КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет мистецтв і моди

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В СФЕРІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Тетяна Михайлівна ДЕРКАЧ

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0320, 4-0322

Контактні телефони: +38044-256-84-10, +38044-256-21-70

e-mail

 

Положення про кафедру

Програма розвитку кафедри

 

Про кафедру
Історія

Витоки кафедри педагогіки та методики професійного навчання Київського національного університету технологій та дизайну сягають 1948 року, коли на кафедрі іноземних мов університету (тоді — Київського технологічного інституту легкої промисловості) було створено секцію російської мови (для потреб підготовки іноземних громадян). І лише в 1971 році на базі цієї секції було створено кафедру російської мови.

Після прийняття «Закону про мови в Українській РСР» у 1990 році кафедру було реорганізовано в кафедру української та російської мов. Із грудня 2002 року вона мала назву кафедра педагогіки, української та російської мов, із червня 2008 року – кафедра педагогіки та методики професійного навчання. Із липня 2017 року – кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну.

Першим завідувачем кафедри (1971–1972 рр.) була доцент Олена Ерастівна Бєднова, потім упродовж десяти років кафедру очолювала Дориса Павлівна Іванова. Із 1983 до 2001 року посаду завідувача кафедри обіймав кандидат філологічних наук, доцент Олексій Федотович Пінчук. Із 2001 до 2017 року кафедрою керували кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Вікторівна Житеньова (2001–2016 рр.) та доктор педагогічних наук, доцент Світлана Ростиславівна Бабушко (2016–2017 рр.). 

Із 2017 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Тетяна Михайлівна Деркач.

Науково-педагогічні працівники

Нині на кафедрі працює 6 викладачів, із яких два доктори наук, професори; один доктор наук, доцент; один кандидат педагогічних наук, доцент; два кандидати психологічних наук, доценти.

Тетяна Михайлівна ДЕРКАЧ, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну

У 1987 р. з відзнакою закінчила хімічний факультет Дніпропетровського державного університету. Після закінчення аспірантури в 2000 р. захистила кандидатську дисертацію та у 2003 р. отримала вчене звання доцента. Із 1997 по 2016 роки викладала на хімічному факультеті Дніпропетровського національного університету, завідувала кафедрами загальної хімії та харчових технологій, а також фізичної та неорганічної хімії, виконувала обов’язки заступника декана з навчальної роботи. Очолювала науково-методичний центр дистанційного навчання НАПН України ДНУ.

Після навчання у докторантурі на кафедрі педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2010–2013 рр.) у 2015 р. захистила дисертацію та здобула ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».

Загальний педагогічний стаж  становить більше як 20 років. Викладала понад двадцять предметів студентам трьох університетів, а саме:

 • педагогічні дисципліни: «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі», «Методика професійного навчання», «Креативні технології навчання», «Теорія та історія педагогіки», «Сучасні технології викладання», «Вища освіта і Болонський процес», «Основи інженерно-педагогічної творчості;
 • комп’ютерні дисципліни: «Навчальне програмне забезпечення», «Методика викладання інформатики в школі», «Вступ до комп’ютерної хімії», «Інформаційні технології у викладанні хімії».

Із 2016 р. працює у КНУТД.

Автор (співавтор) понад  240 наукових праць, зокрема 3 монографій, 10 навчальних посібників (із яких 4 мають гриф Міністерства освіти і науки України та два видано англійською мовою), 18 навчально-методичних робіт, 5 патентів на винахід.

Постійно підвищує кваліфікацію. За останні роки пройшла такі міжнародні стажування: «Міжнародна освіта в контексті сталого розвитку – найкращі практики та глобальні тенденції» (22.03.2021–05.05.2021), «Англомовні проекти та комунікації у вищій освіті» (28.10.2020–13.12.2020), «Інформаційно-комунікаційний розвиток глобальної вищої освіти» (19.10.2019– 22.12.2019) у Київському коледжі Технологічного університету Цілу, (Дзинань, Китай); тренінг «Розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства у професійній підготовці вчителів: концепції ефективного функціонування» (11–12 березня 2021 р., проект «Erasmus+» PAGOSTE, Харків, Україна); «Організація дидактичного процесу, освітні програми, інноваційні технології та наукова робота в Wyzsza Szkola Biznesu-National-Louis University» (11–29 червня 2018 р., Новий Сонч, Польща) та ін.

