КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет економіки та бізнесу

КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ

ХАУСТОВА Євгенія Борисівна

Завідувачка кафедри, д.е.н., доцентка

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-1420

Телефони для довідок: +38 044-256-21-44

e–mail: 

Сторінка КПБ в  https://www.facebook.com/kpb.knutd.edu.ua/

Про кафедру
Історія

Кафедра підприємництва та бізнесу створена на основі кафедри менеджменту сфери послуг. Історія кафедри тісно пов'язано з історією університету. Ще в 1930 р. на інженерно–економічному факультеті КТІЛП була створена кафедра марксизму–ленінізму, далі відбувалося послідовна її трансформація: у 1946 р. – в кафедру політичної економії; 1998 р. – економічної теорії та фінансів; у 2007 р. – менеджменту сфери послуг.

Кафедра підприємництва та бізнесу була організована у лютому 2016 року з метою цілеспрямованого запровадження в навчальний процес концепції поєднання теоретичної підготовки та формування підприємницького світогляду з практичними навичками у майбутніх фахівців.

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ

кафедри підприємництва та бізнесу

МІСІЯ кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну – формування творчої, всебічно розвинутої особистості, справжнього професіонала для наукової та практичної роботи у сфері підприємництва та бізнесу з метою підвищення рівня та якості життя людей і прогресивного розвитку суспільства.

ВІЗІЯ розвитку кафедри підприємництва та бізнесу – підвищення якості підготовки фахівців до рівня, що забезпечить їм можливість зайняти достойне місце в соціумі, успішно реалізовуватися та працювати за фахом у розбудові суспільства, яке базується на глобальній економіці знань.

ЦІЛІ розвитку кафедри підприємництва та бізнесу:

першаформування інтелектуальної, креативно мислячої еліти суспільства у сфері підприємництва та бізнесу. Вона може бути реалізована тільки із залученням найбільш здібних і креативних студентів;

друга – набуття ексклюзивних та високопрофесійних компетентностей за освітніми програмами: "Підприємництво та комерційна діяльність", "Підприємництво та сервісна діяльність";

третяформування та утримування конкурентного статусу кафедри підприємництва та бізнесу в підготовці компетентних і конкурентоспроможних фахівців у сфері підприємництва та бізнесу, готельно–ресторанній справі.

Головним завданням управління кафедрою підприємництва та бізнесу є гармонізація на різних інтервалах часу впливу зовнішніх процесів з ефективним використанням власних ресурсів для виконання своєї місії та досягнення поставленої мети.

 

ЗАВДАННЯ управління інноваційним розвитком кафедри підприємництва та бізнесу:

1. Забезпечення позиціонування Університету у світовому освітньому просторі на основі формування достойного іміджу Університету (бренду), міжнародної репутації, реалізації Єдиної кредитно–трансферної системи, конкурентних переваг у науковій сфері, висвітлення результатів наукової та науково–дослідної діяльності у світовому просторі.

2. Управління якістю освіти на інноваційній основі шляхом створення сучасних умов, що забезпечать модернізацію освітнього процесу та досягнення позитивної динаміки результатів освіти.

3. Створення освітньо–інноваційного та інформаційно–навчального інтерактивного середовища шляхом упровадження сучасних досягнень науки, техніки, технологій, реалізації компетентнісного підходу, застосування інформаційно–комунікаційних технологій, електронних засобів навчання та управління, розробки і впровадження педагогічних інновацій.

4. Формування, використання та розвиток на новій інноваційній основі потенціалу кафедри підприємництва та бізнесу: наукового, кадрового, організаційного та матеріально–технічного.

5. Формування інноваційної корпоративної культури кафедри підприємництва та бізнесу, основними рисами якої є партисипативна основа взаємодії керівників, викладачів, студентів і батьків, спрямованість на інноваційну діяльність та режим саморозвитку, соціальна підтримка і захист суб’єктів освітнього процесу.

 

КОНЦЕПЦІЯ розвитку кафедри підприємництва та бізнесу базується на принципах науковості, інноваційності, системності та безперервності освіти, фаховості, корпоративного партнерства та мобільності, дихотомія атрактору впровадження яких втілюється з однієї сторони у адаптивності системи до самозбереження, пристосування, структурної перебудови, перетворення, пристосування до складно структурованих процесів становлення економіки знань, з іншого – у дисипативності самоорганізації як здатності системи самостійно підтримувати та вдосконалювати рівень своєї організації при зміні зовнішніх або внутрішніх умов її існування, збереження її цілісності, підвищення стійкості, забезпечення нормального функціонування. Виходячи з цього, були прийняті такі восьми основних положень.

