7. Національна економіка України у сучасних глобальних процесах:  монографія / за ред. В.Г. Федоренка, Г.В. Лагутіна, О. М. Могильного, Т.Є.Воронкової, Г.М. Рижакової, Денисенко М.П., Бреус С.В., - К. : ТОВ «ДКС центр», 2015. – 470 с.

8. Інвестиційно - інноваційний розвиток в контексті економічної безпеки підприємства: монографія / за ред. В.Г. Федоренка, Г.В. Лагутіна, Т.Є.Воронкової, Денисенко М.П., - К. : ІПК ДСЗУ, 2015. – 412 с.

9. Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ / За ред. д.е.н., професора О.О.Непочатенко, проф. Денисенко М.П., доц. Брееус С.В. - Умань, Видавець «Сочинський»,2015-236 с.

10. Економічні та соціальні аспекти ефективного розвитку вищої школи: колективна монографія / за заг. ред Грищенка І.М., Бреус С.В. - К. : Педагогічна думка, 2015. – 480 с.

11. Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро- та мікровимір: колективна монографія / За ред. Черевка О.В., проф. Денисенко М.П., доц. Бреус С.В. - Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2014. – 442 с. С. 336-351.

 

Статті, у тому числі у:

виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus або Web of science – 15; зарубіжних виданнях – 20 ; фахових виданнях – 40.

спільні публікації зі студентами та аспірантами:

у зарубіжних виданнях – 21, у фахових виданнях – 13.

 

Тези доповідей – 190,

у тому числі зі студентами та аспірантами – 80;

 

Кафедра бізнес-економіки є співорганізатором:

1. Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні», що відбулася у травні 2017 р. у КНУТД.

2. VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти», що відбулася 6 жовтня 2017 р. у КНУТД.

3. ХVІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». Секція «Економічна теорія», що відбулася у квітні 2017 р. у КНУТД.

4. ХVІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» . Секція «Економіка підприємства», що відбулася у квітні 2017 р. у КНУТД.

5. Вузівського етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Економіка підприємства», що відбувся у 2017 р. у КНУТД.

6. Вузівського етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Економічна теорія», що відбувся у 2017 р. у КНУТД.

7. Засідань наукового гуртка «Молодіжний конгломерат бізнес-ідей», що відбулися у 2017 р. в КНУТД.

Участь викладачів кафедри у науково-практичних конференціях:

1. Міжнародні конференції:

1. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти», що відбулася 6 жовтня 2017 р., КНУТД (Мельник А.О., Ольшанська О.В., Денисенко М.П., Воронкова Т.Є., Шацька З.Я., Янковець Т.М., Бреус С.В., Бугас В.В.).

2. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні», що відбулася у травні 2017 р., КНУТД (Мельник А.О., Ольшанська О.В., Денисенко М.П., Воронкова Т.Є., Шацька З.Я., Янковець Т.М., Бугас В.В., Бреус С.В., Шульга В.М.).

3. Х Міжнародна науково-практична конференція «Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління», що відбулася 20- 21 жовтня 2016 р. К.: УкрІНТЕІ.

4. Міжнародна науково-практична конференція «Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально- економічного відродження України», що відбулася 24 травня 2016 р. К.:КНТЕУ.

5. V Міжнародний форум «Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства», що відбувся 20-21 жовтня 2016 р. Київ,  Український інститут науково-технічної експертизи та інформації.

6. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економічний розвиток: теорія, методологія, управління», що відбулася Будапешт–Прага Київ,  вересень 2015 р.

7. IV Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки», що відбулася 25-26 березня 2016 р. Черкаси, ЧДУ.

8. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», що відбулася 3 травня 2016 р. Острог, Національний університет «Острозьська академія».

9. Міжнародна науково-практична конференція ім. проф. Балацького О.Ф. присвячена 25-річчю факультету економіки та менеджменту СумДУ «Економічні проблеми сталого розвитку», що відбулася 11-12 травня 2016. м. Суми, Україна. – Сумський державний університет.

10. Економічний науково практичний форум «Підприємництво і маркетинг у ХХІ столітті», у межах форуму ХV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми планування в ринкових умовах», що відбувся 23-25 вересня 2016р., м. Одеса.

11. Міжнародна науково-практична конференція «Економічні та інноваційні процеси: стан, перспективи та розвиток», що відбулася 6-7 травня 2016 р., м. Ужгород.

12. IV Міжнародна науково-практична конференція «Наукові розробки, передові технології, інновації», що відбулася  2016 р. Будапешт-Прага-Київ,К.: НДІЕР.