Членкиня редакційних рад журналів

«Технології та дизайн»: електрон. наук. фах. вид. Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. http://e-journal.knutd.edu.ua/redkolegiya/;

«Збірник наукових праць «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського». Серія: Теорія та методика навчання природничих дисциплін»;

«International Educational Research»: https://j.ideasspread.org/index.php/ier/about/contact.

Членкиня галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 01 «Педагогіка» (з вересня 2020 р. – по цей час). Має почесні грамоти та подяки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ДНУ та КНУТД.

Викладає дисципліни: «Методика професійної освіти», «Креативні технології навчання», «Теорія та історія педагогіки». Здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами студентів, а також педагогічною практикою аспірантів.

    

Іван Ярославович ДЗИРА, доктор історичних наук, кандидат філологічних наук, професор

У 1990 році з відзнакою закінчив філологічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині Київський національний університет ім. Тараса Шевченка). Із 1990 року на викладацькій роботі в Київському національному університеті технологій та дизайну — викладач (1990–1998 рр.), доцент (1998–2008 рр.), професор кафедри педагогіки та методики професійного навчання (з 2008 року). Опублікував понад 130 наукових і науково-методичних праць, зокрема монографію «Козацьке літописання 30-х — 80-х рр. ХVІІІ ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти». Займається дослідженням історичної ономастики українського літописання ХVІІ — ХVІІІ ст., творчості П. Куліша, М. Костомарова та П. Білецького-Носенка.

Викладає дисципліни: «Ділова українська мова», «Українська мова як іноземна», «Українська мова для академічних цілей».

 

Марія Михайлівна БІЛЯНСЬКА, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну

У 1994 р. з відзнакою закінчила Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Після закінчення аспірантури у 2004 р. захистила кандидатську дисертацію та у 2008 р. здобула вчене звання доцента.

Із 2003 по 2022 роки на викладацький роботі в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова — асистент (2003–2006), доцент (2006–2014), із 2017 по 2022 рр. – доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін.

Після навчання в докторантурі в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України у 2018 р. захистила дисертацію та здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». У КНУТД працює з 2018 року.

Опублікувала понад 130 наукових і науково-методичних праць. З-поміж них – 3 монографії (2 одноосібні, 1 колективна), 40 наукових статей у вітчизняних і 7 у зарубіжних виданнях, 7 навчальних програм для підготовки майбутніх учителів біології та екологів, 1 для закладів загальної середньої освіти, 14 навчальних посібників для студентів, 3 для учителів (1 з грифом МОН України) та 1 для учнів закладів середньої освіти (з грифом МОН України).

Викладає дисципліни: «Анатомія і фізіологія нервової системи», «Основи педагогіки і психології», «Теорія і методика виховної роботи», «Історія педагогіки», «Психологія».

У 2018 р. підвищила кваліфікацію за навчальною програмою «Інноватика у викладанні української мови як іноземної» в НПУ імені М. П. Драгоманова.

Пройшла міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща – Україна, 12 лютого – 20 березня 2022 р.).

З 2021 р. – членкиня редакційної ради збірника наукових праць СумДПУ ім. А. С. Макаренка «Актуальні питання природничо-математичної освіти».

Членкиня експертної предметної (галузевої) комісії МОН України з біології та екології (Наказ МОН України № 95 від 22.01. 2021).

У 2010 р. була нагороджена медаллю М. П. Драгоманова.

  

Ольга Миколаївна ВНУКОВА, кандидат педагогічних наук, доцент

У 1990 р. закінчила з відзнакою історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 2004 р. здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти». Із 2006 р. у КНУТД обіймає посаду доцента кафедри педагогіки та методики професійного навчання.

Викладає дисципліни: «Професійна педагогіка», «Теорія та методика виховної роботи», «Теорія та історія педагогіки», «Академічне письмо та доброчесність».

Навчає педагогічної майстерності здобувачів другого та третього рівнів вищої освіти, а також науково-педагогічних працівників, зокрема, на курсах підвищення кваліфікації. Здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами студентів, педагогічною практикою. Є гарантом освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)», куратором студентських груп. Автор багатьох наукових та науково-методичних праць, у тому числі навчального посібника «Методологічні засади професійної освіти».

  

Римма Вікторівна КИРИЧЕНКО, кандидат психологічних наук, доцент

У 1997 році з відзнакою закінчила педагогічний факультет Українського державного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «Практична психологія, педагогіка і психологія (шкільна)» та здобула кваліфікацію – практичний психолог у закладах освіти, викладач педагогіки та психології. Із 1997  по 2000 рр. працювала в Київському міжнародному університеті цивільної авіації на посаді психолога на факультеті військової підготовки у відділі виховної роботи. У 2004 р. здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук. Із 2006 року працює в Київському національному університеті технологій та дизайну на посадах старшого викладача кафедри політології та соціології, доцента кафедри політології та соціології. Із 2012 по 2017 рр. обіймала посаду доцента кафедри педагогіки та методики професійного навчання. Із 2017 р. по теперішній час – доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну. Опублікувала понад 60 наукових та  науково-методичних праць, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Web of Science. Автор навчально-методичного посібника для студентів ВНЗ та учителів у співавторстві з проф., д.пед.н. А. П. Каніщенко «Система роботи над розумінням тексту у початковій школі».

Викладає дисципліни: «Загальна психологія», «Психологія», «Психологія професійної діяльності», «Комунікативні процеси у педагогічній діяльності», «Психологія самопізнання та саморозвитку».

  

Алла Володимирівна КОЛОДЯЖНА, кандидат психологічних наук, доцент

Закінчила Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (учитель укр. мови і літератури) та Київський міський педагогічний університет імені  Б. Д. Грінченка (практичний психолог). У Київському національному університеті технологій та дизайну працює з 2002 року. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Автор низки наукових та науково-методичних праць. 

Викладає дисципліни: «Історія психології», «Практикум загальної психології», «Іміджелогія та основи інженерно-педагогічної творчості», «Психологічні технології іміджмейкінгу», «Українська мова як іноземна».

  

Валентина Тимофіївна ПАУКОВА, старший лаборант

У 2021 р. закінчила Київський національний університет технологій та дизайну та отримала диплом бакалавра за спеціальністю «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)». Автор та співавтор семи наукових публікацій. У КНУТД працює з 2021 р.

Навчальні і лабораторні приміщення

Навчальна площа, що закріплена за кафедрою, м2 – 297,94.

Кількість приміщень/загальна кількість місць: 13/165, аудиторій – 10.

Наукова діяльність

У контексті наукової теми «Інноваційні технології та сучасні методи підготовки фахівців професійної освіти» співробітники досліджують актуальні проблеми ролі інформаційних технологій у викладанні фахових дисциплін, використання інноваційних технологій для ресайклінгу текстильних відходів, еколого-педагогічної діяльності, формування культури та розвитку креативності майбутніх педагогів.

Викладачі кафедри здійснюють дослідження у галузі психології за такими напрямами: формування психологічної культури та професійного іміджу особистості; соціально-психологічне навчання – арттерапія, реабілітаційна психологія; психологічні умови розвитку транспрофесійних компетентностей особистості тощо.

За останні роки результати науково-дослідницької та навчально-методичної діяльності знайшли відображення у 6 монографіях, 22 навчальних посібниках (із них 4 під грифом МОН), понад 200 статтях у фахових та наукометричних виданнях. Студенти та викладачі регулярно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, зокрема у Шанхаї (КНР), Братиславі (Словаччина), Гранаді (Іспанія), Новому Сончі (Польща), Дрездені (ФРН), Сен-Валері (Франція) тощо. Значну увагу науково-педагогічний колектив кафедри приділяє розвитку творчого мислення, формуванню навичок самостійних наукових досліджень, пошукової роботи студентів. Викладачі кафедри – в авангарді сучасних тенденцій розвитку вищої освіти.

 

Спеціальності

Мета діяльності кафедри – забезпечення необхідних умов для організації процесу підготовки бакалаврів зі спеціальностей 053 «Психологія», 015 «Професійна освіта (Дизайн)», 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» за освітньо-професійними програмами «Психологія», «Професійна освіта (Дизайн)», «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)», а також магістрів та аспірантів зі спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», які володітимуть глибокими знаннями та базовими професійними компетентностями в галузі психології, професійної освіти дизайну та технологій.

Значну увагу колектив кафедри приділяє розвитку міжнародного та міжкультурного діалогу з академічними організаціями країн ЄС через співпрацю. У курсах, що викладаються, висвітлено позитивні приклади європейської екологічної політики та практики сталого розвитку  у міждисциплінарному контексті. Основними результатами цього є підвищення обізнаності випускників щодо ключових аспектів ефективності екологічної політики ЄС, а також втілення цих знань у практичні підходи до організації сталої освіти та сталого виробництва в Україні таза кордоном.

Навчання здобувачів вищої освіти здійснюється за денною та денною скороченою, заочною та заочною скороченою, а також дистанційною формами навчання.

Творча діяльність та досягнення студентів

Наші студенти постійно беруть участь у Міжнародному конкурсі «Печерські каштани». Переможцями конкурсу були Антон Долінський у номінації «Прет-а-порте» з колекцією «Готовність до миру». Анастасія Калініна – ІІІ місце з колекцією «Не зламай мене». Талановита студентка тричі виборювала І місце у Всеукраїнських конкурсах молодих дизайнерів одного образу «Сузір’я Каштан» (номінації «Новорічний бал», «Вийти за рамки» тощо). Анастасія Шпетна посіла І місце в номінації «Новорічна вітальна листівка» XV Всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів одного образу «Сузір’я Каштан». Дарія Коваль – ІІ місце в номінації «Новорічно-різдвяний декор» XIХ Міжнародного конкурсу одного образу та новорічно-різдвяного декору «Сузір’я Каштан». Вікторія Висоцька брала участь у конкурсі «Kyiv Premium Brand Fashion Awards 2021» та стала лауреатом у номінації «Top Fashion Experts». Олена Іванова та Тетяна Черченко стали фіналістками студентського творчого конкурсу «Шопер- DRUZHE Eco. DRUZHE Fashion».

Тамара Устенко гідно представила КНУТД на міжнародному конкурсі відеопітчів Big Idea Challenge, участь у якому стала можливою завдяки перемозі університету в проєкті Британської Ради Creative Spark: програми підтримки підприємництва у системі освіти. Проєкт «Дизайнерські вироби із перероблених текстильних відходів» переміг у категорії People Choice за результатами міжнародного онлайн-голосування. В Університеті The Queen’s College Оксфорда представниця КНУТД отримала почесну нагороду, а також пройшла низку інтенсивних тренінгів із підприємництва, менеджменту та маркетингу.

Тамара продовжила навчання у Міжнародній Академії Сталого Розвитку ISA (Гамбург, Німеччина). Вона стала однією із 12 стипендіатів, що були обрані з 3100 кандидатів з усього світу. Проєкт Тамари спрямований на використання інноваційних технологій для ресайклінгу текстильних відходів. У її планах відкриття екосоціального ательє, що створюватиме дизайнерський одяг із залишків тканин та біоматеріалів.

Студенти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти», «Психологія» та у всеукраїнських і міжнародних конференціях молодих учених та студентів.

