КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

БОНДАРЧУК Юлія Андріївна

завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-1206

Телефони для довідок:   +38044-256-29-49 
 +38044-256-21-33 

e-mail

Сторінка в  https://m.facebook.com/KafedraInozemnychMovKNUTD/

Про кафедру
Історія

Кафедра іноземних мов була заснована у 1930 році. В той час на кафедрі працювало лише 4 викладачі.

В різні роки кафедру очолювали:

Савцова М.П. - кандидат філологічних наук, доцент, завідувала кафедрою з 1950-1956 р.р.

Секірин В.С. - кандидат філологічних наук, професор, завідувала кафедрою з 1957 по 1963 рік.

Горкун М.Г. - кандидат філологічних наук, професор, завідувала кафедрою з 1963 по 1990 рік.

Морозова В.В. - кандидат філологічних наук, професор, завідувала кафедрою з 1991 по 2007 рік.

Хоменко О.В. – доктор педагогічних наук, професор, завідував кафедрою з 2007 по 2014 рік.

З вересня 2014 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Бондарчук Ю.А.

З 01.02.2014 з метою підвищення ефективності економічної та освітньої діяльності університету до кафедри іноземних мов факультету економіки та бізнесу була приєднана кафедра іноземних мов факультету Технологій, Сервісу та Моди, яку до 2014р очолювала к.філ.н, проф. БАРАМИКОВА Т.В.

З 1976 по 1987 рік кафедра була опорною по Київському вузівському центрі, колективним учасником секції експериментальних досліджень науково-методичної ради з іноземних мов при МВССО, учасником загальносоюзного наукового експерименту з дослідження ефективності особистісно-діяльнісного підходу у навчанні іноземних мов.

З вересня 2017 року кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту сучасних технологій навчання.

Кафедра здійснює викладання англійської, німецької, французької, іспанської, латини, російської мови для іноземців на всіх факультетах КНУТД

Активізація зовнішньої політики України, інтеграційні процеси, до яких вона залучена, а також участь системи вищої освіти України у Болонському процесі вимагають від вищих закладів освіти наближення навчальних вимог до міжнародних стандартів. Факультет економіки та бізнесу здійснює суттєві кроки у напрямку стандартизації навчання фахових дисциплін. Звісно, щоб ефективно взаємодіяти на різних рівнях з представниками міжнародної спільноти велика увага повинна приділятися й іншомовній освіті та стандартизації її результатів. Сьогодні факт володіння декількома іноземними мовами розглядається апріорі, причому володіння ними повинно досягнути такого рівня, коли зміст домінує над формою, тобто коли людина думає що сказати, а не як. Тому, процес навчання іноземних мов на кафедрі орієнтований на формування у студентів професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетенції - ВМІННЯ СПІЛКУВАТИСЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ в професійній сфері - та організований за рівневою моделлю. В основу покладені Загальноєвропейські рівні володіння мовою (А,В,С), прийняті у країнах ЄС та введені у систему іншомовної освіти в Україні.

 

Російськомовний проект

В липні 2015 року на кафедру іноземних мов була переведена дисципліна «Іноземна мова (російська)» (для цієї категорії студентів проводять к.філол.н., доц. Дворянчикова С.Є., к.філол.н., викл. Синявська О.Є. Навчальний процес базується на сучасних методиках навчання із залученням новітніх лексико-граматичних посібників, при цьому особлива увага приділяється розвитку наукового стилю мовлення. 

Студенти із задоволенням приймають участь у роботі гуртка «Країни та люди» і Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі».

 

Високий рівень пропонованої освіти, теплий психологічний клімат, цікаві насичені заняття – все це приваблює молодь із різних країн світу.

Науково-педагогічні працівники

Станом на листопад 2018 року на кафедрі працює 31 викладач, з них: 9 кандидатів наук, 12 доцентів, 15 старших викладачів, 4 викладача, які здійснюють навчальний процес з англійської, німецької, французької, іспанської мов, латини та російської мови для іноземців. Всі викладачі кафедри володіють кількома іноземними мовами.

Навчально-допоміжний персонал кафедри (4 чол.) виконує роботи, що пов'язані з організацією, підготовкою та проведенням навчального процесу.

БОНДАРЧУК Юлія Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов. 

Працює в КНУТД з 2002 р. Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка у 2001 році, Київський міжнародний університет у 2002 році. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю порівняльне літературознавство у КНУ ім. Т. Шевченка. У 2013 році отримала звання доцента. Автор понад 60 наукових статей (враховуючи статті, що включені до науковометричних баз Scopus та Web of Science), 2 монографій, 45 навчально-методичних робіт, співавтор посібника з грифом МОН України «Англійська мова для студентів економічних спеціальностей», посібника “Ukrainian for foreigners” та 4 словників.

