КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Інститут права та сучасних технологій

КАФЕДРА ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

Єлизавета Павлівна ІСАКОВА

завідувачка кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-1208

Контактні телефони:   +38044-256-29-49 
 +38044-256-21-33 

e-mail: [email protected]

 

Положення про кафедру філології та перекладу

План розвитку кафедри ФП 2021-2024

 

Сторінка в  https://m.facebook.com/KafedraFilologiiTaPerekladuKNUTD

Про кафедру
Історія

Кафедра філології та перекладу (на той час кафедра іноземних мов) була заснована у 1930 році. Тоді на кафедрі працювало лише 4 викладачі.

З 1976 по 1987 рік кафедра була опорною по Київському вузівському центрі, колективним учасником секції експериментальних досліджень науково-методичної ради з іноземних мов при МВССО, учасником загальносоюзного наукового експерименту з дослідження ефективності особистісно-діяльнісного підходу у навчанні іноземних мов.

Кафедра філології та перекладу входить до складу Інституту права та сучасних технологій. З 2021 року кафедра є випусковою і проводить підготовку бакалаврів за спеціальністю 035 «Філологія» освітня програма «Англійська мова: переклад у бізнес-комунікаціях». У 2022 році кафедра започаткувала підготовку бакалаврів за освітньою програмою «Середня освіта: англійська мова і література» (спеціальність 014 «Середня освіта»). У 2023-2024 навчальному році кафедра розпочала підготовку бакалаврів за освітньою програмою «Українська мова і література та англійські філологічні студії» (спеціальність 014 «Середня освіта»).

Активізація зовнішньої політики України, інтеграційні процеси, до яких вона залучена, а також участь системи вищої освіти України у Болонському процесі вимагають від закладів вищої освіти наближення навчальних вимог до міжнародних стандартів. Університет здійснює суттєві кроки у напрямку стандартизації навчання фахових дисциплін. Звісно, щоб ефективно взаємодіяти на різних рівнях з представниками міжнародної спільноти, велика увага повинна приділятися й іншомовній освіті та стандартизації її результатів. Сьогодні факт володіння декількома іноземними мовами розглядається апріорі, причому володіння ними повинно досягнути такого рівня, коли зміст домінує над формою, тобто коли людина думає що сказати, а не як. Тому, процес навчання іноземних мов на кафедрі спрямований на формування у студентів професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності - ВМІННЯ СПІЛКУВАТИСЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ в професійній сфері - та організований за рівневою моделлю. В основу покладені Загальноєвропейські рівні володіння мовою (А,В,С), прийняті у країнах ЄС та введені у систему іншомовної освіти в Україні.

Науково-педагогічні працівники

Станом на  серпень 2023 року на кафедрі працює 35 НПП, з них: 6 докторів наук, 13 кандидатів наук, 4 професорів, 16 доцентів, 15 старших викладачів, 1 викладач, які здійснюють навчальний процес з англійської, німецької, французької, української мов та латини на всіх факультетах КНУТД. Всі викладачі кафедри володіють кількома іноземними мовами.

Навчально-допоміжний персонал кафедри (1 людина) виконує роботи, що пов'язані з організацією, підготовкою та здійсненням навчального процесу.

Єлизавета Павлівна ІСАКОВА, кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри філології та перекладу.

Працює в КНУТД з 2023 р. У 1994 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна)», у 1997 році – Краматорський економіко-гуманітарний інститут за спеціальністю «Мова і література (англійська)».  У 2001 році захистила дисертаційне дослідження «Ергономічні характеристики категорій англійського дієслова» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. У 2001 році здобула вчене звання доцента кафедри мовної підготовки Донбаської державної машинобудівної академії. З 2018 по 2020 рік – докторантура Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна при НАПН України.

Авторка понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій. Учасниця всеукраїнських та міжнародних конференцій. У 2017 проходила стажування за кордоном (Польща). 

Викладає дисципліни: «Іноземна мова для академічних цілей», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Практика англійської мови», «Фонетика англійської мови».

 

Іван Ярославович Дзира, кандидат філологічних наук, доктор історичних наук, профессор.

Працює в КНУТД з 1990 р., на кафедрі філології та перекладу – з 2023 року. У 1990 р. з відзнакою закінчив Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка. У 1995 р. здобув науковий ступінь кандидата філологічних, а в 2007 р. – доктора історичних наук. Вчене звання професора кафедри педагогіки та методики професійного навчання присвоєне в 2012 р. Опублікував понад 150 наукових і науково-методичних праць, зокрема монографію та посібник із грифом МОН України (у співавторстві). Підготував двох кандидатів наук. У 2021-2022 рр. працював екзаменатором Національної комісії зі стандартів державної мови.

Викладає дисципліни: «Ділова українська мова», «Українська мова як іноземна», «Українська мова для академічних цілей». 

 

Ірина Іванівна СЄРЯКОВА, доктор філологічних наук, профессор, заслужений працівник освіти.

Працює в КНУТД з 2023 р. У 1980 р. закінчила з відзнакою Київський державний педагогічний інститут іноземних мов та здобула кваліфікацію вчителя англійської та французької мов. У 2012 р. захистила докторську дисертацію «Соматикон англомовних дискурсивних практик» за спеціальностями 10.02.04 – германські мови, 10.02.15 – загальне мовознавство.

Спеціаліст у галузі комунікативної лінгвістики, прагмалінгвістики, невербальної семіотики, крос-культурної комунікації, перекладу, викладання теоретичних та практичних аспектів сучасної англійської мови.

Автор 108 наукових робіт, у тому числі 3-х посібників, науковий керівник 19 захищених кандидатських дисертацій українських та закордонних здобувачів. Член ВГО «Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики», член міжнародної спілки "Arab Society of English Language Studies" (ASELS).

Викладала в Warner Pacific College, м. Портланд, Орегон, США; читала лекції в Тяньцзіньскому університеті іноземних мов, м. Тяньцзінь, КНР; брала участь у виконанні міжнародного освітнього проєкту Темпус, проходила стажування за програмою Еразмус + в університетах Європи.

За вагомі результати в міжнародній діяльності нагороджена Угорським Золотим Хрестом “За досягнення” (2014), Золотою медаллю Італійської Спілки Данте Аліг’єрі (2017), Почесною грамотою Посольства КНР в Україні (2017), Золотою табличкою та Почесною грамотою Тяньцзіньского університету іноземних мов, КНР (2020).

