КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

Обов’язкова анотована дисципліна здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ДИЗАЙН)

ОПИС МОДУЛЯ

 

Назва дисципліни: Комп’ютерний дизайн виробів.

Тип модуля: обов’язковий.

Семестр:  7.

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180; кількість кредитів ЄКТС – 6.

Результати навчання:

знати: основні поняття комп’ютерної графіки; принципи роботи в програмах векторної та растрової графіки; можливості і функції графічних програм для створення зображень художніх об’єктів; послідовність і етапи побудови креслень конструкцій нових моделей одягу в автоматизованому режимі; сучасні технології тривимірного проектування одягу;

вміти: виконувати розробку ескізів моделей одягу із застосуванням графічних редакторів; виконувати художнє оформлення зображень виробів, відображати колір, малюнок та фактуру матеріалу; здійснювати побудову креслень конструкцій одягу різного асортименту і призначення із застосуванням САПР; здійснювати градацію лекал та формувати повний комплект лекал виробу, оформляти проектно-конструкторську документацію в САПР одягу.

володіти навичками: розробки та обробки зображень одягу, колекцій моделей програмах комп’ютерної графіки; побудови креслень деталей конструкцій плечового і поясного одягу різного асортименту і призначення, моделювання виробів та їх елементів, побудови лекал та оформлення проектно-конструкторської документації на нові моделі із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій;

здатен продемонструвати: вміння розробити зображення виробу, колекції моделей, логотипу, рекламного постера в сучасних дизайнерських програмах; розробити комплекти лекал одягу різного асортименту і призначення  та проектно-конструкторську документацію із застосуванням САПР одягу.

Програмні результати навчання: ПРН 6, ПРН 9, ПРН 15, ПРН 25.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): інформаційні системи та технології, інженерна та комп'ютерна графіка, основи прикладної антропології, матеріалознавство, основи проектування і виготовлення одягу, основи технології швейних виробів, основи художньо-графічної композиції, основи конструювання швейних виробів, художнє проектування виробів легкої промисловості, художньо-графічна композиція.

Зміст навчального модуля: Загальні принципи побудови САПР швейних виробів. Основи комп’ютерної графіки. Формати комп'ютерної графіки. Колірні моделі. Особливості роботи в програмах Xara, Adobe Photoshop, Coral Draw тощо. Розробка колекції моделей, логотипу, рекламного постера в сучасних дизайнерських програмах.  Розробка ескізів і технічних рисунків моделей одягу. Види забезпечення САПР. Технічне забезпечення САПР одягу. Особливості розробки креслень деталей швейних виробів у різних режимах проектування САПР. Розробка базових і модельних конструкцій одягу в автоматизованому режимі. Порівняльна характеристика сучасних САПРО. Критерії вибору САПР для швейного підприємства. Сучасні технології тривимірного дизайн-проектування одягу. Електронні манекени фігури людини. Перспективи розвитку САПР швейних виробів.

 Види навчальних занять: лекція, лабораторне, консультація.

Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, дослідницький, метод проблемного викладання, наочний, практичний.

Методи контролю: усний (виступи на лабораторних заняттях, опитування), письмовий (завдання), тестовий, лабораторний (звіти), графічний (таблиці, схеми, рисунки, ескізи).

Форми підсумкового контролю: екзамен (семестр 7), курсовий проект (семестр 7).

Засоби діагностики успішності навчання: перелік питань для поточного та модульного контролю, комплекти тестових завдань для поточного та модульного контролю, питання для підсумкового контролю.

Мова навчання: українська.