КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет мистецтв і моди

КАФЕДРА МОДЕЛЮВАННЯ ТА ХУДОЖНЬОГО ОЗДОБЛЕННЯ ОДЯГУ

Наталія Валентинівна ОСТАПЕНКО

доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0432 (викладацька)

Контактні телефони: +38 044-256-21-84, +38 044-256-29-71

e-mail

Положення про кафедру моделювання та художнього оздоблення одягу

Програма розвитку кафедри

План роботи кафедри

 

Сторінка кафедри в  https://www.instagram.com/ed_knutd/

Сторінка кафедри в  https://www.facebook.com/kepoknutd/ 

Сторінка кафедри в  https://www.linkedin.com/company/kepo/

Про кафедру

Місія кафедри – формування всебічно розвиненої особистості, що має креативний ресурс та фахові компетентності для розвитку дизайну, технологій легкої промисловості шляхом проведення наукових досліджень та здійснення інновацій.

Мета діяльності кафедри – надавати якісні освітні послуги на засадах студентоцентрованого навчання та готувати фахівців, здатних до розв’язання складних завдань і проблем в галузі мистецтва, дизайну, ергономіки як в Україні, так і за її межами.

Історія

Історія становлення та розвитку випускової кафедри ергономіки і дизайну відображає загальну історію Київського національного університету технологій та дизайну. Підготовка художників-тестильників та конструкторів одягу розпочалася разом із створенням Київського політехнічного інституту шкіряної промисловості, Київського художнього інституту, Київського (Харківського) текстильного інституту, що у 1944 році були об’єднані під назвою Київський технологічний інститут легкої промисловості. У 1963 році на базі кафедри швейного виробництва було створено кафедру конструювання та художнього моделювання одягу, якою в різні часи завідували: 1963–1971 рр. – кандидат технічних наук, доцент Г.Л. Трухан, 1974–1985 рр. – кандидат технічних наук, доцент Л.О. Агошков, 1986–1996 рр. – кандидат технічних наук, доцент Н.Д. Кузнєцова.У 1996 році кафедра проектування одягу увійшла до складу кафедри технології і конструювання швейних виробів, а у 2005 році відокремилась з назвою ергономіки і дизайну. Упродовж 2005–2014 років кафедрою завідувала доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, М.В. Колосніченко. За ці роки стабілізувався кадровий склад кафедри, намітилась чітка тенденція до зростання, реалізуються перспективні напрями діяльності, що забезпечило ефективну роботу кафедри. У 2014 році кафедру, яка увійшла до складу факультету дизайну, очолила доктор технічних наук, професор Н.В. Остапенко, що стимулювало подальший її розвиток. З вересня 2022 року здобувачів вищої освіти, викладачів переведено на кафедру моделювання та художнього оздоблення одягу факультету мистецтв та моди.

Науково-педагогічні працівники

Сьогодні на кафедрі працюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, серед яких – 3 професорів, 5 доцентів, які здійснюють підготовку бакалаврів та магістрів із 39 навчальних дисциплін.

Наталія Валентинівна ОСТАПЕНКО, доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри, член Спілки дизайнерів України, член Національної Спілки художників України, лауреат Національної премії України імені Бориса Патона

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1998 р., спеціальність «Технологія і конструювання швейних виробів». Отримала кваліфікацію магістра легкої промисловості. Із 2001 р. працює у КНУТД. У 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук з теми «Розвиток наукових основ дизайн-проектування захисного одягу з використанням принципів трансформації». Профіль навчальної роботи «Промислове виробництво виробів». Проводить консультації та здійснює керівництво дипломними проєктами і роботами магістрів. Провідний лектор із дисципліни «Системно-структурне проектування виробів різного призначення». Є керівником наукового напряму «Дизайн-ергономічне проектування захисного одягу та виробів різного призначення», співкерівником наукового студентського гуртка «Створення нових видів спеціального, виробничого, форменого  одягу з прогнозованими характеристиками». Здійснює наукове керівництво аспірантами зі спеціальності 022 – «Дизайн». Член спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – «Дизайн»,  член спеціалізованої вченої ради Д 26.102.06 КНУТД. Н.В. Остапенко є членом редколегії наукового фахового журналу МОН України «Art&Design» (категорія Б) та журналу «Технічна естетика і дизайн» (КНУБА). Член Експертної ради МОН України за фаховим напрямом секції «Технології будівництва, дизайн, архітектура». Член експертної групи з проведення оцінювання ефективності діяльності ЗВО в частині провадження ними наукової діяльності за науковим напрямом «Технічні науки». Експерт Національного фонду досліджень України. Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 3 навчальних посібників із грифом МОН України, 7 монографій, 70 наукових статей у міжнародних і фахових виданнях, 14 патентів України, тез доповідей різного рівня. Нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України (2009, 2022 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2021р.).

   

Марина Вікторівна КОЛОСНІЧЕНКО, доктор технічних наук, професор, член Спілки дизайнерів України, член Національної Спілки художників України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1982 р. за спеціальністю «Технологія швейних виробів». Працює у КНУТД із 1988 р. Профіль навчальної роботи: «Системно-структурне проектування виробів різного призначення», «Комфортність і безпечність одягу», «Ергономіка». У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук з теми «Розвиток наукових основ створення термозахисного спеціального одягу». У 2005 р. Міністерством освіти і науки України їй присвоєно вчене звання професора. Сфера наукових інтересів «Теоретичні та практичні основи створення спеціального, виробничого, форменого, спортивного одягу з прогнозованими ергономічними характеристиками та технологічних процесів раціонального використання матеріалів». Керівник наукової школи «Дизайн, ергономіка та технічна естетика», наукового напряму «Дизайн і мистецтво у створенні систем життєзабезпечення людини: ергономічні, естетичні, екологічні, етнокультурні аспекти», наукового студентського гуртка «Створення нових видів спеціального, виробничого, форменого  одягу з прогнозованими характеристиками».

М.В. Колосніченко – член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з технологій харчової, легкої та хімічної промисловості. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – «Дизайн». М.В. Колосніченко є головним редактором наукового фахового журналу МОН України «Art&Design» (категорія Б), членом редколегії журналу «Технічна естетика і дизайн» (КНУБА). Член Експертної ради МОН України за фаховим напрямом секції «Технології будівництва, дизайн, архітектура». Автор понад 500 наукових робіт, в тому числі 12 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 9 монографій, 90 методичних розробок, 200 наукових статей у міжнародних і фахових виданнях, 15 патентів і тези доповідей на наукових конференціях різних рівнів. Підготувала 14 кандидатів та 4 докторів наук. Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (2002, 2006 рр.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2005р.), Грамотою Верховної Ради України (2010р.), нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України» (2008р.), Подякою Служби Державного протоколу Президента України, Подяками Київського міського голови (2001, 2004рр.), Нагрудним знаком НАПН України «Ушинський К.Д.» (2015р.), медаллю Національної академії педагогічних наук України «Леся Українка» (2020р.), Великою Срібною медаллю Національної академії мистецтв України (2019р.), нагрудним знаком МОН України «За наукові і освітні досягнення» (2020р.).