Викладає дисципліни: «Теорія и практика письмового перекладу з англійської мови», «Зіставна граматика англійської та української мов», «Теорія мовної комунікації».

   

Олена Володимирівна ЮФЕРЕВА, доктор філологічних наук, доцент.

Працює в КНУТД з 2023 р. У 2000 р. закінчила з відзнакою Запорізький державний університет. 2004 року захистила кандидатську дисертацію. Після закінчення докторантури у Дніпропетровському національному університеті здобула науковий ступінь доктора філологічних наук.

З 2011 по 2016 рр. – доцент кафедри журналістики Запорізького національного технічного університету. 2016-2017 рр. – професор кафедри слов’янської філології Запорізького національного університету. З 2017 по 2023 – професор кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

З 2018 по 2022 рр. – член спеціалізованої вченої ради  Д 08.051.12 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (з 2018 по 2022 рр.). У 2018-2020 рр. – член журі з конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів (Мала академія наук України).

Пройшла міжнародні наукові стажування: «Виклики багатомовної освіти в Україні», University of Tartu, Естонія (2017), «Інноваційний навчальний заклад 21 століття – Європейський досвід в рамках LLP моделі Європейської комісії», Uczelnia Nauk Społecznych, Польща (2017), «Інтеграція університетів у глобальний освітній простір: розвиток міжнародного співробітництва», Науково-технологічний університет Шеньсі, Китайська Народна Республіка (2022). Взяла участь у тренінгах Міжнародної школи педагогічної майстерності в рамках проєкту Create Creative Entrepreneurs програми «Create Creative Entrepreneurs Leaders School» від British Council Ukraine (2022).

Науковий доробок складає більш ніж 100 наукових, навчально-методичних праць, опублікованих у фахових виданнях України та закордоном, з них – 2 монографії, 1 – колективна монографія, 2 – статті у виданні, що входить до наукометричної бази Scopus.

Викладає дисципліни: «Зарубіжна література та література англомовних країн», «Іноземна мова (англійська)».

   

Наталія Миколаївна ГУДКОВА, кандидат філологічних наук, доцент.

Працює в КНУТД з 2007 р. Закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка у 1989 році, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна у 2003 році. У 2012 р. захистила дисертаційне дослідження «Становлення концепту «Ексклюзивність» у друкованому рекламному тексті XIX-XXI ст.» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. У 2017 році здобула вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Авторка понад 100 наукових праць і навчально-методичних робіт. Учасниця всеукраїнських та міжнародних конференцій. Неодноразово проходила стажування у закладах вищої освіти Великої Британії. 

Керівниця студентського наукового гуртка «Економіка та бізнес», членкиня наукового комітету Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі», постійна членкиня Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛіП)».

Відповідає за науково-методичне забезпечення викладання дисциплін «Іноземна мова фахового спрямування (для спеціальностей 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування)», «Ділова іноземна мова», «Виробнича практика 2 курсу (для спеціальності 035 Філологія)».

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Ділова іноземна мова (англійська)», «Перекладознавство і термінологія».

   

Світлана Євгенівна ДВОРЯНЧИКОВА, кандидат філологічних наук, доцент.

Працює в КНУТД від 2015 р. 2004 року закінчила Донецький національний університет з відзнакою. 2014 року захистила дисертаційне дослідження «Поетика оніма в контексті комічних жанрів та сміхової культури» та здобула науковий ступінь кандидата наук за спеціальністю 10.02.15. – “Загальне мовознавство”. 2018 року здобула вчене звання доцента кафедри іноземних мов. 2021 року закінчила Університет Григорія Сковороди в Переяславі та здобула другу вищу освіту.

Авторка понад 90 наукових праць і навчально-методичних робіт. Гарантка освітньо-професійної програми «Українська мова і література та англійські філологічні студії» (рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальність 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)).

Відповідає за науково-методичне забезпечення викладання дисциплін «Цікава українська: розмовний клуб» (для студентів-іноземців), «Ділова українська мова в перекладацькому аспекті», «Українська література від давнини до сучасності у світовому та культурному контексті», «Загальне мовознавство», навчальної практики І курсу підготовки бакалавра освітніх програм «Англійська мова: переклад у бізнес-комунікаціях» і «Середня освіта: англійська мова і література», «Українська мова і література та англійські філологічні студії», є відповідальною членкинею організаційного та наукового комітетів Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі».

    

Ольга Євгенівна СИНЯВСЬКА, кандидат філологічних наук, доцент.

Працює в КНУТД з 2016 р. Закінчила Інститут філології Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка в 2012 році. З 2012 року по 2015 рiк – аспірантка Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. В лютому 2016 року захистила кандидатську дисертацію. Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено у 18 публікаціях, 12 з яких надруковано у виданнях ВАК, 2 – в іноземних виданнях. У 2023 році здобула вчене звання доцента кафедри філології та перекладу.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (німецька)», «Іноземна мова (латинська)», «Латинська мова», «Практика німецької мови». Є членкинею організаційного та наукового комітетів Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі».

    

Ірина Олександрівна КОРНЄЄВАкандидат педагогічних наук, доцент.

Працює в КНУТД з 2003 р. Закінчила Магаданський Державний педагогічний університет  у 1989 році за фахом викладач англійської мови. З 2015 по 2018 рр. навчалась в аспірантурі КНЛУ. У жовтні 2019 року захистила кандидатську дисертацію з теми «Формування професійно орієнтованої англомовної компетентності у монологічному мовленні майбутніх дизайнерів». Авторка 30 наукових статей та тез, 9 навчально-методичних робіт, 1 навчально-методичного посібника. Учасниця  міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Практична граматика англійської мови».

Коло наукових інтересів: лінгвістика, методика викладання мов і культур.

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Дизайн» (підсекція «Дизайн реклами»).

 

Ірина Сергіївна ПШЕНИЧНА, кандидат педагогічних наук, доцент.

Працює в КНУТД з 2019 р. У 2009 році закінчила Криворізький державний педагогічний університет, отримала повну вищу освіту та здобула кваліфікацію вчителя мови (англійської) та зарубіжної літератури. У 2011 році закінчила Одеську національну юридичну академію, отримала повну вищу освіту та здобула кваліфікацію юриста. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.09 – «Теорія навчання». Авторка понад 30 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

 

Володимир Сергійович ДОРОШЕНКО, кандидат історичних наук, доктор наук з державного управління, доцент.

Закінчив Харківський державний університет ім. О.М. Горького, аспірантуру Московського державного університету ім. М.Ломоносова, Московський державний університет економіки, статистики, інформатики, докторантуру Національної академії державного управління при Президентові України.

Автор понад 60 наукових статей, навчально-методичних робіт, монографій. Учасник всеукраїнських і міжнародних конференцій, у тому числі з проблем перекладознавства, історії перекладу та методики навчання перекладу як спеціальності. Має певний практичний досвід синхронного перекладу.

Був одним із організаторів та керівників Інституту міжнародних відносин НАУ, сприяв формуванню та впровадженню новітньої системи мовної підготовки міжнародників,  дипломатів. Ініціював створення першого в Україні Інформаційного центру Євросоюзу.

Обраний віце-президентом Асоціації вчених за інноваційний розвиток України. Є автором та керівником Міжнародного англомовного проекту «Музика – мова душі».

Викладає дисципліну «Іноземна мова (англійська)».

 

Кіра Анатоліївна ТКАЧЕНКО, кандидат філологічних наук, доцент.

Працює в КНУТД з 2022 р. Закінчила Донецький державний університет у 1994 році. У 2011 р. захистила дисертаційне дослідження та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. У 2020 р. здобула другу вищу освіту – Донбаський державний педагогічний університет за спеціальністю «Україно-англійська філологія».

Сфера наукових інтересів: сінергетика у розвитку літературознавства та мовознавства, філософія мови, різновиди літературного слова в постмодернізмі, мова як основа національної ідентичності. Авторка понад 50 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі монографії за кордоном у співавторстві. У фахових виданнях України та за кордоном опубліковано понад 20 статей. Щорічно бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Ділова іноземна мова (англійська)», «Філологічне читання».

   

Тетяна Василівна ГУЛЕЙ, кандидат філологічних наук, доцент.

Працює в КНУТД з 2023 р. З 2008 по 2009 роки навчалася в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де отримала диплом магістра з відзнакою. З 2009 по 2013 роки навчалася в аспірантурі на кафедрі англійської філології в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Лексичні одиниці англійської мови як відображення урбанізаційних процесів». У 2015 році отримала диплом кандидата філологічних наук за спеціальністю Германські мови (ДК № 027228).

Бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, публікує наукові статті, укладає науково-методичні матеріали.

Напрямки дослідження: лексикологія, теорія номінації, семантика, семасіологія, етимологія, мовні й концептуальні картини світу.

Викладає дисципліни: «Зіставна граматика англійської та української мов», «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

Олександр Олександрович МУНТЯН, кандидат філологічних наук, доцент.

Працює в КНУТД з 2023 року. У 2000 році закінчив Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література».  У 2008 році захистив дисертаційне дослідження та здобув науковий ступінь кандидата філологічних наук. У 2014 році здобув учене звання доцента. У 2020 році закінчив Херсонський державний університет за освітньою програмою «Філологія (Українська мова та література)» і здобув кваліфікацію Магістр філології за спеціальністю «Філологія (українська мова та література)».

Автор 40 наукових та навчально-методичних публікацій. Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій. Входить до редколегії журналу «Термінологічний вісник» (Інститут української мови НАН України) (категорія Б). Проходив наукове стажування в Університеті Мохамеда V (Марокко) (квітень, 2018), у Тянзіньському інституті іноземних мов (Китайська Народна Республіка) (вересень – грудень 2019).

Викладає дисципліни: «Ділова українська мова», «Українська мова як іноземна».

    

Ксенія Борисівна КУГАЙ, доцент.

Працює в КНУТД з 2002 р. Закінчила Київський Державний Лінгвістичний Університет у 2001 році за спеціальністю «Мова та література (англійська та іспанська мови)», Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Авторка понад 50 наукових статей та тез, «Англо-українського термінологічного тлумачного словника з дизайну та текстилю» з грифом МОН України, 22 навчально-методичних робіт, співавторка 8 навчально-методичних робіт, співавторка навчальних посібників “Practical course of English” та “ESP: Design” з грифом МОН України, учасниця всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Виконує обов’язки координаторки Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі». Керівниця наукового студентського гуртка за напрямом «Професійна освіта».

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Ділова іноземна мова (англійська)», «Практика англійської мови», «Розмовна англійська мова (Speaking club)».

    

Марина Олександрівна ВИШНЕВСЬКА, доцент.

Працює в КНУТД з 2003р. Закінчила Київський Державний Лінгвістичний Університет у 2001 році за спеціальністю «Мова та література (англійська мова)», Київський Національний університет технологій та дизайну в 2009 році за спеціальністю «Маркетинг» та Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»).

Авторка понад 20 наукових статей та понад 30 навчально-методичних робіт. Авторка навчальних посібників: Business communication, English for Specific Purposes: Marketing, English for Specific Purposes: Finance, співавторка навчального посібника “Legal English” та англо-українського словника юридичних термінів.

Є керівницею студентського наукового гуртка «Школа молодого лінгвіста».

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Ділова іноземна мова (англійська)», «Практика англійської мови», «Розмовна англійська мова (Speaking club)».

    

Iнна Iванівна БОРОЛIС, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 1999 р. Закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича (романо-германська філологія) у 1995 році. Авторка 16 методичних вказівок, співавторка англо-українського словника юридичних термінів та навчальних посібників «Англійська мова для студентів економічних спеціальностей», “Legal English”.  Відповідальна за спеціальність «Право».

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Практична граматика англійської мови».

 

Людмила Віталіївна РОЄНКО, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2005р. Закінчила Уманський державний педагогічний університет у 2002 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Філологія. Германські мови і літератури (Переклад. Англійська мова)»). Авторка 7 навчально-методичних робіт. 

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка «Бізнес-орієнтоване спілкування».

 

Тетяна Іванівна МОЦЮК, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2001р. Закінчила Київський Національний Лінгвістичний Університет у 2003 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Авторка 5 навчально-методичних робіт та 2 наукових статей. Відповідальна за секцію німецької мови.

