КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ШИБИЦЬКА Наталія Миколаївна

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0901, 4-0903, 4-0908, 4-0910, 4-0912, 4-0914

Телефони для довідок: 044 256-21-30, 044 256-21-89

e-mail

 www.facebook.com

Про кафедру

Кафедра інформаційних та комп’ютерних технологій була створена з метою підготовки фахівців з галузі знань «Інформаційні технології», здатних швидко адаптуватися до стрімких змін у розвитку суспільства в умовах цифрової трансформації та глобальних викликів, конкурентоспроможних на міжнародному ринку праці, компетентних у розв’язанні найскладніших проблем в сфері цифрової інженерії.

Основні концептуальні засади діяльності та розвитку кафедри

Місія

підготовка соціально-відповідальних висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців в сфері  інформаційних систем та технологій.

Мета

діяльності кафедри полягає у поступовому завоюванні лідерських позицій в освітньо-професійній сфері, інтеграції у міжнародне науково-освітнє середовище з дбайливим збереженням національних та корпоративних досягнень, цінностей і традицій, напрацьованих в університеті, максимальне задоволення вимог та очікувань стейкхолдерів.

Стратегія

розвитку кафедри полягає у постійному підвищенні якості підготовки фахівців та забезпеченні їхньої конкурентоспроможності на ринку праці за рахунок нової методології цілеспрямування освітнього процесу до межі досконалості; постійній орієнтації на кращі світові досягнення в освітньо-професійній сфері.

Основні завдання:

1. Забезпечення позиціонування Університету у світовому освітньому просторі на основі формування достойного іміджу Університету (бренду), міжнародної репутації, конкурентних переваг у освітньо-науковій сфері, висвітлення результатів наукової та науково–дослідної діяльності у світовому просторі.

2. Управління якістю освіти на інноваційній основі  забезпечення та гарантування якісної підготовки фахівців в галузі інформаційних технологій з використанням інноваційної методології.

3. Створення науково–інноваційного та інформаційно–освітнього інтерактивного середовища шляхом упровадження сучасних досягнень науки, техніки, технологій, реалізації компетентнісного підходу, застосування інформаційно–комунікаційних технологій, електронних засобів навчання та управління, розробки і впровадження педагогічних інновацій.

4. Формування, використання та розвиток потенціалу кафедри: наукового, кадрового, організаційного та матеріально–технічного на новій інноваційній основі.

5. Формування корпоративної культури кафедри, основними рисами якої є взаємодія стейхолдерів, спрямована на інноваційну діяльність та саморозвиток, соціальну підтримку і захист учасників освітнього процесу.

Спеціальності

Кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

Спеціальність 121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Освітній ступень - «Бакалавр».

Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення».

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» спрямована на розробку надійного та ефективного програмного забезпечення та пов’язана з усіма аспектами його виробництва (від початкових стадій створення специфікацій до підтримки життєвого циклу системи після передачі замовнику).

Спеціальність 126 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

Освітній ступень - «Бакалавр».

Освітня програма «Системи та технології інтернет речей»

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» спрямована на створення та об’єднання інтелектуальних об’єктів в єдиний інформаційний простір; реалізацію взаємодії інтелектуальних об’єктів з навколишнім середовищем та людьми; реалізацію захисту інформації в системах інтернет речей; створення систем зв'язку з рухомими об'єктами; програмування мікроконтролерів; розробку web-сервісів для контролю віддалених об’єктів та виведення інфографічних звітів користувачам систем інтернет речей з використанням хмарних технологій.


Спеціальність 151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Освітній ступінь «Бакалавр». Освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Освітній ступінь «Магістр». Освітня програма «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва».

Освітній ступінь «Доктор філософії». Освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології спрямована на підготовку фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач розроблення нових і модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, виконуючи теоретичні дослідження об’єкта автоматизації, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, проектування систем автоматизації та розроблення прикладного програмного забезпечення різного призначення.

Науково-педагогічні працівники

ШИБИЦЬКА Наталія Миколаївна, завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Тольятинський політехнічний інститут у 1988 р. за спеціальністю  «Електричні апарати». У 1999 році захистила дисертаційну роботу на тему «Експертні методи і моделі керування процесом навчання операторів ергатичних систем» за спеціальністю 05.13.01 – Системи та процеси управління. У 2002 отримала вчене звання доцента кафедри Комп’ютерно-інтегрованих комплексів та по 2021р. працювала доцентом в Національному авіаційному університеті, а з 2000 по 2016 - завідувачем кафедри «Інформаційних технологій» в Університеті новітніх технологій. Автор 95 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 6 підручників українською та англійською мовами (один з грифом МОНУ), 4 патентів та 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (комп’ютерна програма).

