КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Інститут права та сучасних технологій навчання

КАФЕДРА ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

ТЕЛЕСТАКОВА Арменуі Абриківна

в.о. завідувача кафедри, доцент, кандидат юридичних наук

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, кабінет № 4-1418

Телефони для довідок: +380-256-84-60

e-mail: [email protected]

Сторінка у   https://www.facebook.com/Кафедра-приватного-та-публічного-права-КНУТД-116781986394246/

Сторінка у   https://www.instagram.com/fpp_knutd/?hl=uk

Про кафедру
Історія

Розвиток економіки, правової та політичної сфери нашої держави потребують фахівців нової генерації, що мають відповідати вимогам, які висувають зміни соціально-правових орієнтирів. Аналіз прийнятих за роки незалежності України нормативно-правових актів, свідчить про те, що найбільша кількість з них стосується економічної та правової політики. Тому, на ринку праці нашої держави існує велика потреба у фахівцях-правниках, що здатні здійснювати правове забезпечення як державної, так і приватної сфери економічної діяльності. Враховуючи цю потребу Вчена рада Київського національного університету технологій та дизайну у червні 2015 року прийняла рішення про створення у складі Університету юридичного факультету, який прийняв на навчання студентів для підготовки бакалаврів та спеціалістів господарських судів, судів загальної юрисдикції, підприємств, установ різних форм власності, які в майбутньому зможуть обіймати посади керівників структурних підрозділів цих установ.

Кафедру приватного та публічного права створено із числа  вчених-правників, які мають досвід роботи як у правозахисних структурах, так і у правоохоронних органах України, на базі кафедр Юридичного факультету (це кафедра приватного права, кафедра загально-правових дисциплін та кафедра господарського права). Згодом, його перейменували на факультет Підприємництва та права. З вересня 2020 року кафедра приватного та публічного права увійшла до складу Навчально-наукового інституту права та сучасних технологій навчання Київського національного університету технологій та дизайну, налічує 2 доктори юридичних наук, 6 кандидатів юридичних наук, 1 кандидата наук з державного управління, з яких 6 осіб мають вчене звання доцента та 1 професора.

Метою роботи кафедри приватного та публічного права є отримання:

 • здобувачами вищої освіти першого та другого рівня освіти здатності вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері господарсько-правової діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, а також проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог;
 • здобувачами третього рівня освіти здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Також, науково-педагогічний склад кафедри проводить навчання за широким спектром дисциплін, які спрямовані на вивчення, як зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, так і правових підстав господарської діяльності, судового захисту, захисту прав інтелектуальної та творчої власності. Одним із основних завдань кафедри є навчити здобувачів вищої освіти вирішенню  проблем захисту майнових та особистих немайнових прав і свобод суб’єктів господарювання.

Кафедра приватного та публічного права активно займається  науковою, навчальною, методичною та організаційною роботою, яка спрямована на отримання  здобувачами вищої освіти належного рівня знань, для забезпечення фахівцями  у сфері права.

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі приватного та публічного права
 1. Адвокатська діяльність
 2. Адвокатура України
 3. Адміністративне право
 4. Адміністративне право та адміністративний процес у світлі інтеграції до Європейського Союзу
 5. Адміністративний процес
 6. Актуальні питання господарського права
 7. Актуальні питання інтелектуальної власності в Україні
 8. Актуальні питання цивільного права
 9. Актуальні проблеми адміністративного права
 10. Актуальні проблеми адміністративного судочинства
 11. Актуальні проблеми господарського права
 12. Актуальні проблеми господарського судочинства
 13. Актуальні проблеми конституційного права
 14. Господарське право
 15. Господарський процес
 16. Договірне право
 17. Історія держави і права України та зарубіжних країн
 18. Конституційне право України та зарубіжних країн
 19. Криміналістика
 20. Кримінальне право
 21. Кримінальний процес
 22. Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 23. Міжнародне право
 24. Основи римського приватного права
 25. Підприємницьке та господарське право
 26. Порівняльне цивільне право
 27. Право Європейського Союзу
 28. Правова охорона інтелектуальної власності
 29. Правознавство
 30. Судові та правоохоронні органи
 31. Теорія держави та права
 32. Трудове право
 33. Цивільне право
 34. Цивільний процес

 

Науково-педагогічні працівники

ТЕЛЕСТАКОВА Арменуі Абриківна, кандидат юридичних наук, доцент в.о. завідувача кафедри

Міжнародний інститут лінгвістики і права (1996-2001), спеціальність "Правознавство", кваліфікація - юрист.