Організатор та учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій. Регулярнопроходить стажування в вищих навчальних закладах Європи.

Викладає дисципліни «Іноземна мова для академічних цілей», «Ділова іноземна мова (англійська)»,  «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Іноземна мова (англійська)».

    

ГУДКОВА Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент.

Працює у КНУТД з 2007 р. Закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка у 1989 році, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна у 2003 році. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2017 році отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Автор понад 30 наукових статей та тез (2 статей Scopus), 1 монографії, 14 навчально-методичних робіт (3 навчально-методичних робіт – у співавторстві), 2 навчальних посібників з грифом КНУТД. Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій. Неодноразово проходила стажування у вищих навчальних закладах Великої Британії. 

Керівник ініціативної наукової теми «Лінгвістичні та методологічні аспекти формування іншомовної компетентності студентів ВНЗ» кафедри іноземних мов КНУТД.  Керівник наукового студентського гуртка за напрямом «Економіка підприємства».

Відповідає за науково-методичне забезпечення викладання дисциплін «Іноземна мова фахового спрямування (для спеціальностей 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування)», «Ділова іноземна мова».

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Ділова іноземна мова (англійська)».

    

ДВОРЯНЧИКОВА Світлана Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Працює в КНУТД з 2015 р. У 2004 році закінчила Донецький національний університет з відзнакою і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Мова та література (російська)” та здобула кваліфікацію магістра філології (російської), викладача. У 2014 році захистила дисертаційне дослідження «Поетика оніма в контексті комічних жанрів та сміхової культури» та отримала науковий ступень кандидата наук за науковою спеціальністю 10.02.15. – “Загальне мовознавство”. У 2018 році отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Автор понад 50 наукових праць і навчально-методичних робіт; є автором серії посібників «Словарная тетрадь по русскому языку (учебное пособие для иностранных студентов)», співавтором навчальних посібників і методичних вказівок для студентів-медиків першого, другого, третього курсів «Тестовые задания для самостоятельной работы по русскому языку»; «Сборник тестовых заданий по русскому языку»; «Самостоятельная работа по русскому языку. Учебное пособие для иностранных студентов 2 курса»; «Українска мова: навчальний посібник для студентів 2 курсу міжнародного медичного факультету»; «Practice Activity Guidelines in Russian for the 1-st Year Students of the International Medical Department»; «Practice Activity Guidelines in Russian for the 3-st Year Students of the International Medical Department»;«Російська мова: методичні вказівки до виконання модульних контролів для студентів-іноземців 1-4 курсів»; «Корректировочный курс упражнений по русской фонетике и интонации для говорящих на китайском языке: методические указания к практическим занятиям для студентов-иностранцев І-ІІ курсов».

Відповідає за науково-методичне забезпечення викладання дисциплін Іноземна мова (російська)», «Ділова іноземна мова (російська)» (для студентів-іноземців), є керівником студентського наукового гуртка «Країни та люди» і відповідальним членом організаційного та наукового комітетів Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі».

    

НАЗАРЕНКО Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Працює в КНУТД з 2016 р. У 2000 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – «Теорія та історія педагогіки». Автор 15 наукових публікацій.

    

СИРОМЛЯ Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент.

Працює в КНУТД з 2016 р. Закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської у 1996 році. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.02 – «Російська мова» у КНУ ім. Т. Шевченка. У 2008 році отримала вчене звання доцента. Автор понад 30 наукових статей и методичних рекомендацій по спецкурсу.

    

АБСАЛЯМОВА Яна Вадимівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Працює в КНУТД з 2017 р. Закінчила Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка у 1999 році (друга вища освіта) У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію (тема дисертаційного дослідження «Професійна адаптація молодих викладачів іноземної мови до роботи у вищих технічних навчальних закладах», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) в Інституті вищої освіти АПН України. У 2007 р. отримала вчене звання доцента. Автор 60 друкованих праць, з яких 33 – наукові статті (з них 20 – у фахових виданнях, рекомендованих ДАК України), 12 – посібники та навчально-методичні видання. Брала участь у 28 всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях і конгресах з публікацією тез та статей за їхніми матеріалами у відповідних збірниках. Упродовж п’яти років працювала у складі спеціалізованої вченої ради К 26.062.15 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Здійснювала наукове керівництво дослідницькою діяльністю аспірантів, під керівництвом успішно захищено дисертаційну роботу.