   

Ольга Володимирівна ЄЖОВА, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор, член Спілки дизайнерів України

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1992 р. за спеціальністю «Конструювання швейних виробів». У 1996 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Розробка математичної моделі проектування базових конструкцій жіночого одягу на фігури з різною будовою тіла» за спеціальністю 05.19.04 – «Технологія швейних виробів». Доктор педагогічних наук з 2017 року за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації «Теоретико-методологічні засади створення прогностичних моделей підготовки фахівців у професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю». У 2021 роцізавершила навчання в Хмельницькому національному університеті, отримала ступінь магістра за освітньою програмою «Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика». Провіднийлектор з дисциплін «Конструювання швейних виробів», «Комп’ютерний дизайн виробів», «Сучасні методи дизайн-проектування одягу». Проводить консультації дипломних проєктів і робіт магістрів. Є членом редколегії журналу, що індексується в наукометричній базі Web of Science: Romanian Journal of Multidimensional Education, а також фахових видань України категорії Б: «Art&Design», «Вісник післядипломної освіти»; «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки». Автор більш ніж 100 науково-методичних праць, з-поміж яких 3 навчальних посібники з грифом МОН України, 3 монографій, понад 60 наукових статей у виданнях різного рівня, близько 15 методичних розробок, конспектів лекцій з дисциплін та тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Керує роботою студентського наукового гуртка «Дизайн одягу з використанням інформаційних технологій», Нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України (2019 р.), Подякою КНУТД (2021 р.).

   

Тетяна Володимирівна СТРУМІНСЬКА, кандидат технічних наук, доцент, член Спілки дизайнерів України

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1998р., за спеціальністю «Технологія і конструювання швейних виробів». У КНУТД працює з 2000 року, захистила кандидатську дисертацію у 2013 р. з теми «Розробка захисних рукавиць від впливів високотемпературного середовища». Провідний лектор з дисциплін: «Історія художньої культури», «Історія костюма і моди», «Теорія моди і фешн-індустрія», «Сучасні технології моделювання та художнього оздоблення виробів», «Проєктування художніх систем одягу», проводить консультації та є керівником дипломних магістерських робіт та дипломних магістерських проєктів. Автор понад 50 публікацій, серед яких навчальний посібник, розділів у колективних монографіях, статей у міжнародних і фахових виданнях, тез доповідей на наукових конференціях, навчально-методичних розробок та патенту України на корисну модель. Керує роботою студентського наукового гуртка «Методологія проведення дослідницької діяльності в сфері дизайну».  Нагороджена Подякою КНУТД (2021 р.).

  

Алла Іванівна РУБАНКА, кандидат технічних наук, доцент, докторант, член Спілки дизайнерів України

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну у 2009 р. за спеціальністю «Швейні вироби». Отримала кваліфікацію інженер-дослідник. У КНУТД працює з 2015 р. Дисертацію захистила у 2017 р. за темою «Удосконалення дизайн-проектування захисного одягу для аварійно-рятувальних робіт в авіації». Профіль навчальної роботи: «Основи проектування і виготовлення одягу», «Ергономіка», «Промисловий дизайн виробів», «Комп'ютерний дизайн виробів». Має 12-ти річний стаж роботи на посаді інженера-конструктора одягу. Член Експертної ради МОН України за фаховим напрямом секції «Нові матеріали та виробничі технології: нові технології контролю якості матеріалів». Є співкерівником наукового студентського гуртка «Створення нових видів спеціального, виробничого, форменого  одягу з прогнозованими характеристиками». За результатами досліджень є автором понад 80 робіт, зокрема 1 навчального посібника, 4 розділів у колективних монографіях, 20 наукових статей у виданнях різних рівнів, 3 патентів України на корисні моделі, має 1 авторське свідоцтво, понад 50 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Стипендіат Кабінету Міністрів України (2018–2020рр.). Нагороджена Подякою КНУТД (2021 р.).

   

Ірина Олександрівна ПРИХОДЬКО-КОНОНЕНКО, кандидат технічних наук, доцент, докторант, член Спілки дизайнерів України

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1997 р. за спеціальністю «Швейні вироби». Отримала кваліфікацію: інженер-конструктор. Працювала модельєром-конструктором служби головного художнього керівника Республіканського будинку моделей трикотажних виробів «Хрещатик». У КНУТД працює з 2003 р. Захистила дисертаційну роботу у 2016 р. з теми «Дизайн-проектування форменого одягу провідників залізничного транспорту». Напрям наукової діяльності «Дизайн-проектування ювелірних виробів та аксесуарів». Автор 48 наукових та навчально-методичних праць, із яких 34 наукового і 14 навчально-методичного спрямування. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 35 праць, з них 28 наукового (3 розділи в колективних монографіях, 7 статей у фахових виданнях, 3 статті за кордоном, 15 тез доповідей, 4 статті у виданнях, введених до Scopus) і 7 навчально-методичного спрямування, 1 патент України на промисловий зразок. Нагороджена Подякою КНУТД (2019 р., 2021 р.).

  

Галина Миколаївна ОЛІЙНИК, доктор філософії, доцент, член Спілки дизайнерів України

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2012 р. за спеціальністю «Конструювання та технології швейних виробів». Отримала кваліфікацію інженера-дослідника. У КНУТД працює з 2016 р. Напрями навчальної роботи «Основи формоутворення одягу», «Конструювання швейних виробів». Дисертацію захистила у 2020 р. за темою «Удосконалення дизайн-проектування розвантажувального жилету для військовослужбовців». Провідний лектор з дисциплін «Конструкторська підготовка виробництва», «Комфортність і безпечність одягу». Є співкерівником наукового студентського гуртка «Створення нових видів спеціального, виробничого, форменого одягу з прогнозованими характеристиками». Має досвід практичної роботи на швейному підприємстві конструктором одягу. Автор понад 30 наукових праць, зокрема 4 розділів у колективних монографіях, 5 статей у фахових виданнях України, 3 статей у закордонних виданнях, 5 методичних розробок, 25 тез доповідей на наукових конференціях, 1 патенту України на корисну модель. Нагороджена Подякою КНУТД (2021 р.). Присуджена премія Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік.