13. V Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем», що відбулася 20-22 травня 2015 р. Івано-Франківськ.

14. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та фінансів», що відбулася 21-24 березня 2016 р. Буковель, Фінансово-економічна рада.

15. Міжнародна науково-практична конференція «Національні особливості та світові тенденції соціально-економічного розвитку країни», що відбулася 18-19 листопада 2016 р. Дніпро: Наукова організація «Перспектива».

16. XIX Международная научная конференция молодых учених, що відбулася 14–15 апреля 2016 г., г. Минск, Беларусь.

17. V Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та менеджмент: перспективи розвитку», що відбулася 20 листопада 2015 р. м.Суми : СумДУ.

18. Міжнародна науково-практична конференція «Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік», що відбулася 31 березня 2016 р. ЛКА, м. Львів-Тернопіль : Крок.

19. Х Міжнародна науково-практична конференція «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», що відбулася  21-22 квітня 2016 р. м. Умань.

20. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі», що відбулася 19-20 травня 2016 р. Тернопіль : Крок.

21. Международна научна конференция «УКРАЙНА – БЪЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ», що відбулася 16 вересня 2016 р., Болгарія м. Варна.

22. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами та умов інтеграційних процесів: теорія, методологія практика», що відбулася у вересні 2016 р.,  м. Кам’янець-Подільський.

23. XIX Международная научная конференция молодых учених. 14–15 апреля 2016 г., г. Минск, Беларусь.

24. International scientific conference «Modern Transformation of Economics and management in the Era of Globalization», що відбулася 29 січня 2016 р. у м. Клайпеда, Литва.

2. Всеукраїнські конференції:

1. XV Всеукраїнська наукової конференція молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». Секція «Економічна теорія», що відбулася  28-29 квітня 2016 р.  К. : КНУТД.

2. ХV Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». Секція «Економіка підприємства», що відбулася  28-29 квітня 2016 р.  К. : КНУТД.

3. ІV Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління», що відбулася 4 листопада 2016 р. К. : КНУТД.

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження ефективності факторів зростання конкурентоспроможності економіки: теорії та пропозиції», що відбулася 25-26 листопада 2016 року у Київському науковому економічному центрі, м. Київ.

5. Всеукраїнська науково-методична конференція за міжнародною участю «Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті», що відбулася 2-3 березня 2016 р. ДВНЗ «Київ. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» КНЕУ, 2016.

6. Всеукраїнська конференція «Фінанси і право в цифрову епоху», що відбулася 23 червня 2016 р., м. Київ, КНУТД та ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІТ АЛЬЯНС».

Кафедрою було організовано і проведено спільно з кафедрою обліку і аудиту Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств в контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС», що відбулася 27 травня 2016 р. у КНУТД. За результатами конференції опубліковано збірник наукових праць

За останні роки викладачами кафедри отримано:

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  №60388 (монографію) «Інвестиційний потенціал домогосподарств». Автор проф. Рамський А.Ю. ;
 • Акт про впровадження результатів науково-дослідної роботи Бреус С. В. на тему «Основні аспекти забезпечення економічної безпеки вищих учбових закладів в контексті інтеграції в Європейський Союз»;
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №62477 (розділ в колективній монографії) «Економічні та соціальні аспекти ефективного розвитку вищої школи»: 5.4. Досвід роботи провідних європейських країн в контексті ринкової моделі: вищі навчальні заклади-держава-роботодавці». Автор доц. Бреус С.В.;
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 61374 (стаття «Використання досвіду провідних європейських країн задля розробки ринкової моделі: ВНЗ-держава-роботодавці». Автор доц. Бреус С.В.

Викладачі кафедри пройшли наукове стажування у:

1. Національній академії педагогічних наук України, Центральний інститут післядипломної освіти (16 березня-16 жовтня 2015 р.). – доц. Шацька З.Я.

2. Навчально-науковому інституті сучасних технологій навчання (2017 р.). – завідувач кафедри Мельник А.О., проф. Ольшанська О.В., проф. Борецька Н.П., доц. Бреус С.В.

Студенти

Сьогодні кафедра бізнес-економіки та туризму забезпечує підготовку понад 200 студентів денної форми навчання.

 

Наукові досягнення студентів:

Студенти кафедри активно приймають участь та є переможцями:

 • На Вузівському конкурсі студентських наукових робіт (секція «Економіка та управління підприємствами), що відбувся у КНУТДу 2016 р. студентка Нагорна Ю.А. нагороджена Дипломом 1 ступеню (науковий керівник доц. Янковець Т.М.).

 • На Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, що відбувся 14-15 квітня 2016 р. у ХНАДУ студентка Йожикова Марія Миколаївна нагороджена Грамотою у номінації «За наочне представленн результатів дослідження» (науковий керівник доц. Янковець Т.М.).

