КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет мистецтв і моди

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В СФЕРІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Марія Михайлівна БІЛЯНСЬКА

завідувачка кафедри, доктор педагогічних наук, доцент

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0320, 4-0322

Контактні телефони: +38044-256-84-10, +38044-256-21-70

e-mail

 

Положення про кафедру

Програма розвитку кафедри

 

Про кафедру
Історія

Витоки кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну сягають 1948 року, коли на кафедрі іноземних мов університету (тоді — Київського технологічного інституту легкої промисловості) було створено секцію російської мови (для підготовки іноземних громадян). І лише в 1971 році на базі цієї секції було створено кафедру російської мови.

Після прийняття «Закону про мови в Українській РСР» у 1990 році кафедру було реорганізовано в кафедру української та російської мов. Із грудня 2002 року вона мала назву кафедра педагогіки, української та російської мов, із червня 2008 року — кафедра педагогіки та методики професійного навчання. Із липня 2017 року — кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну.

Першим завідувачем кафедри (1971—1972 рр.) була доцент Олена Ерастівна Бєднова, потім упродовж десяти років кафедру очолювала Дориса Павлівна Іванова. Із 1983 до 2001 року посаду завідувача кафедри обіймав кандидат філологічних наук, доцент Олексій Федотович Пінчук. Із 2001 до 2017 року кафедрою керували кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Вікторівна Житеньова (2001—2016 рр.), доктор педагогічних наук, доцент Світлана Ростиславівна Бабушко (2016—2017 рр.), доктор педагогічних наук, професор Тетяна Михайлівна Деркач (2017—2023).

Із 2023 року кафедру очолює Марія Михайлівна Білянська, доктор педагогічних наук, доцент.

Науково-педагогічні працівники

Нині на кафедрі працює 6 викладачів, із яких один доктор педагогічних наук, доцент; один кандидат педагогічних наук, доцент; два кандидати психологічних наук, доценти, доктор філософії з професійної освіти, доцент та один асистент.

Марія Михайлівна БІЛЯНСЬКА, доктор педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну

У 1994 р. з відзнакою закінчила Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Після закінчення аспірантури у 2004 р. захистила кандидатську дисертацію та у 2008 р. здобула вчене звання доцента.

Із 2003 по 2022 роки на викладацький роботі в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – асистент (2003–2006), доцент (2006–2014), із 2017 по 2022 рр. – доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін.

Після навчання в докторантурі в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України у 2018 р. захистила дисертацію та здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». У КНУТД працює з 2018 року.

Опублікувала понад 130 наукових і науково-методичних праць. З-поміж них – 3 монографії (2 одноосібні, 1 колективна), 40 наукових статей у вітчизняних і 7 у зарубіжних виданнях, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Web of Science,7 навчальних програм для підготовки майбутніх учителів біології та екологів, 1 для закладів загальної середньої освіти, 14 навчальних посібників для студентів, 3 для учителів (1 з грифом МОН України) та 1 для учнів закладів середньої освіти (з грифом МОН України).

У 2018 р. підвищила кваліфікацію за навчальною програмою «Інноватика у викладанні української мови як іноземної» в НПУ імені М. П. Драгоманова.

Пройшла міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща – Україна, 12 лютого – 20 березня 2022 р.), у 2022 р. – тренінг «Професіоналізація педагогів: підходи, структура та стандарти» (17.10.2022–9.10.2022, проєкт «Erasmus+» PAGOSTE, Університет Констанца).

З 2021 р. – членкиня редакційної ради збірника наукових праць СумДПУ ім. А. С. Макаренка «Актуальні питання природничо-математичної освіти».

Членкиня експертної предметної (галузевої) комісії МОН України з біології та екології (Наказ МОН України № 95 від 22.01. 2021).

Викладає дисципліни: «Анатомія і фізіологія нервової системи», «Психофізіологія з основами генетики», «Теорія та історія педагогіки», «Теорія та методика професійної освіти», «Педагогіка і психологія вищої школи», «Педагогіка та психологія».