   

Іван Васильович ФРОЛОВ, кандидат мистецтвознавства, доцент, член Спілки дизайнерів України

Закінчив Київський національний університет технологій та дизайну у 2015 р. за спеціальністю «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості». У КНУТД працює з 2015 р. Напрями навчальноїроботи «Теорія і практика моди та фешн-індустрія», «Художнє проектування виробів легкої промисловості». Переможець міжнародних конкурсів у сфері дизайну одягу «Печерські каштани», «Погляд у майбутнє», «To Be Next». Іван Фролов – відомий український дизайнер одягу, засновник бренду FROLOV. Із 2013 р. постійний учасник показів Ukrainian Fashion Week. У 2014 та 2016 рр. отримав нагороду Best Fashion Awards у номінації «Відкриття року», у 2015, 2016, 2018 рр. у номінації «Краща постановка», а у 2020 р. у номінації «Прорив року». Дисертацію захистив у 2021 р. за темою «Авторська колекція сучасного одягу: методи створення та засоби ідентифікації». За результатами наукових досліджень опубліковано 6 статей у наукових виданнях, має 1 свідоцтво про реєстрацію комп’ютерної програми, 6 патентів на корисну модель, 8 тез доповідей на наукових конференціях. Стипендіат Президента України у 2017–2018 рр.

 

Ганна Віталіївна ОМЕЛЬЧЕНКО, кандидат технічних наук, доцент, член Спілки дизайнерів України

У 2014 р. закінчила магістратуру КНУТД з відзнакою та здобула ступінь магістра за спеціальністю «Дизайн». У КНУТД працює з вересня 2014 р. Напрями навчальної роботи: «Конструювання швейних виробів», «Комп’ютерний дизайн виробів», «Конструкторська підготовка виробництва». У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.18.19 – «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів» з теми «Удосконалення дизайн-ергономічного проектування дитячого одягу для ролерів». За результатами досліджень опубліковано 15 робіт, зокрема 2 розділи в колективних монографіях, 6 наукових статей у виданнях різних рівнів, 1 патент України та 6 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

  

Тетяна Володимирівна АВРАМЕНКО, завідувач лабораторією

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну у 2006 р. за спеціальністю «Швейні вироби» та отримала кваліфікацію інженер-конструктор-технолог. У 2003 р. закінчила Інститут післядипломної освіти КНУТД, отримала кваліфікацію магістра. У КНУТД працює з 2003 р. Викладає дисципліни: «Проектування пластичної форми одягу», «Навчальна практика». Завідувач лабораторії кафедри. Кандидатська дисертація виконується в рамках роботи наукової школи «Створення конкурентоспроможного термозахисного спеціального одягу», науковий керівник – д.т.н., проф М.В. Колосніченко. Опубліковано 3 статті у фахових та закордонних виданнях України, 7 тез доповідей на наукових конференціях, отримано 1 патент на корисну модель.

  

Яна Олександрівна МАМЧЕНКО, асистент

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в2020 р. за спеціальністю «Технології легкої промисловості» та отримала кваліфікацію інженера-дослідника.З 2021 р. навчається в аспірантурі КНУТД.Працює над дисертаційнимдослідженнямвнапрямідизайну виробіввійськовогопризначення, науковийкерівник– д.т.н., проф. Остапенко Н.В. Проводить заняття з дисциплін: «Конструювання швейних виробів», «Основи проєктування і виготовлення одягу», «Комп'ютерний дизайн виробів». Опубліковано2 статті у закордонному та фаховому виданні України, 2 тези доповідей на наукових конференціях.

  

Юлія Вікторівна ВЕСЕЛА, асистент

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2022 р. за спеціальністю «Технології легкої промисловості». Отримала кваліфікацію інженера-дослідника. У КНУТД працює з 2022 р. Проводить заняття з дисциплін: «Конструювання швейних виробів», «Конструкторська підготовка виробництва». Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технології легкої промисловості». Опубліковано 1 статтю у фаховому виданні та 4 тези доповідей на конференціях різних рівнів.

  

 

Викладачі кафедри

Навчальні і лабораторні приміщення

До складу кафедри входять 5 навчальних аудиторій, 2 навчально-наукові лабораторії, 2 навчальні майстерні для проходження практики.

В аудиторіях проєктування нових форм одягу проходять заняття студентів з дисциплін «Проєктування пластичної форми одягу», «Художньо-графічна композиція», «Сучасні технології моделювання і художнього оздоблення виробів» тощо.

 

Заняття з дисципліни «Проектування пластичної форми одягу»

 

Заняття з дисципліни «Художньо-графічна композиція»

 

У навчально-науковій лабораторії з проблем створення засобів індивідуального захисту працюють фахівці наукової школи під керівництвом д.т.н., проф. М.В. Колосніченко за напрямом «Створення конкурентоспроможного спеціального захисного одягу». Виконуються роботи з формування раціональної структури асортименту захисного спеціального одягу для заданої сукупності виробництв із запровадженням сучасних інформаційних технологій. У лабораторії також проходять лабораторні і практичні роботи з дисциплін «Системно-структурне проектування виробів різного призначення», «Комфортність і безпечність одягу» тощо.

 

Навчальна лабораторія з дизайн-проектування нових форм ергономічного одягу

 

 

Навчально-наукова лабораторія з проблем дизайн-проектування одягу 
з використанням інформаційних технологій

 

У навчально-науковій лабораторії з проблем дизайн-проєктування одягу кафедри проводяться заняття з дисциплін «Комп’ютерний дизайн виробiв» та виконуються курсові проєкти студентів. Під час навчання студенти мають нагоду оволодіти сучасними системами автоматизованого проєктування одягу JULIVI, Грація (Україна), Lectra Systems (Франція) та іншими, які є лідерами серед програмного забезпечення швейних підприємств України.

Наукова діяльність

Участь викладачів у роботі кафедри здійснюється у таких формах: науково-дослідна робота, участь у наукових конференціях, конкурсах; участь у винахідницькій діяльності; відображення результатів досліджень у наукових виданнях.

Викладачі, аспіранти та студенти кафедри здійснюють наукові дослідження за сучасними актуальними темами та беруть участь у регіональних та міжнародних конференціях, семінарах. За результатами наукових досліджень за останні роки співробітниками кафедри опубліковано понад 1200 праць наукової та навчально-методичної літератури різними мовами. Ефективність наукової роботи підтверджена збільшенням за останні роки кількості наукових публікацій та їх цитувань у журналах і матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science тощо. За останні роки членами кафедри видано понад 50 монографій, підручників та навчальних посібників.

Державна премія України в галузі науки і техніки 2014 року за наукову роботу «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями» присуджена професору М.В. Колосніченко та колективу науковців КНУТД.

Національна премія України імені Бориса Патона 2021 року за роботу «Текстильні матеріали і вироби спеціального та військового призначення» присуджена професору Н.В. Остапенко та колективу науковців КНУТД, ХНТУ, НАСВ ім. Петра Сагайдачного, ТОВ «РА.ДА».

 

Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників кафедри виконується за двома науковими напрямами:

 • Культурологія, естетика, конструктивно-функціональна проблематика дизайну в контексті етнокультури, екології та систем життєзабезпечення людини (науковий керівник: проф. М.В. Колосніченко);
 • Дизайн-ергономічне проектування захисного одягу та виробів різного призначення (науковий керівник:   проф. Н.В. Остапенко).