Здобувачі освіти проходять навчальні практики в лабораторіях і майстернях КНУТД. Педагогічну практику – у провідних закладах професійно-технічної освіти м. Києва: Київському вищому професійному училищі швейного та перукарського мистецтва і Київському вищому професійному училищі технологій та дизайну одягу. Практики з практичної психології здобувачі проходять у закладах освіти, консультативних центрах, коучингових і  тренінгових організаціях, бізнес-підприємствах тощо.

Здобувачі освіти кафедри мають можливість навчатися на військовій кафедрі, вступити до аспірантури КНУТД.

Перспективи для студентів

Після закінчення навчання здобувач освіти за спеціальністю «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» отримає кваліфікацію «бакалавр з професійної освіти» та зможе обіймати посади: 

 • викладача загальнотехнічних дисциплін;
 • викладача психолого-педагогічних дисциплін (психологія праці, професійна педагогіка, методика професійного навчання тощо);
 • викладача спеціальних дисциплін швейного профілю (технологія швейних виробів, матеріалознавство, конструювання одягу, проєктування підприємств швейної промисловості, технологічне обладнання галузі);
 • викладача-методиста;
 • викладача трудового навчання;
 • завідувача навчальною лабораторією;
 • інженера з техніки безпеки у навчальних майстернях;
 • інженера з підготовки кадрів;
 • інженера-технолога;
 • інженера з підготовки виробництва;
 • інженера з нормування;
 • старшого майстра дільниці;
 • інженера-конструктора;
 • начальника виробничого відділу;
 • директора;
 • начальника технічного відділу;
 • головного технолога.

 

Бакалаври з професійної освіти можуть:

 • викладати у закладах освіти;
 • працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах з виготовлення сучасного одягу;
 • відкрити свою справу з виробництва та ремонту швейних виробів.

Після закінчення навчання здобувач освіти за спеціальністю «Психологія» отримає кваліфікацію «бакалавр з психології» і зможе вирішувати такі завдання:

 • застосування теоретичних і прикладних знань для проведення психологічних досліджень;
 • надання психологічної допомоги;
 • з’ясування причин виникнення конфліктних ситуацій, з огляду на статеві, вікові, індивідуальні відмінності;
 • використання методів і способів самоконтролю та самовдосконалення;
 • реалізація методів психологічної допомоги: тренінги, арттерапія;
 • уміння розвивати здібності особистості;
 • оптимізація пізнавальної діяльності (розвиток уваги, пам’яті, мислення);
 • психологічна корекція особистісного розвитку;
 • психотерапевтична робота;
 • просвітницька робота; психологічна профілактика.

Актуальність професії психолог  наразі визначається потребами державних та приватних установ. Психологи, як висококваліфікованіфахівці, потрібні в багатьох сферах – від освіти до оборонної промисловості. Вибір залежить від прагнення зробити кар’єру та досягти успіху в певному напрямі.

 

Галузі, де зможуть працювати здобувачі освіти після закінчення навчання:

Система освіти: психолог дошкільних установ, шкільний психолог.

Організації: консультант з добору кадрів, консультант з управління, психолог дитячого центру творчості і дозвілля, консультант служби порятунку, митниці, психолог соціально-психологічної служби, коуч, психолог, тренер.

Військові організації: психолог реабілітаційного центру.

Правоохоронні органи: психолог виправного центру для неповнолітніх тощо.

Першокурсники та випускники кафедри ПОСТД 2021 року

Студентські гуртки

На кафедрі працюють наукові студентські гуртки:

 • «Цифрові технології у професійній освіті» (зав. каф. Тетяна Деркач);
 • «Освіта для сталого розвитку» (доц. Марія Білянська);
 • «Позитивна психологія» (доц. Римма Кириченко);
 • «Педагогічний пошук» (доц. Ольга Внукова);
 • «Українська мова у професійній комунікації» (проф. Іван Дзира);
 • «Пізнай себе» (доц. Алла Колодяжна).
Випускники кафедри

