КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

Дисципліна вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету індустрії моди (ДВСПП)

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни: Комунікативні процеси у педагогічній діяльності.

Тип модуля: вільного вибору студента.

Семестр: 7.

Обсяг модуля:  загальна кількість годин - 180; кількість кредитів ЄКТС - 6.

Результати навчання:

знати: засвоєння фундаментальних знань про історичні витоки професійно-педагогічної комунікації; сутність, види, функції, моделі комунікації;  сутність, структуру, динаміку педагогічного конфлікту та шляхи подолання конфліктів професійно-педагогічної комунікації; сутність, функції мови й мовлення викладача, його індивідуальний стиль; культуру мови і мовлення педагога; особливості зовнішнього вигляду, поведінки педагога;

вміти: вільно та осмислено використовувати термінологічний апарат; застосовувати у професійній діяльності основні прийоми та способи взаємодії в процесі спілкування; вміти організовувати та проводити ділові зустрічі, бесіди, переговори і наради; вміти попереджувати та вирішувати конфлікти;

здатен продемонструвати: знання та розуміння теорії міжособистісного спілкування, спілкування викладача зі студентами, роль педагогічного спілкування в розв'язанні соціально-моральних завдань професійної підготовки майбутнього фахівця, виховну позицію викладача в педагогічній комунікативній взаємодії,  розуміння культури спілкування, мовного етикету, етики педагогічного спілкування;

володіти навичками ефективного застосування вербальних та невербальних засобів спілкування у різних ситуаціях, організації конструктивного міжособистісного спілкування.

Програмні результати навчання: ПРН 5, ПРН 10, ПРН 11, ПРН 21.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): психологія, риторика та мистецтво презентації, психологія професійної діяльності.

Зміст навчального модуля: Поняття про спілкування: зміст, мета, засоби. Роль педагогічного спілкування в розв'язанні соціально-моральних завдань професійної підготовки майбутнього фахівця. Діалогічне спілкування, його характеристика. Комунікативний аспект спілкування. Сприйняття й розуміння у педагогічному процесі. Психологічні передумови та шляхи вирішення конфлікту. Психологічні способи впливу в процесі спілкування. Психологія педагогічної діяльності викладача. Культура спілкування. Мовний етикет. Психологія іміджу педагога.

Види навчальних занять: лекція, семінарське, консультація.

Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистаційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, дослідницький, метод проблемного викладання.

Методи контролю: усний (виступи на семінарських заняттях, опитування), письмовий (індивідуальні завдання), тестовий.

Форми підсумкового контролю: екзамен ( 7 семестр).

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, комплекти тестових завдань для поточного, модульного та підсумкового контролю, перелік питань для поточного та підсумкового контролю.

Мова навчання:  українська.