КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет індустрії моди
КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В СФЕРІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
Про кафедру
ДЕРКАЧ Тетяна Михайлівна
доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0320, 4-0322

Телефони для довідок: +38044-256-84-10, +38044-256-21-70

e-mail

Положення про кафедру

Історія

Витоки кафедри педагогіки та методики професійного навчання Київського національного університету технологій та дизайну сягають 1948 року, коли на кафедрі іноземних мов університету (тоді — Київського технологічного інституту легкої промисловості) було створено секцію російської мови (для потреб підготовки іноземних громадян). І лише в 1971 році на базі цієї секції було створено кафедру російської мови.

Після прийняття «Закону про мови в Українській РСР» у 1990 році кафедру було реорганізовано в кафедру української та російської мов. З грудня 2002 року вона називалася кафедрою педагогіки, української та російської мов, з червня 2008 року – кафедрою педагогіки та методики професійного навчання. З липня 2017 року назва кафедри –Професійної освіти в сфері технологій та дизайну.

Першим завідувачем кафедри (1971-1972 роки) була доцент Бєднова Олена Ерастівна, потім упродовж десяти років кафедру очолювала Іванова Дориса Павлівна. З 1983 до 2001 року завідувачем кафедри був кандидат філологічних наук, доцент Пінчук Олексій Федотович. З 2001 до 2017 року кафедрою керували кандидат педагогічних наук, доцент Житеньова Людмила Вікторівна (2001-2016 роки) та доктор педагогічних наук, доцент Бабушко Світлана Ростиславівна (2016-2017 роки). 

З 2017 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, доцент Деркач Тетяна Михайлівна.

 

Науково-педагогічні працівники

Нині на кафедрі працює 9 викладачів, з яких один доктор наук, професор; один доктор наук, доцент; три кандидати педагогічних наук, доценти; два кандидати психологічних наук, доценти; один кандидат філологічних наук, доцент; один старший викладач.

ДЕРКАЧ Тетяна Михайлівна, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну.

У 1987 р. з відзнакою закінчила хімічний факультет Дніпропетровського державного університету. Після закінчення аспірантури в 2000 р. захистила кандидатську дисертацію та у 2003 р. отримала вчене звання доцента. З 1997 по 2016 рік викладала на хімічному факультеті Дніпропетровського національного університету, завідувала кафедрами загальної хімії та харчових технологій, а також фізичної та неорганічної хімії, виконувала обов’язки заступника декана з навчальної роботи. Очолювала науково-методичний центр дистанційного навчання НАПН України при ДНУ.

Після навчання у докторантурі по кафедрі педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (2010-2013 рр.) у 2015 р. захистила дисертацію та отримала ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

З 2016 р. працює в КНУТД.

Деркач Т.М. є автором (співавтором) більше 200 наукових праць, в т.ч. 3 монографій, 7 навчальних посібників (з яких 4 мають гриф Міністерства освіти і науки України), 14 навчально-методичних робіт, 5 патентів на винахід.

 

ДЗИРА Іван Ярославович, д.іст.н., професор.

У 1990 році з відзнакою закінчив філологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (нині Київський національний університет ім. Тараса Шевченка). З 1990 року на викладацький роботі в Київському національному університеті технологій та дизайну — викладач (1990-1998), філолог. (1995), доцент (1998-2008), іст. (2007), професор кафедри педагогіки та методики професійного навчання (з 2008 року). Опублікував понад 100 наукових і науково-методичних праць, зокрема монографію «Козацьке літописання 30-х — 80-х рр. ХУІІІ ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти». Займається дослідженням українського літописання ХУІІ — ХУІІІ ст., творчості П. Куліша, М. Костомарова та П. Білецького-Носенка. Читає дисципліни «Організація та методика науково-дослідницької діяльності педагога», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова українська мова», «Українська мова».

 

ВНУКОВА Ольга Миколаївна, к.пед.н., доцент.

У 1990 р. закінчила з відзнакою історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. В 2004 р. здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти». З 2006 р. у КНУТД обіймає посаду доцента кафедри педагогіки та методики професійного навчання. Забезпечує викладання навчальних дисциплін «Професійна педагогіка», «Педагогічна майстерність», «Методологічні засади професійної освіти», «Дидактика професійної освіти», «Теорія та методика виховної роботи», «Креативні технології навчання». Здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами студентів, педагогічною практикою. Автор багатьох наукових та науково-методичних праць, у тому числі навчального посібника «Методологічні засади професійної освіти»

 

КИРИЧЕНКО Римма Вікторівна, к.психол.н., доцент.

