КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Інститут права та сучасних технологій навчання

КАФЕДРА ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

ТЕЛЕСТАКОВА Арменуі Абриківна

в.о. завідувача кафедри, доцент, кандидат юридичних наук

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, кабінет № 4-1418

Телефони для довідок: +380-256-84-60

e-mail: kgp@knutd.edu.ua

Сторінка у   https://www.facebook.com/Кафедра-приватного-та-публічного-права-КНУТД-116781986394246/

Сторінка у   https://www.instagram.com/fpp_knutd/?hl=uk

Про кафедру
Історія

Кафедра приватного та публічного права факультету підприємництва та права Київського національного університету технологій та дизайну створена на базі кафедр Юридичного факультету ( кафедра приватного права, кафедра загально-правових дисциплін та кафедра господарського права) Державного вищого навчального закладу Міжгалузева Академія управління і веде свою історію із 1979 року. Кафедру створено із числа досвідчених вчених-правників, які мають досвід роботи як у правозахисних, представницьких так і у правоохоронних органах України.

Місія:  робота кафедри приватного та публічного права направлена на отримання  студентами  високого рівня знань в сфері господарсько-правової діяльності

Науково-педагогічний склад кафедри проводить навчання за широким спектром дисциплін які направлені на вивчення як зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, так і правових підстав господарської діяльності, судового захисту, захисту прав інтелектуальної та промислової власності. Одним із основних завдань кафедри є навчити студентів вирішенню  проблем захисту майнових та немайнових прав і свобод суб’єктів господарювання.

Кафедра приватного та публічного права активно займається  науковою, методичною, навчальною, організаційною роботою яка направлена на отримання  студентами  високого рівня знань, який забезпечить  потреби регіону у фахівцях сфери права.

Науково-педагогічні працівники

ТЕЛЕСТАКОВА Арменуі Абриківна, в.о. завідувача кафедри, доцент, кандидат юридичних наук.

 

ОЛІЙНИК Анатолій Юхимович, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри.

 

МАТВЕЄВ Петро Сергійович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри.

 

КОВАЛЬЧУК Алла Юріївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри.

 

ДІОРДІЦА Ігор Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри.

КОВАЛЬ Ольга Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

 

КУЛАК Наталія Валеріївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри.

 

ДАШКО Ольга Олександрівна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри.

 

КИПИЧ Інга Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

 

ОСТРІВНА Людмила Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри

АМБРУШ Габріелла Людвигівна, старший лаборант кафедри

 

МІРЗОЯН Сузанна Арменівна, старший лаборант кафедри

Навчальні приміщення

Кафедра здійснює навчально-виховний процес на сучасній матеріально-технічній базі: ауд. 4-1408,4-1418,4-1402.

Наукова діяльність

Важливим завданням кафедри є гарантоване забезпечення високого рівня навчального процесу, та професіоналізму викладацького складу кафедри, якому сприяє наукова робота кафедри, яка проводиться у сфері аспектів права.

Кафедра є осередком виконання наукових досліджень в галузі цивільного та конституційного права:

Конституційні права, свободи та обов’язки особи у сфері технологій і дизайну.

Основи податкового права України.

Основи приватного права.

Кримінальне процесуальне право України.

 

Проведення наукових конференцій та семінарів

Щороку кафедра приватного та публічного права проводить наукові конференції, семінари, зокрема, присвячені проблемам господарської діяльності, в сучасних умовах.

Навчально-методичне забезпечення

Методичне забезпечення навчального процесу є основним критерієм якісної освіти у Київському національному університеті технологій та дизайну. У зв`язку зі змінами, що відбуваються у навчальних планах кафедри, науково-педагогічними працівниками постійно проводиться оновлення та розробка навчальних та робочих програм, методичних вказівок до виконання курсових, дипломних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», розробка модульних тестових програм для контролю знань студентів, а також методичних вказівок для проведення практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи студента. На кафедрі системно відбувається підготовка та оновлення навчально-методичної літератури, пошук нових форм і методів активізації навчального процесу (ділові ігри, ситуаційні заняття тощо).

З усіх дисциплін розроблені навчально-методичні комплекси, які визначають програми дисциплін, навчальних та виробничих практик; методичні вказівки до виконання курсових та дипломних робіт, до самостійних робіт, до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання тощо. 

 

Науково-педагогічна діяльність

На кафедрі активно триває процес пошуку і розроблення нових педагогічних методів і освітніх технологій підвищення ефективності надання освітніх послуг. Кафедрою  здійснюється  консультаційна та інша індивідуальна робота зі студентами у тому числі під час проведення виробничих практик,  реалізуються виховні функції  у процесі групової та індивідуальної роботи зі студентами під час неформального спілкування з ними. Викладацький склад кафедри плідно працює над формуванням у студентів віри у власні можливості й у реальність професійних досягнень.

Спеціальності

Кафедра  приватного та публічного права є випускаючою  та проводить підготовку бакалаврів магістрів зі спеціальності 081 «Право» - освітня програма «Господарська-правова діяльність».

