КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Конструювання та технології швейних виробів

Обрати професію Сторінки освітніх програм

 ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ І МОДИ

Спеціальність: 182 – Технології легкої промисловості

Освітня програма «Конструювання та технології швейних виробів»

Освітній ступінь бакалавр, магістр 

КАФЕДРА МОДИ ТА ОДЯГУ

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0316

Завідувач кафедри: 

доктор технічних наук, професор БЕРЕЗНЕНКО Сергій Миколайович

Телефон для довідок: +38 044 256–21–86

e-mail

 

Кафедра моди та одягу забезпечує підготовку кадрів у галузі знань 18 – Виробництво та технології за спеціальністю 182 – Технології легкої промисловості за трьома рівнями вищої освіти:

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня бакалавр  чи магістр проводиться згідно  «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38 044-256-29-75

e-mail[email protected]

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Під час навчання за освітньою програмою Конструювання та технології швейних виробів студенти опановують методи, способи та засоби проєктування, конструювання та виготовлення швейних виробів, навчаються користуватися різними нормативними документами, системами контролю та управління якістю, ознайомлюються з основами експертизи якості технологічних процесів виготовлення швейних виробів та самих швейних виробів, поглиблено вивчають властивості матеріалів, з яких виготовляють швейні вироби, та оформлюють мотивовані висновки.

Студенти активно залучаються до вирішення складних науково-технічних задач. Вже з 3-го курсу навчання вони беруть активну участь у науково-дослідній роботі кафедри. Студенти готують реферати з наукових питань, роблять доповіді на конференціях та наукових семінарах.

Кафедра постійно працює над вдосконаленням практичної підготовки студентів. Згідно навчального плану, студенти проходять два види практик: навчальну та виробничу. Навчальна практика проводиться на власній лабораторній базі. Виробнича практика проходить на підприємствах галузі.

Студенти, що навчаються за освітньою програмою Конструювання та технології швейних виробів беруть активну участь та виборюють призові місця у щорічних вечорах-оглядах студентських робіт, міжнародних та всеукраїнських конкурсах «Чарівна голка», «Альта-мода», «Печерські каштани», «Сузір’я «Каштан»» та інших.

Наші випускники завдяки набутим знанням є затребуваними фахівцями ринку праці. Сьогодні вони працюють на державних та комерційних підприємствах з виготовлення сучасного одягу в Україні та за кордоном, керують власними підприємствами з виробництва та ремонту швейних виробів, обіймають посади президентів фірм, директорів, головних інженерів, інженерів-технологів, інженерів-конструкторів, інженерів з якості та експертів митної служби.

Випускниками кафедри є найбільш відомі українські модельєри: Михаїл Воронін, Андре Тан, О. Гапчук, Лілія Пустовіт, Крістіна Бобкова, Айна Гассе, Діана Дорожкіна, Альона Сереброва, директори ЗАТ «Вікторія» Матуляк О. С., ВАТ «Елегант» Вільшанська Н. І., генеральний директор Черкаського виробничого швейного об'єднання Бойко К. В., голова правління Чернівецького АТВТ «Трембіта» Станкевич С. О., голова АТ «Смірнова-Ласточкіна» Чуренова Е. П., директор будинку моделей Корсуненко Г. І., головний технолог ВАТ «Каштан» Константиненко Т. І.

 

Перелік компонентів освітньо-професійної програми Конструювання та технології швейних виробів першого (бакалаврського) рівня освіти

Код

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові роботи (проєкти), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

1

2

3

4

Обовязкові компоненти освітньої програми

Цикл загальної підготовки

ОК.01

Українська та зарубіжна культура

3

залік

ОК.02

Іноземна мова (англійська, німецька, французька)

12

екзамен

ОК.03

Ділова українська мова

3

залік

ОК.04

Філософія, політологія та соціологія

6

екзамен

ОК.05

Вища математика

6

екзамен

ОК. 06

Фізика

6

екзамен

ОК. 07

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

3

екзамен

ОК. 08

Інженерна та комп’ютерна графіка

6

екзамен

ОК. 09

Хімія

3

екзамен

ОК. 10

Інформаційні системи та технології

6

екзамен

ОК. 11

Іноземна мова фахового спрямування (англійська, німецька, французька)

12

екзамен

ОК. 12

Фізичне виховання1

3

залік

Всього з циклу

69

 

Цикл професійної підготовки

ОК.13

Композиційні основи в одязі

3

екзамен

ОК.14

Основи виготовлення швейних виробів

6

екзамен

ОК.15

Основи конструювання швейних виробів

3

залік

ОК.16

Професійні комунікації

3

залік

ОК.17

Підприємницький бізнес

3

залік

ОК.18

Матеріалознавство

3

екзамен

ОК.19

Антропометрія та основи біомеханіки

3

екзамен

ОК.20

Креативні технології в швейній галузі

3

залік

ОК.21

Устаткування для виготовлення виробів

3

екзамен

ОК.22

Технології швейних виробів

12

екзамен

ОК.23

Конструювання швейних виробів  

12

екзамен

ОК.24

Квалітологія швейного виробництва

3

екзамен

ОК.25

Конструкторська підготовка виробництва  

3

екзамен

ОК.26

Особливості проєктування товарів різного призначення

3

екзамен

ОК.27

Особливості технології виготовлення виробів із різних матеріалів

3

екзамен

ОК.28

Товарознавство та експертиза якості швейних виробів

3

екзамен

ОК.29

Цифрові технології проектування одягу

3

екзамен

ОК.30

Основи проєктування технологічних процесів масового виробництва одягу

6

екзамен

ОК.31

Комп'ютерні технології в швейній галузі  

6

екзамен

ОК.32

АСКВ та автоматизовані технологічні процеси виготовлення одягу

3

залік

ОК.33

Навчальна практика

18

залік

ОК.34

Виробнича практика

6

залік

Всього з циклу

111

 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів

      180

Вибіркові компоненти освітньої програми

ДВВС

Дисципліни вільного вибору студента

60

залік

Загальний обсяг вибіркових компонентів

       60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

      240

- позакредитна в 2, 3, 4-му семестрах дисциплін

 

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

Місцями професійної діяльності бакалавра з технологій легкої промисловості за освітньою програмою Конструювання та технології швейних виробів є:

Студенти кафедри моди та одягу за результатами здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньо-професійною (1 рік 4 міс.) програмою магістерської підготовки Конструювання та технології швейних виробів чи освітньо-науковою (1 рік 10 міс.) програмою магістерської підготовки Технології легкої промисловості відповідно й отримати освітню кваліфікацію магістр з технологій легкої промисловості.

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про повну вищу освіту за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості:

Під час навчання студенти спеціальності 182 Технології легкої промисловості, освітня програма Конструювання та технології швейних виробів, набувають глибокі знання, а також опановують професійні компетентності у сфері креативного проектування та інноваційних технологій виготовлення швейних виробів та науково-дослідної діяльності щодо розробки новітніх технологій швейного виробництва.

 

Перелік компонентів освітньо-професійної програми Конструювання та технології швейних виробів другого (магістерського) рівня освіти

Код

Компоненти освітньої програми (навчальні   дисципліни, курсові роботи (прєкти), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

1

2

3

4

Обовязкові компоненти освітньої програми

Цикл загальної підготовки

ОК. 1

Охорона праці в галузі

3

екзамен

ОК. 2

Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

3

екзамен

ОК. 3

Ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька)

3

залік

Цикл професійної підготовки

ОК. 4

Інноваційні технології швейного виробництва

6

екзамен

ОК. 5

Конкурентоспроможність швейних виробів

3

екзамен

ОК. 6

Сучасна техніка та технології сервісу та моди

3

екзамен

 

Фахове спрямування "Конструювання та технології швейних виробів"

 

 

ОК.7.1

Підтвердження відповідності у швейній галузі

3

екзамен

ОК.8.1

Методологія аналізу  трудових процесів швейного виробництва

3

екзамен

ОК.9.1

Спеціальні технології виготовлення швейних виробів із новітніх матеріалів

3

екзамен

 

Фахове спрямування "Технології та дизайн хутряних виробів"

 

 

ОК.7.2

Інноваційні технології виробництва шкіряно-хутрової продукції

3

екзамен

ОК.8.2

Конструювання швейних виробів із шкіри та хутра

3

екзамен

ОК.9.2

Спеціальні технології виготовлення швейних виробів із шкіри та хутра

3

екзамен

ОК. 10

Науково-дослідна практика    

6

залік

ОК. 11

Переддипломна практика                       

9

залік

ОК. 12

Дипломна магістерська робота (проєкт)

21

атестація

Загальний обсяг обов’язкових компонентів

       66

Вибіркові компоненти освітньої програми

ДВВС

Дисципліни вільного вибору студента

24

залік

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

       90

 

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

Місцями професійної діяльності магістра з технологій легкої промисловості за освітньою програмою Конструювання та технології швейних виробів є:

на посадах:

При факультеті мистецтва і моди КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості, а відповідно студенти кафедри технології та конструювання швейних виробів мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступень доктора філософії.

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

Студенти під час здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мають можливість одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

Усім студентам факультету мистецтва і моди, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечене проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«Конструювання та технології швейних виробів»