Київський міжнародний університет (2001-2002), спеціальність "Педагогіка вищої школи", кваліфікація - педагогіка вищої школи.

Національна академія державного управління при Президентові України (2017-2020), спеціальність "Публічне управління та адміністрування".

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію в Спеціалізованій Вченій Раді Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України на тему: "Система договорів про надання послуг у цивільному праві України".

Вчене звання доцента отримала у 2011 році по кафедрі цивільного та господарського права.

 

ОЛІЙНИК Анатолій Юхимович, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри.

Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко (1972-1978 рр.) спеціальність «правознавство», спеціаліст.

Київська вища школа МВС СРСР ім. Ф. Дзержинського (ад’юнктура 1983-1986 р.р.).

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію в Спеціалізованій Вченій Раді Київської вищої школи МВС СРСР ім. Ф.Дзержинського на тему: «Удосконалення діяльності міліції по забезпеченню конституційних прав недоторканності особи, житла радянських громадян і охорони їх особистого життя». (диплом КД № 006251 від 28 січня 1987 р.).

Вчене звання доцента отримав у 1993 році по кафедрі теорії та історії держави і права Української академії внутрішніх справ (МОН України атестат № 8 від 27 квітня 1993 р.)

Вчене звання професора отримав у 2005 р. по кафедрі загальноюридичних дисциплін Національної академії внутрішніх справ (МОН України атестат 02ПР № 003652 від 16 червня 2005 р.).

 

ДІОРДІЦА Ігор Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри.

Закінчив Київський міжнародний університет (м. Київ, 1999-2004 р.р.) Спеціальність: «Правознавство». Кваліфікація: «Юрист».

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Тема: "Кримінально правова відповідальність за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади". Захистив кандидатську дисертацію в Спеціалізованій Вченій Раді Академії адвокатури України, м. Київ, 2009 рік.

Доктор юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Тема: «Адміністративно-правове регулювання кібербезпеки України». Захистив докторську дисертацію в Спеціалізованій Вченій Раді Запорізького національного університету, 2018 рік.

 

КАТЕРИНЧУК Катерина Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри.

Академія Праці та Соціальних Відносин Федерації Профспілок України, юридичний факультет (1998 – 2003 р.р., м. Київ). Спеціальність: Правознавець.

Аспірантура Академії Праці та Соціальних Відносин Федерації Профспілок України (2003 – 2006 рр. юридичний факультет заочна форма навчання).

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Тема дисертаційного дослідження: «Кримінально-правові та кримінологічні заходи запобігання катуванню» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (м. Київ Державний науково-дослідний інститут, 2010 р.).

Вчене звання доцента присвоєно 2014 року по кафедрі кримінально-правових дисциплін.

Доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Тема дисертації «Кримінально-правова охорона здоров'я особи: доктринальні, законодавчі та правозастосовчі проблеми» (м. Ірпінь, Університет державної фіскальної служби України, 2019 р.).

 

КОВАЛЕНКО Інна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри.

Національна академія внутрішніх справ України (2000-2005 р.р.), спеціальність «Правознавство», кваліфікація: спеціаліст.

Київський національний університет внутрішніх справ (2006-2007 р.р.) спеціальність «Правознавство», здобула кваліфікацію «магістр».

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. У  2015 році захистила кандидатську дисертацію в Спеціалізованій Вченій Раді Національної академії внутрішніх справ  на тему: «Цивільно-правова відповідальність осіб із вадами волі».

Вчене звання доцента отримала у 2018 році по кафедрі спеціально-правових дисциплін Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського.

 

ПРОХОРЕНКО Катерина Андріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2003-2009 р.р.), спеціальність «Правознавство», магістр права.

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.06 – Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. У  2013 році захистила кандидатську дисертацію у Спеціалізованій Вченій Раді Київського національний університет імені Тараса Шевченка на тему: «Клімат як об'єкт еколого-правової охорони в Україні».

КОВАЛЬ Ольга Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2005-2008 р.р.) Напрям підготовки – Право. Кваліфікація: бакалавр права.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, (2009-2010 р.р.), Спеціальність-Правознавство, Кваліфікація: магістр права.