Результати наукової роботи за напрямом «Створення конкурентоспроможного спеціального захисного одягу» покладено в основу ДСТУ 4366:2005 «Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробувань». Науковим колективом лабораторії удосконалено методи оцінки показників теплозахисних властивостей пакетів спецодягу, виготовлено оригінальні пристрої та запропоновано способи визначення теплозахисних характеристик матеріалів і пакетів, про що свідчать патенти України на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Розроблені різновиди  захисного спеціального одягу багаторазово демонструвалися в експозиціях виставок міжнародного і всеукраїнського рівня.

Результати досліджень розроблених  захисних комплектів підтверджено актами впровадження, технічними умовами, патентами України на промислові зразки. Розробки впроваджено у пожежно-рятувальних підрозділах, нафтогазовому комплексі та експлуатуються гірничорятувальниками під час ліквідації аварій у підземних видобутках тощо.

 

У Київському національному університеті технологій та дизайну у 2017–2018 рр. викладачі кафедри працювали над науково-дослідною роботою ДБ 16.04.59 «Розробка раціональної структури асортименту ергономічного одягу військовослужбовців з прогнозованими властивостями із негорючих термостійких матеріалів». Здійснюються науково-дослідна робота ДБ 16.04.65 «Розробка дизайн-ергономічних рішень захисного, форменого одягу для військовослужбовців в умовах впливу різних видів небезпеки і оцінювання ризиків» (2019–2021 рр.), ДБ 16.04.68 «Проєктування військового та корпоративного одягу на основі теоретичних засад ергономіки і дизайну» (2020–2022 рр.).

  

 

 Експозиції наукових і творчих розробок кафедри

 

Під керівництвом професорів М.В. Колосніченко і К.Л. Пашкевич тривають роботи з проєктування моделей одягу на основі сучасних комп’ютерних технологій. У співпраці з розробниками САПР «JULIVI» (фірма САПР Легпром, м. Одеса) виконуються наукові розробки у галузі автоматизації етапів проектування і тривимірного геометричного моделювання форми одягу.

На кафедри діють 3 наукових гуртки – «Створення нових видів спеціального, виробничого, форменого  одягу з прогнозованими характеристиками» (проф. М.В. Колосніченко, Н.В. Остапенко, А.І. Рубанка, Г.М. Олійник), «Дизайн  одягу  з використанням інформаційних технологій» (проф. К.Л. Пашкевич, О.В. Єжова, О.Д. Герасименко), «Методологія проведення дослідницької діяльності в сфері дизайну» (доц. Т.В. Струмінська).

Наукові та творчі розробки кафедри 

У рамках Всеукраїнського проєкту «Стиль сучасної школи», який було введено в програму Міжнародного фестивалю моди Kyiv Fashion викладачами та студентами кафедри розроблено колекцію шкільної форми в номінаціях «Шкільний стиль» та «Святковий настрій». Викладачі кафедри взяли участь у засіданні круглого столу з обговорення проблемних питань та перспектив розвитку і стимулювання виробництва товарів шкільного асортименту, відродження української індустрії шкільного одягу та взуття за участю виробників, дизайнерів, представників центральних органів виконавчої влади.

Колекція шкільної форми «Святкове повсякдення»

 

Результати наукових досліджень викладачів та аспірантів кафедри висвітлювалися на конференціях різного рівня, семінарах, засіданнях круглих столів, в тому числі на Міжнародній науково-технічній конференції «Education and science in the 21st century» (27 жовтня 2016р., м. Вітебськ, ВГТУ), IІ Міжнародному науково-практичному конгресі «Міське середовище – ХХI ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн» (2016р., НАУ), XIV Міжнародній науково-технічній конференції Mat-Eco-Shoes 2016 «Innovations, Smart Technologies, Health And Ecology In Footwear And Leather Industry» (21–22 листопада 2016 р., м. Краків, Польща), Міжнародній науково-практичній конференції «Моделирование в технике и экономике» (2016р., м. Вітебськ, ВГТУ), Міжнародній науково-технічній конференції «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (24–25 листопада 2016, м. Харків, Харківська державна академія культури), II Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний стан легкої і текстильної промисловості: інновації, ефективність, екологічність» (2016 р., ХНТУ, м. Херсон), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку архітектури, містобудування, дизайну та мистецтва» (16–18 травня 2016 р., м. Полтава), Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу» (2016, м. Київ, Інститут культурології НАМ України), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого-педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності та професійного саморозвитку вчителів спеціалізованих навчальних закладів художньо-естетичного профілю» (18–20 травня 2016 р., с. Мала Білозірка, Україна), ХV Всеукраїнській науково-методичній конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» (2016 р., НТУУ «КПІ», м. Київ) тощо.

Викладачі кафедри беруть активну участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», яку проводить факультет дизайну КНУТД. На конференції відбувається обмін досвідом та результатами наукових досліджень з актуальних проблем дизайну, творча співпраця дизайнерів, митців, науковців у галузі дизайну та мистецьких спеціальностей України, інших країн Європи та світу тощо.

Уже традиційні наукові контакти на заходах різного рівня: Міжнародній науково-технічній конференції співробітників, докторантів і студентів (Молдова, м. Кишинів, Технічний Університет Молдови), Міжнародній науково-технічній конференції «Новое в технике и технологи в текстильной и легкойпромышленности» (Білорусь, Вітебський державний технологічний університет), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та практика дизайну» (м. Київ, НАУ), IV Міжнародній науково-практичній конференції наукової молоді і студентів «Сучасні проблеми розвитку легкої і харчової промисловості» (м. Євпаторія, Східноукраїнський НУ ім. В. Даля), ХХ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційний потенціал української науки – ХХI сторіччя»

(м. Запоріжжя), Міжнародній науковій конференції «Новітні технології в текстильній промисловості» (м. Хмельницький, ХНУ), Міжнародній науково-практичній конференції «Легкая и текстильная промышленность: современное состояние и перспективы»

(м. Херсон, ХНТУ), Всеукраїнській науково-практичній конференції за участю іноземних учених «Сучасні технології в легкій промисловості та сервісі» (м. Хмельницький, ХНУ), Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Дизайн-освіта майбутніх фахівців на сучасному етапі освітньої практики» (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка) тощо.

Важливим показником діяльності кафедри є кількість і якість підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Збільшується кількість науково-педагогічних працівників, які мають наукові ступені та вчені звання. Останніми роками під керівництвом викладачів кафедри захищено 15 дисертацій, з-поміж яких 5 кандидатів технічних наук є членами кафедри. У рамках діяльності викладачів кафедри, організовуються круглі столи, конференції, семінари та здійснюється наукове співробітництво з іншими студентськими організаціями України та світу.

