КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет управління та бізнес-дизайну

КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ

Талят Енверович БЄЛЯЛОВ,

завідувач кафедри, доктор економічних наук, доцент

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, каб. 4-1420

Контактний телефон: +38 044-256-21-44

e–mail: 

 

 

Положення про кафедру підприємництва та бізнесу

Програма розвитку кафедри підприємництва та бізнесу

 

Про кафедру

Кафедра підприємництва та бізнесу була створена у лютому 2016 року з метою цілеспрямованого запровадження в навчальний процес концепції поєднання теоретичної підготовки та формування підприємницького світогляду з практичними навичками у майбутніх фахівців. Нині кафедра функціонує у складі факультету управління та бізнес-дизайну. Вона акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал і є важливою структурною одиницею факультету, що динамічно розвивається. Кафедра підприємництва та бізнесу є випусковою з підготовки фахівців за освітніми рівнями бакалавр та магістр зі спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Стратегічна мета діяльності кафедри: сформувати освіченого, мислячого підприємця, а також забезпечити ринок праці висококваліфікованими, конкурентоспроможними фахівцями, які мають високі моральні цінності, досконало володіють навичками організаторської та управлінської діяльності, необхідними для успіху на сучасному ринку праці та в майбутньому в умовах стрімкого науково-технологічного прогресу.

Основні цілі та завдання кафедри:

 • у сфері освітньої діяльності – забезпечення високої якості надання освітніх послуг на інноваційній основі шляхом  створення інформаційно-навчального інтерактивного середовища, внутрішньої академічної мобільності впровадження сучасних досягнень науки, реалізації компетентнісного підходу, застосування електронних засобів навчання та управління, підприємницької освіти для креативних індустрій тощо;
 • у сфері наукової діяльності  – активний розвиток проєктної діяльності науково-педагогічних працівників кафедри, забезпечення їх участі у науково-дослідницьких проєктах, у тому числі в партнерстві з іншими ЗВО, установами, організаціями, формування мережі госдоговірної тематики та ліцензійних договорів;
 • у сфері міжнародної діяльності розвиток співпраці із зарубіжними партнерами в контексті спільної участі у міжнародних дослідницьких та освітніх грантових проєктах, програмах академічної мобільності, програмах подвійних дипломів, віртуальної мобільності;
 • у сфері партнерства з бізнесом активна взаємодія кафедри з підприємницьким сектором, представниками бізнес-структур та успішними випускниками з  метою залучення їх до освітнього процесу, комерціалізації та трансферу бізнес-проєктів;
 • у сфері профорієнтації активна робота колективу кафедри щодо популяризації̈ підприємницької діяльності з метою підвищення попиту на спеціальність з-поміж потенційних вступників та виконання ліцензійних обсягів набору.

Головним завданням управління кафедрою підприємництва та бізнесу є гармонізація на різних інтервалах часу впливу зовнішніх процесів з ефективним використанням власних ресурсів для виконання своєї місії та досягнення поставленої мети.

Конкурентними перевагами кафедри підприємництва та бізнесу є:

 • Конкурентоспроможні освітні програми;
 • Активне залучення до навчального процесу лекторів-практиків: тор-менеджерів та високо кваліфікованих фахівців провідних компаній України;
 • Можливість отримання подвійного диплома;
 • Дуальна форма здобуття освіти.
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Спеціальність:

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійні програми

«Підприємництво та комерційна діяльність»

«ІТ-підприємництво»

«Підприємництво та митно-логістична діяльність»

«Міжнародні підприємницькі бізнес-проєкти»

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма

«Інноваційне підприємництво та управління Startup-проєктами»

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-наукова програма

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

Науково-педагогічні працівники

Талят Енверович БЄЛЯЛОВ, завідувач кафедри підприємництва та бізнесу, доктор економічних наук, доцент

У 2001 році закінчив із відзнакою Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського за спеціальністю «Фінанси». У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію. У 2011 році присвоєно вчене звання доцента. У 2021 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», тема дисертаційного дослідження: «Теоретико-методологічні засади розвитку підприємницького університету як центру інноваційних технологій».  Автор понад 100 праць наукового та науково-методичного характеру, в тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus і Web of Science. Вільно володіє англійською мовою (сертифікат В2). Успішний підприємець, має досвід з організації власної справи з 2002 року. Крім власного бізнесу є співзасновником таких провідних компаній як ТОВ «ТAKAVA», ТОВ «OkShina», ТОВ «ЮГ-Трейдинг», Кооператив «Родинний добробут», є розробником online-платформи для профорієнтації та працевлаштування Choizy.

