КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Фаховий коледж мистецтв та дизайну КНУТД

Про коледж

ЛЮБОВ ПЕТРІВНА ХМЕЛЕВСЬКА

к.е.н, професор, директорка фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД

Адреса: 04050 м. Київ, вул. Білоруська, 22

Контактні телефони:

+38044-483-72-85 - директор фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД
+38044-483-72-55 - приймальня директора фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД
+38044-483-72-99 - 1-е денне відділення, приймальна комісія
+38044-483-72-37 - 2-е денне та заочне відділення
+38044-483-72-68 - відділ кадрів, курси довузівської підготовки
 Oфіційний сайт:    koledg-knutd.com.ua

 

 

 

e-mail: [email protected]

Сторінка у  

Історія

Навчальний заклад заснований в 1959 році як Республіканський заочний технологічний технікум (Постанова правління Ради промислової корпорації УРСР №29 від 16.01.1959р.). В 1993 році був реорганізований в Київський технологічний технікум (наказ Міністерства освіти і науки України №302 від 16.08.1993р.). Постановою КМУ №2199 від 02.12.1999р.  навчальний заклад реорганізований в Інститут післядипломної освіти працівників сфери побутового обслуговування населення. Згідно Постанови КМУ №336 від 17.03.2004р. Інститут післядипломної освіти працівників сфери побутового обслуговування населення реорганізований у Коледж шляхом приєднання до Київського національного університету технологій та дизайну як структурний підрозділ без збереження статусу юридичної особи. Для забезпечення цієї Постанови КМУ наказом Міністерства освіти і науки України №271 від 02.04.2004р. Інститут післядипломної освіти працівників сфери побутового обслуговування населення прийнятий до сфери управління Міністерства освіти і науки України та реорганізований в структурний підрозділ – Коледж Київського національного університету технологій та дизайну (наказ ректора КНУТД №199 від 14.06.2004р.). Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.02.2018р. №95, наказом КНУТД від 01.03.2018р. №30 Коледж КНУТД перейменований у Коледж мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну.

Діяльність коледжу як структурного підрозділу Київського національного університету технологій та дизайну здійснюється згідно з Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом КНУТД та Стратегією розвитку Університету та Коледжу мистецтв та дизайну, Положенням про Коледж мистецтв та дизайну, внутрішніми нормативними актами, що регламентують освітню та науково-інноваційну діяльність Університету.

Стратегічна мета діяльності коледжу – створити елітний заклад вищої освіти, який сприяє формуванню професійної компетентності молодих фахівців та розвитку їх творчих здібностей через застосування інноваційних технологій та методів особистісно-орієнтованого підходу до підготовки сучасного конкурентоспроможного фахівця.

Роль коледжу в освітній та науково-інноваційній діяльності Університету полягає в забезпеченні можливості ступеневої підготовки висококваліфікованих фахівців, формуванні та зміцненні іміджу Університету та реалізації моделі підприємницького, інноваційного, енергоефективного, екологічно зорієнтованого коледжу як структурного підрозділу Київського національного університету технологій та дизайну.

Навчальний корпус фахового коледжу мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну розташований по вул. Білоруській, 22. Гуртожиток на 300 місць знаходиться по вул. Руданського, 2.

Викладацький склад

Комплектування Фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД педагогічними кадрами здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та чинного законодавства.

Пріоритетними вимогами до викладачів є вища спеціальна та (або) педагогічна освіта, досвід роботи у вищих навчальних закладах або досвід роботи на відповідних за фахом виробництвах не менше 5 років; надається перевага викладачам першої та вищої кваліфікаційної категорії, викладачам з педагогічним званням «викладач-методист», кандидатам наук тощо.

В коледжі працює 88 педагогічних працівників, в тому числі: 1 доктор наук (1,1%), 6 кандидатів наук (6,8%), 29 викладачів вищої категорії (33,0%), з них 12 мають педагогічне звання викладач-методист (41,4%).

За викладацьким складом Фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД закріплені дисципліни, що відповідають їх фаху та досвіду роботи. На частину викладачів згідно наказу по коледжу покладені функції куратора навчальних груп.

Управління персоналом коледжу передбачає постійне підвищення педагогічної майстерності викладачів.

З метою підвищення кваліфікації викладачів проводиться щорічна атестація навчально-педагогічних працівників, а також стажування в навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, зокрема, на відповідних кафедрах КНУТД. Атестація викладачів проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. №930). Протягом останніх років підвищили свій професійний рівень 100% педагогічних працівників. 

Навчальні приміщення

Освітній процес проводиться в навчальному корпусі коледжу та в аудиторіях і кабінетах Київського національного університету технологій та дизайну. Всі навчальні аудиторії, кабінети, художні салони, творчі майстерні та фотолабораторії укомплектовані необхідними меблями, технічними засобами навчання, відповідним приладдям та обладнанням, навчально-методичними матеріалами.

Протягом десяти років коледж успішно готує молодших спеціалістів різних спеціальностей, які мають високий фаховий рівень і є конкурентоспроможними на ринку праці. Цьому сприяє, зокрема, обладнання і устаткування лекційних аудиторій, комп’ютерних класів, спеціалізованих кабінетів.