Більшість студентів кафедри працевлаштовані за фахом. Наприклад,

Аліна Логвиненко,

майстер виробничого навчання Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу

Олена Бабенчик,

викладач фундаментальних дисциплін сфери дизайну для студентів-іноземців в АРТ АКАДЕМІЇ сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі

Надія Фадеєва,

викладач спеціальних дисциплін Київського фахового коледжу прикладних наук

Євгенія Сімчук,

майстер виробничого навчання Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу

Ярослав Барсук та Тетяна Бойко,

начальник збуту та головний дизайнер ПП «Ярослав»

Олександр Лутченко,

викладач Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва

Юлія Моляренко,

помічник дизайнера
Будинку моди
Катерини Шаховської

Антон Долінський,

директор
філії фірмового магазину одягу «Сезон»


Марина Заквацька,

технолог Будинку моди Анни Бублик

Мар’яна Журавська,

викладач, керівник гуртка «Умілі ручки» та приватних швейних курсів

Яна Федорець,

дизайнер ТОВ «НІД ГРУП»

Сергій Білозерцев,

модельер-конструктор дизайн студії Atelier Viktor, Київ

Яна Бєлова,

ателье одягу, майстер з порятунку одягу

Анастасія Харченко,

Новопетрівська дитяча школа мистецтв

Перелік дисциплін, які викладають на кафедрі:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1

«Анатомія та фізіологія нервової системи»

 

2

«Ділова українська мова»

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/DYM_2021_bak.pdf

3

«Загальна психологія»

 

4

«Іміджелогія та основи інженерно-педагогічної творчості»

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/TIP_2021_015_bak.pdf

5

«Історія психології»

 

6

«Комунікативні процеси в педагогічній діяльності»

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/KPPD_2021_015_bak.pdf

7

«Креативні технології навчання»

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/KITN_2021_015_bak.pdf

8

«Методика професійного навчання»

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/MPN_2021_015_bak.pdf

9

«Професійна педагогіка»

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/PP_2021_015_bak.pdf

10

«Психологія»

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/P_2021_015_bak.pdf

11

«Психологія професійної діяльності»

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/PPD_2021_015_bak.pdf

12

«Психофізіологія людини з основами генетики»

 

13

«Риторика та мистецтво презентації»

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/RMP_2021_015_bak.pdf

14

«Теорія та історія педагогіки»

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/TIP_2021_015_bak.pdf

15

«Теорія та методика виховної роботи»

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/TMVR_2021_015_bak.pdf

16

«Українська мова як іноземна»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

17

«Педагогічна майстерність у професійній освіті»

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/PMPO_2021_015_mg.pdf

18

«Психологічні технології іміджмейкінгу»

https://knutd.edu.ua/files/ekts/od/PTI_2021_015_mg.pdf 

19

«Риторика у науково-педагогічній діяльності»

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

20

«Українська мова для академічних цілей»

 

21

«Теорія та методика професійної освіти»

 

22

«Педагогічна майстерність у вищій школі»

 

23

«Інновації та проєктна діяльність у професійній освіті»

 

24

«Педагогічна практика»

 

 
Дисципліни вільного вибору, які пропонуються здобувачам усіх ОПП
 1. Академічне письмо та доброчесність
 2. Педагогіка та психологія вищої школи
 3. Психологія самопізнання та саморозвитку
Навчально-методичне забезпечення

Усі дисципліни кафедри повністю забезпечено навчально-методичною літературою. Розроблено електронні конспекти лекцій, методичні рекомендації до виконання практичних, курсових  і дипломних робіт, навчальні посібники та підручники з усіх дисциплін, яких навчають викладачі кафедри.

