КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

КАФЕДРА ПРОМИСЛОВОЇ ФАРМАЦІЇ

СТРАШНИЙ Владислав Володимирович

заслужений діяч науки і техніки України, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214, 1-0216

Телефони для довідок: +38044-256-21-76, +38044-256-21-95

e-mail

Про кафедру
Історія

Фармацевтичний сектор займає значне місце в економіці України і в останні роки має динамічне зростання темпів розвитку. Концепція розвитку фармацевтичної галузі, як невід’ємної частини системи охорони здоров’я, визначила пріоритетні напрямки національної політики у фармацевтичній сфері, які зосередженні насамперед, на виконання завдань, пов’язаних з забезпеченням населення України якісними, ефективними, безпечними лікарськими засобами. Провідна роль у реалізації концепції розвитку фармацевтичної галузі відведена вітчизняній фармацевтичній промисловості, продукція якої утримує провідні позиції на українському фармацевтичному ринку і впевнено виходить на зарубіжні ринки. Успіхи української фармацевтичної індустрії пов’язані з постійним впровадженням на підприємствах міжнародних норм та стандартів, перед усім, Належної виробничої практики (GMP). Реалізація вимог GMP на фармацевтичних підприємствах має здійснюватись кваліфікованим персоналом, який розробляє і впроваджує на практиці систему забезпечення якості лікарських засобів. Сучасний етап розвитку фармацевтичної галузі вимагає впровадження якісно нового підходу до підготовки висококваліфікованих спеціалістів для індустрії. Фармацевтична промисловість має гостру потребу у забезпеченні кадрами, які володіють фундаментальними знаннями як у галузі хімії, фізики, біології, фармації, так і сучасними підходами до менеджменту якості лікарських засобів, правил та норм GMP, фармацевтичної розробки, промислової технології лікарських препаратів.

Саме у зв’язку з потребами фармацевтичної промисловості в 1995 році на факультеті хімічних технологій, який очолювала в той час к.х.н., доцент Строкань А.П., виникла думка щодо відкриття спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів». З часом керівництво університету підтримало цю ідею. В 2002 році в цьому контексті виникла пропозиція щодо утворення відповідної кафедри, яка б очолила роботу по ліцензуванню абсолютно нетрадиційної для вузу спеціальності.

27.11.2002 року наказом ректора № 243 була створена кафедра органічної та аналітичної хімії. Завданням якої було підготовка студентів всіх спеціальностей університету з цих дисциплін, а також створення умов для розвитку нового напрямку підготовки «Фармація» за спеціальністю «Технології фармацевтичних препаратів». Очолила кафедру «Промислової фармації» к.х.н. професор Строкань А.П., яка була ініціатором відкриття спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів».

Основою створення такої кафедри був набутий досвід навчання студентів за напрямом «Фармація» — на факультеті хімічних технологій в 2001 році було організовано Регіональне представництво Національного фармацевтичного університету (НФаУ) згідно відповідної угоди про спільну підготовку студентів.

Плідна співпраця з НФаУ дала змогу в 2003 році кафедрі органічної та аналітичної хімії КНУТД одержати ліцензію на підготовку фахівців за З рівнем акредитації за напрямом 1102 «Фармація» зі спеціальності 7.110204 «Технології фармацевтичних препаратів» (рішення ДАК України від 01.07.2003 р.) Ліцензійний обсяг складає 50 осіб.

В 2003/2004 навчальному році був здійснений перший набір на цю спеціальність в кількості 34 особи.

У 2006 році наказом ректора №261 від 18.07.06 р. згідно рішення Вченої ради КНУТД була змінена назва кафедри з «Органічної та аналітичної хімії» на «Промислової фармації».

У 2007 році кафедру «Промислової фармації» очолив заслужений діяч науки і техніки України, доктор фармацевтичних наук, професор  В.В. Страшний

У 2008 р. кафедра пройшла акредитацію (рішення ДАК України від 01.07.2003 р.) за напрямом 6.120201 «Фармація» зі спеціальності 6.12020103 «Технології фармацевтичних препаратів» (ліцензійний обсяг – 50 осіб). Перший випуск студентів в кількості 28 осіб відбувся у 2008 році, з них 14 – відмінників навчання.