Напрям наукової діяльності - фінансове планування і бюджетування на підприємствах.

Викладає дисципліни: «Організація власного бізнесу», «Бізнес на ринку споживчих послуг»,«Підприємницька та біржова діяльність», «Бізнес-дизайн та управління стартапами».

   

Людмила Михайлівна ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО, проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор кафедри підприємництва та бізнесу, доктор економічних наук, професор

У 2004 році закінчила з відзнакою Вінницький національний технічний університет та отримала кваліфікацію магістра менеджменту з корпоративного управління. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами». У 2011 році присвоєно звання доцента. У 2015 захистила докторську дисертацію зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», тема дисертаційного дослідження: «Механізм управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні». У 2017 році присвоєно вчене звання професора кафедри підприємництва та бізнесу. Авторка понад 300 праць наукового та науково-методичного характеру, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science. Вільно володіє англійською мовою (сертифікат В2). Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок з забезпечення розвитку освіти і науки  України, Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом.

Напрями наукової діяльності:  управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні, корпоративно-соціальна відповідальність бізнесу.

Викладає дисципліни: «Інноваційне підприємництво», «Підприємництво в умовах соціально-економічних трансформацій».

   

Ірина Анатоліївна ГНАТЕНКО, професор кафедри підприємництва та бізнесу, доктор економічних наук, професор

У 2005 році закінчила з відзнакою Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля та отримала кваліфікацію магістра державної служби. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію. У 2015 році присвоєно вчене звання доцента. У 2020 році захистила докторську дисертацію зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», тема дисертаційного дослідження: «Формування державних пріоритетів розвитку підприємництва в умовах інноваційної економіки». У 2021 році присвоєно вчене звання професора кафедри підприємництва та бізнесу. Авторка понад 300 праць наукового та науково-методичного характеру, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science. Вільно володіє англійською мовою (сертифікат В2). Досвід роботи на державній службі. Нагороджена Почесною грамотою Жовтневої районної ради та Почесною грамотою Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

Напрям наукової діяльності – інноваційний  розвиток підприємництва на засадах кластерного партнерства.

Викладає дисципліни: «Критичне мислення та аналітичне забезпечення підприємницької діяльності», «Бізнес-аналіз», «Комерціалізація інтелектуальної власності».

    

Ірина Миколаївна ГОНЧАРЕНКО, доцент кафедри підприємництва та бізнесу, кандидат економічних наук, доцент

У 1998 році закінчила з відзнакою Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю «Менеджмент». У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності). У 2017 році присвоєно вчене звання доцента кафедри підприємництва та бізнесу. Практичний досвід роботи у сфері маркетингу понад 5 років. Вільно володіє англійською мовою (сертифікат В2). Авторка понад  100 праць наукового та науково-методичного характеру, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science. Нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України за вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України та Подякою Міністерства освіти України за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

Напрями наукової діяльності: інноваційний вектор розвитку підприємництва, бізнес-процеси в підприємництві.

Викладає дисципліни: «Інфраструктура ринку товарів та послуг», «Бізнес-процеси підприємництва та бізнес-комунікації», «Контролінг».

   

Ніна Анатоліївна КРАХМАЛЬОВА, доцент кафедри підприємництва та бізнесу, кандидат економічних наук, доцент

У 2002 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну і здобула кваліфікацію спеціаліста менеджера-економіста. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності). У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту сфери послуг. Вільно володіє англійською мовою (сертифікат В2). Авторка понад  100 праць наукового та науково-методичного характеру, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Напрями наукової діяльності: маркетингове управління, виставкова діяльність, комунікаційні технології в освіті та бізнесі.