Наукові школи

Керівник наукової школи «Дизайн, ергономіка та технічна естетика – Марина Вікторівна Колосніченко, доктор технічних наук, професор,  лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Засновниця наукової школи к.т.н., професор Л.І. Третьякова (1931–1994рр.), яка підготувала к.т.н. М.В. Колосніченко та більш як 17 кандидатів технічних наук, що продовжили та розвинули науковий напрям. Засновницею наукової школи «Дизайн, ергономіка та технічна естетика» є доктор технічних наук, професор  Київського національного університету технологій та дизайну М. В. Колосніченко.

Науковці провадять теоретичні та експериментальні дослідження за відповідною науковою тематикою, що дало змогу сформувати проєктну концепцію та прогностичні моделі формування та дослідження творів дизайну; розширення творчих та наукових пошуків, концептуальних підходів, методів створення дизайн-об’єктів на основі використання синтезу традиційних та новітніх методів моделювання.

У складі наукової школи 19 кандидатів та 4 доктори наук. Спадкоємність у напрямах досліджень забезпечена кількісною і якісною підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації. М.В. Колосніченко підготувала 4 докторів (Третякова Л.Д., Остапенко Н.В., Пашкевич К.Л., Чупріна Н.В.) та 13 кандидатів наук (Полька (Барковська) Т.О., Остапенко Н.В., Слітюк О.О., Кожушко Р.Ю., Цесельська (Луцкер) Т.В., Струмінська Т.В., Винничук М.С., Ніколаєва Т.І., Васильєва О.С., Приходько-Кононенко І.О., Омельченко Г.В., Фролов І.В., Головчанська Є.О.). Професор Н.В. Остапенко підготувала 3 кандидатів наук (Рубанка А.І., Олійник (Токар) Г.М., Михайлюк О.Ю.). Професор К.Л. Пашкевич підготувала 2 докторів філософії: Герасименко О.Д., Лю Цзянсінь (громадянка КНР). Готуються до захисту 2 докторських дисертації.

Активна педагогічна діяльність наукової школи підтверджена також підготовкою кадрів вищої кваліфікації керівниками наукових напрямів за спеціальностями «Дизайн», «Технології легкої промисловості».

Про багаторічну наукову діяльність свідчить публікаційна активність представників наукової школи (більш як 900 наукових праць, зокрема монографії, навчальні посібники, Державні стандарти, патенти України на корисні моделі та винаходи тощо).

Наукове співробітництво

Колектив кафедри виконує Договори про стратегічне партнерство між Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»», Технічним університетом Молдови та нашим університетом.

Кафедра співпрацює у галузі освітньої та наукової діяльності з фахівцями фірми САПРЛегпром (м. Одеса, Україна), які є розробниками (САПР) JULIVI, НВО Грація, розробниками САПР Грація (м. Харків, Україна), ТОВ «Дана – Мода» (м. Київ), ТОВ «Укртекстиль» (м. Київ), «Будинок моди Стельмашов» (м. Київ), концерном «Воронін» (м. Київ), ТОВ НВП «ТЕМП-3000» (м. Ворзель), ТОВ «НВП «Ікар» (м. Київ), ТОВ «Зовнішторгбуд» (м. Київ), Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту, на яких наукові розробки викладачів, аспірантів та магістрів кафедри впроваджуються у виробництво та експлуатацію. Разом із фахівцями фірми САПР Легпром на кафедрі створено та облаштовано навчально-наукову лабораторію   периферійними пристроями: плоттером і дигітайзером.

З метою просування розробок КНУТД на ринок легкої промисловості, зокрема, у сфері забезпечення обороноздатності країни, встановлення нових контактів з підприємствами – учасниками ринку, активізації розповсюдження інформації про університет підготовлено експонати та апробовано на Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека» (2016–2019 рр.): комплект захисного одягу пожежника «Меркурій», комплект спеціального захисного одягу пожежника, комплект аварійно-рятувального спеціального одягу «ТАРК-12», комбінезон чоловічий для танкістів та членів екіпажів бойових броньованих машин тощо.

З ініціативи Торгово-промислової палати України та Київської міської державної адміністрації 27 травня 2016 року в конгресно-виставковому центрі Chamber Plaza ТПП відбулась виставка «Зроблено у Києві» урамках національного проєкту серії виставкових заходів «Зроблено в Україні», де вперше єдиною експозицією було представлено інноваційну і наукомістку продукцію учасників Кластеру легкої промисловості, а саме вироби спеціального призначення, одяг для комунальних служб міста.

Дисципліни, що викладають на кафедрі

Відповідно до чинних навчальних планів на кафедрі викладають такі професійно-орієнтовані освітні компоненти:

 1. Дизайн та ергономіка
 2. Ергономіка
 3. Інноваційні технології в дизайні виробів
 4. Інноваційні технології промислових виробів
 5. Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень
 6. Історія костюма і моди
 7. Комп'ютерний дизайн виробів з текстилю
 8. Комп'ютерний дизайн (вибіркова)
 9. Комп'ютерний дизайн виробів
 10. Комфортність і безпечність одягу
 11. Конструкторська підготовка виробництва
 12.  Конструювання швейних виробів
 13. Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 14. Основи проектування і виготовлення одягу
 15. Основи формоутворення одягу
 16. Проектування пластичної форми одягу
 17. Проектування художніх систем одягу
 18. Промислове виробництво виробів
 19. Системно-структурне проектування виробів різного призначення
 20. Сучасні методи дизайн-проектування одягу
 21. Сучасні методи досліджень матеріалів та виробів легкої промисловості
 22. Сучасні технології моделювання та художнього оздоблення виробів
 23. Теорія і практика фешн-індустрії
 24. Теорія моди і фешн-індустрія (вибіркова)
 25. Сучасні технології декорування об’єктів дизайну (вибіркова)
 26. Художнє проектування виробів  легкої промисловості
 27. Художньо-графічна композиція
 28. Художнє оздоблення і моделювання колекцій виробів
Навчально-методичне забезпечення

Про публікаційну активність колективу за останні роки свідчить науковий доробок убільш як 1200 праць наукової та навчально-методичної літератури різними мовами із дотриманням принципів і норм академічної доброчесності. Ефективність наукової роботи підтверджена збільшенням останніми роками кількості наукових публікацій та їх цитування у журналах і матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science тощо. Останніми роками членами кафедри видано понад 50 монографій, підручників та навчальних посібників, серед яких найбільш вагомими є:

 1. Графічний дизайн в інформаційному та візуальному просторі : монографія / за заг. ред. М. В. Колосніченко. – Київ : КНУТД, 2022. – 227 с.
 2. Інноваційні технології виробництва текстильних матеріалів і виробів спеціального та військового призначення: монографія / О.В. Чепелюк, Ю.Г. Сарібєкова, О.Я. Семешко, П.І. Ванкевич,  А.Д. Черненко, Н.В. Остапенко,  О.В. Колосніченко,  А.С. Прохоровський. Херсон, Олді-Плюс, 2021. –408 с.
 3. Вироби спеціального та військового призначення: дизайн і технології / Остапенко Н.В., Колосніченко О.В., Колосніченко М.В., Третякова Л.Д., Луцкер Т.В., Рубанка А.І., Токар Г.М. –К.: КНУТД, 2021. –231 с.
 4. Fashion design in a multicultural space: Monograph / М. V. Kolosnichenko, К. L. Pashkevich, Т. F. Krotova et al. – Publisched by Academic Society of Michal Baludansky, Printed by UK Technical University of Košice, Slovakia, 2020. – 258 p.
 5. Дизайн одягу в полікультурному просторі: монографія / М. В. Колосніченко, К. Л. Пашкевич, Т. Ф. Кротова та ін. – Київ: КНУТД, 2020. – 268 с.
 6. Основи живопису та кольорознавства / В.О. Мусієнко, М.В. Колосніченко, Н.В. Остапенко.  – Київ, КНУТД, 2018. – 250 с.
 7. Основи охорони праці на підприємствах індундустрії моди / В.О. Мусієнко, І.В. Панасюк, О.О. Романюк – Київ, КНУТД, 2018. – 660 с.
 8. Розробка колекцій одягу: навчальний посібник/ А.М. Малинська, К.Л. Пашкевич, М.Р. Смирнова, О.В. Колосніченко. – К.: ПП «НВЦ Профі», 2018. – 140 с.
 9. Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу: навч. посібник / М.В. Колосніченко, К.Л. Пашкевич. – К.: ПП «НВЦ Профі», 2018. – 237 с.
 10. Сучасні технології дизайн-діяльності / Н.В. Чупріна, Т.В. Струмінська. – К.: КНУТД. – 2017 р. – 416 с.
 11. Дизайн-проектування виробів спеціального призначення: навчальний посібник / Н.В. Остапенко, М.В. Колосніченко, Т.В. Луцкер, О.В. Колосніченко, А.І. Рубанка. – К.: КНУТД, 2016. – 320 с.
 12. Проектування тектонічних форм одягу з урахуванням властивостей тканин: монографія / [К.Л. Пашкевич]. – К.: НВЦ «Профі», 2015. – 364 с.
 13. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / Р.Ю.Кожушко, М.В.Колосніченко, І.П.Остапчук, М.С.Винничук.– К.: КНУТД. – 2014. – 107 с.
 14. Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями: монографія: в 2 ч. Ч. 1 / Теоретичні засади технологій виробництва волокнистих матеріалів з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями / С.М.Березненко, В.І.Власенко, І.А.Ігнатьєва, М.В.Колосніченкота інші. – К.: КНУТД, 2014. – 404 с.
 15. Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями: монографія: в 2 ч. Ч. 2 / Теоретичні засади технологій виробництва волокнистих матеріалів з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями / С.М.Березненко, В.І.Власенко, І.А.Ігнатьєва, М.В.Колосніченко та інші. – К.: КНУТД, 2014. – 220 с.
 16. Ергономіка і дизайн. Проектування сучасних видів одягу: навчальний посібник / [М.В.Колосніченко, Л.І.Зубкова, К.Л.Пашкевич, Т.О.Полька, Н.В.Остапенко, І.В.Васильєва, О.В.Колосніченко].– К.: ПП «НВЦ «Профі», 2014. – 386 с.
 17. Розробка колекцій одягу: навчальний посібник / А.М. Малинська, К.Л. Пашкевич, М.Р. Смирнова, О.В. Колосніченко. – К.: ПП «НВЦ Профі», 2014. – 140 с.
 18. Конструювання дитячого одягу: навчальний посібник / К.Л. Пашкевич, Т.М. Баранова. – К.: НВЦ «Профі», 2012. – 320 с.
 19. Проектування виробництв трикотажної промисловості: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В.Д. Омельченко, Є.О. Романюк, Н.М. Литвиненко. – К.: КНУТД, 2012. – 252 с.
 20. Геометрія поверхонь одягу / [О.А. Богушко, В.І. Маліновський, А.Є. Святкіна]. – К.: «Освіта України», 2011. – 188 с.
 21. Комп’ютерне проектування одягу / М.В. Колосніченко, В.Ю. Щербань, К.Л. Процик. – К.: «Освіта України», 2010. – 236 с.
 22. Енциклопедія швейного виробництва: навч. посібник / [О.І.Волков, М.П.Березненко, М.В. Колосніченкота ін.]. – К.: Самміт-книга, 2010. – 968 с.
 23. Методи обробки швейних виробів: навч. посібник / [Г.Г. Білоусова, М.В. Колосніченко, Л.О. Масловська, А.В. Курганський]. – К.: МВЦ «Медінформ», 2009. – 292 с.
 24. Високотехнологічні, конкурентоспроможні і екологічноорієнтовані волокнисті матеріали та вироби з них: моногр. / [П.А. Глубіш, В.М. Ірклей, Ю.Я. Клейнер, Н.М. Резанова, М.В. Цебренко, С.М. Кернер, В.Д. Омельченко, Ю.Т. Турчаненко]. – К.: Арістей, 2007. – 263 с.
 25. Засоби індивідуального захисту: виготовлення та застосування: навчальний посібник. / Г.Є. Литвиненко, Л.Д. Третьякова. – К.: «Лібра», 2008. – 320 с.
 26. Сучасні технології моделювання і художнього оздоблення одягу: навчальний посібник / Л.М. Гайдук, І.В. Васильєва. – К.: КНУТД. –2008. – 130 с.
 27. Конструктивне моделювання одягу. Корсетні вироби: навчальний посібник / І.В. Васильєва, Л.М. Гайдук. – К.: КНУТД. – 2008. – 110с.

Усі дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичною літературою. Підготовлено електронні конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт, навчальні посібники та підручники з дисциплін. На кафедрі постійно здійснюється робота з оновлення матеріалів модульного середовища освітнього процесу КНУТД.


Видання кафедри останніх років

Спеціальності

Кафедра є випусковою і здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості» за такими рівнями:

Форми навчання: денна, заочна та заочно-дистанційна.

Студенти, що навчаються за цією освітньою програмою набувають знання з дизайн-проектування одягу, художнього і конструктивного моделювання одягу з тканин, шкіри та хутра, трикотажу, конструювання жіночого, чоловічого та дитячого одягу, головних уборів, білизни, корсетних виробів. Вони мають можливість опанувати практичні навички з розробки колекцій моделей одягу, моделювання одягу складних форм і покроїв, комп’ютерного дизайну одягу, що дає можливість стати кваліфікованими фахівцями високого ґатунку та працювати в індустрії моди.

Для забезпечення високого рівня підготовки фахівців в Університеті працюють спеціалізовані класи, навчально-творчі майстерні, Студентський центр моди, креативних ідей та творчості. Студенти беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах молодих модельєрів-дизайнерів: «Печерські Каштани, «Сузір’я «Каштан», «KyivFashion» (м. Київ) тощо.

Студенти

Сьогодні на кафедрі навчаються студенти денної, заочної, заочно-дистанційної форм навчання.