На факультеті хімічних та біофармацевтичних технологій студенти цієї спеціальності мають найвищу якість навчання. За допомогою кафедри «Промислової фармації» бібліотека КНУТД придбала на 10 тис. грн. навчальної літератури професійного спрямування. Угоди про співробітництво укладені з фармацевтичними підприємствами м. Києва: ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (Генеральний директор Діденко Світлана Василівна), ПАТ «Фармак» (Генеральний директор Жебровська Філя Іванівна), ПАТ «Київмедпрепарат» Виконавчий директор Яцюк Олександр Миколайович), ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (Генеральний директор Безпалько Людмила Василівна) та ін. Тісний взаємозв’язок кафедра підтримує з Асоціацією виробників ліків України, Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості.

Велику допомогу в організації навчального процессу, проведення виробничо-технологічних, переддипломних практик, в удосконаленні матеріально-технічної бази надають підприємства-партнери кафедри.

Основним своїм завданням колектив кафедри «Промислової фармації» вбачає підготовку висококваліфікованих фахівців для фармацевтичних виробництв з урахуванням всіх реалій сучасного суспільства.

Науково-педагогічні працівники

До кадрового складу кафедри «Промислової фармації» входять 16 викладачів, з них: 2 доктора наук, 2 професори, 10 доцентів та 2 асистенти:

СТРАШНИЙ Владислав Володимирович, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

У 1983 р. закінчив Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармацевт-провізор». У 2001 р. захистив докторську дисертацію присвячену науково-практичним основам стратегії маркетинга фармацевтичних виробництв, має ступінь МВА (магістр бізнесадміністрування). Читає курс лекцій з дисципліни «Стандартизація фармацевтичної продукції». Автор підручника-довідника «Фармакологія на допомогу лікарю, провізору та студенту» та посібника «Сучасні підходи щодо раціонального використання лікарських засобів в умовах військових лікувальних закладів».

СТРОКАНЬ Алла Павлівна, кандидат хімічних наук, професор.

В 1970 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Аналітична хімія». В 1984 р. захистила кандидатську дисертацію присвячену структурно-морфологічним особливостям та властивостям хлорованого поліпропілену та деяких полімерних композицій на його основі. Читає курс лекцій з дисципліни «Аналітична хімія», «Органічна хімія». Автор 5 посібників: «Вступ до фаху», «Перша долікарська допомога з основами анатомії та фізіології людини», «Основи токсикології», «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу», понад 120 наукових і методичних праць, має авторські свідоцтва.

ПАЛЬЧЕВСЬКА Тетяна Андріївна, кандидат хімічних наук, доцент.

В 1970 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Аналітична хімія». В 1983 р. захистила кандидатську дисертацію присвячену дослідженню окиснення монооксиду вуглецю на гомогенному паладієвому каталізаторі в присутності оксидів азоту. Читає курс лекцій з дисциплін: «Аналітична хімія», «Фармацевтична хімія». Автор 3 посібників: «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу» та «Фармакогностичні методи аналізу», має понад 130 наукових і методичних праць, має авторські свідоцтва.

КУРИШКО Галина Георгіївна, доцент.

В 1977 р. закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія целюлозно-паперового виробництва». Читає курс лекцій з дисципліни: «Органічна хімія». Автор 5 посібників: «Хімія (органічна хімія)», «Хімія (високомолекулярні сполуки)», «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу» та «Фармакогностичні методи аналізу», має понад 100 наукових і методичних праць.

КУЗЬМІНА Галина Іванівна, кандидат хімічних наук, доцент.