 

Тетяна Михайлівна КЕТОВАстарша викладачка. 

Працює в КНУТД з 1993р. Закінчила Київський Державний Лінгвістичний Університет в 1998 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»).

Авторка 6 наукових статей, навчального посібника «Deutsch für Designer», понад 20 навчально-методичних робіт та співавторка 5 навчально-методичних робіт. Коло наукових інтересів: проблеми перекладу фахових текстів (технічного, мистецького, військового спрямування), медіадидактика у вивченні іноземних мов, психологія, застосування штучного інтелекту та нейромереж у вивченні іноземних мов.

Викладає дисципліни «Іноземна мова (німецька)», «Іноземна мова (німецька - рівень А1)», «Іноземна мова фахового спрямування (німецька)» для всіх спеціальностей університету та дисципліни вільного вибору «Німецька мова. Частина І», «Німецька мова. Частина ІІ».

 

Світлана Олександрівна КРАСНЮК, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2017 р. Закінчила Київський Славістичний університет у 2002 році за спеціальністю «Мова та література (чеська та англійська)», Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 р. (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Закінчила курси німецкої мови в 2002 р. в "International Centre of Culture and Education". Авторка понад 30 наукових публікацій, 10 з яких у закордонних виданнях. Учасниця міжнародних наукових конференцій.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (англійська мова), «Іноземна мова» (англійська мова). Коло інтересів: сучасні методики викладання іноземної мови професійного спрямування, використання новітніх технологій у викладанні іноземних мов.

    

Віталіна Миколаївна ДЕНИСЕНКО, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2005р. Закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. Макаренка у 2006 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Авторка 3 навчально-методичних праць. Відповідає за організаційну роботу кафедри.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Розмовна англійська мова (Speaking club)».

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Технології».

 

Світлана Миколаївна ГОНЧАРЕНКО, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2021 р. Закінчила Ізмаїльський Державний Педагогічний Інститут в 1986 році. В навчально-методичній роботі співавторка навчальних посібників ділової англійської мови для здобувачів вищої освіти спеціальності «Правознавство».

Сфера наукових інтересів: методика викладання англійської мови,  ділової англійської, англійської за професійним спрямуванням, англійська мова в професійній діяльності державного службовця.

Практична діяльністьпрактичну діяльність почала в 1986, має багаторічний досвід викладацької діяльності, тренерки ділової англійської в міжнародних компаніях, юридичної англійської. Постійно бере участь в тренінгах і семінарах з питань викладання англійської мови (Dinternal, Pearson, RELO і т.і.). Співпрацювала з такими міжнародними компаніями, як Mondeleze, Jacobs Douwe Egberts, Unilever, АВВ, Octagon та інші.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Розмовна англійська мова (Speaking club)». 

   

Інна Анатоліївна МАХОВИЧ, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2021 р. Закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, де в 2016 році отримала диплом бакалавра за напрямом підготовки «філологія», в 2017 році – диплом спеціаліста за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та в 2018 закінчила магістратуру за спеціальністю «Мова і література (англійська)».  Авторка 7 наукових публікацій, учасниця всеукраїнських та міжнародних конференцій. 

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

 

Світлана Леонідівна ЛЕБЕДЄВА, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2022 р. Закінчила Київський Державний Лінгвістичний Університет з відзнакою у 1990 році за спеціальністю «Іноземні мови (дві мови)».

Коло наукових інтересів – інноваційні технології у вивченні іноземних мов. Учасниця всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

 

Наталія Володимирівна ЛЮБИМОВА, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2022 р. Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут з відзнакою за спеціальністю «Переклад, мова та література» у 2001 році. Стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти України становить 10 років. Має практичний досвід роботи перекладачем (англійська та французька мови).

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

Олена Борисівна КОВАЛЬОВА, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2023 р. Закінчила Національний технічний університет України «КПІ», факультет Лінгвістики («Перекладач», «Викладач англійської мови», в 2001 році. Стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 22 роки. Авторка 10 наукових публікацій, учасниця Всеукраїнських та міжнародних конференцій. Коло наукових інтересів – інноваційні технології у вивченні іноземних мов.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Практична фонетика англійської мови».

Відповідає за навчально-методичну роботу кафедри.

 

Ірина Степанівна КАРАЄВА, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2023 року. Закінчила КНУ ім. Т. Шевченка у 1990 році за спеціальністю «Романо-германські мови та література» та отримала кваліфікацію «Філолог, викладач англійської мови».

З 2019 року аспірантка Прикарпатського національного університету ім. В Стефаника зі спеціальності 034 – Культурологія. Працює над дисертацією на тему: «Філософський роман як феномен культури (на прикладі творчості Олдоса Гакслі)». Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено в 13 публікаціях: 4 статті в українських та зарубіжних фахових виданнях, 6 наукових праць апробаційного характеру та 3 наукові праці, які відображають наукові результати дисертації.

Коло наукових інтересів: культурологія, філософська антропологія як метаантропологія, трансперсональна психологія.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

 

Світлана Миколаївна ЦИМБАЛЮК, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2023 р. У 2017 році закінчила Київський національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова та здобула професійну кваліфікацію – викладач англійської мови, вчитель німецької мови та зарубіжної літератури. З 2022 року аспірантка кафедри освітології та психолого-педагогічних наук Київського університету імені Бориса Грінченка. Учасниця всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Наукові інтереси: освітня система США, педагогічні інновації та реформи, новітні технології та методики викладання іноземної мови.

Відповідає за навчальну роботу кафедри.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

 

Ольга Олександрівна РЕШОТЬКО, старша викладачка.

Працює в КНУДТ з 2023 р. У 2001 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет. Отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Мова та література (французька мова)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача французької мови та зарубіжної літератури. Після закінчення викладала в КНЛУ на факультеті «Економіко-правовий інститут» французьку мову, ділову та правову французьку мову. 3 2003 до 2019 року проходила численні стажування та навчання з методики викладання французької мови та перекладознавства, організовані Посольством Франції в Україні та університетами Франції. З 2003 року – сертифікований екзаменатор DELF/DALF. Практикуючий перекладач. Методист французького видавництва groupe Hachette livre з 2017 року. 

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (французька)», «Іноземна мова фахового спрямування (французька)», «Французька мова (дисципліна вільного вибору студента».

