КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Інститут права та сучасних технологій

КАФЕДРА ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

ТЕЛЕСТАКОВА Арменуі Абриківна

завідувачка кафедри, кандидатка юридичних наук, доцентка

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, кабінет № 4-1418

Телефони для довідок: +380-256-84-60

e-mail: [email protected]

 

Положення про кафедру ППП

План розвитку кафедри ППП

 

Сторінка у   https://www.facebook.com/Кафедра-приватного-та-публічного-права-КНУТД-116781986394246/

Сторінка у   https://www.instagram.com/fpp_knutd/?hl=uk

Про кафедру
Історія

Розвиток економіки, правової та політичної сфери нашої держави потребують фахівців нової генерації, що мають відповідати вимогам, які висувають зміни соціально-правових орієнтирів. Аналіз прийнятих за роки незалежності України нормативно-правових актів, свідчить про те, що найбільша кількість з них стосується економічної та правової політики. Тому, на ринку праці нашої держави існує велика потреба у фахівцях-правниках, що здатні здійснювати правове забезпечення як державної, так і приватної сфери економічної діяльності. Враховуючи цю потребу Вчена рада Київського національного університету технологій та дизайну у червні 2015 року прийняла рішення про створення у складі Університету юридичного факультету, який прийняв на навчання студентів для підготовки бакалаврів та спеціалістів господарських судів, судів загальної юрисдикції, підприємств, установ різних форм власності, які в майбутньому зможуть обіймати посади керівників структурних підрозділів цих установ.

Кафедру приватного та публічного права створено із числа  вчених-правників, які мають досвід роботи як у правозахисних структурах, так і у правоохоронних органах України, на базі кафедр Юридичного факультету (це кафедра приватного права, кафедра загально-правових дисциплін та кафедра господарського права). Згодом, його перейменували на факультет Підприємництва та права. З вересня 2020 року кафедра приватного та публічного права увійшла до складу Навчально-наукового інституту права та сучасних технологій навчання, а з вересня 2021 року - Навчально-наукового інституту права та сучасних технологій Київського національного університету технологій та дизайну, налічує 2 доктори юридичних наук, 6 кандидатів юридичних наук, 1 кандидата наук з державного управління та 1 асистента кафедри, з яких 6 осіб мають вчене звання доцента та 3 - професора.

Метою роботи кафедри приватного та публічного права є отримання:

 • здобувачами вищої освіти першого та другого рівня освіти здатності вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері господарсько-правової діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, а також проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог;
 • здобувачами третього рівня освіти здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Також, науково-педагогічний склад кафедри проводить навчання за широким спектром дисциплін, які спрямовані на вивчення, як зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, так і правових підстав господарської діяльності, судового захисту, захисту прав інтелектуальної та творчої власності. Одним із основних завдань кафедри є навчити здобувачів вищої освіти вирішенню  проблем захисту майнових та особистих немайнових прав і свобод суб’єктів господарювання.

Кафедра приватного та публічного права активно займається  науковою, навчальною, методичною та організаційною роботою, яка спрямована на отримання  здобувачами вищої освіти належного рівня знань, для забезпечення фахівцями  у сфері права.

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі приватного та публічного права
 1. Адвокатська діяльність
 2. Адвокатура України
 3. Адміністративне право
 4. Адміністративне право та адміністративний процес у світлі інтеграції до Європейського Союзу
 5. Адміністративний процес
 6. Актуальні питання господарського права
 7. Актуальні питання інтелектуальної власності в Україні
 8. Актуальні питання цивільного права
 9. Актуальні проблеми адміністративного права
 10. Актуальні проблеми адміністративного судочинства
 11. Актуальні проблеми господарського права
 12. Актуальні проблеми господарського судочинства
 13. Актуальні проблеми конституційного права
 14. Господарське право
 15. Господарський процес
 16. Договірне право
 17. Історія держави і права України та зарубіжних країн
 18. Конституційне право України та зарубіжних країн
 19. Криміналістика
 20. Кримінальне право
 21. Кримінальний процес
 22. Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 23. Міжнародне право
 24. Основи римського приватного права
 25. Підприємницьке право
 26. Порівняльне цивільне право
 27. Право Європейського Союзу
 28. Правова охорона інтелектуальної власності
 29. Правознавство
 30. Судові та правоохоронні органи
 31. Теорія держави та права
 32. Трудове право
 33. Цивільне право
 34. Цивільний процес
Науково-педагогічні працівники

ТЕЛЕСТАКОВА Арменуі Абриківна, кандидатка юридичних наук, доцентка, завідувачка кафедри.

Міжнародний інститут лінгвістики і права (1996-2001), спеціальність "Правознавство", кваліфікація - юрист.

Київський міжнародний університет (2001-2002), спеціальність "Педагогіка вищої школи", кваліфікація - педагогіка вищої школи.

Національна академія державного управління при Президентові України (2017-2020), спеціальність "Публічне управління та адміністрування".

Кандидатка юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію в Спеціалізованій Вченій Раді Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України на тему: "Система договорів про надання послуг у цивільному праві України".

Вчене звання доцента отримала у 2011 році по кафедрі цивільного та господарського права.

  

ОЛІЙНИК Анатолій Юхимович, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри.

Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко (1972-1978 рр.) спеціальність «правознавство», спеціаліст.

Київська вища школа МВС СРСР ім. Ф. Дзержинського (ад’юнктура 1983-1986 р.р.).

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію в Спеціалізованій Вченій Раді Київської вищої школи МВС СРСР ім. Ф.Дзержинського на тему: «Удосконалення діяльності міліції по забезпеченню конституційних прав недоторканності особи, житла радянських громадян і охорони їх особистого життя». (диплом КД № 006251 від 28 січня 1987 р.).

Вчене звання доцента отримав у 1993 році по кафедрі теорії та історії держави і права Української академії внутрішніх справ (МОН України атестат № 8 від 27 квітня 1993 р.)

Вчене звання професора отримав у 2005 р. по кафедрі загальноюридичних дисциплін Національної академії внутрішніх справ (МОН України атестат 02ПР № 003652 від 16 червня 2005 р.).

  

ДІОРДІЦА Ігор Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри.

Закінчив Київський міжнародний університет (м. Київ, 1999-2004 р.р.) Спеціальність: «Правознавство». Кваліфікація: «Юрист».

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Тема: "Кримінально правова відповідальність за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади". Захистив кандидатську дисертацію в Спеціалізованій Вченій Раді Академії адвокатури України, м. Київ, 2009 рік.

Доктор юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Тема: «Адміністративно-правове регулювання кібербезпеки України». Захистив докторську дисертацію в Спеціалізованій Вченій Раді Запорізького національного університету, 2018 рік.

 

ОНІЩИК Юрій Віталійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри.

Національна академія державної податкової служби України (2000-2004 р.р.), спеціальність «Правоохоронна діяльність», кваліфікація: юрист.

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Правовий статус організації – платника податку» у спеціалізованій вченій раді Національного університету державної податкової служби України.

Доктор юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою: «Правове регулювання митних відносин в Україні та в країнах Європейського Союзу: фінансово-правовий аспект» у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вчене звання доцента присвоєно у 2014 році по кафедрі фінансових розслідувань Національного університету державної податкової служби України.

Вчене звання професора присвоєно у 2021 році по кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму.

 

КОВАЛЕНКО Інна Анатоліївна, кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри.

Національна академія внутрішніх справ України (2000-2005 р.р.), спеціальність «Правознавство», кваліфікація: спеціаліст.

Київський національний університет внутрішніх справ (2006-2007 р.р.) спеціальність «Правознавство», здобула кваліфікацію «магістр».

Кандидатка юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. У  2015 році захистила кандидатську дисертацію в Спеціалізованій Вченій Раді Національної академії внутрішніх справ  на тему: «Цивільно-правова відповідальність осіб із вадами волі».

Вчене звання доцента отримала у 2018 році по кафедрі спеціально-правових дисциплін Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського.

  

КОВАЛЬ Ольга Миколаївна, кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2005-2008 р.р.) Напрям підготовки – Право. Кваліфікація: бакалавр права.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, (2009-2010 р.р.), Спеціальність-Правознавство, Кваліфікація: магістр права.

Кандидатка юридичних наук зі спеціальності: 12.00.09 –кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Право особи на виправдання у кримінальному процесі України», 2014 року, захистила кандидатську дисертацію в Спеціалізованій Вченій Раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вчене звання доцента отримала в 2020 році по кафедрі приватного та публічного права КНУТД.

  

ФАСТОВЕЦЬ Наталія Валеріївна, кандидатка наук з державного управління, доцентка, доцентка кафедри.

Міжрегіональна Академія управляння персоналом (2000-2003 р.р.)спеціальність Правознавство; спеціаліст

Національна академія внутрішніх справ України (2015-2016 р.р.), спеціальність «Правознавство», магістр.

Кандидатка наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 Механізми державного управління, диплом № ДК № 029663 від 30.06.2015 р. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію в Спеціалізованій Вченій Раді Національного університету цивільного захисту України (м. Харків) на тему: «Електронне забезпечення сфер здійснення державних закупівель в Україні»

Вчене звання доцента отримала у 2019 році на кафедрі приватного та публічного права КНУТД.

  

ДАШКО Ольга Олександрівна, кандидатка юридичних наук, старша викладачка кафедри.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин (01.09.2003-03.07.2007), напрям підготовки "міжнародні відносини", фахівець з міжнародного права, бакалавр. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин (01.09.2007-30.01.2009), cпеціальність "міжнародне приватне право", кваліфікація "юрист-міжнародник", "перекладач з англійської мови", магістр. 

Кандидатка юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. Тема кандидатської дисертації «Міжнародно-правове забезпечення міжнародної інформаційної безпеки».

 

КИПИЧ Інга Валеріївна, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри.

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка (2004-2009 р.р.) спеціальність «Політологія», кваліфікація: магістр

Київський національний лінгвістичний університет (2004-2008 р.р.) бакалавр права зі знанням англійської мови

Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова (2008-2009 р.р.) спеціальність «Правознавство», кваліфікація: магістр права.

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право. В 2013 році відбувся захист дисертаційної роботи «Роль недержавних ЗМІ у становленні громадянського суспільства в Україні» у ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу та права».

 

ГРИЩЕНКО Анна Леонідівна, асистентка кафедри.

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка (2001 – 2005), спеціальності: «Правознавство», здобула кваліфікацію: «Юрист».

Академія адвокатури України (2005 -2008), спеціальність: «Правознавство»; здобула кваліфікацію: «Юрист».

 

ОТРУБА Віталіна Віталіївна, старша лаборантка кафедри.