  

Римма Вікторівна КИРИЧЕНКО, кандидат психологічних наук, доцент

У 1997 році з відзнакою закінчила педагогічний факультет Українського державного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «Практична психологія, педагогіка і психологія (шкільна)» та здобула кваліфікацію – практичний психолог у закладах освіти, викладач педагогіки та психології. Із 1997  по 2000 рр. працювала в Київському міжнародному університеті цивільної авіації на посаді психолога на факультеті військової підготовки у відділі виховної роботи. У 2004 р. здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук. Із 2006 року працює в Київському національному університеті технологій та дизайну на посадах старшого викладача кафедри політології та соціології, доцента кафедри політології та соціології. Із 2012 по 2017 рр. обіймала посаду доцента кафедри педагогіки та методики професійного навчання. Із 2017 р. по теперішній час – доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну. Опублікувала понад 60 наукових та  науково-методичних праць, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Web of Science. Автор навчально-методичного посібника для студентів ВНЗ та учителів у співавторстві з проф., д.пед.н. А. П. Каніщенко «Система роботи над розумінням тексту у початковій школі».

Викладає дисципліни: «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Психологія», «Психологія професійної діяльності», «Комунікативні процеси в педагогічній діяльності», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Психологія самопізнання та саморозвитку».

  

Алла Володимирівна КОЛОДЯЖНА, кандидат психологічних наук, доцент

Закінчила Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (учитель укр. мови і літератури) та Київський міський педагогічний університет імені  Б. Д. Грінченка (практичний психолог). У Київському національному університеті технологій та дизайну працює з 2002 року. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Автор низки наукових та науково-методичних праць. 

Викладає дисципліни: «Історія психології», «Практикум загальної психології», «Іміджелогія та основи інженерно-педагогічної творчості», «Психологічні технології іміджмейкінгу», «Психологія особистості», «Основи психологічного консультування та психокорекції».

  

Віта Анатоліївна ГРИГОР’ЄВА, доктор філософії з професійної освіти, доцент, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну.

У 2003 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (німецька) та українська мова і література» та здобула кваліфікацію – учитель німецької мови та зарубіжної літератури, української мови і літератури.

У 2020 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Із 2015 по 2023 рр. працювала на кафедрі гуманітарної підготовки в Донбаській національній академії будівництва і архітектури на різних посадах – асистент (2015–2018), старший викладач (2019–2021), доцент (2021–2023). У КНУТД працює з 2023 р.

Науковий доробок становить понад 30 наукових, навчально-методичних праць, опублікованих у фахових виданнях України та за кордоном, з них – 1 монографія, 2 – колективні монографії, 1 – стаття у виданні, що входить до наукометричної бази Web of Science.

У 2021 р. підвищила кваліфікацію за програмою «З електронних засобів та дистанційних технологій навчання» в Сумському державному університеті.

У 2022 р. пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування за програмою «Інновації в освіті. Інноваційні технології викладання фахових дисциплін» (м. Катовіце, Польща) та взяла участь у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти «Створення сучасного електронного курсу на платформі MOODLE» (м. Любек, Німеччина).

Викладає дисципліни: «Професійна педагогіка», «Риторика та мистецтво презентації», «Педагогічна майстерність у професійній освіті», «Інновації та проєктна діяльність у професійній освіті».

  

Олександра Федорівна ЧИЖ

У 2014 році закінчила Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана та отримала ступінь «магістра» за  спеціальністю «Фінанси та кредит». З 2019- 2021 рр. навчалася в Українському державному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова  та отримала ступінь «магістра» за спеціальністю «053 Психологія». Автор та співавтор дев’яти наукових публікацій з психології.

 

Інна Василівна КОСЯК, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну (за сумісництвом)

У 1992 р. закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Конструювання швейних виробів». Після закінчення аспірантури у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова в 2013 році захистила кандидатську дисертацію та у 2016 році здобула вчене звання доцента.

Із 2009 на викладацький роботі в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – асистент (2009–2013), з 2016 року - доцент кафедри промислової інженерії та сервісу Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. У КНУТД працює з 2023 року.

