КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Коледж мистецтв та дизайну КНУТД
Про коледж
ХМЕЛЕВСЬКА ЛЮБОВ ПЕТРІВНА

к.е.н, професор, директор коледжу мистецтв та дизайну КНУТД

Адреса: 04050 м. Київ, вул. Білоруська, 22

Телефони для довідок:

+38044-483-72-85 - директор коледжу мистецтв та дизайну КНУТД
+38044-483-72-55 - приймальня директора коледжу мистецтв та дизайну КНУТД
+38044-483-72-99 - 1-е денне відділення
+38044-483-72-37 - 2-е денне та заочне відділення
+38044-483-72-68 - приймальна комісія коледжу мистецтв та дизайну КНУТД
 Oфіційний сайт:    koledg-knutd.com.ua
 
Історія

Навчальний заклад організований на основі Постанови правління Ради промислової корпорації УРСР № 29 від 16.01.1959 р. як Республіканський заочний технологічний технікум (РЗТТ). Наказом МОН України № 302 від 16.08.1993 р. РЗТТ змінена назва на Київський технологічний технікум.

Київський технологічний технікум реорганізований Постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.1999 р. № 2199 в Інститут післядипломної освіти працівників сфери побутового обслуговування населення. Інститут післядипломної освіти працівників сфери побутового обслуговування реорганізований Постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 р. №336, наказом Міністерства освіти і науки України від 02.04.2004 р. №271, наказом КНУТД № 199 від 14.06.2004 р. в Коледж Київського національного університету технологій та дизайну.

 

Коледж мистецтв та дизайну КНУТД заснований на загальнодержавній формі власності, не має статусу юридичної особи, є відокремленим структурним підрозділом Київського національного університету технологій та дизайну; підпорядковується Міністерству освіти і науки України. Основними установчими документами, що забезпечують умови діяльності є:

  • Постанова Кабінету міністрів України № 336 від 17.03.04;
  • Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) № 1271 від 02.04.2004 зі змінами 27.01.2005 р.;
  • Додаток до ліцензії серія АВ № 159719 від 22.11.2006 р. для Коледжу Київського національного університету технологій та дизайну;
  • Сертифікат про акредитацію Коледжу Серія НД-1 №117972 від 09.02.2005 р.;
  • Положення про Коледж Київського національного університету технологій та дизайну, затверджений ректором КНУТД Волковим О.І.

Концептуальні положення щодо діяльності коледжу грунтуються на основних тенденціях розвитку освіти в Україні з урахуванням її модернізації в рамках європейської інтеграції.

Основні напрямки діяльності закладені в основу Концепції розвитку коледжу мистецтв та дизайну КНУТД (схвалена Вченою радою КНУТД, протокол №3 від 25.10.2006 р. та затверджена ректором КНУТД).

Коледж здійснює освітню діяльність згідно перспективних та поточних планів роботи, які передбачають виконання усіх компонентів організаційної, навчально-методичної, патріотично-виховної роботи та заходів щодо збереження та оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу.

Навчальний комплекс коледжу мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну розташований у двох будівлях: п'ятиповерховому навчальному корпусі та гуртожитку на 300 місць. Навчання проводиться в дві зміни в корпусах по вул. Білоруській 22, та вул. Руданського, 2.

Викладацький склад

Забезпечення коледжу мистецтв та дизайну КНУТД педагогічними кадрами здійснюється відповідно до чинного законодавства та Положення «Про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 05.08.1995 №293. Робота по підвищенню кваліфікації викладачів організована і проводиться згідно з діючим Положенням на ФПК, тематичних семінарах, шляхом стажування, а також обміну досвідом при проведенні відкритих занять.

Навчально-виховний процес в коледжі мистецтв та дизайну КНУТД забезпечують 89 навчально-педагогічних працівників, у тому числі 83 штатних викладачів. Серед навчально-педагогічних працівників 1 кандидат економічних наук, 33 викладача  вищої категорії, 11 — І категорії, 6- ІІ категорії. Педагогічне звання викладач-методист мають 12 осіб, звання «Відмінник освіти» — 2осіб.