Для проведення практичного навчання облаштовані на сучасному рівні кабінети з професійно орієнтованих дисциплін відповідно до навчальних планів. В усіх кабінетах є можливість проведення всіх видів технологічних робіт з дотриманням вимог охорони праці. Фаховий коледж мистецтв та дизайну КНУТД має в своєму розпорядженні 4 комп’ютерні класи, обладнані сучасною технікою; комп’ютери підключені до однорангової комп’ютерної мережі, яка має вихід до мережі Інтернет. Рівень комп’ютеризації забезпечує потреби навчального процесу та адміністративно-господарського управління.

 В процесі підготовки фахівців використовується сучасне програмне забезпечення.

Студенти та викладачі користуються бібліотечним фондом як коледжу, так і університету. Коледж має поліграфічне обладнання, що дає змогу забезпечити тиражування інформації, необхідної для проведення занять та самостійної роботи студентів.

Загальна площа навчальних приміщень для здійснення освітнього процесу становить 3993,59 кв. м. Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів відповідає санітарним нормам.

Навчально-методичне забезпечення

Освітній процес в Фаховому коледжі мистецтв та дизайну КНУТД здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», згідно з нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Положенням про організацію освітнього процесу в Коледжі мистецтв та дизайну КНУТД та регламентується відповідними документами Київського національного університету технологій та дизайну та Коледжу мистецтв та дизайну КНУТД.

Контроль за всебічним здійсненням та забезпеченням освітнього процесу здійснюється адміністрацією та Педагогічною радою Коледжу мистецтв та дизайну КНУТД. Це дає змогу своєчасно вирішувати питання щодо якісної організації освітньої діяльності та підготовки конкурентоспроможних на ринку праці випускників.

Безпосередня організація, методичне забезпечення і проведення навчального процесу здійснюється у циклових комісіях, які об’єднують викладачів з дисциплін певних циклів підготовки. Основні організаційні питання, планування та результати роботи викладачів і студентів вирішуються та обговорюються на засіданнях циклових комісій; зокрема, на них розглядається та затверджується (або пропонується до затвердження) все методичне забезпечення освітнього процесу.

Загальне планування, управління та контроль за наявністю та змістом методичного забезпечення освітнього процесу в коледжі покладено на методичний кабінет, який знаходиться у підпорядкуванні заступника директора з навчальної роботи.

Методична робота в коледжі пов’язана з реалізацією нових державних стандартів освіти та принципами ступеневої безперервної освіти. Методична робота викладачів базується на концепції розвитку творчих здібностей студентів коледжу та компетентністному підході до формування особисто-значущих та професійних якостей випускників.

Основними напрямками методичної роботи циклової комісії економічної підготовки дисциплін в коледжі є:

- розробка комплексної системи навчання як цілеспрямованого процесу  передачі та творчого засвоєння знань (інноваційні форми, методи та засоби навчання);

- моделювання професійної діяльності в освітньому процесі з урахуванням випереджального рівня сформованості професійно-значущих якостей студентів;

- розробка та впровадження в освітній процес комплексної системи внутрішнього контролю щодо формування професійно значущих якостей студентів;

- подальше удосконалення методичного забезпечення дисциплін, курсового та дипломного проектування.

Значна увага приділяється як індивідуальній, так і колективній формам методичної роботи, таким як: щомісячне проведення Методичної ради, інструктивно-методичні наради, проведення теоретичних та практичних семінарів школи педагогічної майстерності, певна робота у циклових комісіях. Особлива увага приділяється також підготовці інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

У Коледжі мистецтв та дизайну КНУТД створені навчально-методичні комплекси спеціальностей та навчально-методичні комплекси кожної дисципліни.

Удосконаленню форм самостійної роботи студентів (СРС) в коледжі сприяє постійне оновлення методичного забезпечення та матеріальної бази. Викладачами циклових комісій здійснюється підготовка електронних версій лекційного матеріалу, інструкцій до практичних завдань, методичних рекомендацій щодо використання спеціальних програм у виконанні комплексу робіт з підготовки фахівця з обслуговування населення. Студенти мають змогу самостійно опрацьовувати навчальний, довідковий та інший пізнавальний матеріал в читальному залі, оснащеному комп’ютерами.

Бібліотека 

Студенти та викладачі Коледжу мистецтв та дизайну КНУТД в процесі освітньої діяльності користуються бібліотечним фондом як коледжу, так і університету. Навчальній, науковій та виховній роботі коледжу згідно з завданнями вищої школи сприяє науково-технічна бібліотека КНУТД.

Кількість навчальних посібників у бібліотеці коледжу на одного студента відповідає встановленим нормам. До послуг користувачів бібліотеки ряд фахових видань. За останні роки суттєво оновився і поповнився фонд фахової літератури, в тому числі періодичної.

Бібліотека коледжу систематично організовує тематичні виставки літератури. В читальному залі бібліотеки студенти мають змогу користуватися періодичними виданнями: газетами, журналами, іншими інформативними матеріалами. Фонд бібліотеки постійно поповнюється новими книгами. Виконуючи гуманістичну функцію, бібліотека проводить всебічну роботу з обслуговування студентів, повному задоволенню їх читацького попиту, формуванню в них національної свідомості у напрямі збереження історичної та культурної спадщини, проводить роботу щодо вивчення культури усного та письмового українського мовлення.