Положення Концепції розвитку кафедри підприємництва та бізнесу КНУТД:

1. Розробка, впровадження та постійне вдосконалення освітньо–професійних програм підготовки фахівців чотирьох рівнів.

2. Науково–дослідна робота професора та провідного доцента кафедри відносно викладацької є первинною.

3. При підготовці фахівців освітніх ступенів "бакалавр", "магістр", докторів філософії, докторів наук робота викладача має бути спрямована на кінцевий результат – формування у студентів, аспірантів, докторантів компетентностей за існуючими освітніми програмами.

4. Студент і викладач – це партнери, які мають співпрацювати протягом усього навчального року з відповідним структуруванням навчальних дисциплін та поточною блочно–модульною діагностикою з можливістю накопичення відповідних кредитів.

5. Широке запровадження індивідуалізації навчання.

6. Виховання фахівця з підприємництва та бізнесу в умовах суспільства, що базується на економіці знань, повинно будуватися виключно на підвищенні якості фахівців, яких готує кафедра підприємництва та бізнесу, ґрунтуватися на вивченні й запровадженні досвіду світових лідерів вищої економічної освіти, використовувати кращий вітчизняний досвід.

7. Стратегія розвитку світової економіки, її перехід до економіки знань, а отже, до мережних форм синтезу нових знань диктують підсилення ролі фундаментальної підготовки фахівців.

8. Інтеграція у міжнародний освітній простір характеризується впровадженням механізму студентської та викладацької мобільності, участю студентів в програмах подвійних дипломів за рівнем бакалавр та магістр; участю студентів, аспірантів і викладачів кафедри у програмах кредитної мобільності Еразмус +, ім. Фулбрайта, стипендії Німецької служби академічних обмінів DAAD, стипендії Китайського Уряду, програма обміну UGRAD, навчанням у літніх школах, отриманням індивідуальних грантів.

 

Кафедра підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій і дизайну готує фахівців, здатних швидко адаптуватися до стрімких змін у розвитку суспільства в умовах глобальних викликів, компетентних у розв’язанні найскладніших проблем в сфері підприємництва та бізнесу, зокрема:

фахівці бакалаврського ступеню: 

  • використання отриманих знань, аналітичних, комунікативних, організаторських, підприємницьких навичок інтегративного вирішення завдань в сфери підприємницької діяльності та організації бізнесу http://knutd.edu.ua/ekts/opfpp/opfpp-bpkd/

фахівці магістерського ступеню

  • формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у галузі підприємництва та сервісної діяльності, що направлені на здобуття знань, вмінь і навичок спрямованих на ефективне управління та організацію підприємництва http://knutd.edu.ua/ekts/opfpp/opfpp-mgps/

фахівці ступеню доктора філософії

  • розвиток загальних та фахових компетентностей для забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації для здійснення науково–дослідницької та проектно–аналітичної діяльності, науково обґрунтованого консультування в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також викладацької роботи http://knutd.edu.ua/researchwork/rd_departments/doctoral_studies_department/
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Фахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності це управлінець нового покоління, який володіє унікальними інноваційними підприємницькими компетенціями, може працювати керівником та організатором промислових, комерційних, ІТ-підприємств, митно-логістичних, інвестиційно-консалтингових фірм, організацій різних форм власності, бути фахівцем у провідних українських і зарубіжних компаніях або успішно започаткувати власну справу.

Бакалаврська програма:

Магістерська програма:

 

Спеціальності та освітні програми

Спеціальність:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Бакалаврські освітні програми

Підприємництво та комерційна діяльність

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Магістерські освітні програми

Підприємництво та сервісна діяльність

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітні програми доктора філософії

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Науково-педагогічні працівники

ХАУСТОВА Євгенія Борисівна, доктор економічних наук, доцент, завідувачка кафедри підприємництва та бізнесу

У 1995 році закінчила Державну академію легкої промисловості за спеціальністю «Економіка підприємства» та отримала кваліфікацію «інженер-економіст».

У 2003 році захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) в Інституті економіки промисловості НАН України та отримала ступінь кандидата економічних наук.

У 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри економіки, обліку і аудиту.

У 2006-2008 роках була стипендіатом Кабінету міністрів України.

У 2019 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) в КНУТД та отримала ступінь доктора економічних наук.

Наукові інтереси: економіка знань, зовнішньо-економічна та інноваційна діяльність підприємств, інтелектуальний бізнес.

Публікації: понад 90 наукових праць та методичних видань, зокрема 10 монографій, у т. ч. одну одноосібну монографію, та 2 навчальних посібника у співавторстві.