    

СИНЯВСЬКА Ольга Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Працює в КНУТД з 2016 р. Закінчила Інститут філології Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «російська мова та література, німецька мова» в 2012 році. З 2012 року по 2015 рiк – аспірант кафедри російської мови Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. В лютому 2016 року захистила кандидатську дисертацію. Тема кандидатської дисертації «Російська комерційна номінація XIX-XXI століть в комунікативно-функціональних вимірах». Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено у 18 публікаціях, 12 з яких надруковано у виданнях ВАК, 2 – в іноземних виданнях. З листопада 2015 року по лютий 2016 року викладала російську мову як іноземну в Iнститутi фiлологiï КНУ iм. Т. Шевченка.

Викладає дисципліну «Іноземна мова (російська)» (для студентів-іноземців), приймає участь в організації роботи студентського наукового гуртка «Країни та люди», є членом організаційного та наукового комітетів Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі».

    

МУШКУДІАНІ Олександра Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Працює в КНУТД з 2017 р. У 1997 році з закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет філології за спеціальністю «українська мова та література». У 2000 році закінчила аспірантуру за фахом «теорія літератури та компаративістика». У 2004 р. отримала ступінь кандидата філологічних наук. Тема дисертації: «Провідні художні моделі українського і грузинського романтизму (перша половина ХІХ ст.)». Автор 14 наукових статей, а також монографії «Поетичний світ Ніколоза Бараташвілі». Має сертифікат TOEFL (2008 р.). Випускниця програми Pre-MBA  2008 рДержавний університет Сан-Дієго (США).

Має багаторічний досвід роботи у сфері управління проектами, стратегічного планування, розвитку організацій, налагодження ефективної комунікації між державними та недержавними установами в політичному, освітньому та благодійному секторах, організації тренінгів, семінарів, круглих столів. Більше п’яти років досвіду викладання у ВНЗ України.

2017-2018 р.р. – викладач української мови, як іноземної, доцент кафедри професійної освіти у сфері технологій та дизайну, КНУТД.

З 2018 р. – викладач іноземної мови (англійської), доцент кафедри іноземних мов КНУТД.

   

ЧЕРНЕЦЬ Марія Олександрівна, кандидат культурології, доцент.

Працює в КНУТД з 2016 року. У 2009 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова та література (англійська)». З 2012 по 2015 рiк – аспірант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. Автор 16 наукових публікацій, учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Відповідає за організацію та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу».

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Інформаційні технології».

    

БУРЛАКА Iрина Яківна, доцент.

Працює у КНУТД з 2002 р. Закінчила Київський педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Англійська мова та зарубіжна література» у 2001 році (друга вища освіта). Автор 4 навчально-методичних робіт та співавтор підручника «Англійська мова для студентів економічних спеціальностей». Відповідає за роботу студентського клубу знавців польської мови.

    

ДОВГОПОЛ Галина Олександрівна, доцент.

Працює у КНУТД з 2001р. Закінчила Київський педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Англійська мова» у 2000 році (друга вища освіта). Співавтор посібника з грифом МОН України «Англійська мова для студентів економічних спеціальностей» та 9 навчальних посібників, автор 8 навчально-методичних робіт, та 4 статтей. Відповідає за наукову роботу кафедри, складання звіту з рейтингу НПП кафедри.

    

ШКУРА Ніна Степанівна, доцент.

Працює у КНУТД з 1998р. Закінчила Київський Державний Педагогічний Інститут іноземних мов. Автор понад 10 навчально-методичних праць. Відповідальна за секцію французької мови.

    

КУГАЙ Ксенія Борисівна, старший викладач.

Працює в КНУТД з 2002 р. Закінчила Київський Державний Лінгвістичний Університет у 2001 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Автор понад 20 наукових статей та тез, «Англо-українського термінологічного тлумачного словника з дизайну та текстилю» з грифом МОН України, 10 навчально-методичних робіт, співавтор 8 навчально-методичних робіт, співавтор навчальних посібників “Practical course of English” та “ESP: Design” з грифом МОН України. Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Відповідає за работу викладачів кафедри в модульному середовищі та навчально-методичну роботу кафедри. Виконує обов’язки секретаря Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі».

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

    

ВИШНЕВСЬКА Марина Олександрівна, старший викладач.

Працює у КНУТД з 2003р. Закінчила Київський Державний Лінгвістичний Університет у 2001 році за спеціальністю «Мова та література (англійська мова)», Київський Національний університет технологій та дизайну в 2009 р. році за спеціальністю «Маркетинг» та Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»).

Автор 3 наукових статей та понад 15 навчально-методичних робіт. Автор навчальних посібників: Business communication, English for Specific Purposes: Marketing, English for Specific Purposes: Finance.

Відповідає за навчальну роботу кафедри та организацію роботи курсів іноземних мов, а також за роботу зі студентами заочно-дистанційної форми навчання. Є керівником студентського наукового гуртка за напрямом «Маркетинг».

    

КУДІНА Тетяна В'ячеславівна, старший викладач.