У 1997 році закінчила педагогічний факультет Українського державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Практична психологія, педагогіка і психологія (шкільна)» та здобула кваліфікацію практичний психолог у закладах освіти, викладач педагогіки та психології. З 1997 р. по 2000 р. працювала в Київському міжнародному університеті цивільної авіації на посаді психолога на факультеті військової підготовки у відділі виховної роботи. У 2004 р. здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук. З 2006 року працює в Київському національному університеті технологій та дизайну на посадах старшого викладача кафедри політології та соціології, доцента кафедри політології та соціології. З 2012 р. обіймає посаду доцента кафедри педагогіки та методики професійного навчання. Автор низки науково-методичних праць, ву тому числі навчально-методичного посібника для студентів ВНЗ та учителів у співавторстві з проф., д.пед.н. Каніщенко А.П. «Система роботи над розумінням тексту у початковій школі» - 2003. Читає курси «Психологія», «Психологія вищої школи», «Психологія професійної діяльності», «Комунікативні процеси у педагогічній діяльності».

 

КОЛОДЯЖНА Алла Володимирівна, к.психол.н., доцент.

Закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (вчитель укр. мови і літератури) та Київський міський педагогічний університет ім. Б.Д.Грінченка (практичний психолог). В Київському національному університеті технологій та дизайну працює з 2002 року. У 2012 році захистила дисертацію на тему: «Взаємозв’язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів» за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Автор низки наукових та науково-методичних праць. Читає дисципліни «Педагогіка та психологія у вищій школі», «Психологія», «Теоретико-правові основи освіти», «Прикладна іміджологія», «Основи інженерно-педагогічної творчості», «Психологічні технології іміджмейкінгу».

 

ГРИЦАЄНКО Людмила Михайлівна, старший викладач.

У 1984 році з відзнакою закінчила Ужгородський державний університет, спеціальність – українська мова та література, кваліфікація – філолог, викладач. У Київському національному університеті технологій та дизайну працює з 2004 р. Керівник навчально-методичного відділу КНУТД, з 2004 року – секретар науково-методичної ради університету. Має більше 80-ти наукових та науково-методичних праць, автор навчального посібника «Основи красномовства», виданого у 2013 році та перевиданого у 2015 році. Читає дисципліни: «Основи красномовства», «Риторика», «Риторика та мистецтво презентації», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова українська мова». У 2015 році Л.М. Грицаєнко відзначена подякою голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за значний внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

 

БОГОСЛАВЕЦЬ Любов Петрівна, к.пед.н., доцент.

У 1982 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність – українська мова і література, кваліфікація - філолог, викладач української мови і літератури. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічне проектування навчально-виховного процесу в системі доуніверситетської підготовки слухачів» та отримала ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти. Богославець Л.П. нагороджена знаком «Відмінник освіти України». Автор низки наукових та науково-методичних. Має більше 80 публікацій. Читає дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова українська мова», «Професійне спілкування та діловодство», «Іноземна мова (українська)».

 

КОНОВАЛЕНКО Юрій Васильович, к.пед.н..

У 2012 році здобув диплом магістра з відзнакою на факультеті магістратури, аспірантури та докторантури за спеціальністю педагогіка вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. В 2013 році – диплом магістра Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю правознавство, правове регулювання економіки. Навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. В 2016 році захистив дисертацію зі спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на тему: «Зарубіжний досвід підготовки вчителя в українській періодичній педагогічній пресі (1985-2013рр.)».

В Київському національному університеті технологій та дизайну працює з 2017 року очолюючи Видавничий відділ навчально-наукових матеріалів та за сумісництвом – на посаді доцента кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну. Викладає дисципліну «Загальна педагогіка», «Теорія та історія педагогіки», «Риторика», «Іміджологія та основи інженерно-педагогічної творчості», «Психологічні технології іміджмейкінгу», «Ділова українська мова», здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами.

 

МУШКУДІАНІ Олександра Олександрівна, к.філол.н., доцент.