У 1973 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Хімія високомолекулярних сполук» та у 2001 р. закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів». В 1988 р. захистила кандидатську дисертацію присвячену сітчастим поліуретанам, наповненим тетраетилтіурамдисульфідом та їх біодеструкція. Читає курс лекцій з дисциплін: «Технології фармацевтичних препаратів», «Промислова технологія фармацевтичних препаратів», «Обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств», «Спецобладнання та проектування хіміко-фармацевтичних виробництв». Автор понад 80 наукових і методичних праць, має авторські свідоцтва.

ТАРАСЕНКО Ганна Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент.

У 1993 р. закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Технологія шкіри та хутра» та у 2013 р. закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів». В 2003 р. захистила кандидатську дисертацію присвячену розробці способу одержання хромових дубителів з відходів шкіряного виробництва та їх використання у виробництві шкір. Читає курс лекцій з дисциплін:  «Фармакогнозія», «Аналітична хімія». Автор 9 навчальних посібників: «Загальна та неорганічна хімія (практикум)», «Загальна та неорганічна хімія (загальна хімія)», «Загальна та неорганічна хімія (хімія елементів та їх сполук)», «Хімія (органічна хімія)», «Хімія (високомолекулярні сполуки)», «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу», «Хімія» та «Фармакогностичні методи аналізу», понад 90 наукових і методичних праць, має свідоцтва на винахід.

ЗАГОРІЙ Гліб Володимирович, доктор фармацевтичних наук, доцент.

У 2000 р. закінчив Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів». В 2014 р. захистив докторську дисертацію присвячену методологічному обгрунтуванню стратегії і тактики системних заходів щодо оптимізації й ефективного розвитку вітчизняного виробництва лікарських засобів. Є керівником курсового та дипломного проектування та практики. Автор 3 посібників: «Методики збільшення товарообігу аптеки», «Кардіотонічні стероїди», «Логістичний менеджмент фармацевтичного виробництва, понад 60 наукових і методичних праць, має свідоцтва на винахід.

БАУЛА Ольга Петрівна, кандидат хімічних наук, доцент.

У 1982 р. закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія основного органічного і нафтохімічного синтезу». У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію присвячену синтезу і стереохімії біологічно активних сполук на основі терпеноїдів. Читає курси лекцій з дисципліни : «Належні  практики у фармацевтичній галузі»,  «Валідація технологічного процесу та аналітичних методик», «Фармацевтична розробка лікарських засобів». Автор 3 монографій, 9 настанов з якості лікарських засобів, 6 методичних рекомендацій МОЗ України, більше 120 наукових і методичних праць у галузі промислової фармації,.  Дійсний член Міжнародної фармацевтичної федерації  (FIP),   експерт з питань регулювання обігу лікарських засобів та консультант Програм  розвитку ООН в Україні.

 

БЕССАРАБОВ Володимир Іванович, кандидат хімічних наук, доцент.

У 1986 р. закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «Біохімія». У 1992 році захистив кандидатську дисертацію присвячену вивченню структури і реакційної здатності органічної речовини вугілля методом відновної активації. Читає курси лекцій з дисциплін: «Біохімія та фармацевтична хімія», «Основи фармакології та токсикології», «Технології активних фармацевтичних інгредієнтів». Співавтор навчального посібника «Основні геріатричні синдроми» та понад 80 наукових методичних праць, має патенти.

ЛЮБЧЕНКО Ганна Антонівна, кандидат біологічних наук, доцент.

У 2008р. закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Мікробіологія, вірусологія, імунологія». У 2011р. захистила дисертаційну роботу присвячену дослідженню механізмів активації лімфоцитів біополімерами Staphylococcus aureus за спеціальністю біохімія. Співавтор навчального підручника «Імунологія» та понад 25 наукових методичних праць. Лауреат Премії Президента України серед молодих вчених 2014 року.

САЧЕНКО Євгенія Вікторівна, асистент.

У 2012 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів». Має другу вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства». Автор наукових та методичних праць.

МЕЛЬНИК Ірина Олександрівна, асистент.

У 2009 р. закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів». Автор понад 10 наукових і методичних праць.