 • На Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, що відбувся 14-15 квітня 2016 р. у ХНАДУ студентка Нагрна Юлія Анатоліївна нагороджена Грамотою у номінації «За практичну значимість роботи» (науковий керівник доц. Янковець Т.М.)

 • На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робті з розділу «Легка промисловість» (2015-2016 р.р.) студентка Нагорна Юлія Анатоліївна нагороджена Грамотоюза актуальність теми наукової роботи, оригінальність та сміливість анукових рішень (науковий керівник доц. Янковець Т.М.)

 • На Вузівському турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства» студенти кафедри Лазарєва М.О. зайняла І місце, Якимчук І.Ю. – ІІ місце, Молчанова О.О. – ІІІ місце

  

 • 26-28 квітня 2017 р. відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з науки «Регіональна економіка», що проходив в КНЕУ імені Вадима Гетьмана. За результатами 2-х турів студент кафедри А. Потапенко нагороджений Почесною грамотою за 2-ге місце в Олімпіаді, а студентки Ю.Трейтяк та А. Геник отримали грамоти в номінаціях «За знання понятійного апарату» та «Логічність мислення» (наукові керівники проф. Ольшанська О.В. та доц. Шацька З.Я.).

 • Студенти кафедри бізнес-економіки – учасники престижного міжнародного конкурсу з інвестиційних досліджень CFA Institute Research Challenge (квітень 2017 р.). Метою даного конкурсу є наближення практики інвестиційного бізнесу до сучасної освіти. Організатором Всеукраїнського конкурсу з інвестиційних досліджень виступає CFA Society Ukraine. На регіональному та міжнародному етапах організатором Конкурсу виступає CFA Institute, організація, що об’єднує інвестиційних професіоналів зі всього світу.

 

Учасниками конкурсу є студентка 5-го курсу Лазарєва Маргарита (гр. МгЕП-1-16) та студенти 4-го курсу Островський Дмитро і Ковальчук Григорій (гр. БІЕ-1-13). Науковий керівник студентів та їх представник від КНУТД – доц. Янковець Тетяна Миколаївна.

 • Магістр кафедри Марина Іовенко є Лауреатом ІІ Премії Міжнародного пісенного фестивалю «Доля» 

 

Лауреат ІІ Премії Міжнародного пісенного фестівалю «Доля» магістр Марина Іовенко

 • Екскурсії зі студентами. Студенти кафедри бізнес-економіки  разом з кураторами (доц. Янковець Т. М., доц. Шацька З. Я.) влаштували інтелектуальний відпочинок – прогулянку осіннім Подолом з відвідуванням Аптеки-Музею біля Контрактової площі. 

 

Цей музей був обраний економістами не випадково. Цікавим є досвід розвитку аптечної справи більш ніж 100-річної давнини як бізнесу. Особливостями є високий професіоналізм та відповідальність власника.

Студентські гуртки

На кафедрі бізнес-економіки та туризму працює студентський науковий гурток «Молодіжний конгломерат бізнес-ідей» метою якого є поглиблення теоретичних та професійних знань, отримання інформації, аналітичних оцінок у наукових дослідженнях економічних проблем сьогодення, усвідомлення студентами ролі фахівця-професіонала на сучасному підприємстві.

У 2016-2017 рр. засідання гуртка проходили під гаслом «Start-up – шлях до успіху. Власна справа» (під керівництвом проф. Борецької Наталії Петрівни та доц. Янковець Тетяни Миколаївни), де студенти презентували власні бізнес-ідеї та бачення їх реалізації.

 

Засідання наукового гуртка «Молодіжний конгломерат бізнес-ідей»

Зарубіжне партнерство

В сучасних умовах розвитку України питання вступу до Європейської спільноти набуло особливої актуальності. У зв’язку з цим, кафедра співпрацює з Варшавською школою менеджменту (м. Варшава, Польща), Білоруським державним університетом (м. Мінськ, Білорусія). Кафедра Бізнес економіки підтримує зв’язки університетом «Монітоба» (Канада), Варненським економічним університетом (м. Варна, Республіка Болгарія), Ризьким технічним університетом (Латвія), Будапештським бізнес-коледжем (Угорщина, м. Будапешт).  

Професор М. П. Денисенко дарує завідувачу бібліотеки університету «Манітоба» пані Орисі Трасц підручники:
Економіка та організація інноваційної діяльності; Інноваційний розвиток галузей економіки

Зустріч професора М. П. Денисенка та представників Восьмого міжнародного наукового форуму AFES
із спікером міста Вінніпег Гаррі Лазаренко