Працює у КНУТД з 2002р. Закінчила Київський славістичний університет у 2002 році. Автор 6 навчально-методичних робіт.

ГОРЛАТОВА Олена Михайлівна, старший викладач.

Працює у КНУТД з 2005р. Закінчила Київський Державний Лінгвістичний Університет у 1998 році. Автор 6 навчально-методичних робіт та 2 наукових статей.

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Фінанси».

    

БОРОЛIС Iнна Iванівна, старший викладач.

Працює у КНУТД з 1999р. Закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича (романо-германська філологія) у 1995 році. Автор 9 методичних вказівок та співавтор підручника «Англійська мова для студентів економічних спеціальностей». Відповідальна за спеціальність «Облік та аудит» та дисципліну «Іноземна мова (англійська)».

    

ЛІКАРЧУК Любов Ігорівна, старший викладач.

Працює у КНУТД з 2008р. Закінчила Тернопільський державний педагогічний університет у 1999 році. Автор 2 наукових статей та 6 навчально-методичних праць, співавтор 4 навчально-методичних праць.

РОЄНКО Людмила Віталіївна, старший викладач.

Працює у КНУТД з 2005р. Закінчила Уманський державний педагогічний університет у 2002 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Філологія. Германські мови і літератури (Переклад. Англійська мова)»). Автор 7 навчально-методичних робіт. 

    

МОЦЮК Тетяна Іванівна, старший викладач.

Працює у КНУТД з 2001р. Закінчила Київський Національний Лінгвістичний Університет у 2003 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Автор 5 навчально-методичних робіт та 2 наукових статей. Відповідальна за секцію німецької мови.

    

КЕТОВА Тетяна Михайлівна, старший викладач. 

Працює в КНУТД з 1993р. Закінчила Київський Державний Лінгвістичний Університет в 1998 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Автор 6 наукових статей, навчального посібника «Deutsch für Designer», 7 навчально-методичних робіт та співавтор 5 навчально-методичних робіт. Коло наукових інтересів: проблеми перекладу фахових текстів (технічного, мистецького, військового спрямування). Викладає дисципліни «Іноземна мова (німецька)», «Іноземна мова (німецька - рівень А1)», «Іноземна мова фахового спрямування (німецька)» для спеціальностей факультетів Дизайну, МКТ, ТСМ та «Ділова іноземна мова (німецька)». Відповідає за роботу кафедри в електронному журналі та роботу студентських наукових гуртків за напрямами „Fachdeutsch“ та „Design“.

    

ТЕЛЕВ'ЯК Ірина Іванівна, старший викладач.

Працює в КНУТД з 2004 р. Закінчила Київський Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 1982 році. Автор 8 наукових статей та 3 навчально-методичних робіт, співавтор 8 навчально-методичних робіт. Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

    

ТКАЛЕНКО Антоніна Миколаївна, старший викладач.

Працює в КНУТД з 2002р. Закінчила Київський Національний Лінгвістичний Університет у 2002 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Автор 1 навчально-методичної роботи, співавтор 7 навчально-методичних робіт та навчального посібника “ESP: Design” з грифом МОН України.  Співавтор 1 наукової статті, автор 6 наукових публікацій. Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Дизайн».

Коло наукових інтересів: інноваційні технології у вивченні іноземних мов. Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

    

ТУГАЄНКО Вікторія Михайлівна, старший викладач.

Працює в КНУТД з 2003 р. Закінчила Київський Національний Лінгвістичний Університет у 2002 році за спеціальністю «Мова та література (англійська мова)».

Автор 3 навчально-методичних робіт. Автор книги для адаптованого читання англійською мовою «Навколо світу за вісімдесят днів» Жюля Верна, рівень Pre-intermediate (видавництво «Арій»).

На кафедрі відповідальна за організацію та проведення Всеукраїнської навчально-практичної конференції.

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Менеджмент».

    

РЕНСЬКА Індіра Іванівна, старший викладач.

Працює в КНУТД з 2016 р. У 1998 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Російська мова та література, українська мова та література», кваліфікація філолог, викладач російської мови та літератури, української мови та літератури. У 2010 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)», кваліфікація викладача англійської мови, вчителя зарубіжної літератури. Автор 10 наукових праць. Є автором трьох навчально-методичних посібників та двох методичних рекомендацій для студентів технічних спеціальностей.

    

КРАСНЮК Світлана Олександрівна, старший викладач.