Бакалаврат

Освітня програма:

Господарсько-правова діяльність

Кваліфікація:

Бакалавр з «Права»

Період навчання:

8 семестрів (4 роки)

ЄКТС Кредити:

240 кредитів

Мова навчання:

Українська

Результат навчання:

 

Після успішного завершення навчання студент повинен вміти:

 • Вести юридичні справи та статистичну звітність на підприємствах, установах та організаціях.
 • Здійснювати аналіз юридичної справ у сферах нормотворчої, виконавчо-розпорядчої, судової та контрольно-наглядової діяльності.
 • Організовувати юридичну роботу в державних і недержавних організаціях та на підприємствах і установах різних форм власності.
 • Планувати, організовувати та проводити зовнішній та внутрішній юридичний аудит.
 • Організовувати та забезпечувати юридичну роботу на підприємствах та інших організаціях відповідно до отриманої спеціальності.
 • Інтерпретувати та аналізувати юридичну інформацію для обґрунтування, розробки та прийняття управлінських рішень.
 • Проводити системний правовий аналіз виробничої і комерційної діяльності, оцінювати фінансовий стан підприємств, установ та організацій.
 • Здійснювати фінансово-правовий, бюджетний і кредитно-банківський контроль в установах і підприємствах державного і недержавного секторів економіки.
 • Застосовувати сучасні інформаційно-правові системи і технології у сфері фінансів та бухгалтерського обліку, здійснювати постановку фінансово-кредитних задач та задач з обліку й аудиту в умовах реалізації конституційного права на доступ до інформаційних технологій.

 

Магістратура

Освітня програма:

Господарсько-правова діяльність

Кваліфікація:

Магістр з «Права»

Період навчання:

3 семестри (1,5 роки)

ЄКТС Кредити:

90

Мова навчання:

Українська

Результати навчання:

 

Після успішного завершення навчання студент повинен вміти:

 • Організовувати та забезпечувати юридичну роботу на підприємствах та інших організаціях відповідно до отриманої спеціальності.
 • Інтерпретувати та аналізувати юридичну інформацію для обґрунтування, розробки та прийняття управлінських рішень.
 • Вести юридичні справи та статистичну звітність на підприємствах, установах та організаціях.
 • Здійснювати аналіз юридичної справ у сферах нормотворчої, виконавчо-розпорядчої, судової та контрольно-наглядової діяльності.
 • Організовувати юридичну роботу в державних і недержавних організаціях та на підприємствах і установах різних форм власності.
 • Планувати, організовувати та проводити зовнішній та внутрішній юридичний аудит.
 • Проводити системний правовий аналіз виробничої і комерційної діяльності, оцінювати фінансовий стан підприємств, установ та організацій.
 • Здійснювати фінансово-правовий, бюджетний і кредитно-банківський контроль в установах і підприємствах державного і недержавного секторів економіки.

 

Доктор філософії

Освітня програма:

Право

Кваліфікація:

Доктор філософії з права

Період навчання:

8 семестрів (4 роки) (освітня складова - 4 семестри (2 роки)

ЄКТС Кредити:

48

Мова навчання:

Українська

Результати навчання:

 

Після успішного завершення навчання студент повинен вміти:

 • Проектувати і здійснювати комплексні дослідження, в тому числі міждисциплінарні, на базі цілісного системного наукового світогляду з використанням знань в області філософії наукового пізнання;
 • Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослідження, планувати та реалізовувати на практиці оригінальне самостійне наукове дослідження, яке має наукову новизну, теоретичну і практичну цінність;
 • Застосовувати сучасні інформаційні джерела національного та міжнародного рівня та комунікаційні технології в професійній діяльності для оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і актуальності наукової проблеми;
 • Проводити аналіз, систематизацію і інтерпретацію результатів наукових досліджень, використовувати методи статистичної обробки даних.
 • Пояснювати принципи, специфічність та чутливість методів дослідження, інформативність обраних показників.
 • Представляти результати досліджень в усній та письмовій формі, зокрема іноземною мовою.
 • Продемонструвати ділову комунікацію у професійній сфері, навички роботи в команді, координувати роботу дослідницької групи, організовувати колективну роботу (студентів, колег, міждисциплінарної команди).
 • Володіти комунікативними навичками на рівні вільного спілкування в професійному середовищі й громадській сфері, у тому числі іншомовних, щодо проблем галузі права.
 • Впроваджувати результати наукових досліджень у освітній процес, юридичну практику та суспільство.
 • Організовувати освітній процес, оцінювати його ефективність, рекомендувати шляхи удосконалення освітнього процесу.

 

Студенти

Випускники можуть працювати як керівниками всіх рівнів управління так і галузевими фахівцями; в правозахисних, правоохоронних та представницьких органах та організаціях; організаторами малого і середнього бізнесу; юрисконсультами на різних підприємствах та організаціях незалежно від форм власності.

https://knutd.edu.ua/admissions_main/obrati-profesiju/567/11258/
https://knutd.edu.ua/admissions_main/obrati-profesiju/569/8868/

Студенти-випускники проходять виробничу та переддипломну практику в юридичних компаніях, страхових компаніях, органах місцевого самоврядування, прокуратурі, в судах, в органах нотаріату та адвокатури.

Гуртки та наукова робота студентів

Співробітники кафедри проводять засідання наукового гуртка «Правознавець»,  який готує студентів до участі у всеукраїнських студентських наукових заходах, здійснює методичну допомогу у процесі виконання студентських наукових досліджень, а також проводить наукові публічні заходи та зустрічі студентства із представниками органів державної влади та місцевого самоуправління.

Зустріч зі студентством у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

 

Щорічно колективом кафедри проводиться олімпіада з права, під час якої студенти-бакалаври отримують досвід наукової роботи і вирішення актуальних правових питань та нестандартних проблемних ситуацій. Для розвитку практичних навичок у студентів-правників кафедрою проводяться модельні судові засідання.

  

Зарубіжне партнерство

Кафедра приватного та публічного  права підтримує і розвиває міжнародні зв'язки з вищими навчальними закладами та організаціями із зарубіжних країн.

Міжнародне співробітництво  також реалізується через участь кафедри приватного та публічного права у спільних освітянських проектах та міжнародних конференціях, круглих столах, симпозіумах тощо. 

Кафедра постійно займається підготовкою бакалаврів та спеціалістів із Польщі, Азербайджану, Казахстану та інших країн.