 1. Теорія історія та педагогіки: теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх фахівців в сучасних умовах. Конспект лекцій для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 015 «Професійна освіта (Дизайн)», 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / упор. Т. М. Деркач. – К.: КНУТД, 2021. – 119 с.
 2. Деркач Т. М. Дипломне проєктування: методичні вказівки до виконання дипломної магістерської роботи для студентів  денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» / упоряд.: Т. М. Деркач. – К.: КНУТД, 2021. – 101с.
 3. Внукова О. М. Професійна педагогіка: методичні рекомендації до курсової роботи для студентів напряму підготовки та спеціальності «Професійна освіта» упор. О. М. Внукова. – К. : КНУТД, 2016. – 27 c.
 4. Дзира І. Я. Організація та методика науково-дослідницької діяльності педагога: конспект лекцій для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 01 «Освіта денної форми навчання» / упор. І. Я. Дзира. – К. : КНУТД, 2016. – 81 с.
 5. Внукова О. М. Професійна педагогіка: методологія і основи науково-педагогічних досліджень: методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. О. М. Внукова. – К.: КНУТД, 2016. – 15 c.
 6. Грицаєнко Л. М. Риторика та мистецтво презентації: методичні рекомендації до семінарських занять та завдання для самостійної роботи студентів галузі знань 01 «Освіта» / упор. Л. М. Грицаєнко. – К. : КНУТД, 2016. – 83 с.
 7. Кириченко Р. В. Професійна психологія: методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. Р. В. Кириченко. – К. : КНУТД, 2016. – 35 с.
 8. Колодяжна А. В. Іміджологія. Імідж та його природа. Іміджологія в комплексі наук: методичні вказівки для студентів напряму підготовки 015 «Професійна освіта». – К.: КНУТД, 2016. – 15 с.
 9. Удалова О. Ю. Методика професійного навчання: методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» / упоряд. О. Ю. Удалова. – К. : КНУТД, 2016. – 55 с.
 10. Дзира І. Я. Організація та методика науково-дослідницької діяльності педагога: завдання до самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання галузі знань 01 «Освіта» / упор. І. Я. Дзира. – К. : КНУТД, 2016. – 23 с.
 11. Грицаєнко Л. М. Риторика та мистецтво презентації: методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання галузі знань 01 «Освіта» / упор. Л. М. Грицаєнко. – К.: КНУТД, 2016. – 59 с.
 12. Кириченко Р. В. Професійна психологія: методичні вказівки для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. Р. В. Кириченко. – К.: КНУТД, 2016. – 27 с.
 13. Внукова О. М. Педагогічна майстерність: методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта» упор. О. М. Внукова. – К.: КНУТД, 2016. – 27 c.
 14. Грицаєнко Л. М. Основи красномовства: Навчальний посібник / упор. Л. М. Грицаєнко. – К.: КНУТД, 2015. – 245 с.
 15. Внукова О. М. Методологічні засади професійної освіти: Навчальний посібник. – К.: КНУТД, 2015. – 198 с.
 16. Колодяжна А. В. Психологія. Основні етапи розвитку психології як науки (допарадигмальний період): методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. А. В. Колодяжна. – К.: КНУТД, 2015. – 27 с.
 17. Житеньова Л. В. Теорія та історія педагогіки: методичні вказівки до практичних занять студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. Л. В. Житеньова. – К.: КНУТД, 2015. – 43 с.
 18. Кириченко Р. В. Основи професійної психології. Психологічні аспекти керівництва: методичні вказівки для студентів / упор. Р. В. Кириченко. – К.: КНУТД, 2015. – 23 с.
 19. Кириченко Р.В. Етика ділового спілкування: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. Р. В. Кириченко. – К.: КНУТД, 2015. – 27 с.
 20. Кириченко Р. В. Психологія: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. Р. В. Кириченко. – К.: КНУТД, 2015. – 27 с.
 21. Колодяжна А. В. Психологія і педагогіка у вищій школі. Міжособистісне спілкування як предмет наукового знання: методичні вказівки для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання / упор. А. В. Колодяжна. – К.: КНУТД, 2015. – 19 с.
 22. Внукова О. М. Дидактичні основи професійної освіти: методичні рекомендації до курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. О. М. Внукова. – К.: КНУТД, 2015. – 27 с.