Навчальні приміщення

Кафедра здійснює навчально-виховний процес на сучасній матеріально-технічній базі: ауд. 4-1408, 4-1418.

Наукова діяльність

Важливим завданням кафедри є гарантоване забезпечення високого рівня навчального процесу та професіоналізму викладацького складу кафедри, якому сприяє наукова робота кафедри, яка проводиться у сфері аспектів права. Кафедра приватного та публічного права формує високоосвічену, національно свідому, чесну, небайдужу, творчу особистість здобувачів вищої освіти, здатну незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добросовісності та справедливості для розвитку відкритого і демократичного суспільства.

У виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science професорсько-викладацьким складом опубліковано:

1. Diorditsa, I. 2017. Cyberthreats as a Component of Threats in the Contemporary World (a Legal Aspect), Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2017.  - Volume VIII, Winter, 7(29): 2086 – 2093. (Scopus).

2. Lipkan, V., Vasiutynska, L., and Diorditsa, I. Social discount rate: assessment methodology. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. - Vol. 4, No. 2: 114 – 118. (Web of Science).

3. Diorditsa, I., Telestakova, А., Nastiuk, A. Prerequisites of criminalization of cyber espionage in Ukraine. Journal of law and political sciences, 2020. - VOL. 25.- ISSUE (4). – 63-90. (Web of Science).

4. Diorditsa, I., Telestakova, А., Koval, О., Nazarenko, О., Nastiuk, А. Information interventions as a new dimension of Ukraine’s cyber-vulnerability. Revista Gênero & Direito. 2020. – V. 9 - Nº 05. – 1-21. (Web of Science).

 5. Kovalchuk А., Kosytsia О.  Сonceptual content of standardization of  vocational education in Ukraine: legal and management aspects. Journal of law and political sciences, 2020. - VOL. 24.- ISSUE (3). – 48-69. (Web of Science)

 6. Kovalenko І., Kislyi A., Stetsiuk B. Comparative analysis of foreign and national experience of Ukraine in administration of value added tax. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 2. Riga: Publishing House «Baltija Publishing», 2018. p. 301-308. (Web of Science).

7.  Koval O. Optimization of Innovation Projects According To Criteria of Time and Resource Constraints / Larisa Rodchenko, Olena Goncharenko, Olga Koval, Ihor Tarasov, Hanna Nemchenko, Tetiana Tkachuk. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277–3878, Volume-8 Issue-3, September 2019. Р.1431–1434. (Scopus).

8. Koval O. Information interventions as new dimension of Ukraine’s cyber-vulnerability / Diorditsa, Ihor, V; Telestakova A; Koval Olga M, Nazarenko Olha A; Nastiuk, Andrii A. Revista Genero and Direito, 2020. 1. P. 1-21. (Web of Science).

9. Kulak N. MBTI model application for the acmeological-invariant organization management as an instrument for “Break-through” innovations implementation / O. Shcherbak, L. Ganushchak–Efimenko, N. Kulak. Economic and Social Development 32nd International Scientific Conference on Economic and Social Development.  - 2018/ - Рр. 35-44. (Web of Science).

10. Salnikova, O., Lagodiienko, V., Ivanchenkova, L., Kopytko, V., Kulak, N., & Usachenko, O. (2019). Evaluation of the effectiveness of implementation blockchain technology in public administration. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8(9), 1710-1713. (Scopus).

11. Teremetskyi V.I., Karmaza O.O., Zadychaylo D.D., Telestakova A.A. Analysis of the main provisions of the law of Ukraine «on Public-Private Partnership» in the context of reformation the economy. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Вип. 3(26). 2018. С. 444-449. (Web of Science).

12. Гетманець О.П., Матвійчук А.В., Коробцова Д.В., Котляр А.А., Телестакова А.А. Фінансово-правове забезпечення медичного страхуваня в Україні. Georgian medical news. Вип. 11 (284). 2018. С. 149-154. (Scopus).

13. Onishchyk Y., Maidannyk O., Zhuravel Y., Selezen P. International treaty as a source of financial law in Ukraine. Juridical Tribune - Tribuna Juridica. 2020. Volume 10. Issue 3. page 419-426 (Web of Science).

14. Semigina T, Maidannyk O.,  Onishchyk Y.,  Zhuravel Y. Local self-government reforms in Europe: legal aspects of considering the communities' social identity. Juridical Tribune - Tribuna Juridica. 2020. Volume 10. Issue 2. page 207-221 (Web of Science).

15. Kovalenko Inna, Makhinchuk Vitalii, Gusarov Konstantin, Kulaha Elina, Koroied Sergii.  Problems of legislative regulation of innovative activity in Ukraine.  Journal of Legal, Ethical and Regulatory. Issues. Volume 24. Issue 1, 2021. (Scopus).

16. Diorditsa Ihor,  Katerynchuk Kateryna, Telestakova Armenui, Kulak, Nataliia, Nastiuk Andrii (2021). Cyberterrorism as a threat to the cyber security of Ukraine: A discussion of theoretical aspects. Univ amazoniasede principal calle 17 diagonal 17 con carrera 3f-barrio porvenir, Florence, 00000, Colombia. Volume 40. Issue 10 page  73-83. (Web of Science).

17.  Kateryna Katerynchuk, Ihor Diorditsa, Inna Kovalenko, Sergij Kyrenko, Nina Trotsiuk. Protection of Human Health: Medical and Legal Aspects. Vol. 39 Núm. 70 (2021): Cuestiones Políticas Р. 385-406 (Web of Science).

18.    Kateryna Katerynchuk, Sergiy Kyrenko, Olha Nazarenko, Olga Koval. Legal and socio-psychological issues of bullying and cyberbullying.  Journal of law and political sciences2021. Vol. 29, issue 4 Sept. P. 71–99. ISSN 2222-7288 E. ISSN 2518-5551 (WoS).

19. V. Teremetskyi, O. Avramova,  O.Svitlychnyy, V. Sloma, V. Kokhan, А. Telestakova.  Housing Rights Protection in the Context of  Legislation and Judicial Practice of  Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. VOL.24. Special Issue: 1S. 1-9. (Scopus)

20. Ihor V. Diorditsa, Armenui A. Telestakova, Olga M. Koval, Olha A. Nazarenko, Andrii A. Nastiuk. Information Interventions as a New Dimension of Ukraine's Cyber-Vulnerability. Information interventions as a new dimension of Ukraine’s cyber-vulnerability. Linguistics and Culture Review, 5(S2), P. 152-166. https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1337. (Scopus)

21. І. Kypych , V.Teremetskyi, O. Kalashnyk, Brusakova O., Dzhafarova M., O. Sushch, S. Kuznets, V. Topchii. Specific Features of Proving in Disputes on Recognizing Persons as Refugees: on the Basis of Case Law of Ukrainian Supreme Court and the European Court of Human Rights. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Print ISSN: 1544-0036; (2021) Р. 36-44. (Scopus).

Кафедра є осередком виконання наукових досліджень в галузі права:

- Правове забезпечення впровадження інновацій та пріоритетні шляхи його вдосконалення, науковий керівник к.ю.н., доцент Телестакова А.А. (наукова тема кафедри).

- Правове регулювання інноваційної діяльності в Україні, науковий керівник д.ю.н, професор, Діордіца І.В. (ініціативна тема).

- Оптимізація моделі захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні науковий керівник д.ю.н, професор Катеринчук К.В. (ініціативна тема).

 

Напрям кафедри приватного та публічного права 

Інституту права та сучасних технологій КНУТД

НАУКОВА ТЕМА КАФЕДРИ: ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ТА ПРІОРИТЕТНІ ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

ПІБ керівника: Телестакова Арменуі Абриківна, кандидатка юридичних наук, доцентка, завідувачка кафедрою.

 Напрями: 

 • cуспільні науки;
 • теоретичні та практичні аспекти правового регулювання науково-технічного прогресу та інноваційних процесів в Україні;
 • правове регулювання інноваційних процесів у кібернетичному просторі.

Результати: 

1. Diorditsa, I. 2017. Cyberthreats as a Component of Threats in the Contemporary World (a Legal Aspect), Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2017.  - Volume VIII, Winter, 7(29): 2086 – 2093. (Scopus).

2. Lipkan, V., Vasiutynska, L., and Diorditsa, I. Social discount rate: assessment methodology. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. - Vol. 4, No. 2: 114 – 118. (Web of Science).

3. Diorditsa, I., Telestakova, А., Nastiuk, A. Prerequisites of criminalization of cyber espionage in Ukraine. Journal of law and political sciences, 2020. - VOL. 25.- ISSUE (4). – 63-90. (Web of Science).

4. Diorditsa, I., Telestakova, А., Koval, О., Nazarenko, О., Nastiuk, А. Information interventions as a new dimension of Ukraine’s cyber-vulnerability. Revista Gênero & Direito. 2020. – V. 9 - Nº 05. – 1-21. (Web of Science).

 5. Kovalchuk А., Kosytsia О.  Сonceptual content of standardization of  vocational education in Ukraine: legal and management aspects. Journal of law and political sciences, 2020. - VOL. 24.- ISSUE (3). – 48-69. (Web of Science)

 6. Kovalenko І., Kislyi A., Stetsiuk B. Comparative analysis of foreign and national experience of Ukraine in administration of value added tax. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 2. Riga: Publishing House «Baltija Publishing», 2018. p. 301-308. (Web of Science).

7.  Koval O. Optimization of Innovation Projects According To Criteria of Time and Resource Constraints / Larisa Rodchenko, Olena Goncharenko, Olga Koval, Ihor Tarasov, Hanna Nemchenko, Tetiana Tkachuk. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277–3878, Volume-8 Issue-3, September 2019. Р.1431–1434. (Scopus).

8. Koval O. Information interventions as new dimension of Ukraine’s cyber-vulnerability / Diorditsa, Ihor, V; Telestakova A; Koval Olga M, Nazarenko Olha A; Nastiuk, Andrii A. Revista Genero and Direito, 2020. 1. P. 1-21. (Web of Science).

9. Kulak N. MBTI model application for the acmeological-invariant organization management as an instrument for “Break-through” innovations implementation / O. Shcherbak, L. Ganushchak–Efimenko, N. Kulak. Economic and Social Development 32nd International Scientific Conference on Economic and Social Development.  - 2018/ - Рр. 35-44. (Web of Science).

10. Salnikova, O., Lagodiienko, V., Ivanchenkova, L., Kopytko, V., Kulak, N., & Usachenko, O. (2019). Evaluation of the effectiveness of implementation blockchain technology in public administration. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8(9), 1710-1713. (Scopus).

11. Teremetskyi V.I., Karmaza O.O., Zadychaylo D.D., Telestakova A.A. Analysis of the main provisions of the law of Ukraine «on Public-Private Partnership» in the context of reformation the economy. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Вип. 3(26). 2018. С. 444-449. (Web of Science).

12. Гетманець О.П., Матвійчук А.В., Коробцова Д.В., Котляр А.А., Телестакова А.А. Фінансово-правове забезпечення медичного страхуваня в Україні. Georgian medical news. Вип. 11 (284). 2018. С. 149-154. (Scopus).

13. Telestakova A. Housing Rights Protection in the Context of Legislation and Judicial Practice of Ukraine / V. Teremetskyi, O. Avramova, O. Svitlychnyy, V. Sloma, A. Telestakova, V. Kokhan  // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Review Article: 2021 Vol:24 Issue:1S (Scopus).

14. Onishchyk Y., Maidannyk O., Zhuravel Y., Selezen P. International treaty as a source of financial law in Ukraine. Juridical Tribune - Tribuna Juridica. 2020. Volume 10. Issue 3. page 419-426 (Web of Science).

15. Semigina T, Maidannyk O.,  Onishchyk Y.,  Zhuravel Y. Local self-government reforms in Europe: legal aspects of considering the communities' social identity. Juridical Tribune - Tribuna Juridica. 2020. Volume 10. Issue 2. page 207-221 (Web of Science).

16. Diorditsa Ihor,  Katerynchuk Kateryna, Telestakova Armenui, Kulak, Nataliia, Nastiuk Andrii (2021). Cyberterrorism as a threat to the cyber security of Ukraine: A discussion of theoretical aspects. Univ amazoniasede principal calle 17 diagonal 17 con carrera 3f-barrio porvenir, Florence, 00000, Colombia. Volume 40. Issue 10 page  73-83. (Web of Science).

17.  Kateryna Katerynchuk, Ihor Diorditsa, Inna Kovalenko, Sergij Kyrenko, Nina Trotsiuk. Protection of Human Health: Medical and Legal Aspects. Vol. 39 Núm. 70 (2021): Cuestiones Políticas Р. 385-406 (Web of Science).

18. Makhinchuk Vitalii, Gusarov Konstantin, Kovalenko Inna, Kulaha Elina, Koroied Sergii (2021). Problems of legislative regulation of innovative activity in Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 24. Issue 1. (Scopus).

19. Legal and socio-psychological issues of bullying and cyberbullying / Kateryna Katerynchuk, Sergiy Kyrenko, Olha Nazarenko, Olga Koval. Journal of law and political sciences. 2021. Vol. 29, issue 4 Sept. P. 71–99. ISSN 2222-7288 E. ISSN 2518-5551 (Web of Science).

20. Ліпкан В.А., Діордіца І.В. Мультиплікативність формування концептосфери кібербезпекової політики. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (9-10 квітня 2020 року, м. Харків). Збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 35 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. Харків, 2020, С. 164-167.

21. Діордіца І.В. Теоретико-правові компоненти кваліфікаційних вимог до компетенцій фахівців із кібербезпеки.  Actual problems of science and practice (27-28 April). Stockholm, Sweden 2020. - P. 315-319.

  

ІНІЦІАТИВНА ТЕМА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

ПІБ керівника: Діордіца Ігор Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри.

 Напрями: 

 • cуспільні науки;
 • теоретичні та практичні аспекти правового регулювання науково-технічного прогресу та інноваційних процесів в Україні;
 • правове регулювання інноваційних процесів у кібернетичному просторі.

 Результати: 

1. Diorditsa I. Prerequisites of criminalization of cyber espionage in Ukraine / I. Diorditsa, A. Telestakova, A. Nastiuk. Journal of law and political sciences, 2020. VOL. 25. ISSUE (4). Р. 63-90.

2. Diorditsa I. Information interventions as a new dimension of Ukraine’s cyber-vulnerability / I. Diorditsa, A. Telestakova, О. Koval, O. Nazarenko, A. Nastiuk. Revista Gênero & Direito, 2020.  V. 9. Nº 05. Р. 1-21.

3. Diorditsa I. Cybercrimes as threats to the cyber security of Ukraine / I. Diorditsa. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 2020. V. 38, № 2. Р. 36-40.

4. Діордіца І.В. Поняття та зміст кібершпигунства. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2020. Том ХХVI. С. 49-55.

5. Діордіца І.В. Зміст правовідносин у сфері кібербезпеки: проблеми теорії та практики. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. № 1. С. 145-151.

6. Diorditsa I. Modern tendencies for the formation and development of the cybernetic function of the state. Sciences of Europe, 2020. VOL 4, No 47. Р. 47-50.

7. Діордіца І.В. Кримінально-правова сутність кібершпигунства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі (29 травня 2020 р. м. Суми)». – Суми, 2020. С. 66-69.

8. Діордіца І.В. Зміст правовідносин у сфері кібербезпеки.  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Правове життя сучасної України (15 травня 2020 р., м. Одеса)». – Одеса, 2020. Т.2. С. 66-69.

9. Diorditsa I. German experience in combating the Coronavirus and lessons for Ukraine. Current issues of administrative, maritime and space law in the context of counteraction to coronavirus disease (COVID-19) : Conference proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Kyiv, April 24-25, 2020). Kyiv, 2020.  Р. 96-101.

10. Діордіца І.В. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / За заг. редакцією Д.В. Журавльова.- Київ, 2020. – 432 с.