Кандидат юридичних наук зі спеціальності: 12.00.09 –кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Право особи на виправдання у кримінальному процесі України», 2014 року, захистила кандидатську дисертацію в Спеціалізованій Вченій Раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вчене звання доцента отримала в 2020 році по кафедрі приватного та публічного права КНУТД.

 

КУЛАК Наталія Валеріївна, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри.

Міжрегіональна Академія управляння персоналом (2000-2003 р.р.)спеціальність Правознавство; спеціаліст

Національна академія внутрішніх справ України (2015-2016 р.р.), спеціальність «Правознавство», магістр.

Кандидат наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 Механізми державного управління, диплом № ДК № 029663 від 30.06.2015 р. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію в Спеціалізованій Вченій Раді Національного університету цивільного захисту України (м. Харків) на тему: «Електронне забезпечення сфер здійснення державних закупівель в Україні»

Вчене звання доцента отримала у 2019 році на кафедрі приватного та публічного права КНУТД.

 

ДАШКО Ольга Олександрівна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин (01.09.2003-03.07.2007), напрям підготовки "міжнародні відносини", фахівець з міжнародного права, бакалавр. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин (01.09.2007-30.01.2009), cпеціальність "міжнародне приватне право", кваліфікація "юрист-міжнародник", "перекладач з англійської мови", магістр. 

Кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. Тема кандидатської дисертації «Міжнародно-правове забезпечення міжнародної інформаційної безпеки».

 

КИПИЧ Інга Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка (2004-2009 р.р.) спеціальність «Політологія», кваліфікація: магістр

Київський національний лінгвістичний університет (2004-2008 р.р.) бакалавр права зі знанням англійської мови

Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова (2008-2009 р.р.) спеціальність «Правознавство», кваліфікація : магістр права.

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право. В 2013 році відбувся захист дисертаційної роботи «Роль недержавних ЗМІ у становленні громадянського суспільства в Україні» у ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу та права».

 

МІРЗОЯН Сузанна Арменівна, старший лаборант кафедри.

ОТРУБА Віталіна Віталіївна, старший лаборант кафедри.

Навчальні приміщення

Кафедра здійснює навчально-виховний процес на сучасній матеріально-технічній базі: ауд. 4-1408, 4-1418.

Наукова діяльність

Важливим завданням кафедри є гарантоване забезпечення високого рівня навчального процесу та професіоналізму викладацького складу кафедри, якому сприяє наукова робота кафедри, яка проводиться у сфері аспектів права. Кафедра приватного та публічного права формує високоосвічену, національно свідому, чесну, небайдужу, творчу особистість здобувачів вищої освіти, здатну незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добросовісності та справедливості для розвитку відкритого і демократичного суспільства.

У виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science професорсько-викладацьким складом опубліковано:

1. Diorditsa, I. 2017. Cyberthreats as a Component of Threats in the Contemporary World (a Legal Aspect), Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2017.  - Volume VIII, Winter, 7(29): 2086 – 2093. (Scopus).

2. Lipkan, V., Vasiutynska, L., and Diorditsa, I. Social discount rate: assessment methodology. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. - Vol. 4, No. 2: 114 – 118. (Web of Science).

3. Diorditsa, I., Telestakova, А., Nastiuk, A. Prerequisites of criminalization of cyber espionage in Ukraine. Journal of law and political sciences, 2020. - VOL. 25.- ISSUE (4). – 63-90. (Web of Science).

4. Diorditsa, I., Telestakova, А., Koval, О., Nazarenko, О., Nastiuk, А. Information interventions as a new dimension of Ukraine’s cyber-vulnerability. Revista Gênero & Direito. 2020. – V. 9 - Nº 05. – 1-21. (Web of Science).

5. Kovalchuk А., Kosytsia О.  Сonceptual content of standardization of  vocational education in Ukraine: legal and management aspects. Journal of law and political sciences, 2020. - VOL. 24.- ISSUE (3). – 48-69. (Web of Science)

6. Kovalenko І., Kislyi A., Stetsiuk B. Comparative analysis of foreign and national experience of Ukraine in administration of value added tax. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 2. Riga: Publishing House «Baltija Publishing», 2018. p. 301-308. (Web of Science).