Підготовка фахівця сучасного рівня є відповідальною і важливою справою. Одним з етапів підготовки студента та водночас перевірки рівня його знань є проведення олімпіади зі спеціальності. Щорічно за наказом Міністерства освіти і науки України на базі кафедри  моделювання та художнього оздоблення одягу проводиться Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності «Конструювання та технології швейних виробів». Змагання зі спеціальності проводяться з теоретичних та практичних питань, за різними номінаціями, за результатами яких визначаються переможці. Під час олімпіади проводяться круглі столи, покази моделей одягу провідних дизайнерів. Переможцями Всеукраїнської олімпіади із спеціальності «Конструювання та технології швейних виробів» за загальними показниками у 2014–2015 н.р. – Х.А. Смачило, у 2015–2016 н.р. – Н.Р. Губаль, у 2017–2018 н.р. – Є.А. Северіну, у 2018–2019 н.р. визнано Д.Г. Петросяна, Л.О. Щербань.

Фрагменти проведення Всеукраїнської студентської олімпіади
зі спеціальності «Конструювання та технології швейних виробів» 

 

У 2014 р. кафедра у співпраці з кафедрою дизайну за підтримки Північноамериканського Хутрового Аукціону «NAFA» (Канада) взяла на себе організацію І Міжнародного конкурсу студентських дизайнерських робіт з хутра «ВСЮДИСУЩЕ ХУТРО», фінал якого успішно пройшов на базі КНУТД з 27 по 29 жовтня 2014 р. Переможців конкурсу, студентів М. Фінік та М. Галушка, було нагороджено тижневим стажуванням у м. Торонто (Канада).

 

 

Студенти кафедри на стажуванні у «NAFA» (Канада, м. Торонто)

 

Магістри кафедри Т. Богомазюк і Н. Губаль представили університет на ІІІ-му Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів виробів з хутра «REMIX-EURASIA» (2016р.). За підтримки Української асоціації хутровиків дівчата пройшли стажування на одному з найкращих хутрових підприємств України «Tykafurlux» (м. Тисмениця), де виготовили конкурсні вироби. За участь у конкурсі студенток нагороджено іменними сертифікатами міжнародного рівня.

Упродовж 2015–2020рр. кращі студенти кафедри проходять виробничу практику протягом місяця за кордоном у рамках співробітництва між кафедрою  та швейним підприємством «Flaxpol» (м. Ключборг, Польща), завдяки чому повною мірою вивчають європейський досвід виготовлення одягу різного призначення з застосуванням сучасних технологій. У 2019р. успішно пройшли науково-дослідну та переддипломну практику магістри в Дангарінському державному університеті (Таджикистан).

Проходження практики студентами кафедри на підприємстві «Flaxpol» (Польща)

 

Колаж творчих робіт студентів ОПП «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості»
(Н. Голубієвска, А. Навроцька, М. Клонцак, А. Афанасієва, О. Гричанюк, Т. Трушина)

 

Колекція пальт, створених з цілого куска тканини «Композиція 1, 2, 3, 4, 5». Студентська робота М. Брухлій


Авторська колекція моделей жіночих суконь «Жінка у футлярі». Студентська робота К. Ющенко


Колекція «Весела Солоха», розроблена за мотивами українського національного костюма:
а – ескізи моделей; б – моделі, виконані у матеріалі (студентська робота Л. Бреус)

 

Результати творчої роботи студенти щорічно представляють на Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів «Печерські Каштани», Міжвузівському конкурсі одного образу та новорічно-різдвяного декору «Сузір’я «Каштан», Всеукраїнському конкурсі «Погляд у майбутнє», на конкурсі ескізів ювелірних виробів у рамках виставки «Ювелір Експо» тощо.

Моделі з колекцій студентів кафедри на конкурсах «Печерські каштани» і «Сузір’я «Каштан»


Колекція «BSD» Fall/Winter'13–14. Студентська робота, автор І. Фролов


Колекція «Симфонія №9». Студентська робота, автор Я. Оренчина


Колекція «Рассвет внутри нас». Студентська робота, автор Я. Оренчина


Колекція «Сирин». Студентська робота, автор М. Тульских


Колекція «Frigus Gothicam».
Студентська робота, автори: І. Гориславець, І. Олексюк


Колекція «Undine»
Студентська робота, автор М. Тульских


Колекція «Whiteness» Студентська робота, автор Р. Корсінов


Колекція «Quarzy»
Студентська робота, автор М. Ткачук


Колекція «Polimita Picta»
Студентська робота, автор Є. Незнайко


Колекція «Душевні захцянки»
Студентська робота, автор Р. Мігус


Колекція «Сангрія»
Студентська робота, автори: М. Чебуніна, О. Мороко

 

У 2014–2015 р. аспірант кафедри І. Фролов отримав нагороду Best Fashion Awards у номінаціях «Відкриття року» та «Краща постановка». І. Фролов розробник авторської сукні для співачки Джамали, яка представляла нашу країну на Міжнародному пісенному конкурсі «Евробачення-2016». Пізніше цю сукню було передано до музею ABBA The Museum, м. Стокгольм, Швеція. Також було відмічено участь І. Фролова і бренду FROLOV у фестивалі молодих дизайнерів International Fashion Showcase 2016, організованому Британською радою в Україні і Радою британської моди в рамках Тижня моди у Лондоні 04 лютого 2016 року. Іван Фролов нагороджений престижною премією української фешн-індустрії Best Fashion Awards у двох номінаціях «Відкриття року» та «Найкраща fashion-постановка» на VІІ церемонії української премії в галузі моди (19.09.2016 р. м. Київ).

З метою пропагування творчих розробок і фахової майстерності в рамках міжнародного фестивалю моди «Kyiv Fashion» силами викладачів та студентів кафедри чотири роки поспіль (2010 – 2013рр.) організовано і реалізовано проєкт «Експрес-ательє», виготовлено 20 швейних виробів для показу колекцій у виставковому центрі «Експо-Плаза».

Для просування розробок КНУТД на ринок легкої промисловості та індустрії моди, встановлення нових контактів з підприємствами – учасниками ринку, активізації розповсюдження інформації про університет традиційно в рамках виставки 31-го Міжнародного фестивалю моди «Kyiv Fashion» представлено нові моделі дитячої шкільної форми, розроблені викладачами та студентами університету. 

 

Колекції «Експрес-ательє» (автори і моделі)

 

Традиційно щороку до різних форм науково-дослідної роботи кафедри залучаються студенти, зокрема до участі в Усеукраїнській науковій конференції молодих учених та студентів.

  

Доповіді студентів на Всеукраїнських наукових конференціях

 

Для проходження виробничої і переддипломної практики студентів університетом укладаються довготривалі договори з провідними підприємствами, організаціями, установами тощо.

Також варто зазначити, що під час навчальної практики студенти в майстернях кафедри під керівництвом досвідчених викладачів виготовляють вироби різного призначення для потреб університету.