11. Діордіца І.В. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» : науково-практичний коментар / За заг. редакцією К.І. Чижмарь.- Київ, 2020. – 332 с.

12. Діордіца І.В. Основи приватного права України : навчальний посібник / За заг. Редакцією А.Ю. Олійника. – Дніпро : Ліра, 2020. – 468 с.

13. Ліпкан В.А., Діордіца І.В. Мультиплікативність формування концептосфери кібербезпекової політики. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (9-10 квітня 2020 року, м. Харків). Збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 35 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. Харків, 2020, С. 164-167.

14. Діордіца І.В. Теоретико-правові компоненти кваліфікаційних вимог до компетенцій фахівців із кібербезпеки.  Actual problems of science and practice (27-28 April). Stockholm, Sweden 2020. - P. 315-319.

 

НАЗВА НАПРЯМУ: ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ПІБ керівника: Оніщик Юрій Віталійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри

Напрямки:

 • Вирішення правових спорів у судовому порядку;
 • Вирішення правових спорів у адміністративному порядку;
 • Альтернативні способи вирішення правових спорів;
 • Публічні суб’єкти правозахисної діяльності;
 • Громадські об'єднання правозахисного спрямування;
 • Адвокатура як особливий суб’єкт правозахисної діяльності;
 • Інститут нотаріату як суб’єкт правозахисної діяльності.

Результати:

1. Оніщик Ю.В. Судова практика у спорах щодо сплати адвокатами єдиного соціального внеску. Вороновські читання (Судовий прецедент – джерело права або приклад правозастосування): збірник статей, доповідей та тез учасників міжнар. наук.-практ. конф, м. Ірпінь, 4-5 жовтня 2019 р. Харків: Асоціація фінансового права України, 2019. С. 146-148.

2. Оніщик Ю.В., Ковальчук Ю.М. Правове регулювання податку на майно в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Тези доповідей Третьої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 06 грудня 2019 р.). К.: ТОВ «ВІ ЕН ЕЙ ПРЕС», 2019. С. 118-120.

3. Оніщик Ю.В. Правові проблеми оподаткування доходів від індивідуальної адвокатської діяльності. Професійна правнича допомога: сучасний  підхід: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (11 грудня 2019 р., м. Київ). Київ: Алерта, 2019. С. 173-176.

4. Майданник О.О., Оніщик Ю.В. Правові аспекти реформи місцевого самоврядування в Україні: добровільне об’єднання територіальних громад або примусовий шлях. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2019. № 4. С. 49-56.

5. Оніщик Ю.В. Фінансово-правове регулювання переміщення валютних цінностей через митний кордон України. Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15-16 березня 2019 року) / ред. кол. Гриценко І.С., Мельник Р.С. та ін. К.: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. С. 42-44.

6. Оніщик Ю.В. Судова доктрина “сутність над формою”: досвід Італії. ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Судовий розгляд податкових і митних спорів: проблеми, виклики, пріоритети” (м. Київ, 4-5 липня 2019 року): Збірник матеріалів. Київ, 2019. С. 144-147.

7. Журавель Я.В., Оніщик Ю.В. Особливості реалізації конституційних економічних прав людини щодо забезпечення достатнього життєвого рівня сім’ї в умовах утворення об’єднаних територіальних громад. Держава та регіони. 2020. № 1 (67). С. 41-48.

8. Майданник О.О., Оніщик Ю.В. Правові особливості механізму передачі деяких державних повноважень у сфері земельних відносин органам місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2020. № 1-2. С. 71-79.

9. Оніщик Ю.В., Садовська І.О. Правове регулювання оподаткування доходів адвокатського бюро. Право і суспільство. 2020. № 1. Частина 2. С. 115–120.

10. Onishchyk Y. Legal aspects of academic integrity implementation in the Academy of labor, social relations and tourism. International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI)., 2020. P. 54-55.

11. Оніщик Ю.В. Діджиталізація юридичної освіти в Україні. «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2020», XII Mіжнародна науково-практична конференція ІОН-2020, 26-29 травня, 2020: Збірник праць. Вінниця: ВНТУ, 2020. С. 252-253.

12. Semigina. T, Maidannyk O.,  Onishchyk Y.,  Zhuravel Y. Local self-government reforms in Europe: legal aspects of considering the communities' social identity. Juridical Tribune - Tribuna Juridica. 2020. Volume 10. Issue 2. page 207-221 (Web of Science).

13. Onishchyk Y., Maidannyk O., Zhuravel Y., Selezen P. International treaty as a source of financial law in Ukraine. Juridical Tribune - Tribuna Juridica. 2020. Volume 10. Issue 3. page 419-426 (Web of Science).

14. Оніщик Ю.В., Садовська І.О. Адвокатська діяльність як об’єкт податково-правового регулювання: монографія. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 206 с.

Захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії зі спеціальності 081 «Право»).

Опубліковано понад 140 наукових праць.

  

Проведення наукових конференцій та семінарів

Щороку кафедра приватного та публічного права проводить студентські науково-практичні семінари, круглі столи, а також бере участь у Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, які  присвячені актуальним питанням юридичної науки.

Також, науково-педагогічним складом кафедри проводяться екскурсії для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 081 Право.

