КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Дисципліна вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету індустрії моди (ДВСПП)

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни: Комунікативні процеси у педагогічній діяльності.

Тип модуля: вільного вибору студента.

Семестр: 7.

Обсяг модуля:  загальна кількість годин - 180; кількість кредитів ЄКТС - 6.

Результати навчання:

знати: засвоєння фундаментальних знань про історичні витоки професійно-педагогічної комунікації; сутність, види, функції, моделі комунікації;  сутність, структуру, динаміку педагогічного конфлікту та шляхи подолання конфліктів професійно-педагогічної комунікації; сутність, функції мови й мовлення викладача, його індивідуальний стиль; культуру мови і мовлення педагога; особливості зовнішнього вигляду, поведінки педагога;

вміти: вільно та осмислено використовувати термінологічний апарат; застосовувати у професійній діяльності основні прийоми та способи взаємодії в процесі спілкування; вміти організовувати та проводити ділові зустрічі, бесіди, переговори і наради; вміти попереджувати та вирішувати конфлікти;

здатен продемонструвати: знання та розуміння теорії міжособистісного спілкування, спілкування викладача зі студентами, роль педагогічного спілкування в розв'язанні соціально-моральних завдань професійної підготовки майбутнього фахівця, виховну позицію викладача в педагогічній комунікативній взаємодії,  розуміння культури спілкування, мовного етикету, етики педагогічного спілкування;

володіти навичками ефективного застосування вербальних та невербальних засобів спілкування у різних ситуаціях, організації конструктивного міжособистісного спілкування.

Програмні результати навчання: ПРН 5, ПРН 10, ПРН 11, ПРН 21.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): психологія, риторика та мистецтво презентації, психологія професійної діяльності.

Зміст навчального модуля: Поняття про спілкування: зміст, мета, засоби. Роль педагогічного спілкування в розв'язанні соціально-моральних завдань професійної підготовки майбутнього фахівця. Діалогічне спілкування, його характеристика. Комунікативний аспект спілкування. Сприйняття й розуміння у педагогічному процесі. Психологічні передумови та шляхи вирішення конфлікту. Психологічні способи впливу в процесі спілкування. Психологія педагогічної діяльності викладача. Культура спілкування. Мовний етикет. Психологія іміджу педагога.

Види навчальних занять: лекція, семінарське, консультація.

Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистаційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, дослідницький, метод проблемного викладання.

Методи контролю: усний (виступи на семінарських заняттях, опитування), письмовий (індивідуальні завдання), тестовий.

Форми підсумкового контролю: екзамен ( 7 семестр).

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, комплекти тестових завдань для поточного, модульного та підсумкового контролю, перелік питань для поточного та підсумкового контролю.

Мова навчання:  українська.