7.  Koval O. Optimization of Innovation Projects According To Criteria of Time and Resource Constraints / Larisa Rodchenko, Olena Goncharenko, Olga Koval, Ihor Tarasov, Hanna Nemchenko, Tetiana Tkachuk. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277–3878, Volume-8 Issue-3, September 2019. Р.1431–1434. (Scopus).

8. Koval O. Information interventions as new dimension of Ukraine’s cyber-vulnerability / Diorditsa, Ihor, V; Telestakova A; Koval Olga M, Nazarenko Olha A; Nastiuk, Andrii A. Revista Genero and Direito, 2020. 1. P. 1-21. (Web of Science).

9. Kulak N. MBTI model application for the acmeological-invariant organization management as an instrument for “Break-through” innovations implementation / O. Shcherbak, L. Ganushchak–Efimenko, N. Kulak. Economic and Social Development 32nd International Scientific Conference on Economic and Social Development.  - 2018/ - Рр. 35-44. (Web of Science).

10. Salnikova, O., Lagodiienko, V., Ivanchenkova, L., Kopytko, V., Kulak, N., & Usachenko, O. (2019). Evaluation of the effectiveness of implementation blockchain technology in public administration. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8(9), 1710-1713. (Scopus).

11. Teremetskyi V.I., Karmaza O.O., Zadychaylo D.D., Telestakova A.A. Analysis of the main provisions of the law of Ukraine «on Public-Private Partnership» in the context of reformation the economy. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Вип. 3(26). 2018. С. 444-449. (Web of Science).

12. Гетманець О.П., Матвійчук А.В., Коробцова Д.В., Котляр А.А., Телестакова А.А. Фінансово-правове забезпечення медичного страхуваня в Україні. Georgian medical news. Вип. 11 (284). 2018. С. 149-154. (Scopus).

Кафедра є осередком виконання наукових досліджень в галузі права:

- Правове забезпечення впровадження інновацій та пріоритетні шляхи його вдоскналення

- Правове регулювання інноваційної діяльності в Україні (науковий керівник д.ю.н, доцент Діордіца І.В.).

- Оптимізація моделі захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні (науковий керівник д.ю.н., доц. Катеринчук К.В.).

 

Напрям кафедри приватного та публічного права 

інституту права та сучасних технологій навчання КНУТД

НАЗВА НАПРЯМУ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

ПІБ керівника: Діордіца Ігор Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри.

 Напрями: 

 • cуспільні науки;
 • теоретичні та практичні аспекти правового регулювання науково-технічного прогресу та інноваційних процесів в Україні;
 • правове регулювання інноваційних процесів у кібернетичному просторі.

 Результати: 

1. Diorditsa I. Prerequisites of criminalization of cyber espionage in Ukraine / I. Diorditsa, A. Telestakova, A. Nastiuk. Journal of law and political sciences, 2020. VOL. 25. ISSUE (4). Р. 63-90.

2. Diorditsa I. Information interventions as a new dimension of Ukraine’s cyber-vulnerability / I. Diorditsa, A. Telestakova, О. Koval, O. Nazarenko, A. Nastiuk. Revista Gênero & Direito, 2020.  V. 9. Nº 05. Р. 1-21.

3. Diorditsa I. Cybercrimes as threats to the cyber security of Ukraine / I. Diorditsa. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 2020. V. 38, № 2. Р. 36-40.

4. Діордіца І.В. Поняття та зміст кібершпигунства. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2020. Том ХХVI. С. 49-55.

5. Діордіца І.В. Зміст правовідносин у сфері кібербезпеки: проблеми теорії та практики. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. № 1. С. 145-151.

6. Diorditsa I. Modern tendencies for the formation and development of the cybernetic function of the state. Sciences of Europe, 2020. VOL 4, No 47. Р. 47-50.

7. Діордіца І.В. Кримінально-правова сутність кібершпигунства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі (29 травня 2020 р. м. Суми)». – Суми, 2020. С. 66-69.

8. Діордіца І.В. Зміст правовідносин у сфері кібербезпеки.  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Правове життя сучасної України (15 травня 2020 р., м. Одеса)». – Одеса, 2020. Т.2. С. 66-69.

9. Diorditsa I. German experience in combating the Coronavirus and lessons for Ukraine. Current issues of administrative, maritime and space law in the context of counteraction to coronavirus disease (COVID-19) : Conference proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Kyiv, April 24-25, 2020). Kyiv, 2020.  Р. 96-101.