Опублікувала понад 80 наукових і науково-методичних праць. З-поміж них 35 наукових статей у вітчизняних і 2 у зарубіжних виданнях, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Web of Science, є автором Освітньо-професійних комплексів за спеціальністю 015 Професійна освіта. Дизайн, 015 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості.

Викладає дисципліни: «Теорія та історія педагогіки», «Теорія та методика професійної освіти», «Теорія та методика виховної роботи».

  

Володимир Петрович ТИМЕНКО, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член Спілки дизайнерів України

Закінчив Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького (нині  НПУ імені М. П. Драгоманова): спеціальність «Українська мова і література» (1979). Захистив докторську дисертацію «Теоретичні і методичні основи формування конструктивних умінь в учнів початкових класів» (2010).  Розробив паспорт зі спеціальності 13.00.02 – «Теорія і методика навчання технологій», за яким здійснюються захисти дисертацій з освітніх проблем технологій та архітектонічних видів творчості, зокрема, з дизайну і технологій. Досліджує проблеми неперервної системи української дизайн-освіти. Створює наукову школу педагогічного дизайну, у якій підготував 12 кандидатів і 2 доктори педагогічних наук, що захистили дисертації з різних проблем дизайн-освіти. Автор понад 300 публікацій, з яких 280 наукового і науково-методичного характеру: монографій (14), підручників (31), навчально-методичних посібників і методичних рекомендацій (34),  освітніх програм з грифом МОН України (33).

Підвищення кваліфікації: спеціальність «Соціально-педагогічні технології професійної діяльності, професійна дизайн-освіта» (2019).

Напрями наукової діяльності: неперервна дизайн-освіта як наукова і навчально-методична проблема.

Викладає дисципліни: «Візуальний дизайн», «Сучасні методи дизайн-проєктування (за видами)», «Проєктна графіка (за видами)».

  

Дар’я Володимирівна БІЛОЦЬКА, старший лаборант

У 2021 р. вступила до Київського національного університету технологій та дизайну і навчається за спеціальністю «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)». У вільний час проходить безліч корисних курсів, а також розвивається в найцікавіших і творчих сферах, бере участь у наукових конференціях.

 

Навчальні і лабораторні приміщення

Навчальна площа, що закріплена за кафедрою, — 221 м2.

Кількість приміщень/загальна кількість місць: 8/110, з них аудиторій — 5.

Наукова діяльність

У контексті наукової теми «Інноваційні технології та сучасні методи підготовки фахівців професійної освіти» співробітники досліджують актуальні проблеми ролі інформаційних технологій у викладанні фахових дисциплін, використання інноваційних технологій для ресайклінгу текстильних відходів, еколого-педагогічної діяльності, формування культури та розвитку креативності майбутніх педагогів.

Викладачі кафедри здійснюють дослідження у галузі психології за такими напрямами: формування психологічної культури та професійного іміджу особистості; соціально-психологічне навчання – арттерапія, реабілітаційна психологія; психологічні умови розвитку транспрофесійних компетентностей особистості тощо.

За останні роки результати науково-дослідницької та навчально-методичної діяльності знайшли відображення у 6 монографіях, 22 навчальних посібниках (із них 4 під грифом МОН), понад 200 статтях у фахових та наукометричних виданнях. Студенти та викладачі регулярно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, зокрема у Шанхаї (КНР), Братиславі (Словаччина), Гранаді (Іспанія), Новому Сончі (Польща), Дрездені (ФРН), Сен-Валері (Франція) тощо. Значну увагу науково-педагогічний колектив кафедри приділяє розвитку творчого мислення, формуванню навичок самостійних наукових досліджень, пошукової роботи студентів. Викладачі кафедри – в авангарді сучасних тенденцій розвитку вищої освіти.

За ініціативи викладачів кафедри підписано Договори про співпрацю з Doctors Against Animal Experiments Germany (Dr Corina Gericke, DAAE, Німеччина, http://www.aerzte-gegen-tierversuche.de/), International Network for Humane Education (Mr Nick Jukes, InterNICHE, Велика Британія, www.interniche.org) та Київським національним університетом технологій та дизайну, Факультетом мистецтв і моди, кафедрою професійної освіти в сфері технологій та дизайну https://gumanna-osvita.org/uk/ukraina-ukr/kyiv/435-kijivskij-natsionalnij-universitet-tekhnologij-ta-dizajnu.