Навчальні і лабораторні приміщення

Для забезпечення навчального процесу кафедра «Промислової фармації» має навчальні приміщення та сучасні лабораторії.

Навчальні приміщення:

 • лекційна аудиторія (ауд. 1-0119)
 • курсового та дипломного проектування (ауд. 1-0213)

Лабораторії:

 • фізико-хімічних методів аналізу лікарських форм (ауд. 1-0209)
 • органічної хімії (ауд.1-0218, 1-0220)
 • аналітичної хімії (ауд. 1-0207)
 • фармацевтичної хімії (ауд. 1-0211)
 • навчально-наукова лабораторія для магістрів (ауд. 1-0219)
Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри ПФ проводиться в межах наукового напряму університету «Розробка нових технологічних процесів, раціональне використання ресурсів, безвідходні та маловідходні технології, рекуперація й утилізація відходів та комплексна переробка сировини» за темою: «Дослідження біологічно-активних і допоміжних речових з перспективою їх використання у виробництві лікарських засобів».

Кафедра плідно співпрацює з кафедрою «Промислової фармації» Національного фармацевтичного університету (м. Харків), з кафедрою «Технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології» Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів), з кафедрою «Технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів» Українського державного хіміко-технологічного університету та Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії (Національна академія наук України).

Угоди про наукову співпрацю укладені з Університетом менеджменту освіти НАПН України, Інститутом  фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України, Masaryk University (Вrno Czech Republic), The Open Institute of Human and Nature (Vilnius, Lithuania).

Дисципліни, що викладаються на кафедрі
 1. Аналітична хімія
 2. Біохімія та фармацевтична хімія
 3. Валідація технологічного процесу та аналітичних методик
 4. Гігієна і санітарія
 5. Належні практики у фармацевтичній галузі
 6. Обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств
 7. Органічна хімія
 8. Основи фармакології та токсикології
 9. Парфумерно-косметичні засоби
 10. Промислова технологія фармацевтичних препаратів
 11. Спецобладнання та проектування хіміко-фармацевтичних виробництв
 12. Стандартизація фармацевтичної продукції
 13. Технології активних фармацевтичних інгредієнтів
 14. Технології косметичних засобів
 15. Технології фармацевтичних препаратів
 16. Фармакогнозія
Навчально-методичне забезпечення

Для забезпечення навчального процесу кафедра «Промислової фармації» має сучасні відповідно обладнані лабораторії, відповідну навчально-методичну базу, за час існування на кафедрі розроблено близько 100 навчально-методичних видань, з них:

1 підручник – «Загальна  біотехнологія»

5 навчальних посібників з грифом МОН України:

 • «Вступ до фаху. Історія фармації»
 • «Перша долікарська допомога з основами анатомії та фізіології людини»
 • «Загальна та неорганічна хімія»
 • «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу»
 • «Хімія»

7 навчальних посібників з грифом Університету:

 • «Основи токсикології»;
 • «Загальна та неорганічна хімія (запитання, задачі, вправи)»;
 • «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу»;
 • «Фармакогностичні методи аналізу»;
 • «Введення у фармакологію»;
 • «Органічна хімія (органічні сполуки)»;
 • «Органічна хімія (високомолекулярні сполуки)»;

понад 70 видань методичних вказівок до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів.

Спеціальності

Кафедра проводить підготовку за денною формою навчання: бакалаврів за спеціальністю 226 «Фармація» (ліцензований обсяг 150 осіб), спеціалістів (ліцензований обсяг 50 осіб)  і магістрів (ліцензований обсяг 30 осіб) – освітньою програмою «Технологіії фармацевтичних препаратів», за заочною формою навчання: бакалаврів за спеціальністю 226 «Фармація», спеціалістів та магістрів – освітньою програмою «Технологіії фармацевтичних препаратів».