10. Діордіца І.В. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / За заг. редакцією Д.В. Журавльова.- Київ, 2020. – 432 с.

11. Діордіца І.В. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» : науково-практичний коментар / За заг. редакцією К.І. Чижмарь.- Київ, 2020. – 332 с.

12. Діордіца І.В. Основи приватного права України : навчальний посібник / За заг. Редакцією А.Ю. Олійника. – Дніпро : Ліра, 2020. – 468 с.

13. Ліпкан В.А., Діордіца І.В. Мультиплікативність формування концептосфери кібербезпекової політики. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (9-10 квітня 2020 року, м. Харків). Збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 35 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. Харків, 2020, С. 164-167.

14. Діордіца І.В. Теоретико-правові компоненти кваліфікаційних вимог до компетенцій фахівців із кібербезпеки.  Actual problems of science and practice (27-28 April). Stockholm, Sweden 2020. - P. 315-319.

 

НАЗВА НАПРЯМУ: ОПТИМІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

ПІБ керівника: Катеринчук Катерина Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри

Напрями:

 • Дослідження прав людини на механізм їх захисту;
 • Людина як суб'єкт та об'єкт суспільних зв'язків та відносин;
 • Осмислення права через пізнання його сутності та форм прояву в суспільстві (праворозуміння);
 • Правові цінності як блага, що забезпечуються правом;
 • Інститути права як частина цілісної системи права.

Результати:

 1. Катеринчук К. В. Проблеми кримінально-правової характеристики умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія Юридичні науки. 2020. Том 31 (70). № 2. С. 41–46.
 2. Беспаль О. Л., Катеринчук К. В. Детермінанти злочинів проти життя та здоров'я, що вчиняються щодо дітей в сім'ї. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія Юридичні науки. 2020. Том 31 (70). № 3. С. 161–165.
 3. Катеринчук К. В., Беспаль О. Л. Проблеми розмежування окремих злочинів проти здоров’я особи. Слово національної школи суддів. 2020. № 1 (30). С. 74–84.
 4. Катеринчук К. В., Мацюк О. Л. Булінг: правові та соціально-психологічні аспекти. Слово національної школи суддів. 2020. № 3. С. 113-124.
 5. Катеринчук К. В. Проблеми визначення моменту початку життя людини в теорії та правозастосовній практиці. Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування: збірник тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 28 лютого 2020 р.). 2020. С. 31-33.
 6. Катеринчук К. В. Термінологічні особливості статті 117 Кримінального кодексу України. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.). 2020. С. 78–82.
 7. Катеринчук К. В., Беспаль О. Л. Громадські об'єднання як суб’єкти запобігання домашньому насильству щодо дітей: Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: матеріали міжвузів. наук.-практ. круглого столу (Київ, 28 трав. 2020 р.) / [редкол.: В.В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. С. 65-67.
 8. Катеринчук К. В. Проблеми нормативного регулювання забезпечення захисту здоров’я лікарів під час виконання ними професійних обов’язків. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації: матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу (м. Харків, 15 травня 2020 р.). 2020. С. 167–169.
 9. Катеринчук К. В. Проблемні питання визначення окремих понять у законодавстві України. Актуальні проблеми юридичної науки та практики в ХХ столітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Рівне, 16-17 жовтня 2020 р.). 2020. С. 118–121.
 10. Катеринчук К. В. Біль як оціночна категорія в кримінальному праві України. Fundamental and applied  research  in  the  modern  world: The 2nd International scientific and practical conference. (September 23-25, 2020) BoScience Publisher, Boston, USA. 2020. С. 352–354.
 11. Катеринчук К. В., Медвєдєв Д. В. Протидія булінгу в Україні. Мodern science: problems and innovations: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (Стокгольм, Швеція, 18-20 жовтня 2020 р.). 2020. С. 471-474.
 12. Катеринчук К. В., Стецюра І Р. Проблемні питання погрози в кримінальному праві. World science: problems, prospects and innovations: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (Торонто, Канада 28-30 жовтня 2020 р. ). 2020. С. 408-411.
 13. Катеринчук К. В. Чи повинні лікарі виконувати функцію судово-медичних експертів? Актуальні проблеми кримінального права: матеріали ХІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції присвяченої пам'яті проф. П. П. Михайленка. (м. Київ, 20 листопада 2020 р.). 2020. С. 32-33.
 14. Катеринчук К. В., Соколовська І. І. Особливості термінології «дисциплінарна відповідальність» та «дисциплінарне стягнення». World science: problems, prospects and innovations: матеріали  III Міжнародної науково-практичної конференції. (Торонто, Канада, 25-27 листопада 2020 р.). 2020. С. 560-563.
 15. Катеринчук К. В., Соколовська І. І. Принципи юридичної відповідальності. Science and education: problems, prospects and innovations: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. (Кіото, Японія, 2-4 грудня 2020 р.). 2020. С. 369-372.
 16. Катеринчук К. В., Полат І. В. Порівняльно-правова характеристика булінгу. Іноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості: матеріали І Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених. (м. Київ, 17 листопада 2020 р.). С. 96-101.
 17. Катеринчук К. В., Медвєдєв Д. В. Інновації в освіті: виклики та можливості. Іноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості: матеріали І Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених. (м. Київ, 17 листопада 2020 р.). С. 92-96.
 18. Катеринчук К. В., Мацюк О. Л. Особливості запобігання торгівлею людьми. Забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми: національна практика та зарубіжний досвід: матеріали науково-практичної конференції. (м. Київ, 14 грудня 2020 р.). С. 141-143.
 19. Катеринчук К. В., Шкаберін А. В. Окремі аспекти Стамбульської конвенції щодо визначення тяжких тілесних ушкоджень . Актуальні питання кримінального права, кримінології та судочинства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Київ, 15 травня 2020 р.). 2020. С. 39–42.
 20. Катеринчук К. В. Особливості деяких дефініцій в чинному законодавстві України. Удосконалення механізму правового регулювання суспільних відносин з урахуванням зарубіжного досвіду: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Київ, 01 червня 2020 р.). 2020. С. 64–65.
 21. Катеринчук К. В., Грищенко А. Л. Проблеми кваліфікації домашнього насильства. Забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми: національна практика та зарубіжний досвід: матеріали науково-практичної конференції. (м. Київ, 14 грудня 2020 р.). С. 25-27.