Викладає дисципліни: «Підприємництво у сфері торгівельно-посередницьких послуг», «Інноваційне підприємництво», «Посередницька діяльність», «Управління розвитком підприємницьких структур».

  

Ірина Миколаївна МЯГКИХ, професор кафедри підприємництва та бізнесу, доктор економічних наук, професор

У 1998 році закінчила Українсько-фінський інститут менеджменту та бізнесу та отримала кваліфікацію спеціаліста з економіки. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Підприємництво, менеджмент та маркетинг». У 2003 році присвоєно звання доцента. У 2015 році захистила докторську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», тема дисертаційного дослідження: «Методологічні засади управління інтегрованими бізнес-структурами авіапідприємств». У 2019 році присвоєно вчене звання професора кафедри підприємництва та бізнесу. Авторка понад 200 праць наукового та науково-методичного характеру, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science. Вільно володіє англійською мовою (сертифікат В2). Нагороджена нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти».

Напрям наукової діяльності –  розвиток інтегрованих структур бізнесу підприємництва в Україні.

Викладає дисципліни: «Міжнародна торгівля», «Інформаційний бізнес», «Підприємницький бізнес», «Проєктна діяльність».

  

Мар’яна Сергіївна ШКОДА, доцент кафедри підприємництва та бізнесу, доктор економічних наук, доцент

У 2008 році закінчила з відзнакою Київський національний університет технологій та дизайну та отримала кваліфікацію магістра з менеджменту. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». У 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри підприємництва та бізнесу. У 2021 році захистила докторську дисертацію зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», тема дисертаційного дослідження: «Методологічні засади розвитку систем кластерного партнерства національної економіки». Вільно володіє польською та англійською мовами (сертифікат В2). Авторка понад  100 праць наукового та науково-методичного характеру, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science. Практичний досвід роботи у сфері маркетингу, ведення проєктів ТМ «Rexona» та «Bayer». Нагороджена Подякою  Міністерства освіти та науки України за вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України.

Напрями наукової діяльності: розвиток систем кластерного партнерства, кросс-кластерні утворення, проблеми взаємодії держави і бізнесу, державно-приватне партнерство.

Викладає дисципліни: «Основи підприємництва», «Основи електронного бізнесу», «Кластерне підприємництво».

   

Навчальні приміщення

Кафедра має сучасну матеріальну базу: 2 лекційні аудиторії, 6 аудиторій для практичних занять, професорсько-викладацький кабінет (4-1414) , комп’ютерні класи,  оснащені сучасною комп'ютерною та оргтехнікою, кабінет дипломного проєктування.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дає змогу повністю забезпечити освітній процес протягом циклу підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Стан приміщень засвідчено санітарно-технічними паспортами, що відповідають чинним нормативним актам.

Основні дисципліни кафедри та їх методичне забезпечення

  

Навчально-педагогічні працівники кафедри щорічно готують до видання понад 40 найменувань методичних розробок. З кожної навчальної дисципліни сформовано комплекс методичної документації (навчально-методичні комплекси), що охоплює: програми дисциплін за змістовними модулями, опорні конспекти лекцій (в т. ч. на електронних носіях), завдання до семінарських, практичних занять, методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів, критерії оцінки поточного, модульного та підсумкового контролю знань студентів, сучасні методики та технології викладання. Основні освітні компоненти кафедри тісно корелюють з професійними компетенціями випускників та потребами підприємців:

 

Перелік навчальних дисциплін кафедри

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

1. Основи підприємництва.

2. Інфраструктура ринку товарів і послуг.

3. Основи електронного бізнесу.

4. Підприємництво у сфері торгівельно-посередницької діяльності.

5. Інноваційне підприємництво.

6. Організація власного бізнесу.

7. Бізнес-процеси підприємництва та бізнес-комунікації.

8. ІТтехнології в бізнесі.

9. Міжнародна торгівля.

10. Критичне мислення та аналітичне забезпечення підприємницької діяльності.