Спеціальності

Мета діяльності кафедри – забезпечення необхідних умов для організації процесу підготовки бакалаврів зі спеціальностей 053 «Психологія», 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», за освітньо-професійними програмами «Психологія», «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)», «Професійна освіта (Комп’ютерні технології в управлінні інформаційними системами)», а також магістрів та аспірантів зі спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», які володітимуть глибокими знаннями та базовими професійними компетентностями в галузі психології, професійної освіти дизайну та технологій.

Значну увагу колектив кафедри приділяє розвитку міжнародного та міжкультурного діалогу з академічними організаціями країн ЄС через співпрацю. У курсах, що викладають на кафедрі, висвітлено позитивні приклади європейської екологічної політики та практики сталого розвитку у міждисциплінарному контексті. Основними результатами цього є підвищення обізнаності випускників щодо ключових аспектів ефективності екологічної політики ЄС, а також втілення цих знань у практичні підходи до організації сталої освіти та сталого виробництва в Україні та за кордоном.

Навчання здобувачів вищої освіти здійснюється за денною та денною скороченою, заочною та заочною скороченою, а також дистанційною формами навчання.

Творча діяльність та досягнення студентів

Наші студенти беруть участь у багатьох творчих конкурсах та здобувають нагороди.

Так, студентка групи МгПТ-22 Валентина Паукова у листопаді 2022 р. стала однією з трьох переможців та тримала відзнаку організаторів Міжнародного конкурсу "UKRAINIAN START-UP TO EU" з розробкою «Бренд з переробки одягу "SpiSIS"», який організувала Холмська торгова палата (Польща) ТзОВ (Chełmska Izba Gospodarcza Sp. z o.o.).

Спільно зі студентом групи МгПТ-22 Миколою Ніколаєвим у листопаді 2022 р. здобули перемогу в конкурсі стартапів у рамках ІІ Всеукраїнської конференції «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості» з розробкою та впровадженням стартапу «Одягни пораненого».

Студенти спеціальності «Психологія» у 2022 р. представили стартап «Центр психологічної підтримки КНУТД».

Всеукраїнська конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості» – це платформа для розвитку стартапівського руху в Київському національному університеті технологій та дизайну, що з кожним роком набирає обертів, мотивуючи активну новаторську молодь з проєктними пропозиціями для бізнесу до розвитку, підтверджуючи підприємницький формат університету в дії, де співпраця держави, науки, освіти та бізнесу є синергетичним чотирикутником знань інноваційного розвитку.

Здобувачі освіти кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну – переможці Міжнародного конкурсу «Печерські каштани»: Антон Долінський у номінації «Прет-а-порте» з колекцією «Готовність до миру»; Анастасія Калініна – ІІІ місце з колекцією «Не зламай мене». Талановита студентка тричі виборювала І місце у Всеукраїнських конкурсах молодих дизайнерів одного образу «Сузір’я «Каштан»» (номінації «Новорічний бал», «Вийти за рамки» тощо); Анастасія Шпетна посіла І місце в номінації «Новорічна вітальна листівка» XV Всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів одного образу «Сузір’я «Каштан»»; Дарія Коваль – ІІ місце в номінації «Новорічно-різдвяний декор» XIХ Міжнародного конкурсу одного образу та новорічно-різдвяного декору «Сузір’я «Каштан»». Вікторія Висоцька брала участь у конкурсі «Kyiv Premium Brand Fashion Awards 2021» та стала лауреатом у номінації «Top Fashion Experts». Олена Іванова та Тетяна Черченко стали фіналістками студентського творчого конкурсу «Шопер-DRUZHE Eco. DRUZHE Fashion».

Тамара Устенко гідно представила КНУТД на Міжнародному конкурсі відеопітчів "Big Idea Challenge", участь у якому стала можливою завдяки перемозі університету в проєкті Британської Ради Creative Spark: програми підтримки підприємництва у системі освіти. Проєкт «Дизайнерські вироби із перероблених текстильних відходів» переміг у категорії People Choice за результатами міжнародного онлайн-голосування. В Університеті The Queen’s College Оксфорда представниця КНУТД отримала почесну нагороду, а також пройшла низку інтенсивних тренінгів із підприємництва, менеджменту та маркетингу.