У 1997 р. з закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет філології, спеціальність - «українська мова та література». У 2000 р. закінчила аспірантуруза фахом «теорія літератури та компаративістика». У 2004 р. отримала ступінь кандидата філологічних наук.Тема дисертації: «Провідні художні моделі українського і грузинського романтизму (перша половина ХІХ ст.)». Автор 11 наукових статей, а також монографії «Поетичний світ Ніколоза Бараташвілі». Випускниця програми Pre-MBA,  2008 р, Державний університет Сан-Дієго (США).

Має багаторічний досвід роботи у сфері управління проектами, стратегічного планування, розвитку організацій, налагодження ефективної комунікації між державними та недержавними установами в політичному, освітньому та благодійному секторах, організації тренінгів, семінарів, круглих столів. Більше п’яти років досвіду викладання у ВНЗ України.

З 2017 р. працює в КНУТД, викладає українську мову іноземним студентам.

 

Навчальні і лабораторні приміщення

Навчальна площа, що закріплена за кафедрою, м2 - 297,94.

Кількість приміщень/загальна кількість місць: 13/165, аудиторій - 10.

Наукова діяльність

Викладачі кафедри підготували 15 монографій, понад 30 навчальних посібників, велику кількість методичних розробок. Співробітники і далі працюють над науковими дослідженнями з лінгводидактики, словотвору, фразеології, етнолінгвістики, культури мовлення, термінологічної лексики, прикладної педагогіки та дидактики, професійної освіти, теорії та історії педагогіки, вікової та педагогічної психології, психології праці, психології. 

Навчально-методичне забезпечення

Усі дисципліни кафедри повністю забезпечено навчально-методичною літературою. Підготовлено електронні конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання практичних курсових та дипломних робіт, навчальні посібники та підручники з усіх дисциплін, які читають викладачі кафедри.