Ірина Анатоліївна ГЛАДУШ, викладачка. 

Працює в КНУТД з 2013 р. Закінчила Київський інститут перекладачів у 2002 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). 

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

Керівниця наукового студентського гуртка за напрямом «Дизайн». Відповідає за работу викладачів кафедри в модульному середовищі освітнього процесу.

 

Наукова діяльність

Наукова діяльність викладачів кафедри здійснюється у напрямку дослідження тенденцій іншомовної підготовки студентів немовних ЗВО в умовах глобалізації; дослідження теоретичних питань та створення практичних рекомендацій, спрямованих на євростандартизацію та інтенсифікацію процесу навчання іноземних мов.

Результати досліджень знаходять своє відображення у наукових статтях, монографіях, підручниках, навчальних посібниках, що видаються кафедрою. 

Основні наукові публікації кафедри:

 1. WEB OF SCIENCE Dvorianchykova S., Bondarchuk J., Syniavska O., Kugai K. (2022). Development of intercultural communicative competence in the process of teaching English to future interpreters. Arab World English Journal (AWEJ). Volume 13, Number 2, June. Р. 50-61. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol13no2.4.
 2. WEB OF SCIENCE Bondarchuk, J., Dvorianchykova, S., Vyshnevska, M., Kugai, K., & Dovhopol, H. (2022). Ukrainian literature in the English speaking environment. Amazonia Investiga, 11(54), P. 264-272. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2022.54.06.25
 3. WEB OF SCIENCE Malykhin, O., Aristova, N., Bondarchuk, J. (2022). Providing quality education to school-age children in times of war in Ukraine: a netnographic analysis. The New Educational Review. Vol. 69. P. 180-190 DOI: https://doi.org/10.15804/tner.2022.69.3.14
 4. WEB OF SCIENCE Krasnyuk, M., Hrashchenko, I., Goncharenko, S., Krasniuk, S. (2022). Hybrid application of decision trees, fuzzy logic and production rules for supporting investment decision making. Science, Business, Innovation in the Digital Economy. Issue 3(3). P. 278-291. DOI: https://doi.org/10.46656/access.2022.3.3(7)
 5. WEB OF SCIENCE Samodumska O., Pushkarova T., Hrytsenko O., Zahorulko M., & Pshenychna I. (2022). Professional and pedagogical training of future students of higher education with elements of gamification. Revista Eduweb, 16(4), 52-64. DOI: https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2022.16.04.5
 6. WEB OF SCIENCE Kornieieva I., Makhovych I. (2022). Methodic of professionally-oriented English-language competence formation in monologue-presentation of future designers. Amazonia Investiga, 11 (59), 2022, P. 86-97. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2022.59.11.8
 7. WEB OF SCIENCE Dvorianchykova, S., Bondarchuk, J., Syniavska, O., Vyshnevska, M. (2021). Effectiveness of students’ distance learning in English business communication: the experience of Kyiv National University of Technologies and Design. Arab World English Journal (AWEJ). Special Issue on CALL (7). Р. 239-250. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/call7.17
 8. WEB OF SCIENCE Melnykov A.Yu., Shevchenko N.Yu., Isakova Ye.P., Bobkova E.Yu. (2020). Modeling the impact of University students research work on the results of their final certification. Journal of Physics: Conference series. V.1691.012187. ASEDU. DOI:10.1088/1742-6596/1691/1/012187
 9. WEB OF SCIENCE Sieriakova, I., Chernenko O., Muntian, O., Zhdanova, N. (2020). Communicative Styles through the Prism of Intersubjectivity. Arab World English Journal (AWEJ). Special Issue on the English Language in Ukrainian Context. 132-141. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/elt3.12
 10. SCOPUS Slizkov, A., Mykhailova, H., Borolis, I. (2022). Research on the ability of yarns for textile processing. Vlákna a textil, 29(2). P. 18-26. DOI: 10.15240/tul/008/2022-2-003
 11. SCOPUS Isakova Ye., Zubenko K., Paziura N., Olekhnovych V., Ostashchuk V. A. (2020). A computer oriented model of blended learning of the English language. Науковий вісник НГУ. № 3. с.122-130. DOI: http://doi.org/10.33271/nvngu/2020-3/122
 12. SCOPUS Fursenko T., Paziura N., Isakova Ye., Nychkalo N., Duksenko O., Veselska O. (2019). Study on 1C typical configurations and the problem of their modification. CEUR. Workshop proceedings. November. p. 276-287. http://ceur-ws.org/Vol-2654
 13. Gudkova N. (2023). Adaptation of English borrowings in Ukrainian economic discourse. Науковий Вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. Серія «Філологія». Одеса: Видавничій дім «Гельветика», 2023. Вип. 59. Том 1. С. 76-79. (Іndex Copernicus). DOI: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2023.59.1.17
 14. Kugai K. (2023). Understanding the essence of university education and classical university education. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, 2023, 56 (2023) nr 1, s. 432. P. 126-132. (Іndex Copernicus). DOI https://doi.org/10.23856/5618
 15. Bondarchuk J., Kugai K. (2022). Communicative competence in training interpreters. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, 51, nr 2. P. 25-30. (Іndex Copernicus). DOI: https://doi.org/10.23856/5103
 16. Kugai K. (2022). Foreign-language communication difficulties. Psychological aspect. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazine “Věda a perspektivy”, №1 (8). P. 98-107. (Іndex Copernicus). DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1584-2022-1(8)
 17. Borolis I., Vyshnevska M., Shkura N. (2022). Modern approaches to the training of linguists-translators. Актуальні питання гуманітарних наукміжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». Вип. 47. Том 2. С. 157-163. (Іndex Copernicus). DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/47-2-25
 18. Денисенко В. (2022). Педагогічна техніка викладача як фасилітатора учбового процесу та її компоненти.  Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». Вип. 48. Том 1. С. 284-288. (Іndex Copernicus). DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/48-1-44
 19. Денисенко В., Гладуш І. (2022). Нормативно-правове забезпечення розвитку освіти в Україні. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 55. Том 1. C. 259-263. (Іndex Copernicus). DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/55-1-42
 20. Гудкова Н. М. (2022). Особливості перекладу договорів і контрактів: лексико-граматичний аспект. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА. Вип. 15(83). С. 74-78. DOI: https://doi.org/10.25264/2519-2558-2022-15(83)-74-78
 21. Лебедєва С.Л. (2022). Соціолінгвістичні особливості проникнення слів латинського походження в українську, англійську та італійську мови. Закарпатські філологічні студії. Видавничий дім «Гельветика», . Вип. 21. Том 1. С. 206-211. (Іndex Copernicus). DOI: https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.21.1.38
 22. Лебедєва С.Л., Лебедєв М.К. (2022). Месенджер Тelegram як основний і додатковий канал комунікації в освітньому процесі. Інноваційна педагогіка. Видавничий дім «Гельветика». Вип. 54. Том 2. С. 193-196. (Іndex Copernicus). DOI: https://doi.org/10.32782/2663- 6085/2022/54.2.38
 23. Гудкова Н. М. (2021). Особливості перекладу англомовної фінансової термінології крізь призму метафоризації. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. Старобільськ: ВДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». № 7 (345). С. 145-152. DOI:  https://doi.org/10.12958/2227-2844-2021-7(345)-145-152
 24. Kugai K.B. (2021). Сlassical university education in Western Ukraine – history review. Вісник Запорізького національного університетуЗбірник наукових праць. Педагогічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021. № 1 (37). Ч. І. C. 21-26. (Іndex Copernicus). DOI: https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-03
 25. Корнєєва І. О. (2021). Сучасний стан формування професійно орієнтованої англомовної компетентності у самостійній роботі студентів технічних спеціальностей. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Наук. Журнал. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. № 4 (108). С. 132-141. (Іndex Copernicus). DOI: https://doi.org/10.24139/2312-5993/2021.04/134-144
 26. Karaeva, I. (2021). Evolution of Aldous Huxley’s Outlook.  Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa. 46 nr 3. Р. 35-39. (Іndex Copernicus). DOI: https://doi.org/10.23856/4605
 27. Дворянчикова С. Є. (2020). Онімний простір комедії режисера А. Лукіча «Мої думки тихі» (2019).  Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет. № 1. Ч. І. С. 50-56. (Іndex Copernicus). DOI: https://doi.org/10.26661/2414-9594- 2020-1-1-7
 28. Дворянчикова С. Є. (2020). Романтичні засади онімного простору балади Л. І. Боровиковського «Маруся». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Одеса: Видавничий дім «Гельветика». № 46. Т. 1. С. 122-125. (Іndex Copernicus). DOI: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2020.46-1.28
 29. Роєнко Л. В. (2020). Вимоги до автентичних матеріалів та їх значення у формуванні іншомовної компетенції на заняттях зі студентами немовних факультетів закладів вищої освіти. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. № 3 (36), Ч. ІІ. С. 215-220. (Іndex Copernicus). DOI: https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-32
 30. Гудкова Н. М. (2020). Лексичні трансформації при перекладі термінологічної лексики сфери дизайну та текстилю. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія: філологічні науки. Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». Вип. № 3 (334). С. 68-74. DOI: https://doi.org/10.12958/2227-2844-2019-3(334)-68-74
 31. Гудкова Н. М. (2020). Формування навичок письмового перекладу як складової перекладацької компетентності студентів у немовних вишах. Наукові записки Національного університету «Острозька Академія»: cерія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА. Вип. 9 (77). С. 243-245. DOI: https://doi.org/10.25264/2519-2558-2020-9(77)-243-245
 32. Borolis I. I., Vyshnevska M. O. (2020). Modern system of adult education in Ukraine: challenges and opportunities. Український психолого-педагогічний науковий збірник. № 21. С. 17-22.