Навчально-методичне забезпечення

Методичне забезпечення навчального процесу є основним критерієм якісної освіти у Київському національному університеті технологій та дизайну. У зв`язку зі змінами, що відбуваються у навчальних планах кафедри, науково-педагогічними працівниками  проводиться оновлення та розробка освітньо-професійних та освітньо-наукових програм за спеціальністю 081 Право, робочих програм, методичних вказівок до виконання практичних занять, самостійної роботи, курсових робіт, розробка модульних тестових програм для контролю знань здобувачів вищої освіти. На кафедрі системно здійснюється підготовка та оновлення навчально-методичної літератури, пошук нових форм і методів активізації навчального процесу (ділові ігри, ситуаційні заняття тощо).

З усіх дисциплін розроблені навчально-методичні комплекси, які визначаються програмами дисциплін, навчальних та виробничих практик; методичні вказівки до виконання курсових робіт, до самостійних та контрольних робіт для студентів заочної форми навчання тощо.

 

Науково-педагогічна діяльність

На кафедрі активно триває процес пошуку і розроблення нових педагогічних методів і освітніх технологій підвищення ефективності надання освітніх послуг. Співробітниками кафедри  здійснюється  консультаційна та інша індивідуальна робота, у тому числі під час проведення виробничої практики,  реалізуються виховні функції  у процесі групової та індивідуальної роботи зі здобувачами вищої освіти та під час неформального спілкування з ними. Викладацький склад кафедри плідно працює над формуванням у здобувачів вищої освіти віри у власні можливості й у реальність професійних досягнень.

Спеціальності

Кафедра  приватного та публічного права є випускаючою  та проводить підготовку бакалаврів магістрів зі спеціальності 081 «Право» - освітня програма «Господарська-правова діяльність».

Бакалаврат

Освітня програма:

Господарсько-правова діяльність

Кваліфікація:

Бакалавр з «Права»

Період навчання:

8 семестрів (4 роки)

ЄКТС Кредити:

240 кредитів

Мова навчання:

Українська

Результат навчання:

 

Після успішного завершення навчання студент повинен вміти:

 • Вести юридичні справи та статистичну звітність на підприємствах, установах та організаціях.
 • Здійснювати аналіз юридичної справ у сферах нормотворчої, виконавчо-розпорядчої, судової та контрольно-наглядової діяльності.
 • Організовувати юридичну роботу в державних і недержавних організаціях та на підприємствах і установах різних форм власності.
 • Планувати, організовувати та проводити зовнішній та внутрішній юридичний аудит.
 • Організовувати та забезпечувати юридичну роботу на підприємствах та інших організаціях відповідно до отриманої спеціальності.
 • Інтерпретувати та аналізувати юридичну інформацію для обґрунтування, розробки та прийняття управлінських рішень.
 • Проводити системний правовий аналіз виробничої і комерційної діяльності, оцінювати фінансовий стан підприємств, установ та організацій.
 • Здійснювати фінансово-правовий, бюджетний і кредитно-банківський контроль в установах і підприємствах державного і недержавного секторів економіки.
 • Застосовувати сучасні інформаційно-правові системи і технології у сфері фінансів та бухгалтерського обліку, здійснювати постановку фінансово-кредитних задач та задач з обліку й аудиту в умовах реалізації конституційного права на доступ до інформаційних технологій.
 • Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин.
 • Здійснювати  аналіз  суспільних  процесів  у  контексті аналізованої  проблеми  і  демонструвати  власне  бачення шляхів її розв’язання.
 • Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.
 • Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.
 • Давати  короткий висновок  щодо  окремих  фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю.
 • Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.

 

Магістратура

Освітня програма:

Господарсько-правова діяльність

Кваліфікація:

Магістр з «Права»

Період навчання:

3 семестри (1,5 роки)

ЄКТС Кредити:

90

Мова навчання:

Українська

Результати навчання:

 

Після успішного завершення навчання студент повинен вміти:

 • Організовувати та забезпечувати юридичну роботу на підприємствах та інших організаціях відповідно до отриманої спеціальності.
 • Інтерпретувати та аналізувати юридичну інформацію для обґрунтування, розробки та прийняття управлінських рішень.
 • Вести юридичні справи та статистичну звітність на підприємствах, установах та організаціях.
 • Здійснювати аналіз юридичних справ у сферах нормотворчої, виконавчо-розпорядчої, судової та контрольно-наглядової діяльності.
 • Організовувати юридичну роботу в державних і недержавних організаціях та на підприємствах і установах різних форм власності.
 • Планувати, організовувати та проводити зовнішній та внутрішній юридичний аудит.
 • Проводити системний правовий аналіз виробничої і комерційної діяльності, оцінювати фінансовий стан підприємств, установ та організацій.
 • Здійснювати фінансово-правовий, бюджетний і кредитно-банківський контроль в установах і підприємствах державного і недержавного секторів економіки.

Мати знання та розуміння:

 • Методології  побудови  та  реалізації  правових  норм,  аналізу  правової  діяльності, контролю за правильним застосуванням діючого права.
 • Загальнонаукових та спеціальних методів дослідження правових явищ і процесів.
 • Основних  сучасних  правових  доктрин,  цінностей  та  принципів  функціонування національної  правової системи,  правотворчої  і  нормотворчої  діяльності,  методів дотримання, реалізації і використання правових норм.
 • Знання  фахової  термінології  іноземною  мовою;  володіння  на  належному  рівні діловою  іноземною  мовою;  знання  особливостей  мовної  організації  ділового спілкування; знання основи культури усної та писемної ділової мови.
 • Методики збирання та обробки юридичної інформації.
 • Розуміння сучасних інформаційних систем доступу до публічної інформації.
 • Загально-правових методів моделювання юридичного процесу.
 • Основних умов договору (правочинів), виявлення недоліків та форми укладення договору, складання відповідної структури цивільної та господарської угоди.
 • Аналізу міжнародних договорів та інші міжнародних актів; роботи з законодавством і судовою практикою з питань міжнародного права.