Напрям наукової діяльності: Інтелектуальні системи керування процесом навчання, експертні методи оцінювання, прийняття рішень в умовах невизначеності, нейронні мережи, мультимедійні засоби розробки.

  

ВОЛЯНИК Олексій Юрійович, доцент, кандидат технічних наук.

Закінчив Київський національний університет технологій та дизайну в 2015 р. Викладає дисципліну: Сучасні засоби керування технологічними процесами виробництва. Напрям наукової діяльності: розвиток систем керування на технологічних виробництвах.

 

ДРОМЕНКО Валерія Борисівна, доцент, кандидат технічних наук.

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості (КТІЛП) в 1990 р. Працює в університеті з 1992 р. Викладає дисципліни: Комп’ютерно-інтегровані технології, Комп’ютерна техніка та програмування, Моделювання комп’ютерно-інтегрованих систем, Комп'ютеризація інформаційних процесів, Автоматизація інженерних розрахунків. Напрям наукової діяльності: Сучасні комп'ютерні технології.

 

ПАВЛЕНКО Володимир Миколайович, декан факультету Мехатроніки та комп’ютерних технологій, доцент, кандидат технічних наук.

Закінчив Київський національний університет технологій та дизайну в 2000 р. Викладає дисципліни: Ідентифікація, моделювання і оптимізація технологічних об’єктів та систем керування; Інформаційно-вимірювальні технології та системи; Автоматизовані мікропроцесорні системи керування. Напрям наукової діяльності: застосування інформаційно-комунікативних технологій в контексті покращення якості надання освітніх послуг з урахуванням ресурсоефективних та чистих виробництв сталого розвитку.

 

ПИЛИПЕНКО Юрій Миколайович, доцент, кандидат фіз.-мат. наук.

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченко в 1975 р. Викладає дисципліни: Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації, Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем, Архітектура комп'ютерних систем і мереж та програмування систем реального часу. Науковий напрямок: Інженерія програмного забезпечення.

 

ПОНОМАРЕНКО Ігор Віталійович, доцент, кандидат економічних наук.

Закінчив Київський національний економічний університет у 2004 р., за спеціальність: Економічна статистика. Викладає дисципліни: Алгоритмізація та програмування, Веб-аналітика, Статистика, Імітаційне моделювання, Економіко-математичні методи і моделі; Цифровий маркетинг. Науковий напрямок: Інформаційні системі в бізнес-структурах.

 

СКІДАН Владислава Валентинівнадоцент, кандидат технічних наук.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2008 р.  Викладає дисципліни: Технології мультимедіа; Проєктування систем автоматизації.

Напрям наукової діяльності: Інформаційні та комп’ютерні технології; технології взуття; екологія.

  

ЧУПРИНКА Наталія Вікторівна, доцент, кандидат технічних наук.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2012 р., спеціальність: Інформаційні технології проектування. Викладає дисципліни: Основи Web-дизайну, HTML, Обчислювальна математика та програмування, Інформаційні технології керування та проектування. Науковий напрямок: Інформаційні системи та технології.

 

АХОНЧЕНКО Дмитро Миколайович, завідувач лабораторією ІКТ.

Закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості (КТІЛП) в 1986 р. Працює в КНУТД з 1986 р.

ГОРКУН Валентина Василівна, ст. лаборант.

Закінчила КТІЛП в 1979 р. Працює в Університеті з 1997 р.

ІПАТОВ Володимир Аркадійович, ст. лаборант.

Закінчив КІІГА у 1975 р. В Університеті працює з 2006 р.

КАЛАМЄЄЦЬ Тетяна Петрівна, ст. лаборант.

Закінчила КТІЛП в 1985 р. Працює в Університеті з 1997 р. 

Навчальні і лабораторні приміщення

Для проведення занять використовуються 3 спеціалізовані лабораторії для проведення лабораторних робот з професійно-орієнтованих дисциплін, лекційну аудиторію, засоби мультимедійної проекційної техніки, приміщення для курсового, дипломного проектування та виконання науково-дослідних робіт.

До основних лабораторій відносяться: 

  • навчальна лабораторія програмної інженерії та інформаційних систем;
  • навчальна лабораторія проєктування та моделювання автоматизованих систем;
  • навчальна лабораторія автоматизованого керування та мікропроцесорної техніки.