  

Проведення наукових конференцій та семінарів

Щороку кафедра приватного та публічного права проводить наукові конференції, семінари, зокрема, які присвячені проблемам господарської діяльності, в сучасних умовах.

Навчально-методичне забезпечення

Методичне забезпечення навчального процесу є основним критерієм якісної освіти у Київському національному університеті технологій та дизайну. У зв`язку зі змінами, що відбуваються у навчальних планах кафедри, науково-педагогічними працівниками проводиться оновлення та розробка освітньо-наукових програм за спеціальністю 081 «Право», робочих програм, методичних вказівок до виконання практичних занять, самостійної роботи, курсових та дипломних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», розробка модульних тестових програм для контролю знань студентів. На кафедрі системно здійснюється підготовка та оновлення навчально-методичної літератури, пошук нових форм і методів активізації навчального процесу (ділові ігри, ситуаційні заняття тощо).

З усіх дисциплін розроблені навчально-методичні комплекси, які визначаються програмами дисциплін, навчальних та виробничих практик; методичні вказівки до виконання курсових та дипломних робіт, до самостійних та контрольних робіт для студентів заочної форми навчання тощо.

 

Науково-педагогічна діяльність

На кафедрі активно триває процес пошуку і розроблення нових педагогічних методів і освітніх технологій підвищення ефективності надання освітніх послуг. Співробітниками кафедри  здійснюється  консультаційна та інша індивідуальна робота, у тому числі під час проведення виробничої практики,  реалізуються виховні функції  у процесі групової та індивідуальної роботи зі здобувачами вищої освіти та під час неформального спілкування з ними. Викладацький склад кафедри плідно працює над формуванням у здобувачів вищої освіти віри у власні можливості й у реальність професійних досягнень.

Спеціальності

Кафедра  приватного та публічного права є випускаючою  та проводить підготовку бакалаврів магістрів зі спеціальності 081 «Право» - освітня програма «Господарська-правова діяльність».