 

Доктор філософії

Освітня програма:

Право

Кваліфікація:

Доктор філософії з права

Період навчання:

8 семестрів (4 роки) (освітня складова - 4 семестри (2 роки)

ЄКТС Кредити:

48

Мова навчання:

Українська

Результати навчання:

 

Після успішного завершення навчання студент повинен вміти:

 • Демонструвати універсальні навики дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження, написання пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства та практики його застосування.
 • Розробляти структуру та зміст навчального заняття відповідно до дидактичної мети, планувати самостійну роботу студентів та застосовувати основні системи діагностики та оцінювання результатів навчальної діяльності в юриспруденції, стратегії педагогічної взаємодії.
 • Використовувати різні стратегії педагогічної взаємодії при вивчені юридичних дисциплін, способів комунікативного впливу, діалогічного педагогічного спілкування при дослідженні правових норм, а також демонструвати навички лідерства і саморегуляції на основі самопізнання.
 • Обирати методи наукових досліджень в галузі права.
 • Використовувати сучасні знання в галузі права для  розробки презентацій отриманих результатів наукових досліджень.
 • Демонструвати вміння спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі права, презентувати, обговорювати та захищати власні правові погляди в усній та письмовій формах перед фаховою та нефаховою аудиторією.
 • Знаходити інформацію та дискутувати в іншомовному середовищі при вирішенні загально-юридичних та професійних задач; уміти перекладати, реферувати та анотувати юридичні документи.
 • Здійснювати науковий пошук, досліджувати і правильно формувати ознаки новизни в об’єктах, які розробляються, грамотно аналізувати положення чинного законодавства з метою визначення його ефективності та перспектив застосування в практичній діяльності.
 • Формувати й аналізувати статистичні дані в галузі права, правильно інтерпретувати отриману інформацію для її узагальнення та презентації з акцентами критичної оцінки.
 • Вільно спілкуватися з професійних проблем в галузі правознавства державною та іноземною мовами усно і письмово, обговорювати результати професійної діяльності з фахівцями та нефахівцями, аргументувати свою позицію з дискусійних питань юридичного характеру. Зрозуміло донести складні ідеї та аргументувати їх.
 • Використовувати сучасні інформаційні технології для дослідницького пошуку в галузі права, моделювання технологічних процесів вирішення юридичних питань та прийняття оптимальних рішень.
 • Використовувати сучасні знання у сфері юриспруденції для забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні.
 • Демонструвати вміння брати відповідальність за результати своєї професійної діяльності, дотримуватись професійної юридичної етики та корпоративної культури.
 • Знати структуру та функції сучасного наукового знання в галузі права й тенденції його історичного розвитку; глобальні тенденції зміни законодавства в умовах глобалізації; світоглядні, методологічні та інші філософські основи сучасної юридичної науки, проблеми, пов'язані з впливом науки на розвиток сучасної цивілізації.
 • Знати принципи системно-структурного підходу до розроблення пропозицій в галузі права.
Студенти

Студенти-випускники можуть працювати як керівниками всіх рівнів управління так і галузевими фахівцями; правозахисних структурах так і у правоохоронних органах України; організаторами малого і середнього бізнесу; юрисконсультами на різних підприємствах та організаціях незалежно від форм власності.

Студенти останнього року навчання проходять виробничу та переддипломну практику в юридичних та страхових компаніях, органах місцевого самоврядування, прокуратурі, в судах, у системі нотаріату та адвокатури.

Гуртки та наукова робота студентів

Кафедра має два наукові гуртки:

«Актуальні питання приватного права» (керівниками якого є Телестакова А.А., Діордіца І.В., Коваль О.М.,) та «Актуальні питання публічного права» (керівники Оніщик Ю.В., Коваленко І.А., Олійник А.Ю.). Щомісячно проводяться засідання гуртків, під час яких наукові керівники готують студентів до участі у наукових заходах; здійснюють методичну допомогу у процесі виконання студентських наукових досліджень, а також проводять наукові публічні заходи та зустрічі студентства із представниками органів державної влади та місцевого самоуправління та інших установ і відомств. За 2020 та за 2021 роки понад 70 осіб взяли участь у наукових конференціях, на яких обговорювались питання правового забезпечення впровадження інновацій та пріоритетні шляхи їх вдосконалення.

Зустріч зі студентством у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

 

Щорічно колективом кафедри проводиться олімпіада з права, під час якої студенти-бакалаври отримують досвід наукової роботи і вирішення актуальних правових питань та нестандартних проблемних ситуацій. Для розвитку практичних навичок у студентів-правників кафедрою проводяться модельні судові засідання.

  

Зарубіжне партнерство

Кафедра приватного та публічного  права підтримує і розвиває міжнародні зв'язки з вищими навчальними закладами та організаціями із зарубіжних країн.

Міжнародне співробітництво також реалізується через участь кафедри приватного та публічного права у спільних освітянських проєктах та міжнародних конференціях, круглих столах, симпозіумах тощо. 

Кафедра постійно займається підготовкою бакалаврів та магістрів із Республік Польща, Азербайджан, Казахстан та ін.