Працює в КНУТД з 2017 р. Закінчила Київський Славістичний університет у 2002 році за спеціальністю «Мова та література (чеська та англійська)», Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 р. (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Закінчила Київський Славістичний університет у 2002 р. за спеціальністю «Мова та література (чеська та англійська)».Закінчила курси німецкої мови в 2002 р. в "International Centre of Culture and Education". Автор понад 10 наукових публікацій, 3 з яких у закордонних виданнях. Учасник міжнародних наукових конференцій. Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (англійська мова), «Іноземна мова» (англійська мова). Коло інтересів: сучасні методики викладання іноземної мови професійного спрямування, використання новітніх технологій у викладанні іноземних мов.

    

КОРНЄЄВА Ірина Олександрівнастарший викладач.

Працює у КНУТД з 2003 р., у 2005 році обрана за конкурсом старшим викладачем. Закінчила Магаданський Державний педагогічний університет  у 1989 році за фахом викладач англійської мови. З 2015 по 2018 рр. навчалась в аспірантурі КНЛУ. Захист кандидатської дисертації планується на лютий 2019 р. з теми «Формування професійно орієнтованої англомовної компетентності у монологічному мовленні майбутніх дизайнерів». Автор 30 наукових статей та тез, 9 навчально-методичних робіт, 1 навчально-методичного посібника. Учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

Коло наукових інтересів: лінгвістика, методика викладання мов і культур.


 

ДЕНИСЕНКО Віталіна Миколаївна, викладач.

Працює у КНУТД з 2005р. Закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. Макаренка у 2006 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Автор 3 навчально-методичних праць. Відповідає за організаційну роботу кафедри.

    

ГЛАДУШ Ірина Анатоліївна, викладач. 

Працює в КНУТД з 2013 р. Закінчила Київський інститут перекладачів у 2002 році , Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Дизайн».

    

ВЕЛИКОЖОН Вікторія Анатоліївна, викладач.

Працює у КНУТД з 2008р. Закінчила Київський національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова у 2002 році . Автор 5 навчально-методичних робіт.

    

ПИСАРЕНКО Наталія Миколаївна, викладач.

Працює в КНУТД з 2016 р. Закінчила Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя за спеціальністю «Мова і література (англійська)» у 2012 році та здобула кваліфікацію магістра філології. Поетеса, перекладач лірики, автор багатьох перекладів.

    

Наукова діяльність

Наукова діяльність викладачів кафедри здійснюється у напрямку дослідження тенденцій іншомовної підготовки студентів немовних ВНЗ в умовах глобалізації; дослідження теоретичних питань та створення практичних рекомендацій, спрямованих на євростандартизацію та інтенсифікацію процесу навчання іноземних мов.

Результати досліджень знаходять своє відображення у наукових статтях, монографіях, підручниках, навчальних посібниках, що видаються кафедрою. 

 

Основні наукові публікації кафедри:

 1. SCOPUS Тьопенко Ю.А. Т.Шевченко у сприйнятті англійців: поміж В.Шекспіром і Р.Бернсом // Japanese Educational and Scientific Review,  №1(9),  January-June  2015. – Tokyo University Press. – Vol. XII.
 2. SCOPUS Dvorianchykova S. Ye. To the Question Of French Anecdotes Poetonymosphere / S. Ye. Dvorianchykova // Massachusetts Review of Science and Technologies. – Massachusetts : MIT Press, 2016. – №1 (13). 
 3. SCOPUS Dvorianchykova S. Ye. Cogenerational Poetics of Onyms and Contexts in Tales “Winnie-the-Pooh” and “The House at Pooh Corner” by A. A. Milne / S. Ye. Dvorianchykova // Asian Journal of Scientific and Educational Research. Volume IX. – Seoul : Seoul National University Press, 2016. – №1(19).
 4. SCOPUS Наталья Гудкова. Динамическая сущность концепта в контексте антропоцентрической парадигмы в современно языкознании // American Journal of Philology, Volume 137, Number 4 (2) (Whole Number 548), (Winter 2016), “The Johns Hopkins University Press”, 2016, № 4. – P. 920-927. 
 5. SCOPUS Nataliia Gudkova. The Language of Colour as a Stimulus for Unconscious Hedonistic Associations in Modern Beauty Product Advertising // Applied Linguistics, Issue 6 (2), (December), Volume 37, “Oxford University Press”, 2016. – P. 1282-1290
 6. WEB OF SCIENCE Подольна В.В., Тьопенко Ю.А., Євсейцева О.С. Маркетингові аспекти вдосконалення діяльності аудиторських компаній  в Україні // Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університету. - 2016. - Вип. 4 (8). Ч. 2 - Чернігів, 2016. – с. 340-345.
 7. WEB OF SCIENCE  Vyshnevska M. Distorting mirror of actions and intentions (based on Emily Bronte’s novel «Wuthering Heights») / M. Vyshnevska // The 5th International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa” (France, Paris, 23-25 March 2015). – Paris University Press, 2015. – Vol. IV – Р. 519-523.
 8. Web of Science Nazarenko O.V. Using experience of scientists at National Pedagogical Dragomanov University(first half of 20th century) in present conditions/ - Actual problems of globalization: Collection of scientific articles. – Midas S.A., Thessaloniki, Greece, 2016.
 9. Тьопенко Ю.А. До питання про рецепцію національної літератури в інонаціональному середовищі як про складову її загальної історії // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Вип.42. - Тернопіль, 2015.
 10. Тьопенко Ю.А. Діалогічні взаємини української та англійської літератур, їх специфіка і стадії становлення / Ю.А.Тьопенко // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених. – 2015. – Вип. 11. - Дрогобич, 2015.
 11. Тьопенко Ю.А. Бар'єри міжкультурної комунікації // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ. (електроний ресурс) : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. - 2016. - Київ: КНЕУ, 2016.
 12. Тьопенко Ю.А., Стежко Ю.Г.  Діалогічність як спосіб формування толерантної особистості. Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти. - 2016. - Частина І. - Україна-Сербія-Азербайжан-Польща-Канада, 2016. – с. 223-226.
 13. Вергун А.М., Тьопенко Ю.А. Еволюція поглядів на фінансову безпеку як об’єкт управління // ЕКОНОМІКА: реалії часу. - 2016. - Вип. 4 (26). - Одеса, 2016. – с. 122-134.
 14. Дворянчикова С.Е. Словарная тетрадь как учебно-методическое пособие при обучении русскому языку иностранных студентов экономических специальностей / С. Е. Дворянчикова // Economics, science, education: integration and synergy: materials of international scientific and practical conference (Bratislava, 18-21 January 2016).: in 3 V. – V. 3. – K.: Publishing outfit «Centre of education literature», 2016.
 15. Дворянчикова С. Е. Совокупная поэтика онимов и контекстов в турецких анекдотах / С. Е. Дворянчикова // International Symposium on “Culture Dialogue of the Silk Road Countries” : Erzurum, 5-6 th May 2016 – Turkey, 2016.
 16. Кугай К.Б. Аналіз історії виникнення та вживання терміну «класичний університет» в Україні / К.Б. Кугай // Лабіринти реальності: зб. наукових праць (за матеріалами ІІІ Міжнародної  науково-практичної конференції 30-31 жовтня 2016 року)  / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Монреаль: СPM «ASF». – 317 с.
 17. Kugai Kseniia Computer-assisted translation.  Its advantages and disadvantages / Kugai Kseniia // Сборник публикаций научного журнала «Globus» по материалам Х международной научно-практической конференции: 2 часть «Достижения и проблемы современной науки» г. Санкт-Петербурга: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П.: Научный журнал «Globus», 2016.
 18. Синявская О. Е. Этноориентированный подход к обучению РКИ (на примере китайских и азербайджанских студентов) // Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016.
 19. Бондарчук Ю.А. Історичні особливості та передумови сприймання української літератури в Англії // Південний архів. Філологічні науки. – 2017. – Вип.67/2017. – Херсон, 2017. – с.162-166.
 20. Гудкова Н. Культурно-ціннісні смисли англомовних рекламних текстів: концепт Ексклюзивність // Science and society. Proceedings of the 1st International conference. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada, 2017. – P. 96-102.
 21. Кугай К.Б. Становлення класичної університетської освіти в Західній Україні (XVII-XIX ст.) / К.Б. Кугай // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. праць. – Одеса: Фенікс, 2017. – Вип. № 13. – 86 с. – 24-29.

Спільно з КНЛУ та British Council постійно проводяться науково-практичні семінари (круглі столи) з методики навчання іноземних мов. Представники кафедри щорічно беруть участь у міжнародних (закордонних та внутрішніх) та всеукраїнських наукових конференціях з питань методики навчання іноземних мов. 

Починаючи з 2015 року, кафедра іноземних мов започаткувала проведення Міжнародної конференції «Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого  світу», присвячену проблемам та перспективам формування професійної компетентності майбутніх фахівців у відповідності до вимог сьогодення, з 2016 – Міжвузівської конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі», яка покликана підвищувати якість підготовки студентів-іноземців у КНУТД та інших вишах України, покращувати їх адаптацію у мовному середовищі, створювати умови для науково-дослідної роботи й публічних виступів.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Кафедра іноземних мов забезпечує високий рівень викладання таких дисциплін:

 •  Іноземна мова (англійська, німецька, французька, латинь, російська)
 •  Іноземна мова фахового спрямування (англійська, німецька, французька)
 •  Ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька, російська)
 •  Англійська мова для академічних цілей
Навчально-методичне забезпечення

Викладачами кафедри розробляється навчально-методичне забезпечення для навчання/вивчення іноземної мови як засобу іншомовного спілкування на 1-5 курсах. Крім того, в навчальному процесі широко застосовуються й сучасні закордонні навчально-методичні комплекси.