Спільно з КНЛУ та British Council постійно проводяться науково-практичні семінари (круглі столи) з методики навчання іноземних мов. Представники кафедри щорічно беруть участь у міжнародних (закордонних та внутрішніх) та всеукраїнських наукових конференціях з питань методики навчання іноземних мов. 

З 2015 року, кафедра філології та перекладу започаткувала проведення Всеукраїнської конференції «Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого  світу», присвячену проблемам та перспективам формування професійної компетентності майбутніх фахівців у відповідності до вимог сьогодення, з 2016 – Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі», яка покликана підвищувати якість підготовки студентів-іноземців у КНУТД та інших ЗВО України, покращувати їх адаптацію у мовному середовищі, створювати умови для науково-дослідної роботи й публічних виступів.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Кафедра філології та перекладу забезпечує високий рівень викладання таких дисциплін:

 • Іноземна мова (англійська, німецька, французька, латинська)
 • Іноземна мова фахового спрямування (англійська, німецька, французька)
 • Ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька)
 • Іноземна мова для академічних цілей
 • Практика англійської мови
 • Практика німецької мови
 • Практична фонетика англійської мови
 • Практична граматика англійської мови
 • Фонетика англійської мови
 • Фонетика та граматика англійської мови
 • Ділова українська мова
 • Українська мова як іноземна
 • Ділова українська мова в перекладацькому аспекті
 • Українська література від давнини до сучасності у світовому та культурному контексті
 • Фольклор та українська література
 • Сучасна українська літературна мова
 • Загальне мовознавство
 • Зарубіжна література та література англомовних країн
 • Літературознавство
 • Зіставна граматика англійської та української мов
 • Історія англійської мови
 • Теорія мовної комунікації
 • Зіставна лексикологія англійської та української мов
 • Зіставна стилістика англійської та української мов
 • Теорія і практика письмового перекладу з англійської мови
 • Перекладознавство і термінологія
 • Теорія і практика письмового перекладу текстів сфери бізнес-комунікації англійською мовою
 • Розмовна англійська мова (Speaking club)
 • Цікава українська: розмовний клуб (для студентів-іноземців)
 • Німецька мова. А1 – вступ
 • Німецька мова. А1.1
 • Французька мова
 • Філологічне читання
Навчально-методичне забезпечення

Викладачами кафедри розробляється навчально-методичне забезпечення для навчання/вивчення іноземної мови як засобу іншомовного спілкування на 1-5 курсах. Крім того, в навчальному процесі широко застосовуються й сучасні закордонні навчально-методичні комплекси.

Спеціальності

На сучасному етапі розвитку суспільства в контексті новітніх глобалізаційних процесів, які призводять до  розгалуження ділових зв’язків і стрімкого зростання потреби в міжкультурній комунікації іноземними мовами, насамперед англійською як засобом міжнародного спілкування, закономірно збільшується й попит на спеціалістів з перекладу у сфері бізнес-комунікацій. Ґрунтовна підготовка спеціалістів, здатних забезпечити заповнення лакун у царині якісного перекладу в бізнес-комунікаціях, в Україні загалом і в Києві як науковому й культурному центрі країни зокрема, є актуальним завданням. Отже, 2021 року кафедра філології та перекладу започаткувала підготовку бакалаврів за освітньою програмою «Англійська мова: переклад у бізнес-комунікаціях» (спеціальність 035 «Філологія»).

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, які володіють глибокими знаннями, загальними й фаховими компетентностями в галузі гуманітарних наук зі спеціальності 035 «Філологія» у сфері перекладу в бізнес-комунікаціях з англійської мови українською й навпаки в усній і письмовій формах, здатні аналізувати, організовувати й вести міжмовну та міжкультурну комунікацію ділових партнерів, планувати й виконувати успішні комплексні перекладацькі проєкти.

Основними цілями програми є формування фахівців, чиї світоглядні орієнтири базуються на гуманістичних і національних ідеалах та громадянських цінностях, і які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми в галузі германської філології в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів філологічної науки й характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

З-поміж особливостей пропонованої програми – надання студентам широких можливостей для удосконалення набутих компетентностей у царині англійської мови, англомовної літератури, перекладу, міжособистісних, міжкультурних, масових і бізнес-комунікацій в усній і письмовій формах із залученням провідних вітчизняних фахівців і носіїв англійської мови.

Освітня програма передбачає перспективи стажування в перекладацьких бюро, міжнародних корпораціях і компаніях. Студентам надається можливість розробки й презентації проєктів і стартапів під час участі у всеукраїнських і міжнародних конференціях і конкурсах.

Кафедра філології та перекладу має високий науково-педагогічний потенціал. До реалізації програми залучені досвідчені спеціалісти, які за своєю кваліфікацією відповідають профілю і напряму освітніх компонентів, що викладаються, та мають необхідний педагогічний стаж і досвід практичної роботи. Навчальний процес проводиться за програмами, що відповідають сучасним світовим стандартам, і за новітніми методиками.

2022 року кафедра філології та перекладу започаткувала підготовку бакалаврів за освітньою програмою «Середня освіта: англійська мова і література» (спеціальність 014 «Середня освіта»).

Метою освітньої програми «Середня освіта: англійська мова і література» є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, які володіють глибокими загальними знаннями та фундаментальною теоретичною базою з фахових дисциплін, практичними уміннями та навичками застосування новітніх технологій навчання, які здатні до творчої педагогічної діяльності, безперервної самоосвіти та професійного самовдосконалення.

Основними цілями програми є: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі навчальної, методичної, організаційної роботи, пов’язаної з викладанням англійської мови і літератури у сучасних закладах загальної середньої освіти.

До особливостей програми належить удосконалення набутих компетентностей у царині англійської мови, літератури, педагогіки та методики викладання, психології для формування інтелектуальної мобільності як інтегративної якості конкурентоспроможного на ринку праці фахівця з високим творчим потенціалом.

Випускники можуть працювати на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти, позашкільної освіти, у друкованих та електронних засобах масової інформації, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах.

У 2023 році кафедра філології та перекладу розпочала підготовку бакалаврів за освітньою програмою «Українська мова і література та англійські філологічні студії» (спеціальність 014 «Середня освіта»).

Особливістю програми є можливість удосконалення набутих компетентностей у царині української і англійської мови та літератури, української мови як іноземної, педагогіки, методики викладання й психології для формування першокласного фахівця з глибоким розумінням сучасних тенденцій реформування середньої освіти, особливостей навчання української мови інокомунікантів та високим творчим потенціалом.

Випускник може працювати в закладах загальної та спеціалізованої, професійної (професійно-технічної), позашкільної, фахової передвищої освіти, міжшкільних ресурсних центрах (міжшкільних навчально-виробничих комбінатах), установах та організаціях у сфері освіти, в яких він здатен продемонструвати набуті компетентності за основною 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) і додатковою 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська)) спеціальностями, а також на посадах коректора та літературного редактора текстів.

Студенти

В позааудиторній роботі зі студентами викладачі кафедри філології та перекладу впроваджують такий сучасний метод навчання іноземним мовам, як проєктне навчання, в якому студенти отримують ідеальну можливість вирішувати індивідуально або кооперативно комплексні навчальні завдання в аутентичному контексті, а також отримують можливість перейняти на себе відповідальність за власний навчальний процес.

Протягом кожного навчального року кафедрою філології та перекладу проводяться наступні навчальні проекти:

Вузівський етап студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська, німецька, французька), в якому приймають участь найсильніші студенти, а також ті, які хочуть випробувати свої знання з іноземної мови. Переможці університетського етапу олімпіади щорічно беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська/ німецька/ французька) та входять в десятку найкращіх студентів з понад ста учасників.

Тиждень іноземних мов

В рамках тижня іноземних мов кафедрою проводиться велика кількість цікавих заходів, які представляють для студентів інтерес, і в яких вони беруть активну участь: виставка стінгазет та кросвордів, виставка робіт дизайнерської майстерні «Fashion Sketch», виставка державних символів різних країн, зроблених студентами, виставка літератури іноземними мовами; доповіді, презентації та обговорення на лінгвокраїнознавчі і професійно-орієнтовані теми (для студентів старших курсів); онлайн екскурсії; музичні номери; тематичні вечори «Meeting Halloween», «American Culture», «Deutsch im Spiel», «Deutsch kreativ».

Розвиваючи свої мовні компетентності, використовуючи іноземну мову як робочу, студенти знайомляться з культурами інших країн і набувають цим міжкультурні компетентності, працюючи разом над створенням презентаційного продукту (стінгазети, виставки, презентації, музичні та літературні номери і т.п.), розвивають вміння працювати в команді, яке на сьогодні є однією з головних вимог до пошукачів на сучасному ринку праці.

 

Наукові гуртки:

Важливу роль в підготовці сучасних фахівців має науково-дослідна робота студентів, до якої відноситься наукові мовні гуртки, роботу яких організовано викладачами кафедри. Студенти отримують рекомендації щодо правил проведення наукових досліджень. На прикладі тем, які розглядаються на щомісячних засіданнях наукових гуртків, студенти вчаться, як і де шукати першоджерела та опрацьовувати літературу.

Економіка та бізнес (наук. кер. к.філ.н, доц. Гудкова Н.М.)

Технології (наук. кер. ст. викл. Денисенко В.М.)

Дизайн (наук. кер. к.пед.н, доц. Корнєєва І.О., викл. Гладуш І.А.)

Професійна освіта (наук. кер. доц. Кугай К.Б.)

Бізнес-орієнтоване спілкування (наук. кер. ст. викл. Роєнко Л.В.)

Німецький досвід: фахова німецька, дизайн (наук. кер. ст. викл. Кетова Т.М.)

Школа молодого лінгвіста (наук. кер. доц. Вишневська М.О.)

Працюючи в наукових мовних гуртках, опрацьовуючи іншомовні фахові джерела, студенти розширюють свої знання з фаху, який вивчають, а також вчаться спілкуванню іноземними мовами на наукові та природничі теми, визначають основні ознаки фахових текстів (термінологія, граматичні структури та ін.), діляться один з одним вже набутим досвідом в роботі з фаховими текстами, а також отримують рекомендації та вирази-кліше для усного та письмового спілкування з фаху.

 

Відвідування музеїв, виставок та ін.:

Викладачі кафедри регулярно організовують для студентів екскурсії в музеї Києва та відвідування фахових виставок з обговоренням цих заходів на заняттях з іноземної мови, що сприяє формуванню особистості та свідомості студента.

Отже, цілями проєктного навчання є:

 • розширення мовних компетентностей;
 • активна автентична мовна діяльність;
 • вікористання іноземної мови як робочої мови в студентському оточенні;
 • оволодіння, засвоєння та передача міжкультурних/країнознавчих/фахових знань;
 • ознайомлення з визначними пам’ятками, місцями, особистостями, історичними подіями, культурою, мистецтвом, економікою, промисловістю та ін. України та країн, мова яких вивчається, через роботу з літературними та фаховими текстами;
 • формування особистості студента.
Курси іноземних мов

Кафедра філології та перекладу пропонує:

 • поглиблений курс англійської, німецької мов;
 • курс підготовки до складання єдиного вступного іспиту в магістратуру з англійської, французської та німецької мов для студентів четвертих курсів всіх факультетів/інститутів;
 • комунікативний курс англійської мови для викладачів.

В рамках цих курсів ви зможете:

 • систематизувати знання з граматики та вдосконалити навички використання граматичних конструкцій в усному мовленні та на письмі;
 • навчитись працювати з текстами високого рівня складності;
 • навчитись висловлювати свою думку усно (у формі презентації та бесіди) та письмово (у формі есе, твору, листа тощо);
 • підвищити рівень впевненості в собі та подолати мовний бар’єр;
 • вдосконалити навички усного мовлення.

Крім цього, викладачі кафедри готують студентів та колег до складання  міжнародного іспиту на рівень володіння англійською мовою В2.

Перспективи для студентів

Участь системи вищої освіти України у Болонському процесі відкриває для сучасних студентів широкі можливості приєднатися до спільного європейського освітнього простору. Це означає, що після закінчення університету студенти отримуватимуть диплом європейського зразка, з яким у них з'явиться реальна нагода безкоштовно продовжити своє навчання та працевлаштуватися у країнах Євросоюзу.

Проте «ключем до дверей» європейських навчальних закладів чи роботодавців є не лише цей диплом, але й міжнародний сертифікат, який засвідчує реальний рівень володіння іноземною мовою (РВМ) студентом за загальноєвропейським стандартом.

Відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (стратегічний документ, підготовлений Радою Європи з метою стандартизації вимог щодо рівнів володіння іноземною мовою, навчання/вивчення іноземної мови, оцінювання), а також до вимог Міністерства освіти на науки України вхідний РВМ абітурієнта повинен бути B1+, а вихідний РВМ бакалавра (4 роки навчання) має становити В2. Вибір останнього як цільового був зумовлений існуючими вимогами щодо РВМ, прийнятного в академічному і професійному середовищах у країнах ЄС, які вимірюються міжнародно-визнаними мовними іспитами.

 

Рівні володіння іноземною мовою: глобальна шкала

Рівень володіння мовою

Дескриптори

Елементарний 
користувач

A1

Може розуміти і вживати побутові повсякденні вирази, а також будувати елементарні речення з метою задоволення конкретних потреб. Може відрекомендуватись або представити когось. Може запитувати і відповідати на запитання про деякі деталі особистого життя, про людей, про речі тощо. Може взаємодіяти на простому рівні, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко та готовий прийти на допомогу.

A2

Може розуміти ізольовані фрази та широко вживані вирази, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя, здійснення покупок, місцевої географії, роботи. Може спілкуватись у простих і звичайних ситуаціях, де потрібен простий і прямий обмін інформацією на знайомі та звичні теми. Може описати простими мовними засобами вигляд свого оточення, найближче середовище і все, що пов’язане зі сферою безпосередніх потреб.

Незалежний 
користувач

B1

Може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля тощо. Може вирішити більшість проблем під час перебування у країні, мова якої вивчається. Може просто і зв'язано висловитись на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описати досвід, події, сподівання, мрії тощо.

B2

Може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й дискусії за фахом. Може вільно спілкуватися з носіями мови. Може чітко, детально висловитись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти.

Досвідчений 
користувач

C1

Може розуміти широкий спектр достатньо складних та об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення. Може висловлюватись швидко і спонтанно без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження. Може ефективно і гнучко користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та роботі. Може чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми, демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання.

C2

Може розуміти без утруднень практично все, що чує або читає. Може вилучити інформацію з різних усних чи письмових джерел, узагальнити її і зробити аргументований виклад у зв’язній формі. Може висловлюватисьспонтанно, дуже швидко і точно, диференціюючи найтонші відтінки смислу у доволі складних ситуаціях.


Отже, існуючі об’єктивні обставини та перспективи ставлять перед сучасними студентами завдання сформувати професійну компетентність, підсилену іншомовною комунікативною компетентністю, тобто стати фахівцем, здатним спілкуватися іноземними мовами.