КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ ДФ

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля

Освітньо-наукова програма: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Ступінь: «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

 

Кафедра підприємництва та бізнесу

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 14 поверх, ауд. 4-1418, Тел.: Підприємництва та бізнесу: (044) 256-21-44

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: 

Сторінка кафедри підприємництва та бізнесу

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Аспірантура – це основна форма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Цей рівень вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення (Ст.5 Закону України "Про вищу освіту", редакція 07.12.2017).

Доктор філософії - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою Київського національного університету технологій та дизайну в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації.

Метою освітньо-наукової програми є особистий розвиток та професійна підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, які володіють теорією, методологією, інструментарієм проведення наукових досліджень, здатних створювати і продукувати нові знання для здійснення науково-дослідницької та проектно-аналітичної діяльності, науково-обґрунтованого консультування в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Реалізація та розвиток освітньо-наукової програми базується на інноваційних проєктних результатах, із врахуванням поточного стану підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, орієнтує на актуальні напрями подальшої професійної та наукової діяльність. Акцент робиться на організації міждисциплінарних фундаментальних, прикладних досліджень та науково-експериментальних розробок високого рівня; наукового супроводу, інформаційно-аналітичного і науково-технічного забезпечення інноваційних проектів з використанням при цьому сучасних інформаційних технологій; трансферу технологій та комерціалізації результатів досліджень.

 

Характеристика освітньої програми

Освітня програма:

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кваліфікація:

Доктор філософії з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Термін навчання 

4 роки 

Кредити ECTS

48

Форма навчання 

денна / заочна / вечірня

Результати навчання:

Після закінченню програми здобувач отримує здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми у певній галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Сфера працевлаштування: 

Випускники мають право займати посади: вищих посадових осіб та працівників органів державної виконавчої влади, вищих посадових осіб громадських і самоврядувальних організацій; керівників підприємств, установ та організацій; керівників функціональних підрозділів; професіоналів в сфері державної служби, аудиту, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності (у т. ч. професіоналів, зайняті роботою з цінними паперами, та керівників проектів та програм), а також в галузі економіки (у т. ч. наукових співробітників); науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.

 

Правила прийому 

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на навчання за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії

«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Кафедри ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