Студенти

В позааудиторній роботі зі студентами викладачі кафедри іноземних мов впроваджують такий сучасний метод навчання іноземним мовам, як проектне навчання, в якому студенти отримують ідеальну можливість вирішувати індивідуально або кооперативно комплексні навчальні завдання в аутентичному контексті, а також отримують можливість перейняти на себе відповідальність за власний навчальний процес.

Протягом кожного навчального року кафедрою іноземних мов проводяться наступні навчальні проекти:

Вузівський етап студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська, німецька, французька), в якому приймають участь найсильніші студенти, а також ті, які хочуть випробувати свої знання з іноземної мови. Переможці університетського етапу олімпіади щорічно беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська/ німецька/ французька) та входять в десятку найкращіх студентів з понад ста учасників.

Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі»

Секції англійської, німецької, французької мов

Студенти обирають для доповідей релевантну для себе тематику, повязану з їхніми сьогоденними або майбутніми особистими та професійними інтересами, суспільним життям, розвитком та проблемами людства і т.п., опрацьовують медіа-джерела і, використовуючи свої знання та досвід, створюють цікавий презентаційний продукт і представляють його іншим студентам-учасникам конференції, розвиваючи при цьому не тільки мовні компетентності, а й вміння виступати перед аудиторією.

Тиждень іноземних мов

В рамках тижня іноземних мов кафедрою проводиться велика кількість цікавих заходів, які представляють для студентів інтерес і в яких вони беруть активну участь: виставка стінгазет та кросвордів, виставка робіт дизайнерської майстерні «Fashion Sketch», виставка державних символів різних країн, зроблених студентами, виставка літератури іноземними мовами; доповіді, презентації та обговорення на лінгвокраїнознавчі і професійно-орієнтовані теми (для студентів старших курсів); музичні номери; тематичні вечори «Meeting Halloween», «American Culture», «Deutsch im Spiel», «Deutsch kreativ», «Що ви знаєте про Польщу?».

Розвиваючи свої мовні компетентності, використовуючи іноземну мову як робочу, студенти знайомляться з культурами інших країн і набувають цим міжкультурні компетентності, працюючи разом над створенням презентаційного продукту (стінгазети, виставки, презентації, музичні та літературні номери і т.п.), розвивають вміння працювати в команді, яке на сьогодні є однією з головних вимог до пошукачів на сучасному ринку праці.

 

Наукові гуртки:

Важливу роль в підготовці сучасних фахівців має науково-дослідна робота студентів, до якої відноситься наукові мовні гуртки, роботу яких організовано викладачами кафедри. Студенти отримують рекомендації щодо правил проведення наукових досліджень. На прикладі тем, які розглядаються на щомісячних засіданнях наукових гуртків, студенти вчаться, як і де шукати першоджерела та опрацьовувати літературу.

Enterprise Economy (наук. кер. к.філ.н, доц. Гудкова Н.М.)

Finance (наук. кер. ст. викл. Горлатова О.М.)

Marketing (наук. кер. ст. викл. Вишневська М.О.)

Management (наук. кер. ст. викл. Тугаєнко В.М.)

Information technologies (наук. кер. канд.культурології, доц. Чернець М.О.)

Design /English/ (наук. кер. викл. Гладуш І.А., ст. викл. Телев’як І.І., ст. викл. Ткаленко А.М.)

Design /Deutsch/ (наук. кер. ст. викл. Кетова Т.М.)

Fachdeutsch (наук. кер. ст. викл. Кетова Т.М., ст. викл. Моцюк Т.І.)

Videoclub /English/ (наук. кер. ст. викл. Роєнко Л.В., викл. Денисенко В.М.)

Videoclub /Deutsch/ (наук. кер. ст. викл. Моцюк Т.І.)

Країна і люди /для студентів-іноземців/ (наук. кер. к.філ.н, доц. Дворянчикова С.Є.)

Працюючи в наукових мовних гуртках, опрацьовуючи іншомовні фахові джерела, студенти розширюють свої знання з фаху, який вивчають, а також вчаться спілкуванню іноземними мовами на наукові та природничі теми, визначають основні ознаки фахових текстів (термінологія, граматичні структури та ін.), діляться один з одним вже набутим досвідом в роботі з фаховими текстами, а також отримують рекомендації та вирази-кліше для усного та письмового спілкування з фаху.

 

Відвідування музеїв, виставок та ін.:

Викладачі кафедри регулярно організовують для студентів екскурсії в музеї Києва та відвідування фахових виставок з обговоренням цих заходів на заняттях з іноземної мови, що сприяє формуванню особистості та свідомості студента.