У рамках співробітництва між КНУТД та швейним підприємством «Flaxpol» (м.Ключборг, Польща) та угоди про направлення студентів університету денної форми навчання на проходження практики з повним їх забезпеченням щодо проживання, харчування та компенсацією витрат на проїзд у 2015 р. виробничу і переддипломну практику пройшли й достойно представили наш славетний заклад студенти – І. Горіславецьі О. Величко. У 2016р. – студентка Л. Щербань, у 2019 році – магістрант І. Фесюк, у 2020р. – Ю. Весела, В. Алєксєєнко.

У рамках академічної мобільності та угоди про співпрацю між Київським національним університетом технологій та дизайну та Дангарінським державним університетом (смт Дангара, Таджикистан), студенти освітнього ступеня «магістр» факультету дизайну кафедри – А. Бабієнко та К. П'ятигіна у 2019 року проходили навчально-педагогічну та переддипломну практики в Республіці Таджикистан.

Метою візиту був обмін знаннями та досвідом викладання у закладах вищої освіти. А саме проведення магістрантами лекційних та лабораторних занять із дисциплін «Конструювання та моделювання виробів легкої промисловості» та «Комп’ютерний дизайн» для студентів, що навчаються на бакалаврських програмах.

На підвищення культурно-освітнього рівня студентів та науково-педагогічних працівників кафедри спрямовані різні культурно-просвітницькі заходи. Неодноразово кафедра була організатором виїзних екскурсій студентівта викладачів університету до Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника в художні галереї, де постійно демонструється експозиція відомого українського художника к.т.н., проф. В.О. Мусієнка.

 

Проф. Мусієнко В.О. проводить ексукурсію виставкою власних робіт

Перспективи для студентів

Освітня діяльність на кафедрі здійснюється в напрямі підготовки модельєрів, конструкторів сучасного модного одягу, які після закінчення університету з успіхом працюють у промисловому швейному виробництві конструкторами, технологами, експертами в індустрії моди, керівниками швейних підприємств різної потужності, займаються проєктуванням одягу за індивідуальним замовленням та працюють у творчих майстернях провідних українських дизайнерів.

Випускники

Випускники кафедри – нині відомі українські дизайнери брендів BOBKOVA (Христина Бобкова), SEREBROVA (Альона Сереброва), ALEXANDR GAPCHUK (Олександр Гапчук), POUSTOVIT (Лілія Пустовіт) та ін., а також конструктори-модельєри, технологи, керівники багатьох українських швейних підприємств різних форм власності. Кафедра підтримує зв’язки зі своїми випускниками, підприємства яких стають платформами для практичної підготовки студентів та подальшого працевлаштування випускників: бренди FROLOV (Іван Фролов), КАСС (Богдан Касс), АНДРЕ ТАН (Андре Тан), DOMANOFF (Дмитро Доманов) тощо.

    

На фото: випускник кафедри Андре Тан у власній творчій майстерні (ліворуч) та на захисті дипломних проєктів студентів кафедри; проф. кафедри М. Колосніченко з дизайнером
Л. Пустовіт у журі фіналу конкурсу «Печерські Каштани», дизайнер Domanoff у власній майстерні

Зарубіжне партнерство

Міжнародне співробітництво в сфері освітньої та наукової діяльності здійснюється із такими закладами вищої освіти та установами: Технічний університет Молдови, Ясський технічний університет ім. Георгія Асакі (Румунія), Чанчуньський педагогічний університет (Китай), Вітебський державний технологічний університет (Білорусь), Кутаїський державний університет імені Акакія Церетелі (Грузія), Технічний університет Кошице (Словаччина), Державний педагогічний університет ім. І. Крянге (Молдова) та іншими провідними закладами світу. Київським національним університетом технологій та дизайну підписано проекти «ERASMUS+» із Ясським технічним університетом ім. Георгія Асакі (Румунія) та Балтійською міжнародною академією (Латвія), у рамках яких передбачена студентська та викладацька мобільність.

Результати наукових досліджень викладачів та аспірантів кафедри висвітлюються на конференціях різного рівня, семінарах, засіданнях круглих столів, зокремана Міжнародній науково-технічній конференції співробітників, докторантів і студентів (Молдова, м. Кишинів, Технічний університет Молдови), Міжнародній науково-технічній конференції «Новое в технике и технологи в текстильной и легкойпромышленности» (Білорусь, Вітебський державний технологічний університет).

У 2017 р. професори кафедри К.Л. Пашкевич, Н.В. Остапенко представляли наш університет на Міжнародному симпозіумі у Технічному університеті Молдови (м. Кишинів, Молдова). Результатом такої поїздки було підписання договору про стратегічне партнерство. Одним з напрямів підвищення іміджу університету на міжнародному рівні є показ колекцій моделей студентами у міжнародних конкурсах.

Із 2018 року науково-педагогічні працівники кафедри проходять міжнародне стажування та підвищення кваліфікації у Європейських університетах Словацької,Чеської, Латвійської Республік та Польщі: «European education in the context of sustainable development: advanced experience and global trends» (2018 р.); Academic Society of Michal Baludansky, University of Central Europe «Trends in Education System in the changing European Information Society» (2019 р.); «Uczciwość akademicka» (2019);   «New and innovative teaching methods» (2020 р.); European League of Professional Development, Collegium Civitas (2021 р.); «Досвід викладання дисциплін у галузі культури та мистецтва в Україні та країнах ЄС: традиції та нові підходи" (2021 р.)  та отримують сертифікати.

Кафедра бере активну участь у міжнародних заходах, водночас підтримує активну співпрацю зі своїми випускниками. Визначною подією стала участь студентів, аспірантів та випускників в показі колекцій Neo.Fashion у рамках Берлінського тижня моди (Berlin Fashion week), який відбувся 6–8 вересня 2022 р. у м. Берлін (Німеччина). Загалом на заході було представлено 15 шоу дизайнерів з усього світу, з-поміж яких колекції українських дизайнерів посіли достойне місце.

Фрагменти шоу КНУТД на Berlin Fashion week, 2022 р.

 

 Схвально були прийняті колекції: «Infiorescenza» (автор Марта-Ольга Клонцак, керівник – професор О. В. Єжова); «Романтика д‘Арк» (автори Ольга Сердюк і Марина Харченко, керівник – професор Н. В. Остапенко); «Folkgraphia» (автор Анастасія Навроцька, керівники – професор К. Л. Пашкевич і доцент І. О. Приходько-Кононенко); «Liberty» (автори Тетяна Жаманюк і Анна Залецька, керівники –  професор К. Л. Пашкевич і доцент О. Д. Герасименко); «V for Victorian» (автор Катерина Погодіна, керівник – доцент І. О. Приходько-Кононенко).

Колекція «Folkgraphia» (автор А. Навроцька)

 

Колекція «Infiorescenza» (автор М.-О. Клонцак)

 

Колекція «Liberty» (автори Т. Жаманюк, А. Залецька)