КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет індустрії моди

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В СФЕРІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

ДЕРКАЧ Тетяна Михайлівна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0320, 4-0322

Телефони для довідок: +38044-256-84-10, +38044-256-21-70

e-mail

Положення про кафедру

Про кафедру
Історія

Витоки кафедри педагогіки та методики професійного навчання Київського національного університету технологій та дизайну сягають 1948 року, коли на кафедрі іноземних мов університету (тоді — Київського технологічного інституту легкої промисловості) було створено секцію російської мови (для потреб підготовки іноземних громадян). І лише в 1971 році на базі цієї секції було створено кафедру російської мови.

Після прийняття «Закону про мови в Українській РСР» у 1990 році кафедру було реорганізовано в кафедру української та російської мов. З грудня 2002 року вона називалася кафедрою педагогіки, української та російської мов, з червня 2008 року – кафедрою педагогіки та методики професійного навчання. З липня 2017 року назва кафедри –Професійної освіти в сфері технологій та дизайну.

Першим завідувачем кафедри (1971-1972 роки) була доцент Бєднова Олена Ерастівна, потім упродовж десяти років кафедру очолювала Іванова Дориса Павлівна. З 1983 до 2001 року завідувачем кафедри був кандидат філологічних наук, доцент Пінчук Олексій Федотович. З 2001 до 2017 року кафедрою керували кандидат педагогічних наук, доцент Житеньова Людмила Вікторівна (2001-2016 роки) та доктор педагогічних наук, доцент Бабушко Світлана Ростиславівна (2016-2017 роки). 

З 2017 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Деркач Тетяна Михайлівна.

  

Науково-педагогічні працівники

Нині на кафедрі працює 10 викладачів, з яких два доктори наук, професори; один доктор наук, доцент; чотири кандидати педагогічних наук, доценти; два кандидати психологічних наук, доценти; один старший викладач.

ДЕРКАЧ Тетяна Михайлівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну.

У 1987 р. з відзнакою закінчила хімічний факультет Дніпропетровського державного університету. Після закінчення аспірантури в 2000 р. захистила кандидатську дисертацію та у 2003 р. отримала вчене звання доцента. З 1997 по 2016 рік викладала на хімічному факультеті Дніпропетровського національного університету, завідувала кафедрами загальної хімії та харчових технологій, а також фізичної та неорганічної хімії, виконувала обов’язки заступника декана з навчальної роботи. Очолювала науково-методичний центр дистанційного навчання НАПН України при ДНУ.

Після навчання у докторантурі по кафедрі педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (2010-2013 рр.) у 2015 р. захистила дисертацію та отримала ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

З 2016 р. працює в КНУТД.

Деркач Т.М. є автором (співавтором) більше 200 наукових праць, в т.ч. 3 монографій, 8 навчальних посібників (з яких 4 мають гриф Міністерства освіти і науки України та один видано англійською мовою), 16 навчально-методичних робіт, 5 патентів на винахід.

Читає дисципліни «Методика професійної освіти», «Креативні технології навчання», «Теорія та історія педагогіки».

 

ДЗИРА Іван Ярославович, д.іст.н., к.філ.н., професор.

У 1990 році з відзнакою закінчив філологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (нині Київський національний університет ім. Тараса Шевченка). З 1990 року на викладацькій роботі в Київському національному університеті технологій та дизайну — викладач (1990-1998), доцент (1998-2008), професор кафедри педагогіки та методики професійного навчання (з 2008 року). Опублікував понад 100 наукових і науково-методичних праць, зокрема монографію «Козацьке літописання 30-х — 80-х рр. ХУІІІ ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти». Займається дослідженням історичної ономастики українського літописання ХУІІ — ХУІІІ ст., творчості П. Куліша, М. Костомарова та П. Білецького-Носенка. Читає дисципліни «Ділова українська мова», «Українська мова як іноземна».

 

БІЛЯНСЬКА Марія Михайлівна, д.пед.н., доцент, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну (за сумісництвом).

У 1994 р. з відзнакою закінчила Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Після закінчення аспірантури у 2004 р. захистила кандидатську дисертацію та у 2008 р. отримала вчене звання доцента.

З 2003 року на викладацький роботі в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова — асистент (2003-2006), доцент (2006-2014), з 2017 року – доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін.

Після навчання у докторантурі в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України у 2018 р. захистила дисертацію та отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У КНУТД працює з 2018 року.

Опублікувала понад 100 наукових і науково-методичних праць. Серед них – 3 монографії, 40 наукових статей у вітчизняних і 3 у зарубіжних виданнях, 11 навчальних програм, 12 навчальних посібників для студентів, учителів та учнів закладів середньої освіти.

Викладає дисципліни «Основи педагогіки і психології», «Теорія і методика виховної роботи», «Історія педагогіки», «Психологія».

У 2010 р. була нагороджена медаллю М. П. Драгоманова.

 

ВНУКОВА Ольга Миколаївна, к.пед.н., доцент.

У 1990 р. закінчила з відзнакою історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 2004 р. здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності теорія і методика професійної освіти. З 2006 р. у КНУТД обіймає посаду доцента кафедри педагогіки та методики професійного навчання. Забезпечує викладання навчальних дисциплін «Професійна педагогіка», «Педагогічна майстерність», «Теорія та методика виховної роботи», «Теорія та історія педагогіки». Здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами студентів, педагогічною практикою. Автор багатьох наукових та науково-методичних праць, у тому числі навчального посібника «Методологічні засади професійної освіти».

 

КИРИЧЕНКО Римма Вікторівна, к.психол.н., доцент.

У 1997 році закінчила педагогічний факультет Українського державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю практична психологія, педагогіка і психологія (шкільна) та здобула кваліфікацію – практичний психолог у закладах освіти, викладач педагогіки та психології. З 1997 р. по 2000 р. працювала в Київському міжнародному університеті цивільної авіації на посаді психолога на факультеті військової підготовки у відділі виховної роботи. У 2004 р. здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук. З 2006 року працює в Київському національному університеті технологій та дизайну на посадах старшого викладача кафедри політології та соціології, доцента кафедри політології та соціології. З 2012 р. обіймає посаду доцента кафедри педагогіки та методики професійного навчання. Автор низки науково-методичних праць, ву тому числі навчально-методичного посібника для студентів ВНЗ та учителів у співавторстві з проф., д.пед.н. Каніщенко А.П. «Система роботи над розумінням тексту у початковій школі» (2003). Читає курси «Психологія», «Психологія вищої школи», «Психологія професійної діяльності», «Комунікативні процеси у педагогічній діяльності».

 

КОЛОДЯЖНА Алла Володимирівна, к.психол.н., доцент.

Закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (вчитель укр. мови і літератури) та Київський міський педагогічний університет ім. Б.Д. Грінченка (практичний психолог). У Київському національному університеті технологій та дизайну працює з 2002 року. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Автор низки наукових та науково-методичних праць. Читає дисципліни «Психологія», «Теоретико-правові основи освіти», «Іміджелогія та основи інженерно-педагогічної творчості», «Психологічні технології іміджмейкінгу», «Українська мова як іноземна».

 

ГРИЦАЄНКО Людмила Михайлівна, старший викладач.

У 1984 році з відзнакою закінчила Ужгородський державний університет, спеціальність – українська мова та література, кваліфікація – філолог, викладач. У Київському національному університеті технологій та дизайну працює з 2004 р. Керівник навчально-методичного відділу КНУТД, з 2004 року – секретар науково-методичної ради університету. Має більше 80-ти наукових та науково-методичних праць, автор навчального посібника «Основи красномовства», виданого у 2013-му та перевиданого у 2015 році. Читає дисципліни: «Риторика», «Риторика та мистецтво презентації», «Українська мова як іноземна», «Ділова українська мова». У 2015 році Л.М. Грицаєнко відзначена подякою голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за значний внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

 

БОГОСЛАВЕЦЬ Любов Петрівна, к.пед.н., доцент.

У 1982 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність – українська мова і література, кваліфікація - філолог, викладач української мови і літератури. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічне проектування навчально-виховного процесу в системі доуніверситетської підготовки слухачів» та отримала ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти. Богославець Л.П. нагороджена знаком «Відмінник освіти України». Автор низки наукових та науково-методичних публікацій (більше 80-ти). Читає дисципліни: «Ділова українська мова», «Українська мова як іноземна».

 

ШУГАЙЛО Яна Володимирівна, к.пед.н.

У 2002 році з відзнакою закінчила Запорізький державний університет, спеціальність – соціальна педагогіка, кваліфікація - магістр педагогічної освіти, соціальний педагог, викладач педагогіки. У Київському національному університеті технологій та дизайну працює з 2019 р. У 2018 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка у Київському університеті імені Бориса Грінченка. Автор 25 наукових публікацій. Викладає дисципліни «Іміджелогія та основи інженерно-педагогічної творчості», «Теорія та історія педагогіки», «Українська мова як іноземна», «Психологія вищої школи» українською та англійською мовами, здійснює керівництво дипломними проєктами.

 

ПУГАЧ Анжеліна Володимирівна, к.пед.н.

У 1994 році закінчила з відзнакою Київський державний інститут культури. У 2008 р. здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності загальна педагогіка та історія педагогіки. З 2007 р. очолює науково-методичний журнал «Рідна школа». У Київському національному університеті технологій та дизайну працює з 2020 р. Очолює Видавничий відділ навчально-наукових матеріалів, за сумісництвом – старший викладач кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну. Здійснює керівництво дипломними проєктами. Забезпечує викладання навчальної дисципліни «Академічне письмо».

ПАШКОВИЧ Євгенія Василівна, старший лаборант.

У 2020 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну та отримала диплом бакалавра за спеціальністю «Менеджмент». З 2020 року є та старшим лаборантом кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну та здобувачем ступеню магістра  за освітньою програмою «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)». У КНУТД працює з 2015 року.

Навчальні і лабораторні приміщення

Навчальна площа, що закріплена за кафедрою, м2 - 297,94.

Кількість приміщень/загальна кількість місць: 13/165, аудиторій - 10.

Наукова діяльність

У контексті наукової теми «Інноваційні технології та сучасні методи підготовки фахівців професійної освіти» співробітники досліджують актуальні проблеми ролі інформаційних технологій у викладанні фахових дисциплін, еколого-педагогічної діяльності, формування політичної культури та особливостей розвитку креативності майбутніх педагогів, самопрезентації особистості у віртуальному комунікативному просторі тощо. За останні роки результати науково-дослідницької та навчально-методичної діяльності знайшли відображення в 6 монографіях, 20 навчальних посібниках (з них 4 під грифом МОН), 155 статтях у фахових та наукометричних виданнях. Студенти та викладачі регулярно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, зокрема у Шанхаї (КНР), Братиславі (Словаччина), Гранаді (Іспанія), Новому Сончі (Польща), Дрездені (ФРН), Сен-Валері (Франція) тощо. Велике значення кафедра приділяє розвитку творчого мислення, формуванню навичок самостійних наукових досліджень, пошукової роботи студентів. Викладачі кафедри – в авангарді сучасних тенденцій розвитку вищої освіти.

 

Спеціальності

Метою діяльності кафедри є забезпечення необхідних умов для організації процесу підготовки бакалаврів зі спеціальностей 015 Професійна освіта (Дизайн), 015.36 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) за освітньо-професійними програмами Професійна освіта (Дизайн), Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) та магістрів зі спеціальності 015.36 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) за освітньо-професійними програмами Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), Професійна освіта (Дизайн виробів легкої промисловості), які володітимуть глибокими знаннями, а також базовими професійними компетентностями в галузі професійної освіти та легкої промисловості.

Навчання студентів проходить на денній та денній скороченій, заочній та заочній скороченій, а також дистанційній формах навчання.

Творча діяльність та досягнення студентів

Наші студенти постійно беруть участь у Міжнародному конкурсі “Печерські каштани”. Переможцями конкурсу були Долінський Антон в номінації «Прет-а-порте» з колекцією “Готовність до миру”. У 2017 р. Калініна Анастасія отримала ІІІ місце з колекцією «Не зламай мене». Талановита студентка тричі виборювала І місцеу Всеукраїнських конкурсах молодих дизайнерів одного образу «Сузір’я Каштан» (номінації «Новорічний бал», «Вийти за рамки» тощо). Шпетна Анастасія отримала І місце в номінації «Новорічна вітальна листівка» XV Всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів одного образу «Сузір’я Каштан».