 

МЯГКИХ Ірина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси: розвиток інтегрованих структур бізнесу підприємництва в Україні.

Публікації: понад 200 наукових праць.

Нагороди: Відмінник освіти України.

  

ЩЕРБАК Валерія Геннадіївна, доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси: інноваційні аспекти в праці, кластерне інноваційне підприємництво.

Публікації:  понад 150 наукових праць, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Підготовлено: 13 кандидатів економічних наук.

Нагороди: почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 2011 р.

     

ГАНУЩАК–ЄФІМЕНКО Людмила Михайлівна, доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси: управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні, корпоративно–соціальна відповідальність бізнесу.

Публікації: понад 100 наукових праць, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Підготовлено: 2 кандидата економічних наук, 1 доктор економічних наук.

  

КРАХМАЛЬОВА Ніна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси: маркетингове управління, виставкова діяльність, комунікаційні технології в освіті та бізнесі.

Публікації: понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Підготовлено: 1 кандидат економічних наук.

 

АРЕФ’ЄВ Сергій Олегович, доктор економічних наук, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси: управління економічною безпекою підприємств, формування потенціалу та реструктуризація підприємств, стратегії розвитку підприємств.

Публікації: понад 70 наукових праць.

  

МОРГУЛЕЦЬ Оксана Борисівна, доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва та бізнесу, директор навчально–методичного центру управління підготовкою фахівців КНУТД.

Наукові інтереси: управління вищим навчальним закладом як суб’єктом ринку послуг.

Публікації: понад 60 наукових праць наукового та науково–методичного характеру.

  

НІФАТОВА Олена Михайлівна, доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси: брендинг інтегрованих структур бізнесу; бренд–менеджмент; бенчмаркінг.

Публікації: понад 40 праць наукового та науково–методичного характеру, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

  

ГОНЧАРЕНКО Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси: бізнес-процеси в підприємництві.

Публікації: понад 50 наукових праць наукового та науково–методичного характеру.

 

ШКОДА Мар’яна Сергіївна, кандидат економічних наук, докторант кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси: державне регулювання інноваційно–інвестиційними процесами в національній економіці, проблеми взаємодії держави і ринку, державно–приватне партнерство.

Публікації: понад 15 праць наукового та науково–методичного характеру, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

  

ДУДКО Павло Миколайович, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси: управління якістю, HR-технології.

Публікації: понад 10 праць наукового та науково–методичного характеру, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus.

 

ДОВБУШ Віта Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси: проблеми ефективності функціонування та розвитку підприємництва, питання оцінки результативності інноваційної діяльності підприємства, трансферу інноваційних технологій, розвитку сучасного менеджменту та сучасних інформаційних систем як фактора трансформації проблем обліку, контролю та аналізу господарської діяльності.

Публікації: понад 60 праць наукового та науково–методичного характеру.

 

НИШЕНКО Олена Василівна, кандидат економічних наук, доцент, за сумісництвом провідний фахівець відділу моніторингу якості підготовки фахівців та аналітичної роботи НМЦУПФ КНУТД

Наукові інтереси: аутсорсинг, краудсорсинг, краудфандинг.

Публікації: понад 10 праць наукового та науково–методичного характеру.

 

ГНАТЕНКО Ірина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси:  інноваційний  розвиток підприємництва на засадах кластерного партнерства

Публікації: понад 50 наукових праць наукового та науково–методичного характеру.

 

КОЖУШКО Роман Юрійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси: управління людським капіталом закладу вищої освіти.

Публікації: понад 40 праць наукового та науково-методичного характеру.

 

ОНОФРІЙЧУК Яна Іванівна, лаборант кафедри.

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра має в своєму розпорядженні 2 лекційні аудиторії, 8 аудиторій для практичних занять, кімнату для викладачів, методичний кабінет, кабінет для аспірантів, кабінет навчальної та наукової літератури для роботи студентів і аспірантів. Кафедра оснащена сучасною комп'ютерною та оргтехнікою.