Студенти

За період існування кафедри «Промислової фармації» випущено 214 фахівців за спеціальністю «Технології фармацевтичних препаратів», з них – 92 студенти одержали дипломи з відзнакою. Кількість студентів денної форми навчання, які навчаються в поточному навчальному році – 248, з них 28– відмінники навчання,  за заочною формою навчання – 160 осіб. В 2015 році був здійснений перший випуск магістрів в кількості 5 осіб, з них 4 особи отримали диплом з відзнакою.

Перспективи для студентів

Для залучення перспективної молоді, підбору та поетапної підготовки майбутніх професіоналів, організовуються зустрічі студентів-випускників з представниками провідних фармацевтичних компаній. Щорічно відбуваються зустрічі студентів 4 та 5 курсів з працівниками корпорації "Артеріум" в межах «Програми роботи зі стажерами». До відома студентів доводиться можливість стажування в корпорації та подальшого працевлаштування на фармацевтичному виробництві.

Участь у Програмі базується на принципах відкритості, справедливості та рівних можливостей для кожного, а також дотримання етичних норм та високого професіоналізму. 

Студенти кафедри приймають активну участь у щорічній науково-практичній конференції «Школа молодих науковців лідера фармацевтичної галузі України – ПАТ «Фармак».Це дає  можливість студентам КНУТД  перейняти безцінний досвід фахівців ПАТ «Фармак», необхідний для майбутніх кваліфікованих спеціалістів фармацевтичної галузі.

Студенти також приймають активну участь у щорічних форумам, присвячених партнерству між бізнесом і вищими навчальними закладами, відвідують виставки PHARMPROM в програму яких входять презентації обладнання відомих торгових марок для проведення досліджень на етапах розробки, виробництва і контролю якості фармацевтичних препаратів.

 

Динамічний розвиток фармацевтичної галузі України базується на шести складових — це фармацевтична освіта, наука, фармацевтична промисловість, державна система контролю якості лікарських засобів,аптечна мережа та інформаційне поле фармації.

Тільки при умові скоординованої ефективної праці всіх цих ланок можливе досягнення основної мети фармації — забезпечення здоров'я нації.

Прагнення України до інтеграції в європейський економічний та освітній простір знайшли своє відбиття у основних тенденціях розвитку фармацевтичної галузі. У сферах виробництва та обігу лікарських засобів широко впроваджується світові стандарти належної виробничої, фармацевтичної, лабораторної та дистриб'юторської практики.

Модернізація вищих навчальних закладів, які готують фахівців для фармацевтичної галузі, направлена на приєднання фармацевтичної освіти України до Болонського процесу.

Випускники

Випускники кафедри «Промислової фармації» працюють на провідних фармацевтичних підприємствах України: ПрАТ «ФФ «Дарниця», ПАТ«Фармак», корпорація «Артеріум», ПАТ«Київмедпрепарат», ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» та ін.,  Державному підприємстві «Державний фармакологічний центр» МОЗ України, підприємствах по контролю якості лікарських засобів, а також у комерційних корпораціях, які займаються реалізацією фармацевтичних препаратів. Після закінчення вони мають змогу працевлаштуватися на посади експертів групи технічної експертизи, спеціалістів з реєстрації та стандартизації лікарських засобів, майстрів ділянок та цехів фармацевтичних підприємств та багато ін. Наші випускники володіють компетенціями з організації та керівництва виробництва лікувальних засобів, з експлуатації технологічного обладнання, з фармацевтичної розробки нових або удосконалення існуючих ліків, з валідації технологічного процесу та аналітичних методик, з виробництва косметичних засобів та ін.

Наукові гуртки

Велику увагу на кафедрі приділяється науково-дослідній роботі студентів. Щорічно студенти кафедри виступають з доповідями на наукових конференціях як в університеті так і за його межами.

На кафедрі працюють наукові гуртки: «Ескулап» (керівник к. фарм. н., доцент Моспанова О.В.), «Фармтехнолог» (керівник к.х.н., доцент Бессарабов В.І.), «Дослідження синтезу органічних сполук з потенційною біологічною активністю» (керівник к.х.н., доцент Петко К.І.).