Бакалаврат

Освітня програма:

Господарсько-правова діяльність

Кваліфікація:

Бакалавр з «Права»

Період навчання:

8 семестрів (4 роки)

ЄКТС Кредити:

240 кредитів

Мова навчання:

Українська

Результат навчання:

 

Після успішного завершення навчання студент повинен вміти:

 • Вести юридичні справи та статистичну звітність на підприємствах, установах та організаціях.
 • Здійснювати аналіз юридичної справ у сферах нормотворчої, виконавчо-розпорядчої, судової та контрольно-наглядової діяльності.
 • Організовувати юридичну роботу в державних і недержавних організаціях та на підприємствах і установах різних форм власності.
 • Планувати, організовувати та проводити зовнішній та внутрішній юридичний аудит.
 • Організовувати та забезпечувати юридичну роботу на підприємствах та інших організаціях відповідно до отриманої спеціальності.
 • Інтерпретувати та аналізувати юридичну інформацію для обґрунтування, розробки та прийняття управлінських рішень.
 • Проводити системний правовий аналіз виробничої і комерційної діяльності, оцінювати фінансовий стан підприємств, установ та організацій.
 • Здійснювати фінансово-правовий, бюджетний і кредитно-банківський контроль в установах і підприємствах державного і недержавного секторів економіки.
 • Застосовувати сучасні інформаційно-правові системи і технології у сфері фінансів та бухгалтерського обліку, здійснювати постановку фінансово-кредитних задач та задач з обліку й аудиту в умовах реалізації конституційного права на доступ до інформаційних технологій.

 

Магістратура

Освітня програма:

Господарсько-правова діяльність

Кваліфікація:

Магістр з «Права»

Період навчання:

3 семестри (1,5 роки)

ЄКТС Кредити:

90

Мова навчання:

Українська

Результати навчання:

 

Після успішного завершення навчання студент повинен вміти:

 • Організовувати та забезпечувати юридичну роботу на підприємствах та інших організаціях відповідно до отриманої спеціальності.
 • Інтерпретувати та аналізувати юридичну інформацію для обґрунтування, розробки та прийняття управлінських рішень.
 • Вести юридичні справи та статистичну звітність на підприємствах, установах та організаціях.
 • Здійснювати аналіз юридичних справ у сферах нормотворчої, виконавчо-розпорядчої, судової та контрольно-наглядової діяльності.
 • Організовувати юридичну роботу в державних і недержавних організаціях та на підприємствах і установах різних форм власності.
 • Планувати, організовувати та проводити зовнішній та внутрішній юридичний аудит.
 • Проводити системний правовий аналіз виробничої і комерційної діяльності, оцінювати фінансовий стан підприємств, установ та організацій.
 • Здійснювати фінансово-правовий, бюджетний і кредитно-банківський контроль в установах і підприємствах державного і недержавного секторів економіки.

Мати знання та розуміння:

 • Методології  побудови  та  реалізації  правових  норм,  аналізу  правової  діяльності, контролю за правильним застосуванням діючого права.
 • Загальнонаукових та спеціальних методів дослідження правових явищ і процесів.
 • Основних  сучасних  правових  доктрин,  цінностей  та  принципів  функціонування національної  правової системи,  правотворчої  і  нормотворчої  діяльності,  методів дотримання, реалізації і використання правових норм.
 • Знання  фахової  термінології  іноземною  мовою;  володіння  на  належному  рівні діловою  іноземною  мовою;  знання  особливостей  мовної  організації  ділового спілкування; знання основи культури усної та писемної ділової мови.
 • Методики збирання та обробки юридичної інформації.
 • Розуміння сучасних інформаційних систем доступу до публічної інформації.
 • Загально-правових методів моделювання юридичного процесу.
 • Основних умов договору (правочинів), виявлення недоліків та форми укладення договору, складання відповідної структури цивільної та господарської угоди.
 • Аналізу міжнародних договорів та інші міжнародних актів; роботи з законодавством і судовою практикою з питань міжнародного права.

 

Доктор філософії

Освітня програма:

Право

Кваліфікація:

Доктор філософії з права

Період навчання:

8 семестрів (4 роки) (освітня складова - 4 семестри (2 роки)

ЄКТС Кредити:

48

Мова навчання:

Українська

Результати навчання:

 

Після успішного завершення навчання студент повинен вміти:

 • Демонструвати універсальні навики дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження, написання пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства та практики його застосування.
 • Розробляти структуру та зміст навчального заняття відповідно до дидактичної мети, планувати самостійну роботу студентів та застосовувати основні системи діагностики та оцінювання результатів навчальної діяльності в юриспруденції, стратегії педагогічної взаємодії.
 • Використовувати різні стратегії педагогічної взаємодії при вивчені юридичних дисциплін, способів комунікативного впливу, діалогічного педагогічного спілкування при дослідженні правових норм, а також демонструвати навички лідерства і саморегуляції на основі самопізнання.
 • Обирати методи наукових досліджень в галузі права.
 • Використовувати сучасні знання в галузі права для  розробки презентацій отриманих результатів наукових досліджень.
 • Демонструвати вміння спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі права, презентувати, обговорювати та захищати власні правові погляди в усній та письмовій формах перед фаховою та нефаховою аудиторією.
 • Знаходити інформацію та дискутувати в іншомовному середовищі при вирішенні загально-юридичних та професійних задач; уміти перекладати, реферувати та анотувати юридичні документи.
 • Здійснювати науковий пошук, досліджувати і правильно формувати ознаки новизни в об’єктах, які розробляються, грамотно аналізувати положення чинного законодавства з метою визначення його ефективності та перспектив застосування в практичній діяльності.
 • Формувати й аналізувати статистичні дані в галузі права, правильно інтерпретувати отриману інформацію для її узагальнення та презентації з акцентами критичної оцінки.
 • Вільно спілкуватися з професійних проблем в галузі правознавства державною та іноземною мовами усно і письмово, обговорювати результати професійної діяльності з фахівцями та нефахівцями, аргументувати свою позицію з дискусійних питань юридичного характеру. Зрозуміло донести складні ідеї та аргументувати їх.
 • Використовувати сучасні інформаційні технології для дослідницького пошуку в галузі права, моделювання технологічних процесів вирішення юридичних питань та прийняття оптимальних рішень.
 • Використовувати сучасні знання у сфері юриспруденції для забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні.
 • Демонструвати вміння брати відповідальність за результати своєї професійної діяльності, дотримуватись професійної юридичної етики та корпоративної культури.
 • Знати структуру та функції сучасного наукового знання в галузі права й тенденції його історичного розвитку; глобальні тенденції зміни законодавства в умовах глобалізації; світоглядні, методологічні та інші філософські основи сучасної юридичної науки, проблеми, пов'язані з впливом науки на розвиток сучасної цивілізації.
 • Знати принципи системно-структурного підходу до розроблення пропозицій в галузі права.
Студенти

Студенти-випускники можуть працювати як керівниками всіх рівнів управління так і галузевими фахівцями; правозахисних структурах так і у правоохоронних органах України; організаторами малого і середнього бізнесу; юрисконсультами на різних підприємствах та організаціях незалежно від форм власності.

Студенти останнього року навчання проходять виробничу та переддипломну практику в юридичних та страхових компаніях, органах місцевого самоврядування, прокуратурі, в судах, у системі нотаріату та адвокатури.

Гуртки та наукова робота студентів

Кафедра має два наукові гуртки:

«Актуальні питання приватного права» (керівниками якого є Діордіца І.В., Коваленко І.А., Телестакова А.А.) та «Актуальні питання публічного права» (керівники Катеринчук К.В., Олійник А.Ю.). Щомісячно проводяться засідання гуртків, під час яких наукові керівники готують студентів до участі у наукових заходах; здійснюють методичну допомогу у процесі виконання студентських наукових досліджень, а також проводять наукові публічні заходи та зустрічі студентства із представниками органів державної влади та місцевого самоуправління та інших установ і відомств. За 2019 та за 2020 роки понад 80 осіб взяли участь у наукових конференціях на яких обговорювались питання правового забезпечення впровадження інновацій та пріоритетні шляхи їх вдосконалення.

Зустріч зі студентством у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

 

Щорічно колективом кафедри проводиться олімпіада з права, під час якої студенти-бакалаври отримують досвід наукової роботи і вирішення актуальних правових питань та нестандартних проблемних ситуацій. Для розвитку практичних навичок у студентів-правників кафедрою проводяться модельні судові засідання.

  

Зарубіжне партнерство

Кафедра приватного та публічного  права підтримує і розвиває міжнародні зв'язки з вищими навчальними закладами та організаціями із зарубіжних країн.

Міжнародне співробітництво також реалізується через участь кафедри приватного та публічного права у спільних освітянських проєктах та міжнародних конференціях, круглих столах, симпозіумах тощо. 

Кафедра постійно займається підготовкою бакалаврів та магістрів із Республік Польща, Азербайджан, Казахстан та ін.