 

 

  

Колекції Макарової Анастасії «Метелики», Бойко Тетяни «Фруктовий коктейль», Стрельчук Лілії «Вишиванка» здобули безліч схвальних відгуків.

У 2016 році колекція випускника кафедри Литко Івана привернула загальну увагу своєю неординарністю. На даний час Іван Литко – духовний кравець, продовжуючи сімейну традицію шиє одяг для українських священників.

Студентка групи БПД-17 Тамара Устенко гідно представила КНУТД на міжнародному конкурсі відео пітчів Big Idea Challenge, участь у якому стала можливою завдяки перемозі університету в проекті Британської Ради Creative Spark: програми підтримки підприємництва у системі освіти. Проект «Дизайнерські вироби із перероблених текстильних відходів» отримав перемогу в категорії People Choice за результатами міжнародного онлайн-голосування. В Університеті The Queen’s College Оксфорда представниця КНУТД отримала почесну нагороду, а також пройшла низку інтенсивних тренінгів з підприємництва, менеджменту та маркетингу.

Студенти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності теорія і методика професійної освіти (м. Харків) та у Всеукраїнських та міжнародних конференціях молодих учених та студентів.

Студенти проходять навчальні практики на кафедрах технології та конструювання швейних виробів та ергономіки та проектування одягу в лабораторіях та майстернях КНУТД. Педагогічну практику студенти проходять у провідних закладах професійно-технічної освіти м. Київа:  Київському вищому професійному училищі швейного та перукарського мистецтва та Київському вищому професійному училищі технологій та дизайну одягу.

Перспективи для студентів

Після закінчення навчання випускник спеціальності Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) отримає кваліфікацію «бакалавр з професійної освіти»  і знатиме:

 • закономірності, принципи, форми й методи організації навчально-виховної роботи з предметів швейного профілю з учнями закладів ПТО, коледжів, спеціальних шкіл;
 • методи і способи проектування і конструювання швейних виробів;
 • типові методики виготовлення швейних виробів;
 • властивості матеріалів та використовуватиме ці знання при проектуванні одягу;
 • технології виробництва товарів;
 • системи управління якістю.

 

Після закінчення навчання бакалавр з професійної освіти вмітиме:

 • організовувати і проводити навчально-виховний процес з предметів швейного профілю з учнями, закладів ПТО, коледжів, спеціальних шкіл;
 • пояснити закономірності міжособистісних стосунків в організованому колективі;
 • аналізувати навчально-виховні ситуації, визначати та розв'язувати педагогічні завдання у трудовому колективі;
 • виконувати інженерні розрахунки;
 • користуватися відомими методами конструювання і проектування швейних виробів;
 • проводити теоретичні та експериментальні дослідження процесів проектування та виготовлення швейних виробів;
 • аналізувати напрями моди.

 

Високий професійний рівень підготовки бакалавра з професійної освіти дасть можливість обіймати посади:

 • викладача загальнотехнічних дисциплін;
 • викладача психолого-педагогічних дисциплін;
 • викладача спеціальних дисциплін швейного профілю (технологія швейних виробів, матеріалознавство, конструювання одягу, проектування підприємств швейної промисловості, технологічне обладнання галузі);
 • викладача психолого-педагогічних дисциплін (психологія праці, професійна педагогіка, методика професійного навчання та ін.);
 • викладача-методиста;
 • викладача трудового навчання;
 • асистента;
 • завідувача навчальною лабораторією;
 • інженера з техніки безпеки у навчальних майстернях;
 • інженера з підготовки кадрів;
 • інженера-технолога;
 • інженера з підготовки виробництва;
 • інженера з нормування;
 • старшого майстра дільниці;
 • інженера-конструктора;
 • начальника виробничого відділу;
 • директора;
 • начальника технічного відділу;
 • головного технолога.