11. Підприємницька та біржова діяльність.

12. Інформаційний бізнес.

13. Кластерне підприємництво.

14. Бізнес на ринку споживчих послуг.

15. Бізнес-аналіз.

16. Контролінг.

17. Бізнес на ринку консультаційних та експертних послуг.

18. Посередницька діяльність.

Для другого (магістерського) рівня вищої освіти:

1. Бізнес-дизайн та управління стартапами.

2. Комерціалізація інтелектуальної власності.

3. Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності.

4. Підприємницький бізнес.

5. Проєктна дільність.

6. Управління розвитком підприємницьких структур.

Для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

1. Біржові ринки та торгівля.

2. Підприємництво в умовах соціально-економічних трансформацій.

Основні освітні компоненти кафедри тісно корелюють з професійними компетенціями випускників та потребами підприємців:

Для поглиблення практичних знань студентів і забезпечення постійного зв’язку між теоретичним і практичним навчанням систематично проводяться тренінг-курси, вебінари, онлайн-майстер-класи та  запрошуються гостьові лектори – керівники та топменеджери провідних компаній України, організовуються круглі столи, екскурсії на підприємства та організації.

На кафедрі здійснюється системна підготовка та пошук нових форм і методів активізації освітнього процесу – ділові ігри, ситуаційні заняття тощо.

Наукова діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри підприємництва та бізнесу беруть участь у наукових дослідженнях за напрямом «Економіка галузей промисловості» та кафедральним напрямом «Інноваційний розвиток підприємництва».

Тематика НДР

Науковий керівник

Науковий результат

Значимість

Проблеми формування партнерської взаємодії підприємств

Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні

Т. Е. Бєлялов

Обґрунтовані інституціонально-правові засади регулювання управління інноваційним розвитком кластерного підприємництва в Україні

Запропоновано механізм активізації інноваційно-інтеграційного розвитку підприємництва, кластерну модель управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні

Компетентнісний підхід в організації підприємницької діяльності

Н. А. Крахмальова

Розроблено методику розвитку інтегрованих організаційних структур як сукупності підсистем і елементів підприємницького бізнесу на основі компетентнісного підходу

Запропоновано систему удосконалення організаційно-економічного механізму управління підприємницькою діяльністю в частині функціонування інтегрованих організаційних структур на основі компетентнісного підходу

Вдосконалення механізму управління інтегрованими бізнес-структурами

І. М. Мягких

Проведено дослідження актуальних проблемних питань формування інноваційного механізму управління інтегрованими бізнес-структурами

Проведене дослідження дало можливість визначити найактуальніші проблемні питання формування інноваційного механізму управління інтегрованими бізнес-структурами

 

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних та національних проєктах та грантах. Протягом останніх років  виграно 3 гранти міжнародного рівня та 2 національного рівня: British Council (Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України); DAAD – German Academic Exchange Service (Впровадження концепції гендерно-чутливого середовища на факультеті підприємництва та права Київського національного університету технологій та дизайну); «Створення освітньої платформи розвитку підприємницьких навичок для соціальної адаптації соціально вразливих верств населення, у т. ч. демобілізованих воїнів, переселенців» спільний Україно-Литовський проект; National Scholarship Programme of scientific and research of the Slovak Republic; Mobility project Exchange of staff and students from Erasmus+ partner countries KA107 Educational Mobility of Students and Staff with Partner Countries; Інноваційна платформа бізнес-освіти на основі кластерного підприємництва для демобілізованих воїнів та переселенців із зони АТО; Проект наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених «Створення інтегрованого відкритого коворкінг-центру інноваційного підприємництва у закладах вищої освіти» за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

Науково-педагогічні працівники кафедри є співвиконавцями держбюджетних тем: «Створення Хакатон-екосистеми соціальної інтеграції молоді для посилення національної безпеки в умовах запобігання спалаху пандемії СOVID-19»/ "Establishment of the Hackaton ecosystem of social integration of youth to enhance national security in the conditions of prevention of the pandema СOVID-19" (терміни виконання 2021–2022 рр.) – державний реєстраційний номер: 0121U109621 та «Створення університетського енерго-інноваційного Хабу знань для формування системних суспільних змін»/ "Creating a university energy-innovation knowledge Hub for the formation of systemic social change" (терміни виконання 2021–2022 рр.) – державний реєстраційний номер: 0121U109622.