 1. Внукова О. М. Професійна педагогіка: методичні рекомендації до курсової роботи для студентів напряму підготовки та спеціальності «Професійна освіта» / упор. О. М. Внукова. – К. : КНУТД, 2016. – 27 c.
 2. Дзира І. Я. Організація та методика науково – дослідницької діяльності педагога : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" галузі знань 01 Освіта денної форми навчання / упор. І. Я. Дзира. – К. : КНУТД, 2016. – 81 с.
 3. Внукова О. М. Професійна педагогіка: методологія і основи науково-педагогічних досліджень: методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта / упор. О. М. Внукова. – К.: КНУТД, 2016. – 15 c.
 4. Грицаєнко Л. М. Риторика та мистецтво презентації: методичні рекомендації до семінарських занять та завдання для самостійної роботи студентів галузі знань 01 Освіта / упор. Л. М. Грицаєнко. – К. : КНУТД, 2016. – 83 с.
 5. Кириченко Р. В. Професійна психологія: методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта / упор. Р. В. Кириченко. – К. : КНУТД, 2016. – 35 с.
 6. Колодяжна А. В. Іміджологія. Імідж та його природа. Іміджологія в комплексі наук: методичні вказівки для студентів напряму підготовки 015 Професійна освіта. – К.: КНУТД, 2016. – 15 с.
 7. Житеньова Л. В. Педагогіка. Педагогічні технології: завдання для самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 01 Освіта / упор. Л.В. Житеньова. – К. : КНУТД, 2016. – 19 с.
 8. Богославець Л. П. Ділова українська мова: методичні  вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання усіх напрямів підготовки / упор. Л. П. Богославець. – К.: КНУТД, 2016.– 67 с.
 9. Удалова О. Ю. Методика професійного навчання : методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання спеціальності 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)"/ упоряд. О. Ю. Удалова. – К. : КНУТД, 2016. – 55 с.
 10. Дзира І. Я. Організація та методика науково-дослідницької діяльності педагога: завдання до самостійної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"денної форми навчання галузі знань 01 Освіта / упор. І. Я. Дзира. – К. : КНУТД, 2016. – 23 с.
 11. Грицаєнко Л. М. Риторика та мистецтво презентації: методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання галузі знань 01 Освіта / упор. Л. М. Грицаєнко. – К. : КНУТД, 2016. – 59 с.
 12. Кириченко Р. В. Професійна психологія: методичні вказівки для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта / упор. Р. В. Кириченко. – К. : КНУТД, 2016. – 27 с.
 13. Внукова О. М. Педагогічна майстерність: методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта» / упор. О. М. Внукова. – К.: КНУТД, 2016. – 27 c.
 14. Грицаєнко Л.М. Основи красномовства: Навчальний посібник. / упор. Л.М. Грицаєнко- К.: КНУТД, 2015. – 245 с.
 15. Внукова О.М. Методологічні засади професійної освіти: Навчальний посібник. - К.: КНУТД, 2015. – 198 с.
 16. Колодяжна А.В. Психологія. Основні етапи розвитку психології як науки (допарадигмальний період): методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. А.В. Колодяжна - К.: КНУТД, 2015. – 27 с.
 17. Житеньова Л.В. Теорія та історія педагогіки: методичні вказівки до практичних занять студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. Л.В. Житеньова - К.: КНУТД, 2015. – 43 с.
 18. Кириченко Р.В. Основи професійної психології. Психологічні аспекти керівництва: методичні вказівки для студентів / упор. Р.В. Кириченко - К.: КНУТД, 2015. – 23 с.
 19. Житеньова Л.В. Теорія та історія педагогіки: методичні вказівки до самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» / упор. Л.В. Житеньова - К.: КНУТД, 2015. – 23 с.
 20. Удалова О.Ю. МПН: основні технології навчання: методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. О.Ю. Удалова - К.: КНУТД, 2015. – 51 с.
 21. Удалова О.Ю. МПН: дидактичне проектування: методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. О.Ю. Удалова - К.: КНУТД, 2015. – 39 с.
 22. Кириченко Р.В. Етика ділового спілкування: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. Р.В. Кириченко - К.: КНУТД, 2015. – 27 с.
 23. Кириченко Р.В. Психологія: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. Р.В. Кириченко - К.: КНУТД, 2015. – 27 с.
 24. Колодяжна А.В. Психологія і педагогіка у вищій школі. Міжособистісне спілкування як предмет наукового знання: методичні вказівки для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання / упор. А.В. Колодяжна - К.: КНУТД, 2015. – 19 с.
 25. Внукова О.М. Методологічні засади професійної освіти: методичні вказівки до вивчення історії ПТО та ІПО для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. О.М. Внукова - К.: КНУТД, 2015. – 27 с.
 26. Внукова О.М. Дидактичні основи професійної освіти: методичні рекомендації до курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. О.М. Внукова - К.: КНУТД, 2015. – 27 с.
 27. Внукова О.М. Креативні технології навчання: методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. О.М. Внукова - К.: КНУТД, 2015. – 19 с.
 28. Ділова українська мова. Завдання для самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.051602 Технологія виробів легкої промисловості / -К.: КНУТД, 2015. – 22 c.
Спеціальності

Кафедра є випусковою і готує бакалаврів і магістрів за освітніми програмами:

 • 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості),
 • 015 Професійна освіта (Дизайн).

Навчання студентів проходить на денній, заочній та заочній скороченій формах навчання.

Творча діяльність та досягнення студентів

Наші студенти постійно беруть участь у Міжнародному конкурсі “Печерські каштани”. Переможцями конкурсу були Долінський Антон в номінації «Прет-а-порте» з колекцією “Готовність до миру”.

 

Колекції Макарової Анастасії «Метелики», Бойко Тетяни «Фруктовий коктейль», Стрельчук Лілії «Вишиванка» здобули безліч схвальних відгуків.

 

В конкурсі «Сузір’я каштан» Макарова Анастасія з костюмом «Мальвіна» брала участь у конкурсі одного костюма.

 

У 2016 році колекція Литко Івана привернула  загальну увагу  своєю неординарністю.

Студенти брали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» (м. Харків). Переможцями конкурсу стали Луценко Роксолана, Артюх Оксана, Муляр Світлана. 

Студенти постійно беруть участь у Всеукраїнській конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі».

Перспективи для студентів

Після закінчення навчання випускник спеціальності Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) отримає кваліфікацію «бакалавр з професійної освіти»  і знатиме:

 • закономірності, принципи, форми й методи організації навчально-виховної роботи з предметів швейного профілю з учнями ПТНЗ, коледжів, технікумів, спеціальних шкіл;
 • методи і способи проектування і конструювання швейних виробів;
 • типові методики виготовлення швейних виробів;
 • властивості матеріалів та використовуватиме ці знання при проектуванні одягу;
 • технології виробництва товарів;
 • системи управління якістю.