Тамара продовжила навчання у Міжнародній Академії Сталого Розвитку ISA (Гамбург, Німеччина). Вона стала однією із 12 стипендіатів, що були обрані з 3100 кандидатів з усього світу. Проєкт Тамари спрямований на використання інноваційних технологій для ресайклінгу текстильних відходів. У її планах відкриття екосоціального ательє, що створюватиме дизайнерський одяг із залишків тканин та біоматеріалів.

Студенти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти», «Психологія» та у всеукраїнських і міжнародних конференціях молодих учених та студентів.

Здобувачі освіти кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну проходять навчальні практики в лабораторіях і майстернях КНУТД. Педагогічну практику – у провідних закладах професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва: Київському професійному коледжі мистецтва та технологій сервісу і Київському професійному коледжі технологій та дизайну одягу. Практики з практичної психології здобувачі проходять у закладах освіти, консультативних центрах, коучингових і тренінгових організаціях, бізнес-підприємствах тощо.

Здобувачі освіти мають можливість також навчатися на військовій кафедрі, продовжити навчання в аспірантурі КНУТД.

Перспективи для студентів

Після закінчення навчання за спеціальністю «Професійна освіта (за спеціалізаціями) випускники можуть:

 • викладати у закладах освіти;
 • працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах з виготовлення сучасного одягу;
 • відкрити свою справу з виробництва та ремонту швейних виробів.

Після закінчення навчання здобувач освіти за спеціальністю «Психологія» отримає кваліфікацію «бакалавр з психології» і зможе вирішувати такі завдання:

 • застосування теоретичних і прикладних знань для проведення психологічних досліджень;
 • надання психологічної допомоги;
 • з’ясування причин виникнення конфліктних ситуацій, з огляду на статеві, вікові, індивідуальні відмінності;
 • використання методів і способів самоконтролю та самовдосконалення;
 • реалізація методів психологічної допомоги: тренінги, арттерапія;
 • уміння розвивати здібності особистості;
 • оптимізація пізнавальної діяльності (розвиток уваги, пам’яті, мислення);
 • психологічна корекція особистісного розвитку;
 • психотерапевтична робота;
 • просвітницька робота; психологічна профілактика.

Актуальність професії психолог  наразі визначається потребами державних та приватних установ. Психологи, як висококваліфікованіфахівці, потрібні в багатьох сферах – від освіти до оборонної промисловості. Вибір залежить від прагнення зробити кар’єру та досягти успіху в певному напрямі.

 

Галузі, де зможуть працювати здобувачі освіти після закінчення навчання:

Система освіти: психолог дошкільних установ, шкільний психолог.

Організації: консультант з добору кадрів, консультант з управління, психолог дитячого центру творчості й дозвілля, консультант служби порятунку, митниці, психолог соціально-психологічної служби, коуч, психолог, тренер.

Військові організації: психолог реабілітаційного центру.

Правоохоронні органи: психолог виправного центру для неповнолітніх тощо.

 

 

Студенти кафедри ПОСТД

Студентські гуртки

На кафедрі працюють наукові студентські гуртки:

 • «Освіта для сталого розвитку» (керівник доц. Марія Білянська);
 • «Позитивна психологія» (керівник доц. Римма Кириченко);
 • «Пізнай себе» (керівник доц. Алла Колодяжна).
 • «Комунікації в професійній діяльності педагога» (керівник доц. Віта Григор’єва)
Випускники кафедри

Більшість студентів кафедри працевлаштовані за фахом. Наприклад,

Аліна Логвиненко,

майстер виробничого навчання Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу

Олена Бабенчик,

викладач фундаментальних дисциплін сфери дизайну для студентів-іноземців в АРТ-АКАДЕМІЇ сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі

Надія Фадеєва,

викладач спеціальних дисциплін Київського фахового коледжу прикладних наук

Євгенія Сімчук,

майстер виробничого навчання Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу

Тетяна Гоц

Майстер виробничого навчання ВСП «Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж НУВГП»

Ярослав Барсук та Тетяна Бойко,

начальник збуту та головний дизайнер ПП «Ярослав»

Олександр Лутченко,

викладач Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва

Юлія Моляренко,

помічник дизайнера
Будинку моди
Катерини Шаховської

Антон Долінський,

директор
філії фірмового магазину одягу «Сезон»


Марина Заквацька,

технолог Будинку моди Анни Бублик

Мар’яна Журавська,

викладач, керівник гуртка «Умілі ручки» та приватних швейних курсів

Яна Федорець,

дизайнер ТОВ «НІД ГРУП»

Сергій Білозерцев,

модельер-конструктор дизайн студії Atelier Viktor, Київ

Яна Бєлова,

ателье одягу, майстер з порятунку одягу

Анастасія Харченко,

Новопетрівська дитяча школа мистецтв

Валентина Паукова

Освітня територія MIDGARD, помічник керівника Fashion Hub

Навчально-методичне забезпечення

Усі дисципліни кафедри забезпечено навчально-методичною літературою. Розроблено електронні конспекти лекцій, методичні рекомендації до виконання практичних, курсових  і дипломних робіт, навчальні посібники та підручники з усіх дисциплін, яких навчають викладачі кафедри.

 1. Дипломна магістерська робота : методичні рекомендації до написання та оформлення дипломної магістерської роботи для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності 015 «Професійна освіта» / упор. Л. П. Богославець, М. М. Білянська. – Київ : КНУТД, 2021. –61 с.
 2. Кириченко Р. В. Професійна психологія: методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. Р. В. Кириченко. – К. : КНУТД, 2016. – 35 с.
 3. Колодяжна А. В. Іміджологія. Імідж та його природа. Іміджологія в комплексі наук: методичні вказівки для студентів напряму підготовки 015 «Професійна освіта». – К.: КНУТД, 2016. – 15 с.
 4. Кириченко Р. В. Професійна психологія: методичні вказівки для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. Р. В. Кириченко. – К.: КНУТД, 2016. – 27 с.
 5. Колодяжна А. В. Психологія. Основні етапи розвитку психології як науки (допарадигмальний період): методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. А. В. Колодяжна. – К.: КНУТД, 2015. – 27 с.
 6. Кириченко Р. В. Основи професійної психології. Психологічні аспекти керівництва: методичні вказівки для студентів / упор. Р. В. Кириченко. – К.: КНУТД, 2015. – 23 с.
 7. Кириченко Р. В. Етика ділового спілкування: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. Р. В. Кириченко. – К.: КНУТД, 2015. – 27 с.
 8. Кириченко Р. В. Психологія: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. Р. В. Кириченко. – К.: КНУТД, 2015. – 27 с.
 9. Колодяжна А. В. Психологія і педагогіка у вищій школі. Міжособистісне спілкування як предмет наукового знання: методичні вказівки для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання / упор. А. В. Колодяжна. – К.: КНУТД, 2015. – 19 с.
 10. БілянськаМ.М. Підготовка майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах : [монографія].  К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017.  452 с.
 11. БілянськаМ.М. Організація еколого-педагогічної діяльності : [навчальний посібник]. К. : Видавництво Ліра-К, 2017. 184 с. 
 12. БілянськаМ.М. Організація еколого-педагогічної діяльності : [практикум для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності 014 «Середня освіта (біологія)»]. К. : ТОВ «Компанія «Багіра», 2016. 36 с.
 13. Білянська М.М. Технології екологічної освіти і виховання : [практикум для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності 014 «Середня освіта (біологія)»]. К. : Видавництво «Ноулідж», 2017. 64 с.
 14. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Психологія та педагогіка вищої школи» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей / Уклад.: В. А. Григор’єва, Л. К. Лисак. Краматорськ – Івано-Франківськ : ДонНАБА, 2023. 70 с.
 15. Лекційний курс з навчальної дисципліни «Основи риторики» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей / Укладач В. А. Григор’єва. Харків : ТОВ «ПромАрт», 2022. 128 с.