За викладацьким складом коледжу мистецтв та дизайну КНУТД закріплені навчальні дисципліни, що відповідають їх фаху та досвіду роботи.

За планом методичної ради коледжу проводяться методичні семінари з впровадження модульно-рейтингової системи оцінки успішності студентів, з використання комп'ютерної техніки та інших технічних засобів у навчальному процесі.

Навчальні і лабораторні приміщення

Площа навчально-лабораторних приміщень складає 4102,64 кв. м. В розрахунку на одного студента загальна площа становить 12,0 кв. м., що відповідає нормам. Коледж в своєму розпорядженні має бібліотеку з книжковим фондом 37144 примірників, спортивний зал навчально-виробничі майстерні, буфет, всі необхідні для проведення навчального процесу кабінети, лабораторії, майстерні та салони, які оснащені сучасним обладнанням та комп'ютерною технікою (2 фотосалона, фотолабораторія, 5 комп'ютерних кабінетів в яких розташовано 100 комп'ютерів, підключених до мережі INTERNET, 6 перукарських салонів, кабінет декоративної косметики та гриму, 3 швейних майстерні із сучасним технологічним обладнанням, тощо).

Навчально-методичне забезпечення

Навчально-виховний процес у коледжі мистецтв та дизайну КНУТД здійснюється згідно з нормативними документами Міністерства освіти і науки України та регламентується документами коледжу і університету.

У відповідності до вимог нормативних документів складені та затверджені навчальні плани з підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальностей, програми навчальних дисциплін, тематичні плани та методичне забезпечення дисциплін.

Організацію і контроль навчально-виховного процесу здійснює адміністрація, Педагогічна та Методична ради Коледжу, циклові (предметні) комісії. Методична робота в Коледжі спрямована  на науково-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу, підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності викладачів, інтенсифікацію навчання, вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду, впровадження новітніх сучасних технологій навчання, надання консультаційної допомоги.

На допомогу студентам для організації самостійної роботи розроблені електронні конспекти лекцій, методичні вказівки.

Для забезпечення виконання навчального плану у відповідності до діючих вимог в Коледжі створені: навчально-методичний комплекс спеціальності та навчально-методичні комплекси кожної дисципліни. До якого входять: освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма, варіативні частини ОКХ та ОПП, навчальний план, навчальні програми з дисциплін, програми практик, пакети комплексних контрольних робіт з дисциплін тощо.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін включає в себе обов'язковий та додатковий перелік документів:

а) обов'язковий: навчальна програма, робоча програма, плани семінарських та практичних робіт, інструкції до проведення лабораторно-практичних занять, завдання для виконання самостійної роботи студентів, критерії оцінювання знань і вмінь студентів, екзаменаційні та залікові питання, комплексні контрольні роботи, варіанти для виконання контрольних робіт;

б) додатковий: опорні конспекти лекцій; контролюючі тести, методичні рекомендації по проведенню занять за інноваційними  формами навчання.

Працівники Коледжу постійно працюють над удосконаленням та впровадженням нових форм навчального процесу, визначенням оптимальних умов для застосування різноманітних методів і прийомів викладання, розробкою навчально-методичних рекомендацій.

Учбові кабінети та лабораторії укомплектовані  необхідними меблями, ТЗН, наочними посібниками, приладдям, обладнанням, оснащені  навчально-методичними та роздатковими матеріалами.

Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками становить 100 %. Кількість підручників, виданих українською мовою складає 90 %.

Бібліотека 

Бібліотека коледжу систематично організовує тематичні виставки літератури. В читальному залі бібліотеки студенти мають змогу користуватися періодичними виданнями: газетами, журналами, іншими інформативними матеріалами. Фонд бібліотеки постійно поповнюється новими книгами з питань економіки, менеджменту, маркетингу тощо. Виконуючи гуманістичну функцію, бібліотека проводить всебічну роботу з обслуговування студентів, повному задоволенню їх читацького попиту, формуванню в них національної свідомості у напрямі збереження історичної та культурної спадщини, проводить роботу щодо вивчення культури усного та письмового українського мовлення.