 

Бакалаври з професійної освіти можуть:

 • викладати у закладах освіти;
 • працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах з виготовлення сучасного одягу;
 • відкрити свою справу з виробництва та ремонту швейних виробів.

Також студенти можуть навчатися на військовій кафедрі, вступити до аспірантури КНУТД.

 

Спеціальність Професійна освіта (Дизайн)

Після закінчення навчання випускник спеціальності Професійна освіта (Дизайн) отримає кваліфікацію «бакалавр з професійної освіти» і знатиме:

 • історію художнього оформлення й моделювання одягу;
 • методику прогнозування модних тенденцій одягу;
 • теоретичні основи моди, формотворення та основи кольорової гармонії;
 • закономірності композиції костюма та його композиційне оформлення;
 • фізико-хімічні та механічні властивості сучасних тканин та їх асортимент;
 • методи конструювання різноманітних видів чоловічого, жіночого та дитячого одягу, особливості побудови креслень на стандартні фігури й фігури особливого типу;
 • професійну психологію та педагогіку;
 • методики  проектування одягу за допомогою сучасного програмного та забезпечення.

Студентські гуртки

На кафедрі працюють наукові студентські гуртки:

 • «Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності» (зав. каф. Деркач Т.М.).
 • «Позитивна психологія» (доц. Кириченко Р.В.),
 • «Педагогічний пошук» (доц. Внукова О.М.),
 • «Українська мова у професійній комунікації» (проф. Дзира І.Я.),
 • «Пізнай себе» (доц. Колодяжна А.В.),
 • «Культура спілкування» (доц. Богославець Л.П.).
Випускники кафедри

Більшість студентів кафедри працевлаштовані за фахом. Наприклад,

Лутченко Олександр

Викладач Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва

Моляренко Юлія

Помічник дизайнера
Будинку моди
Катерини Шаховської

Долінський Антон

Директор
філії фірмового магазину одягу «Сезон»


Заквацька Марина

Технолог Будинку моди Анни Бублик

Журавська Мар’яна

Викладач, керівник гуртка «Умілі ручки» та приватних швейних курсів

Федорець Яна

Дизайнер ТОВ «НІД ГРУП»

Білозерцев Сергій

Модельер-конструктор дизайн студії Atelier Viktor, Київ

Бєлова Яна 

Ателье одягу, майстер з порятунку одягу

Харченко Анастасія

Новопетрівська дитяча школа мистецтв

Барсук Ярослав та Бойко Тетяна 

Начальник збуту та головний дизайнер ПП «Ярослав»

Навчально-методичне забезпечення

Усі дисципліни кафедри повністю забезпечено навчально-методичною літературою. Підготовлено електронні конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання практичних, курсових та дипломних робіт, навчальні посібники та підручники з усіх дисциплін, які читають викладачі кафедри.