 

Після закінчення навчання бакалавр з професійної освіти вмітиме:

 • організовувати і проводити навчально-виховний процес з предметів швейного профілю з учнями ПТНЗ, коледжів, технікумів, спеціальних шкіл;
 • пояснити закономірності міжособистісних стосунків в організованому колективі;
 • аналізувати навчально-виховні ситуації, визначати та розв'язувати педагогічні завдання у трудовому колективі;
 • виконувати інженерні розрахунки;
 • користуватися відомими методами конструювання і проектування швейних виробів;
 • проводити теоретичні та експериментальні дослідження процесів проектування та виготовлення швейних виробів;
 • аналізувати напрями моди.

 

Високий професійний рівень підготовки бакалавра з професійної освіти дасть можливість обіймати посади:

 • викладача загальнотехнічних дисциплін;
 • викладача психолого-педагогічних дисциплін;
 • викладача спеціальних дисциплін швейного профілю (технологія швейних виробів, матеріалознавство, конструювання одягу, проектування підприємств швейної промисловості, технологічне обладнання галузі);
 • викладача психолого-педагогічних дисциплін (психологія праці, професійна педагогіка, методика професійного навчання та ін.);
 • викладача-методиста;
 • викладача трудового навчання;
 • асистента;
 • завідувача навчальною лабораторією;
 • інженера з техніки безпеки у навчальних майстернях;
 • інженера з підготовки кадрів;
 • інженера-технолога;
 • інженера з підготовки виробництва;
 • інженера з нормування;
 • старшого майстра дільниці;
 • інженера-конструктора;
 • начальника виробничого відділу;
 • директора;
 • начальника технічного відділу;
 • головного технолога.

 

Бакалаври з професійної освіти

 • викладати у вищих та середніх навчальних закладах;
 • працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах з виготовлення сучасного одягу;
 • відкрити свою справу з виробництва та ремонту швейних виробів.

Також студенти можуть навчатися на військовій кафедрі, вступити до аспірантури КНУТД.

 

Спеціальність Професійна освіта (Дизайн)

Після закінчення навчання випускник спеціальності Професійна освіта (Дизайн) отримає кваліфікацію «бакалавр з професійної освіти» і знатиме:

 • історію художнього оформлення й моделювання одягу;
 • методику прогнозування модних тенденцій одягу;
 • теоретичні основи моди, формотворення та основи кольорової гармонії;
 • закономірності композиції костюма та його композиційне оформлення;
 • фізико-хімічні і механічні властивості сучасних тканин та їх асортимент;
 • методи конструювання різноманітних видів чоловічого, жіночого та дитячого одягу, особливості побудови креслень на стандартні фігури й фігури особливого типу;
 • професійну психологію та педагогіку;
 • методики  проектування одягу за допомогою ЕОМ.

 

Студентські гуртки

На кафедрі працюють наукові студентські гуртки

 • «Українська мова у професійній комунікації» (проф. Дзира І.В.)
 • «Педагогічний пошук», (доц. Внукова О.М.),
 • «Пізнай себе» (доц. Колодяжна А.В.),
 • «Культура спілкування» (доц. Богославець Л.П.),
 • «Позитивна психологія» (доц. Кириченко Р.В.).
 • «Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності» (доц. Деркач Т.М.)

Випускники кафедри

Більшість студентів кафедри працевлаштовані за фахом. Наприклад,

Лутченко Олександр

Викладач Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва

Моляренко Юлія

Помічник дизайнера
Будинку моди
Катерини Шаховської

Долінський Антон

Директор
філії фірмового магазину одягу «Сезон»


Заквацька Марина

Технолог Будинку моди Анни Бублик

Журавська Мар’яна

Викладач, керівник гуртка «Умілі ручки» та приватних швейних курсів

Федорець Яна

Дизайнер ТОВ «НІД ГРУП»

Білозерцев Сергій

Модельер-конструктор дизайн студії Atelier Viktor, Київ

Бєлова Яна 

Ателье одягу, майстер з порятунку одягу

Харченко Анастасія

Новопетрівська дитяча школа мистецтв

Барсук Ярослав та Бойко Тетяна 

Начальник збуту та головний дизайнер ПП «Ярослав»