Студенти

Студенти кафедри ведуть активне громадське та наукове життя, відвідують спеціалізовані виставки, беруть участь у наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях різного рівня.

Історія кафедри тісно пов’язана з перемогами студентів та викладачів на різного рівня конкурсах та змаганнях. Студенти Н. Гавриленко, І. Яцук отримали диплом ІI ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці» (2017 р.). Студентка А. Ващенко отримала диплом ІІI ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Економіка транспорту та зв’язків» (2018 р.). 

Студенти Т. Щур, В. Ткач отримали диплом ІI ступеня, О. Поляк – диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2018/2019 н. р. зі спеціальності «Автомобільний транспорт» напрям «Економіка автомобільного транспорту» (2019 р.). Студентка А. Шенєва виборола ІІІ місце в Конкурсі наукових студентських робіт Всеукраїнського рівня з природних, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Легка промисловість (2019 р.). Студентка Ю. Литовка отримала ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм» (2019 р.).  

Студентка В. Георгієва отримала ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2019/2020 навчальному році за спеціальністю «Автомобільний транспорт» напрям «Економіка автомобільного транспорту». Студентка І. Гаркуша отримала ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт зі спеціальності «Підприємництво». Студентки К. Бабій та Д. Вареник отримали ІІІ місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2019/2020 навчальному році за спеціальністю «Автомобільний транспорт» напрям «Транспортне підприємництво».

Під керівництвом доц. В. І. Довбуш студентка А. Павлюк посіла І місце у конкурсі стартапів на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості». Тема стартапу: «Ідея для майбутнього бізнесу «Одяг для душевної гармонії»», 17.11.2020 р.

Переможцями ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів наукових робіт 2020–2021 рр. стали: В. Грицун – диплом ІІ ступеня зі спеціальності «Автомобільний транспорт» напрям «Економіка автомобільного транспорту»; Д. Шадюк – диплом ІІ ступеня зі спеціальності «Економіка АПК та сільського господарства» та А. Наухацька – диплом ІІ ступеня зі спеціальності 076 «Підприємництво».

Перспективи для студентів

Поєднання компетентностей за різними напрямами – підприємництво, торгівля та біржова діяльність, надає можливість отримати:

 • якісну освіту;
 • престижний диплом;
 • практичні навички, необхідні в майбутній професії;
 • знання, здобуті під час навчання та лекцій висококваліфікованих викладачів та практиків бізнесу;
 • потенціал для кар'єрного зростання;
 • можливості для працевлаштування.

Студенти кафедри проходять практику та стажування в провідних компаніях України, таких як:

Форматами взаємоспівпраці зі стейкхолдерами є спільне написання бізнес-кейсів, бізнес-проєктів, організація тематичних робочих груп та спільні дослідження.

На кафедрі функціонує науковий гурток «Підприємництво та бізнес: крок до успіху» (д.е.н., проф. І. А. Гнатенко). Метою діяльності гуртка є:

 • розвиток інноваційного потенціалу студентів для самостійної інноваційної підприємницької діяльності на основі креативного підходу і отриманих в процесі навчання компетенцій;
 • налагодження взаємозв’язків між студентським об’єднанням, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємництва, громадськими організаціями та об’єднаннями підприємців;
 • сприяння успішному працевлаштуванню та кар'єрі випускників, формування кадрового резерву з числа студентів для замовників проєктів.

Випускники кафедри підприємництва та бізнесу  мають можливість реалізувати свої знання та вміння на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми власності, організувати власний бізнес у широкому спектрі напрямів підприємницької діяльності.