 1. Деркач Т.М. Дипломне проектування: методичні вказівки до виконання дипломної магістерської роботи для студентів  денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) освітніх програм Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) та Професійна освіта (Дизайн) / упоряд.: Т.М. Деркач.– К.: КНУТД, 2018.– 91с.
 2. Внукова О. М. Професійна педагогіка: методичні рекомендації до курсової роботи для студентів напряму підготовки та спеціальності «Професійна освіта» упор. О. М. Внукова. – К. : КНУТД, 2016. – 27 c.
 3. Дзира І. Я. Організація та методика науково – дослідницької діяльності педагога: конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" галузі знань 01 Освіта денної форми навчання / упор. І. Я. Дзира. – К. : КНУТД, 2016. – 81 с.
 4. Внукова О. М. Професійна педагогіка: методологія і основи науково-педагогічних досліджень: методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта / упор. О. М. Внукова. – К.: КНУТД, 2016. – 15 c.
 5. Грицаєнко Л. М. Риторика та мистецтво презентації: методичні рекомендації до семінарських занять та завдання для самостійної роботи студентів галузі знань 01 Освіта / упор. Л. М. Грицаєнко. – К. : КНУТД, 2016. – 83 с.
 6. Кириченко Р. В. Професійна психологія: методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта / упор. Р. В. Кириченко. – К. : КНУТД, 2016. – 35 с.
 7. Колодяжна А. В. Іміджологія. Імідж та його природа. Іміджологія в комплексі наук: методичні вказівки для студентів напряму підготовки 015 Професійна освіта. – К.: КНУТД, 2016. – 15 с.
 8. Житеньова Л. В. Педагогіка. Педагогічні технології: завдання для самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 01 Освіта / упор. Л.В. Житеньова. – К. : КНУТД, 2016. – 19 с.
 9. Богославець Л. П. Ділова українська мова: методичні  вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання усіх напрямів підготовки / упор. Л. П. Богославець. – К.: КНУТД, 2016.– 67 с.
 10. Удалова О. Ю. Методика професійного навчання: методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання спеціальності 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)"/ упоряд. О. Ю. Удалова. – К. : КНУТД, 2016. – 55 с.
 11. Дзира І. Я. Організація та методика науково-дослідницької діяльності педагога: завдання до самостійної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"денної форми навчання галузі знань 01 Освіта / упор. І. Я. Дзира. – К. : КНУТД, 2016. – 23 с.
 12. Грицаєнко Л. М. Риторика та мистецтво презентації: методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання галузі знань 01 Освіта / упор. Л. М. Грицаєнко. – К.: КНУТД, 2016. – 59 с.
 13. Кириченко Р. В. Професійна психологія: методичні вказівки для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта / упор. Р. В. Кириченко. – К.: КНУТД, 2016. – 27 с.
 14. Внукова О. М. Педагогічна майстерність: методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта» упор. О. М. Внукова. – К.: КНУТД, 2016. – 27 c.
 15. Грицаєнко Л.М. Основи красномовства: Навчальний посібник / упор. Л.М. Грицаєнко- К.: КНУТД, 2015. – 245 с.
 16. Внукова О.М. Методологічні засади професійної освіти: Навчальний посібник. - К.: КНУТД, 2015. – 198 с.
 17. Колодяжна А.В. Психологія. Основні етапи розвитку психології як науки (допарадигмальний період): методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. А.В. Колодяжна - К.: КНУТД, 2015. – 27 с.
 18. Житеньова Л.В. Теорія та історія педагогіки: методичні вказівки до практичних занять студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. Л.В. Житеньова - К.: КНУТД, 2015. – 43 с.
 19. Кириченко Р.В. Основи професійної психології. Психологічні аспекти керівництва: методичні вказівки для студентів / упор. Р.В. Кириченко - К.: КНУТД, 2015. – 23 с.
 20. Житеньова Л.В. Теорія та історія педагогіки: методичні вказівки до самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» / упор. Л.В. Житеньова. - К.: КНУТД, 2015. – 23 с.
 21. Удалова О.Ю. МПН: основні технології навчання: методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. О.Ю. Удалова - К.: КНУТД, 2015. – 51 с.
 22. Удалова О.Ю. МПН: дидактичне проектування: методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. О.Ю. Удалова. - К.: КНУТД, 2015. – 39 с.
 23. Кириченко Р.В. Етика ділового спілкування: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. Р.В. Кириченко - К.: КНУТД, 2015. – 27 с.
 24. Кириченко Р.В. Психологія: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. Р.В. Кириченко. - К.: КНУТД, 2015. – 27 с.
 25. Колодяжна А.В. Психологія і педагогіка у вищій школі. Міжособистісне спілкування як предмет наукового знання: методичні вказівки для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання / упор. А.В. Колодяжна. - К.: КНУТД, 2015. – 19 с.
 26. Внукова О.М. Методологічні засади професійної освіти: методичні вказівки до вивчення історії ПТО та ІПО для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. О.М. Внукова. - К.: КНУТД, 2015. – 27 с.
 27. Внукова О.М. Дидактичні основи професійної освіти: методичні рекомендації до курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. О.М. Внукова. - К.: КНУТД, 2015. – 27 с.
 28. Внукова О.М. Креативні технології навчання: методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» / упор. О.М. Внукова. - К.: КНУТД, 2015. – 19 с.
 29. Ділова українська мова. Завдання для самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.051602 Технологія виробів легкої промисловості / -К.: КНУТД, 2015. – 22 c.