Отже цілями проектного навчання є:

 • розширення мовних компетентностей;
 • активна автентична мовна діяльність;
 • вікористання іноземної мови як робочої мови в студентському оточенні;
 • оволодіння, засвоєння та передача міжкультурних/країнознавчих/фахових знань;
 • ознайомлення з визначними пам’ятками, місцями, особистостями, історичними подіями, культурою, мистецтвом, економікою, промисловістю та ін. України та країн, мова яких вивчається, через роботу з літературними та фаховими текстами;
 • формування особистості студента.
Курси іноземних мов

Кафедра іноземних мов пропонує:

 • поглиблений курс англійської, німецької та польської мов;
 • курс підготовки до складання вступного іспиту в магістратуру з англійської та німецької мов для студентів четвертих курсів всіх факультетів;
 • комунікативний курс англійської мови для викладачів.

В рамках цих курсів ви зможете:

 • систематизувати знання з граматики та вдосконалити навички використання граматичних конструкцій в усному мовленні та на письмі;
 • навчитись працювати з текстами високого рівня складності;
 • навчитись висловлювати свою думку усно (у формі презентації та бесіди) та письмово (у формі есе, твору, листа тощо);
 • підвищити рівень впевненості в собі та подолати мовний бар’єр;
 • вдосконалити навички усного мовлення.

Крім цього, викладачі кафедри готують студентів та колег до складання  міжнародного іспиту на рівень володіння англійською мовою В2.

Перспективи для студентів

Участь системи вищої освіти України у Болонському процесі відкриває для сучасних студентів широкі можливості приєднатися до спільного європейського освітнього простору. Це означає, що після закінчення університету студенти отримуватимуть диплом європейського зразка, з яким у них з'явиться реальна нагода безкоштовно продовжити своє навчання та працевлаштуватися у країнах Євросоюзу.

Проте «ключем до дверей» європейських навчальних закладів чи роботодавців є не лише цей диплом, але й міжнародний сертифікат, який засвідчує реальний рівень володіння іноземною мовою (РВМ) студентом за загальноєвропейським стандартом.

Відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (стратегічний документ, підготовлений Радою Європи з метою стандартизації вимог щодо рівнів володіння іноземною мовою, навчання/вивчення іноземної мови, оцінювання), а також до вимог Міністерства освіти на науки України вхідний РВМ абітурієнта повинен бути B1+, а вихідний РВМ бакалавра (4 роки навчання) має становити В2. Вибір останнього як цільового був зумовлений існуючими вимогами щодо РВМ, прийнятного в академічному і професійному середовищах у країнах ЄС, які вимірюються міжнародно-визнаними мовними іспитами.

 

Рівні володіння іноземною мовою: глобальна шкала

Рівень володіння мовою

Дескриптори

Елементарний 
користувач

A1

Може розуміти і вживати побутові повсякденні вирази, а також будувати елементарні речення з метою задоволення конкретних потреб. Може відрекомендуватись або представити когось. Може запитувати і відповідати на запитання про деякі деталі особистого життя, про людей, про речі тощо. Може взаємодіяти на простому рівні, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко та готовий прийти на допомогу.

A2

Може розуміти ізольовані фрази та широко вживані вирази, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя, здійснення покупок, місцевої географії, роботи. Може спілкуватись у простих і звичайних ситуаціях, де потрібен простий і прямий обмін інформацією на знайомі та звичні теми. Може описати простими мовними засобами вигляд свого оточення, найближче середовище і все, що пов’язане зі сферою безпосередніх потреб.

Незалежний 
користувач

B1

Може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля тощо. Може вирішити більшість проблем під час перебування у країні, мова якої вивчається. Може просто і зв'язано висловитись на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описати досвід, події, сподівання, мрії тощо.

B2

Може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й дискусії за фахом. Може вільно спілкуватися з носіями мови. Може чітко, детально висловитись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти.

Досвідчений 
користувач

C1

Може розуміти широкий спектр достатньо складних та об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення. Може висловлюватись швидко і спонтанно без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження. Може ефективно і гнучко користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та роботі. Може чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми, демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання.

C2

Може розуміти без утруднень практично все, що чує або читає. Може вилучити інформацію з різних усних чи письмових джерел, узагальнити її і зробити аргументований виклад у зв’язній формі. Може висловлюватисьспонтанно, дуже швидко і точно, диференціюючи найтонші відтінки смислу у доволі складних ситуаціях.


Отже, існуючі об’єктивні обставини та перспективи ставлять перед сучасними студентами завдання сформувати професійну компетенцію, підсилену іншомовною комунікативною компетенцією, тобто стати фахівцем, здатним спілкуватися іноземними мовами.