КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ПСИХОЛОГІЯ

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ І МОДИ

Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність – 053 Психологія

Освітня програма «Психологія»

Освітній ступінь «бакалавр»

 Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну

 

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0320, 4-0322

Телефони для довідок: +38044-256-84-10, +38044-256-21-70

e-mail: [email protected]

 

Правила прийому

Телефони та контакти приймальної комісії

 

Рівні освіти на які проводиться набір вступників:

Бакалавр (на базі повної загальної середньої освіти.

 

Освітня програма Психологія на першому бакалаврському рівні освіти має такі терміни підготовки:

денна форма – 3 роки 10 місяців;

заочна форма – 3 роки 10 місяців;

 

Після закінчення випускники отримують кваліфікацію – бакалавр з психології.

Навчання здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

 

Вміння та знання випускників бакалаврату:

Програма спеціальності 053 «Психологія» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців психології  та передбачає, насамперед, їх розвиток в особистісному, професійному та соціальному плані, а її результатом є не просто набуття психологічних знань, умінь та навичок, а формування ключових професійних компетенцій, адекватних сучасним соціокультурним умовам.

Навчальний процес підготовки психологів здійснюється з урахуванням дидактичних можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до самоосвіти, постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності, швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері, систем управління та організації праці в умовах ринкової економіки. В системі сучасного наукового знання психологія посідає особливе місце, що визначене її специфікою, адже вона поєднує в собі теоретичні засади, на яких базується, та практичну діяльність з різними клієнтами. Фахівці психологи здатні виступати своєрідними посередниками у системі взаємодії особистості, сім’ї і суспільства, активно впливати на створення позитивних відносин в соціумі, на гармонізацію взаємовідносин між людьми, здійснювати підтримку корисних ініціатив, стимулювати різні види допомоги, здійснювати психологічні дослідження та ін. Окрему увагу приділено розвитку у студентів необхідних професійних навичок для ефективного психологічного консультування інших людей.

  

Перспективи щодо працевлаштування

Фахівець із повною вищою освітою за спеціальністю 053 Психологія може працювати на таких посадах:

 

Є можливість паралельно з базовою вищою освітою здобути військову спеціальність та отримати військове звання офіцера запасу.

На військову підготовку (на базі Київського національного університету технологій та дизайну, який проводить військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання) можуть бути прийняті студенти всіх форм навчання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть як юнаки, так і дівчата.

Усім студентам факультету індустрії моди, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до

Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму