КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Інститут права та сучасних технологій навчання

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

БОНДАРЧУК Юлія Андріївна

завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-1206

Телефони для довідок:   +38044-256-29-49 
 +38044-256-21-33 

e-mail

Сторінка в  https://m.facebook.com/KafedraInozemnychMovKNUTD/

Про кафедру
Історія

Кафедра іноземних мов була заснована у 1930 році. В той час на кафедрі працювало лише 4 викладачі.

З 1976 по 1987 рік кафедра була опорною по Київському вузівському центрі, колективним учасником секції експериментальних досліджень науково-методичної ради з іноземних мов при МВССО, учасником загальносоюзного наукового експерименту з дослідження ефективності особистісно-діяльнісного підходу у навчанні іноземних мов.

З вересня 2017 року кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту сучасних технологій навчання.

З 28 листопада 2019 року кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту інтернаціоналізації вищої освіти та науки.

Кафедра здійснює викладання англійської, німецької, французької, латини, російської мови для іноземців на всіх факультетах КНУТД.

Активізація зовнішньої політики України, інтеграційні процеси, до яких вона залучена, а також участь системи вищої освіти України у Болонському процесі вимагають від вищих закладів освіти наближення навчальних вимог до міжнародних стандартів. Факультет економіки та бізнесу здійснює суттєві кроки у напрямку стандартизації навчання фахових дисциплін. Звісно, щоб ефективно взаємодіяти на різних рівнях з представниками міжнародної спільноти велика увага повинна приділятися й іншомовній освіті та стандартизації її результатів. Сьогодні факт володіння декількома іноземними мовами розглядається апріорі, причому володіння ними повинно досягнути такого рівня, коли зміст домінує над формою, тобто коли людина думає що сказати, а не як. Тому, процес навчання іноземних мов на кафедрі орієнтований на формування у студентів професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетенції - ВМІННЯ СПІЛКУВАТИСЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ в професійній сфері - та організований за рівневою моделлю. В основу покладені Загальноєвропейські рівні володіння мовою (А,В,С), прийняті у країнах ЄС та введені у систему іншомовної освіти в Україні.

 

Російськомовний проєкт

У 2015 році на кафедру іноземних мов була переведена дисципліна «Іноземна мова (російська)» (Для цієї категорії студентів заняття проводять к.філол.н., доц. Дворянчикова С.Є., к.філол.н., доц. Синявська О.Є. Навчальний процес базується на сучасних методиках навчання із залученням новітніх лексико-граматичних посібників, особлива увага приділяється розвитку наукового стилю мовлення. 

Студенти із задоволенням беруть участь у роботі гуртка «Країни і люди» і Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі».

 

Високий рівень пропонованої освіти, теплий психологічний клімат, цікаві насичені заняття – все це приваблює молодь із різних країн світу.

Науково-педагогічні працівники

Станом на січень 2021 року на кафедрі працює 30 НПП, з них: 12 кандидатів наук, 15 доцентів, 11 старших викладачів, 4 викладача, які здійснюють навчальний процес з англійської, німецької, французької, мов, латини та російської мови для іноземців. Всі викладачі кафедри володіють кількома іноземними мовами.

Навчально-допоміжний персонал кафедри (4 чол.) виконує роботи, що пов'язані з організацією, підготовкою та проведенням навчального процесу.

БОНДАРЧУК Юлія Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов. 

Працює в КНУТД з 2002 р. Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка у 2001 році, Київський міжнародний університет у 2002 році. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю порівняльне літературознавство у КНУ ім. Т. Шевченка. У 2013 році присвоєно вчене звання доцента. Автор понад 60 наукових статей (враховуючи статті, що включені до науковометричних баз Scopus та Web of Science), 2 монографій, 45 навчально-методичних робіт, співавтор посібника з грифом МОН України «Англійська мова для студентів економічних спеціальностей», посібника “Ukrainian for foreigners” та 4 словників.

Організатор та учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій. Регулярнопроходить стажування в вищих навчальних закладах Європи.

Викладає дисципліни «Іноземна мова для академічних цілей», «Ділова іноземна мова (англійська)»,  «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Іноземна мова (англійська)».

    

ГУДКОВА Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент.

Працює у КНУТД з 2007 р. Закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка у 1989 році, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна у 2003 році. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2017 році присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Автор понад 30 наукових статей та тез (2 статей Scopus), 1 монографії, 14 навчально-методичних робіт (3 навчально-методичних робіт – у співавторстві), 2 навчальних посібників з грифом КНУТД. Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій. Неодноразово проходила стажування у вищих навчальних закладах Великої Британії. 

Керівник ініціативної наукової теми «Лінгвістичні та методологічні аспекти формування іншомовної компетентності студентів ВНЗ» кафедри іноземних мов КНУТД.  Керівник наукового студентського гуртка за напрямом «Економіка та бізнес» (підсекція «Економіка підприємства»).

Відповідає за науково-методичне забезпечення викладання дисциплін «Іноземна мова фахового спрямування (для спеціальностей 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування)», «Ділова іноземна мова».

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Ділова іноземна мова (англійська)».

    

ДВОРЯНЧИКОВА Світлана Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Працює в КНУТД з 2015 р. У 2004 році закінчила Донецький національний університет з відзнакою і здобула повну вищу освіту за спеціальністю “Мова та література (російська)” та здобула кваліфікацію магістра філології (російської), викладача. У 2014 році захистила дисертаційне дослідження «Поетика оніма в контексті комічних жанрів та сміхової культури» та здобула науковий ступінь кандидата наук за науковою спеціальністю 10.02.15. – “Загальне мовознавство”. У 2018 році присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Автор понад 50 наукових праць і навчально-методичних робіт; є автором серії посібників «Словарная тетрадь по русскому языку (учебное пособие для иностранных студентов)», співавтором навчальних посібників і методичних вказівок для студентів-медиків першого, другого, третього курсів «Тестовые задания для самостоятельной работы по русскому языку»; «Сборник тестовых заданий по русскому языку»; «Самостоятельная работа по русскому языку. Учебное пособие для иностранных студентов 2 курса»; «Українська мова: навчальний посібник для студентів 2 курсу міжнародного медичного факультету»; «Practice Activity Guidelines in Russian for the 1-st Year Students of the International Medical Department»; «Practice Activity Guidelines in Russian for the 3-st Year Students of the International Medical Department»;«Російська мова: методичні вказівки до виконання модульних контролів для студентів-іноземців 1-4 курсів»; «Корректировочный курс упражнений по русской фонетике и интонации для говорящих на китайском языке: методические указания к практическим занятиям для студентов-иностранцев І-ІІ курсов» тощо.

Відповідає за науково-методичне забезпечення викладання дисципліни «Іноземна мова (російська)» (для студентів-іноземців), є керівником студентського наукового гуртка «Країни і люди» і відповідальним членом організаційного та наукового комітетів Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі».

    

НАЗАРЕНКО Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Працює в КНУТД з 2016 р. У 2000 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – «Теорія та історія педагогіки». Автор 15 наукових публікацій.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Іноземна мова (німецька)», «Іноземна мова фахового спрямування (німецька)».

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Іноземні мови в сучасному житті»  (підсекція «Відео-клуб (німецька)»).

    

СИРОМЛЯ Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент.

Працює в КНУТД з 2016 р. Закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської у 1996 році. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.02 – «Російська мова» у КНУ ім. Т. Шевченка. У 2008 році присвоєно вчене звання доцента. Автор понад 30 наукових статей и методичних рекомендацій по спецкурсу.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Дизайн» (підсекції «Графічний дизайн» та «Дизайн інтер’єру»).

    

АБСАЛЯМОВА Яна Вадимівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Працює в КНУТД з 2017 р. Закінчила Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка у 1999 році (друга вища освіта) У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію (тема дисертаційного дослідження «Професійна адаптація молодих викладачів іноземної мови до роботи у вищих технічних навчальних закладах», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) в Інституті вищої освіти АПН України. У 2007 р. присвоєно вчене звання доцента. Автор 60 друкованих праць, з яких 33 – наукові статті (з них 20 – у фахових виданнях, рекомендованих ДАК України), 12 – посібники та навчально-методичні видання. Брала участь у 28 всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях і конгресах з публікацією тез та статей за їхніми матеріалами у відповідних збірниках. Упродовж п’яти років працювала у складі спеціалізованої вченої ради К 26.062.15 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Здійснювала наукове керівництво дослідницькою діяльністю аспірантів, під керівництвом успішно захищено дисертаційну роботу.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Ділова іноземна мова (англійська)».

    

СИНЯВСЬКА Ольга Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Працює в КНУТД з 2016 р. Закінчила Інститут філології Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «російська мова та література, німецька мова» в 2012 році. З 2012 року по 2015 рiк – аспірант кафедри російської мови Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. В лютому 2016 року захистила кандидатську дисертацію. Тема кандидатської дисертації «Російська комерційна номінація XIX-XXI століть в комунікативно-функціональних вимірах». Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено у 18 публікаціях, 12 з яких надруковано у виданнях ВАК, 2 – в іноземних виданнях. З листопада 2015 року по лютий 2016 року викладала російську мову як іноземну в Iнститутi фiлологiï КНУ iм. Т. Шевченка.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (російська)» (для студентів-іноземців), «Іноземна мова (німецька)», «Іноземна мова (латинська)». Бере участь в організації роботи студентського наукового гуртка «Країни та люди», є членом організаційного та наукового комітетів Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі».

    

ЧЕРНЕЦЬ Марія Олександрівна, кандидат культурології, доцент.

Працює в КНУТД з 2016 року. У 2009 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова та література (англійська)». З 2012 по 2015 рiк – аспірант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. Автор 16 наукових публікацій, учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Технології» (підсекція «Інформаційні технології»).

    

КОРНЄЄВА Ірина Олександрівнакандидат педагогічних наук, доцент.

Працює у КНУТД з 2003 р. Закінчила Магаданський Державний педагогічний університет  у 1989 році за фахом викладач англійської мови. З 2015 по 2018 рр. навчалась в аспірантурі КНЛУ. У жовтні 2019 року захистила кандидатську дисертацію з теми «Формування професійно орієнтованої англомовної компетентності у монологічному мовленні майбутніх дизайнерів». Автор 30 наукових статей та тез, 9 навчально-методичних робіт, 1 навчально-методичного посібника. Учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

Коло наукових інтересів: лінгвістика, методика викладання мов і культур.

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Дизайн» (підсекція «Дизайн реклами»).

 

ДАВИДЕНКО Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент.

Працює в КНУДТ з 2019 року. У 2007 році закінчила Житомирський державний університет ім. І. Я. Франка з червоним дипломом спеціаліста; у 2010 році закінчила аспірантуру Національного авіаційного університету за спеціальністю 10.02.01 «Українська мова» та у 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 «Українська мова» на тему «Лексико-фразеологічна параметризація жіночої прози 90-х років ХХ – початку ХХІ століть (на матеріалі прозових творів С. Майданської, Т. Зарівної, М. Матіос, Є. Кононенко)».

Є співавтором 5 практикумів англійською мовою для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія», а також навчального посібника з грифом МОН України «Англійська мова. Professional English. Fundamentals of Software Engineering». Є автором 17 наукових статей, які опубліковано у збірниках, затверджених Міністерством освіти і науки України як фахові, і три – у закордонних виданнях, а також низки тез доповідей.

Щорічно бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях. У 2018 році проходила закордонне стажування «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education; European Experience and Global Trends» (Братислава – Відень –  Будапешт – Кошице).

Більше 10 років викладання іноземної мови (англійської) у ВНЗ України.

    

ПШЕНИЧНА Ірина Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Працює в КНУТД з 2019 р. У 2009 році закінчила Криворізький державний педагогічний університет, отримала повну вищу освіту та здобула кваліфікацію вчителя мови (англійської) та зарубіжної літератури. У 2011 році закінчила Одеську національну юридичну академію, отримала повну вищу освіту та здобула кваліфікацію юриста. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.09 – «Теорія навчання». Автор понад 30 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

    

БАБЕНКО Олена Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Працює в КНУТД з 2020 р. У 1992 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Іноземні мови (дві мови)» та здобула кваліфікацію вчителя іноземних мов (англійської та французької). У 2010 році захистила дисертаційне дослідження «Фразеосемантичне поле емоцій» за спеціальністю 10.02.15 – «Загальне мовознавство». У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри романо-германських мов і перекладу.

Автор понад 130 науково-методичних праць, з них 1 монографія, 3 навчальних посібники, 7 навчально-методичних посібників, 40 статей у фахових та провідних іноземних виданнях.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

    

БУРЛАКА Iрина Яківна, доцент.

Працює у КНУТД з 2002 р. Закінчила Київський педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Англійська мова та зарубіжна література» у 2001 році (друга вища освіта). Автор 4 навчально-методичних робіт та співавтор підручника «Англійська мова для студентів економічних спеціальностей». Відповідає за роботу студентського клубу знавців польської мови.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

    

ДОВГОПОЛ Галина Олександрівна, доцент.

Працює у КНУТД з 2001р. Закінчила Київський педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Англійська мова» у 2000 році (друга вища освіта). Співавтор посібника з грифом МОН України «Англійська мова для студентів економічних спеціальностей» та 9 навчальних посібників, автор 8 навчально-методичних робіт, та 4 статтей. Відповідає за наукову роботу кафедри, складання звіту з рейтингу НПП кафедри.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Ділова іноземна мова (англійська)».

    

ШКУРА Ніна Степанівна, доцент.

Працює у КНУТД з 1998р. Закінчила Київський Державний Педагогічний Інститут іноземних мов. Автор понад 10 навчально-методичних праць. Відповідальна за секцію французької мови.

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Іноземні мови в сучасному житті»  (підсекція «Відео-клуб (французька мова)»).

    

КУГАЙ Ксенія Борисівна, старший викладач.

Працює в КНУТД з 2002 р. Закінчила Київський Державний Лінгвістичний Університет у 2001 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Автор понад 20 наукових статей та тез, «Англо-українського термінологічного тлумачного словника з дизайну та текстилю» з грифом МОН України, 12 навчально-методичних робіт, співавтор 8 навчально-методичних робіт, співавтор навчальних посібників “Practical course of English” та “ESP: Design” з грифом МОН України. Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Відповідає за работу викладачів кафедри в модульному середовищі та навчально-методичну роботу кафедри. Виконує обов’язки секретаря Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі». Керівник наукового студентського гуртка за напрямом «Професійна освіта».

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

    

ВИШНЕВСЬКА Марина Олександрівна, старший викладач.

Працює у КНУТД з 2003р. Закінчила Київський Державний Лінгвістичний Університет у 2001 році за спеціальністю «Мова та література (англійська мова)», Київський Національний університет технологій та дизайну в 2009 році за спеціальністю «Маркетинг» та Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»).

Автор 3 наукових статей та понад 15 навчально-методичних робіт. Автор навчальних посібників: Business communication, English for Specific Purposes: Marketing, English for Specific Purposes: Finance.

Відповідає за навчальну роботу кафедри та организацію роботи курсів іноземних мов, а також за роботу зі студентами заочно-дистанційної форми навчання. Є керівником студентського наукового гуртка за напрямом «Економіка та бізнес» (підсекція «Маркетинг»).

    

КУДІНА Тетяна В'ячеславівна, старший викладач.

Працює у КНУТД з 2002р. Закінчила Київський славістичний університет у 2002 році. Автор 6 навчально-методичних робіт.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

ГОРЛАТОВА Олена Михайлівна, старший викладач.

Працює у КНУТД з 2005р. Закінчила Київський Державний Лінгвістичний Університет у 1998 році. Автор 6 навчально-методичних робіт та 2 наукових статей.

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Економіка та бізнес» (підсекція «Фінанси»).

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

    

БОРОЛIС Iнна Iванівна, старший викладач.

Працює у КНУТД з 1999р. Закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича (романо-германська філологія) у 1995 році. Автор 9 методичних вказівок та співавтор підручника «Англійська мова для студентів економічних спеціальностей». Відповідальна за спеціальність «Облік та аудит» та дисципліну «Іноземна мова (англійська)».

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

    

РОЄНКО Людмила Віталіївна, старший викладач.

Працює у КНУТД з 2005р. Закінчила Уманський державний педагогічний університет у 2002 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Філологія. Германські мови і літератури (Переклад. Англійська мова)»). Автор 7 навчально-методичних робіт. 

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Іноземні мови в сучасному житті» (підсекція «Бізнес-орієнтоване спілкування»).

    

МОЦЮК Тетяна Іванівна, старший викладач.

Працює у КНУТД з 2001р. Закінчила Київський Національний Лінгвістичний Університет у 2003 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Автор 5 навчально-методичних робіт та 2 наукових статей. Відповідальна за секцію німецької мови.

    

КЕТОВА Тетяна Михайлівна, старший викладач. 

Працює в КНУТД з 1993р. Закінчила Київський Державний Лінгвістичний Університет в 1998 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Автор 6 наукових статей, навчального посібника «Deutsch für Designer», 7 навчально-методичних робіт та співавтор 5 навчально-методичних робіт. Коло наукових інтересів: проблеми перекладу фахових текстів (технічного, мистецького, військового спрямування). Викладає дисципліни «Іноземна мова (німецька)», «Іноземна мова (німецька - рівень А1)», «Іноземна мова фахового спрямування (німецька)» для спеціальностей факультетів Дизайну, МКТ, ТСМ та «Ділова іноземна мова (німецька)». Відповідає за роботу кафедри в електронному журналі та роботу студентського науковго гуртка «Німецький досвід» (підсекції «Фахова німецька» та «Дизайн»).

    

ТКАЛЕНКО Антоніна Миколаївна, старший викладач.

Працює в КНУТД з 2002р. Закінчила Київський Національний Лінгвістичний Університет у 2002 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Автор 1 навчально-методичної роботи, співавтор 7 навчально-методичних робіт та навчального посібника “ESP: Design” з грифом МОН України.  Співавтор 1 наукової статті, автор 6 наукових публікацій. Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Дизайн».

Коло наукових інтересів: інноваційні технології у вивченні іноземних мов. Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Дизайн».

    

ТУГАЄНКО Вікторія Михайлівна, старший викладач.

Працює в КНУТД з 2003 р. Закінчила Київський Національний Лінгвістичний Університет у 2002 році за спеціальністю «Мова та література (англійська мова)».

Автор 3 навчально-методичних робіт. Автор книги для адаптованого читання англійською мовою «Навколо світу за вісімдесят днів» Жюля Верна, рівень Pre-intermediate (видавництво «Арій»).

На кафедрі відповідальна за організацію та проведення Всеукраїнської навчально-практичної конференції.

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Економіка та бізнес» (підсекція «Менеджмент»).

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

    

КРАСНЮК Світлана Олександрівна, старший викладач.

Працює в КНУТД з 2017 р. Закінчила Київський Славістичний університет у 2002 році за спеціальністю «Мова та література (чеська та англійська)», Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 р. (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Закінчила Київський Славістичний університет у 2002 р. за спеціальністю «Мова та література (чеська та англійська)».Закінчила курси німецкої мови в 2002 р. в "International Centre of Culture and Education". Автор понад 10 наукових публікацій, 3 з яких у закордонних виданнях. Учасник міжнародних наукових конференцій. Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (англійська мова), «Іноземна мова» (англійська мова). Коло інтересів: сучасні методики викладання іноземної мови професійного спрямування, використання новітніх технологій у викладанні іноземних мов.

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Технології» (підсекція «Використання сучасних розробок в професійній діяльності»).

    

ДЕНИСЕНКО Віталіна Миколаївна, викладач.

Працює у КНУТД з 2005р. Закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. Макаренка у 2006 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Автор 3 навчально-методичних праць. Відповідає за організаційну роботу кафедри.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Технології» (підсекція «Хімічні технології»).

    

ГЛАДУШ Ірина Анатоліївна, викладач. 

Працює в КНУТД з 2013 р. Закінчила Київський інститут перекладачів у 2002 році , Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Дизайн».

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Дизайн».

    

ПИСАРЕНКО Наталія Миколаївна, викладач.

Працює в КНУТД з 2016 р. Закінчила Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя за спеціальністю «Мова і література (англійська)» у 2012 році та здобула кваліфікацію магістра філології. Поетеса, перекладач лірики, автор багатьох перекладів.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Іноземні мови в сучасному житті» (підсекція «Англійська в соцмережах»).

    

ЗАГОРУЛЬКО Марина Олександрівна, викладач.

Працює в КНУТД з 2019 р. У 2012 році закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка і отримала базову вищу освіту за спеціальністю «Дошкільна освіта». У 2014 році закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». У 2018 році закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Філологія». З 2015 по 2018 рiк – аспірант Київського університету імені Бориса Грінченка.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

    

Наукова діяльність

Наукова діяльність викладачів кафедри здійснюється у напрямку дослідження тенденцій іншомовної підготовки студентів немовних ВНЗ в умовах глобалізації; дослідження теоретичних питань та створення практичних рекомендацій, спрямованих на євростандартизацію та інтенсифікацію процесу навчання іноземних мов.

Результати досліджень знаходять своє відображення у наукових статтях, монографіях, підручниках, навчальних посібниках, що видаються кафедрою. 

 

Основні наукові публікації кафедри:

 1. SCOPUS Bondarchuk Julia Professional Competency of Modern Specialist: Means of Formation, Development and Improvement: Monograph. Warsaw: Bmt Erida Sp .z O.o., 2018, P. 424. Isbn 978-83-950153-6-6
 2. SCOPUS I.Tarasenko, Julia Bondarchuk, A. Verhun, O. Tarasenko ”MODERNIZATION OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM IN THE CONTEXT OF INCREASING THE ECONOMIC SECURITY LEVEL” authored by ““ had been reviewed by the Editorial Board and published in “International Journal of Management (IJM), Volume 11, Issue 9, September 2020, pp. 595–606; ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510; Journal Impact Factor (2020): 10.1471 Calculated by GISI (www.jifactor.com).
 3. SCOPUS Nataliia Gudkova. The Language of Colour as a Stimulus for Unconscious Hedonistic Associations in Modern Beauty Product Advertising // Applied Linguistics, Issue 6 (2), (December), Volume 37, “Oxford University Press”, 2016. – P. 1282-1290.
 4.  WEB OF SCIENCE Absaliamova Yana, Mikhnenko Galyna The formation of intellectual mobility of engineering students through integration of foreign language education and professional training Advanced Education: scientific journal. – Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Publishing House “Polytechnica”, No 9. – 2018. – P.33-38.
 5. WEB OF SCIENCE Подольна В.В., Тьопенко Ю.А., Євсейцева О.С. Маркетингові аспекти вдосконалення діяльності аудиторських компаній  в Україні // Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університету. - 2016. - Вип. 4 (8). Ч. 2 - Чернігів, 2016. – с. 340-345.
 6. WEB OF SCIENCE  Vyshnevska M. Distorting mirror of actions and intentions (based on Emily Bronte’s novel «Wuthering Heights») / M. Vyshnevska // The 5th International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa” (France, Paris, 23-25 March 2015). – Paris University Press, 2015. – Vol. IV – Р. 519-523.
 7. WEB OF SCIENCE  Nazarenko O.V. Using experience of scientists at National Pedagogical Dragomanov University(first half of 20th century) in present conditions/ - Actual problems of globalization: Collection of scientific articles. – Midas S.A., Thessaloniki, Greece, 2016.
 8. WEB OF SCIENCE Дворянчикова С. Є., Салахатдінова Е. Ш. Потенціал гумористичних текстів для формування соціокультурної компетентності студентів-іноземців немовних вишів / С. Є. Дворянчикова, Е. Ш. Салахатдінова // Наука і освіта. – Одеса: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2017. – №5 (CLVIII). – С. 140–147.
 9. 9.    Тьопенко Ю.А. До питання про рецепцію національної літератури в інонаціональному середовищі як про складову її загальної історії // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Вип.42. - Тернопіль, 2015.
 10. Тьопенко Ю.А. Діалогічні взаємини української та англійської літератур, їх специфіка і стадії становлення / Ю.А.Тьопенко // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених. – 2015. – Вип. 11. - Дрогобич, 2015.
 11. Тьопенко Ю.А. Бар'єри міжкультурної комунікації // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ. (електроний ресурс): збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. - 2016. - Київ: КНЕУ, 2016.
 12. Тьопенко Ю.А., Стежко Ю.Г.  Діалогічність як спосіб формування толерантної особистості. Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти. - 2016. - Частина І. - Україна-Сербія-Азербайжан-Польща-Канада, 2016. – с. 223-226.
 13. Вергун А.М., Тьопенко Ю.А. Еволюція поглядів на фінансову безпеку як об’єкт управління // ЕКОНОМІКА: реалії часу. - 2016. - Вип. 4 (26). - Одеса, 2016. – с. 122-134.
 14. Дворянчикова С. Е. Совокупная поэтика онимов и контекстов в турецких анекдотах / С. Е. Дворянчикова // International Symposium on “Culture Dialogue of the Silk Road Countries” : Erzurum, 5-6 th May 2016 – Turkey, 2016. – С. 182-185.
 15. Дворянчикова С. Є. Сучасні українські студії поетики онімів у контексті комічних жанрів та сміхової культури / С. Є. Дворянчикова // Світогляд. – К., 2017. – № 2 (64). – С. 77–80.
 16. Дворянчикова С. Є., Юган Н. Л. Навчання критичного мислення в українських вишах: освітні тренди та виклики впровадження / С. Є. Дворянчикова, Н. Л. Юган // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Volume 6, No. 2A. – UK TU Košice, Slovakia, 2018. – С. 51–56.
 17. Дворянчикова С. Е. Воспроизведение ошибок и оговорок в контекстах с поэтонимами как предпосылка комического / С. Е. Дворянчикова // Advanced trends of the modern development of philology in European countries : Collective monograph. – Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. – С. 61–78.
 18. Кугай К.Б. Аналіз історії виникнення та вживання терміну «класичний університет» в Україні / К.Б. Кугай // Лабіринти реальності: зб. наукових праць (за матеріалами ІІІ Міжнародної  науково-практичної конференції 30-31 жовтня 2016 року)  / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Монреаль: СPM «ASF». – 317 с.
 19. Kugai Kseniia Computer-assisted translation.  Its advantages and disadvantages / Kugai Kseniia // Сборник публикаций научного журнала «Globus» по материалам Х международной научно-практической конференции: 2 часть «Достижения и проблемы современной науки» г. Санкт-Петербурга: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П.: Научный журнал «Globus», 2016.
 20. Синявская О. Е. Этноориентированный подход к обучению РКИ (на примере китайских и азербайджанских студентов) // Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016.
 21. Бондарчук Ю.А. Історичні особливості та передумови сприймання української літератури в Англії // Південний архів. Філологічні науки. – 2017. – Вип.67/2017. – Херсон, 2017. – с.162-166.
 22. Гудкова Н. Культурно-ціннісні смисли англомовних рекламних текстів: концепт Ексклюзивність // Science and society. Proceedings of the 1st International conference. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada, 2017. – P. 96-102.
 23. Кугай К.Б. Становлення класичної університетської освіти в Західній Україні (XVII-XIX ст.) / К.Б. Кугай // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. праць. – Одеса: Фенікс, 2017. – Вип. № 13. – 86 с. – 24-29.

Спільно з КНЛУ та British Council постійно проводяться науково-практичні семінари (круглі столи) з методики навчання іноземних мов. Представники кафедри щорічно беруть участь у міжнародних (закордонних та внутрішніх) та всеукраїнських наукових конференціях з питань методики навчання іноземних мов. 

З 2015 року, кафедра іноземних мов започаткувала проведення Міжнародної конференції «Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого  світу», присвячену проблемам та перспективам формування професійної компетентності майбутніх фахівців у відповідності до вимог сьогодення, з 2016 – Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі», яка покликана підвищувати якість підготовки студентів-іноземців у КНУТД та інших ЗВО України, покращувати їх адаптацію у мовному середовищі, створювати умови для науково-дослідної роботи й публічних виступів.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Кафедра іноземних мов забезпечує високий рівень викладання таких дисциплін:

 •  Іноземна мова (англійська, німецька, французька, латинь, російська)
 •  Іноземна мова фахового спрямування (англійська, німецька, французька)
 •  Ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька)
 •  Іноземна мова для академічних цілей
Навчально-методичне забезпечення

Викладачами кафедри розробляється навчально-методичне забезпечення для навчання/вивчення іноземної мови як засобу іншомовного спілкування на 1-5 курсах. Крім того, в навчальному процесі широко застосовуються й сучасні закордонні навчально-методичні комплекси.

Студенти

В позааудиторній роботі зі студентами викладачі кафедри іноземних мов впроваджують такий сучасний метод навчання іноземним мовам, як проектне навчання, в якому студенти отримують ідеальну можливість вирішувати індивідуально або кооперативно комплексні навчальні завдання в аутентичному контексті, а також отримують можливість перейняти на себе відповідальність за власний навчальний процес.

Протягом кожного навчального року кафедрою іноземних мов проводяться наступні навчальні проекти:

Вузівський етап студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська, німецька, французька), в якому приймають участь найсильніші студенти, а також ті, які хочуть випробувати свої знання з іноземної мови. Переможці університетського етапу олімпіади щорічно беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська/ німецька/ французька) та входять в десятку найкращіх студентів з понад ста учасників.

Тиждень іноземних мов

В рамках тижня іноземних мов кафедрою проводиться велика кількість цікавих заходів, які представляють для студентів інтерес і в яких вони беруть активну участь: виставка стінгазет та кросвордів, виставка робіт дизайнерської майстерні «Fashion Sketch», виставка державних символів різних країн, зроблених студентами, виставка літератури іноземними мовами; доповіді, презентації та обговорення на лінгвокраїнознавчі і професійно-орієнтовані теми (для студентів старших курсів); музичні номери; тематичні вечори «Meeting Halloween», «American Culture», «Deutsch im Spiel», «Deutsch kreativ», «Що ви знаєте про Польщу?».

Розвиваючи свої мовні компетентності, використовуючи іноземну мову як робочу, студенти знайомляться з культурами інших країн і набувають цим міжкультурні компетентності, працюючи разом над створенням презентаційного продукту (стінгазети, виставки, презентації, музичні та літературні номери і т.п.), розвивають вміння працювати в команді, яке на сьогодні є однією з головних вимог до пошукачів на сучасному ринку праці.

 

Наукові гуртки:

Важливу роль в підготовці сучасних фахівців має науково-дослідна робота студентів, до якої відноситься наукові мовні гуртки, роботу яких організовано викладачами кафедри. Студенти отримують рекомендації щодо правил проведення наукових досліджень. На прикладі тем, які розглядаються на щомісячних засіданнях наукових гуртків, студенти вчаться, як і де шукати першоджерела та опрацьовувати літературу.

Economy and Business: Enterprise Economy, Marketing, Management, Finance (наук. кер. к.філ.н, доц. Гудкова Н.М., ст. викл. Вишневська М.О., ст. викл. Тугаєнко В.М., ст. викл. Горлатова О.М.)

Technologies: Information technologies, Chemical technologies and engineering, Use of modern developments in professional activity (наук. кер. канд. культурології, доц. Чернець М.О., ст. викл. Краснюк С.О., викл. Денисенко В.М.)

Design (наук. кер. к.пед.н, доц. Корнєєва І.О., к.філ.н, доц. Сиромля Н.М., викл. Гладуш І.А., ст. викл. Ткаленко А.М.,)

Vocational Training (наук. кер. ст. викл. Кугай К.Б.)

Foreign languages in modern life (к.пед.н, доц. Назаренко О.В., доц. Шкура Н.С., ст. викл. Роєнко Л.В., викл. Писаренко Н.М.)

Deutsche Erfahrung (наук. кер. ст. викл. Кетова Т.М.)

Країни і люди /для студентів-іноземців/ (наук. кер. к.філ.н, доц. Дворянчикова С.Є.)

Працюючи в наукових мовних гуртках, опрацьовуючи іншомовні фахові джерела, студенти розширюють свої знання з фаху, який вивчають, а також вчаться спілкуванню іноземними мовами на наукові та природничі теми, визначають основні ознаки фахових текстів (термінологія, граматичні структури та ін.), діляться один з одним вже набутим досвідом в роботі з фаховими текстами, а також отримують рекомендації та вирази-кліше для усного та письмового спілкування з фаху.

 

Відвідування музеїв, виставок та ін.:

Викладачі кафедри регулярно організовують для студентів екскурсії в музеї Києва та відвідування фахових виставок з обговоренням цих заходів на заняттях з іноземної мови, що сприяє формуванню особистості та свідомості студента.

Отже цілями проектного навчання є:

 • розширення мовних компетентностей;
 • активна автентична мовна діяльність;
 • вікористання іноземної мови як робочої мови в студентському оточенні;
 • оволодіння, засвоєння та передача міжкультурних/країнознавчих/фахових знань;
 • ознайомлення з визначними пам’ятками, місцями, особистостями, історичними подіями, культурою, мистецтвом, економікою, промисловістю та ін. України та країн, мова яких вивчається, через роботу з літературними та фаховими текстами;
 • формування особистості студента.
Курси іноземних мов

Кафедра іноземних мов пропонує:

 • поглиблений курс англійської, німецької та польської мов;
 • курс підготовки до складання єдиного вступного іспиту в магістратуру з англійської, французської та німецької мов для студентів четвертих курсів всіх факультетів/інститутів;
 • комунікативний курс англійської мови для викладачів.

В рамках цих курсів ви зможете:

 • систематизувати знання з граматики та вдосконалити навички використання граматичних конструкцій в усному мовленні та на письмі;
 • навчитись працювати з текстами високого рівня складності;
 • навчитись висловлювати свою думку усно (у формі презентації та бесіди) та письмово (у формі есе, твору, листа тощо);
 • підвищити рівень впевненості в собі та подолати мовний бар’єр;
 • вдосконалити навички усного мовлення.

Крім цього, викладачі кафедри готують студентів та колег до складання  міжнародного іспиту на рівень володіння англійською мовою В2.

Перспективи для студентів

Участь системи вищої освіти України у Болонському процесі відкриває для сучасних студентів широкі можливості приєднатися до спільного європейського освітнього простору. Це означає, що після закінчення університету студенти отримуватимуть диплом європейського зразка, з яким у них з'явиться реальна нагода безкоштовно продовжити своє навчання та працевлаштуватися у країнах Євросоюзу.

Проте «ключем до дверей» європейських навчальних закладів чи роботодавців є не лише цей диплом, але й міжнародний сертифікат, який засвідчує реальний рівень володіння іноземною мовою (РВМ) студентом за загальноєвропейським стандартом.

Відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (стратегічний документ, підготовлений Радою Європи з метою стандартизації вимог щодо рівнів володіння іноземною мовою, навчання/вивчення іноземної мови, оцінювання), а також до вимог Міністерства освіти на науки України вхідний РВМ абітурієнта повинен бути B1+, а вихідний РВМ бакалавра (4 роки навчання) має становити В2. Вибір останнього як цільового був зумовлений існуючими вимогами щодо РВМ, прийнятного в академічному і професійному середовищах у країнах ЄС, які вимірюються міжнародно-визнаними мовними іспитами.

 

Рівні володіння іноземною мовою: глобальна шкала

Рівень володіння мовою

Дескриптори

Елементарний 
користувач

A1

Може розуміти і вживати побутові повсякденні вирази, а також будувати елементарні речення з метою задоволення конкретних потреб. Може відрекомендуватись або представити когось. Може запитувати і відповідати на запитання про деякі деталі особистого життя, про людей, про речі тощо. Може взаємодіяти на простому рівні, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко та готовий прийти на допомогу.

A2

Може розуміти ізольовані фрази та широко вживані вирази, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя, здійснення покупок, місцевої географії, роботи. Може спілкуватись у простих і звичайних ситуаціях, де потрібен простий і прямий обмін інформацією на знайомі та звичні теми. Може описати простими мовними засобами вигляд свого оточення, найближче середовище і все, що пов’язане зі сферою безпосередніх потреб.

Незалежний 
користувач

B1

Може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля тощо. Може вирішити більшість проблем під час перебування у країні, мова якої вивчається. Може просто і зв'язано висловитись на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описати досвід, події, сподівання, мрії тощо.

B2

Може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й дискусії за фахом. Може вільно спілкуватися з носіями мови. Може чітко, детально висловитись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти.

Досвідчений 
користувач

C1

Може розуміти широкий спектр достатньо складних та об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення. Може висловлюватись швидко і спонтанно без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження. Може ефективно і гнучко користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та роботі. Може чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми, демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання.

C2

Може розуміти без утруднень практично все, що чує або читає. Може вилучити інформацію з різних усних чи письмових джерел, узагальнити її і зробити аргументований виклад у зв’язній формі. Може висловлюватисьспонтанно, дуже швидко і точно, диференціюючи найтонші відтінки смислу у доволі складних ситуаціях.


Отже, існуючі об’єктивні обставини та перспективи ставлять перед сучасними студентами завдання сформувати професійну компетенцію, підсилену іншомовною комунікативною компетенцією, тобто стати фахівцем, здатним спілкуватися іноземними мовами.