Фахівець зі спеціальності «Підприємництво та комерційна дільність» може обіймати такі посади: фахівця з товарознавства, з постачання, зі збуту, інспектора-товарознавця; торговельного інспектора, торгового брокера, (торгового) дилера; комерційного агента, торговельного агента; директора підприємства роздрібної торгівлі, на підприємствах малого й середнього бізнесу (керуючого магазином, керівника малого підприємства, завідуючого секцією та відділу, директора малої торговельної фірми, комівояжера, торговельного брокера (маклера)).

Фахівець зі спеціальності «ІТ-підприємництво» може обіймати первинні посади: фахівця з проєктування та підтримки інформаційних систем та технологій, інспектора з контролю якості ІТ-продукції; завідувача інтернет-магазину, фахівця сфери управління проєктами ІТ, системного аналітика, завідувача секцією та відділу програмного забезпечення, менеджера проєктів програмних систем, комівояжера, торговельного брокера (маклера) ІТ-продукції.

Фахівець зі спеціальності «Підприємництво та митно-логістична діяльність» може обіймати такі посади: начальника відділу з експорту; митного інспектора; начальника підрозділів логістики підприємств; менеджера зовнішньоекономічної діяльності; диспетчера з міжнародних перевезень; торговельного брокера; агента з митного оформлення вантажів і товарів; декларанта; спеціаліста відділу закупівель та перевезень.

Фахівець зі спеціальності «Міжнародні підприємницькі бізнес-проєкти» може працювати на різних посадах організаційно-управлінського та фінансово-економічного профілю, а саме: організатора міжнародних бізнес-проєктів, інспектора з аналізу міжнародної діяльності підприємства, менеджера з питань комерційної діяльності та управління, менеджера з управління активами міжнародних компаній, менеджера міжнародних інвестиційних проєктів, професіонала з планування міжнародної діяльності, провідного фахівця з фінансової роботи на міжнародних ринках, фахівця-аналітика з дослідження міжнародних товарних ринків, консультанта з питань міжнародних бізнес-проєктів.

Професійні компетентності випускників магістерської програми «Інноваційне підприємництво та управління Startup проєктами» дають можливість обирати та обіймати провідні керівні посади, створювати власний бізнес та реалізувати себе у багатьох напрямах, гармонійно поєднуючи кар’єрне та особисте зростання. Випускник здатен обіймати посади: організатор STARTUP-проєктів (StartUP’er), фахівець з оцінювання майна, фахівець з ефективності підприємництва, приватний підприємець, фахівець у сфері електронної комерції, фахівець розвитку торговельної мережі.

Випускники

Багато з випускників кафедри успішно започаткували свій бізнес (Інна Касіч – організація власної кав’ярні, Давуд Асем Джамал – організація власного ресторану швидкого харчування та лікарні; Сергій Гичка, Роман Закордонець – організація пункту гінекологічної допомоги; Володимир Чермак – організація підприємства з надання ритуальних послуг, Пересипко, Наталія Шкода – відкриття стоматологічної клініки), займають провідні посади та є керівниками компаній у сфері маркетингової, торгівельної, аудиторської діяльності (Олена Гуліна – провідний фахівець рекламної агенції; Юлія Ломова – завідувач секції ТОВ «Епіцентр», Юлія Нікітюк – керівник ТОВ «Оптімал Хелп»).

Зарубіжне партнерство

Колектив кафедри систематично бере участь у міжнародних та національних наукових, освітніх та соціальних проєктах.

Варто зазначити, що науково-педагогічні працівники кафедри не залишаються осторонь глобальних інтеграційних процесів в освітньому просторі, а активно співпрацюють з іноземними партнерами з метою залучення новітніх підходів до викладання та забезпечення європейських стандартів якості вищої освіти. Так, кафедра співпрацює із Вищою школою бізнесу Університету в м. Домброва-Гурніча за програмами «Академічної мобільності» та «Подвійного диплому» студенти прослуховують курси лекцій у Вищій школі бізнесу Університету в м. Домброва-Гурніча та протягом навчання беруть участь у практичних тренінгах від роботодавців провідних європейських підприємств.

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО СТАТИ ЧАСТИНОЮ НАШОЇ КОМАНДИ!