 

Наукова діяльність

Викладачі кафедри підприємництва та бізнесу приймають активну участь у міжнародних та національних проектах та грантах. Протягом 2017-2018 рр. виграно 3 міжнародного рівня та 2 національного рівня: British Council (Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України); DAAD – German Academic Exchange Service (Впровадження концепції гендерно-чутливого середовища на факультеті підприємництва та права Київського національного університету технологій та дизайну); «Створення освітньої платформи розвитку підприємницьких навичок для соціальної адаптації соціально вразливих верств населення, у т. ч. демобілізованих воїнів, переселенців» спільний Україно-Литовський проект; National Scholarship Programme of scientific and research of the Slovak Republic; Mobility project Exchange of staff and students from Erasmus+ partner countries KA107 Educational Mobility of Students and Staff with Partner Countries; Інноваційна платформа бізнес–освіти на основі кластерного підприємництва для демобілізованих воїнів та переселенців із зони АТО; Проект наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених «Створення інтегрованого відкритого коворкінг–центру інноваційного підприємництва у закладах вищої освіти» за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

  

Навчально-методичне забезпечення

Колектив кафедри постійно працює над підготовкою та оновленням навчально-методичних посібників, пошуком нових форм і методів активізації учбового процесу, запровадженням ділових ігор, ситуаційних вправ.

Щорічно викладачі кафедри готують до видання понад 40 найменувань методичних розробок (конспекти лекцій, ілюстративний матеріал, завдання для самостійної роботи, методичні вказівки до виконання курсових та дипломних робіт, практичних та семінарських занять та ін.).

За останні роки колектив кафедри зробив багато для впровадження в учбовий процес програмного навчання та контролю знань з використанням ЕОТ, тестів.

Навчальний процес проводиться у вигляді лекційних, практичних, семінарських та лабораторних занять, організується самостійна робота студентів, яка включає написання рефератів, виконання розрахункових, курсових, дипломних та магістерських робіт.

  

З кожної навчальної дисципліни сформовано комплекс методичної документації (навчально-методичні комплекси), які включають: програми дисциплін за змістовними модулями, опорні конспекти лекцій (в т. ч. на електронних носіях), завдання до семінарських, практичних та лабораторних занять, методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів, критерії оцінки поточного, модульного та підсумкового контролю знань студентів, сучасні методики та технології викладання.

Студенти

Студенти кафедри ведуть активне громадське та наукове життя, відвідують спеціалізовані виставки, беруть участь у наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях різного рівня.

Історія кафедри тісно пов’язана з перемогами студентів та викладачів на різного рівня конкурсах та змаганнях. Так,  команда студентів (Білоус В., Бєлік Д., Касіч І., Ромащенко М.) виграла Міжнародний конкурс старт-апів та піар-проектів «Золотий компас» ІI місце (2016 р.). Студенти Гавриленко Н., Яцук І. отримали диплом ІI ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці» (2017 р.). Студентка Ващенко А. отримала диплом ІІI ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Економіка транспорту та зв’язків» (2018 р.).

 

Студенти Щур Т., Ткач В. отримали диплом ІI ступеня,  Поляк О. – диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2018/2019 н. р. зі спеціальності «Автомобільний транспорт» напрям «Економіка автомобільного транспорту» (2019 р.). Студентка Шенєва А. виграла ІІІ місце у Конкурсі наукових студентських робіт Всеукраїнського рівня з природних, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Легка промисловість (2019 р.). Студентка Литовка Ю. отримала ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності "Туризм" (2019 р.).

  

Перспективи для студентів

Поєднання компетентностей за різними напрямами – підприємництво, торгівля та біржова діяльність, надає можливість отримати:

  • якісну освіту;
  • престижний диплом;
  • практичні навички, необхідні в майбутній професії;
  • знання, отримані від висококваліфікованих викладачів та практиків бізнесу;
  • потенціал для кар'єрного зростання;
  • можливості для працевлаштування.
Науковий гурток кафедри
  • Підприємництво та бізнес: крок до успіху (керівники д.е.н., проф. Ніфатова О.М., к.е.н., доц. Довбуш В.І.)
Випускники

Випускники мають можливість реалізувати свої знання та вміння на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми власності, організувати власний бізнес у широкому спектрі напрямів підприємницької діяльності.

Багато з випускників успішно започаткували свій бізнес (Інна Касіч – організація власної кав’ярні, ДавудАсемДжамал – організація власного ресторану швидкого харчування та лікарні; Сергій Гичка, Роман Закордонець – організація пункту гінекологічної допомоги; Володимир Чермак – організація підприємства з надання ритуальних послуг тощо), висококваліфікованими фахівцями у сфері маркетингової, виставкової, спортивної діяльності (Олена Гуліна – провідний фахівець рекламної агенції; Юлія Шевчук – головний адміністратор готелю).

Зарубіжне партнерство

Колектив кафедри активно бере участь у міжнародних та національних наукових, освітніх та соціальних проектах:

 

Магістерська міжнародна програма

Працює Спільна польсько-українська магістерська програма «Два дипломи» 2D, яка реалізується спільно з Вищої школи менеджменту у Варшаві, Польща.

При успішному завершенні програми студенти отримують 2 дипломи державного зразка.