КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Інститут права та сучасних технологій

КАФЕДРА ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

БОНДАРЧУК Юлія Андріївна

завідувачка кафедри, кандидатка філологічних наук, доцентка

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-1206

Контактні телефони:   +38044-256-29-49 
 +38044-256-21-33 

e-mail

 

Положення про кафедру філології та перекладу

План розвитку кафедри ФП 2021-2024

 

Сторінка в  https://m.facebook.com/KafedraFilologiiTaPerekladuKNUTD

Про кафедру
Історія

Кафедра філології та перекладу (на той час кафедра іноземних мов) була заснована у 1930 році. Тоді на кафедрі працювало лише 4 викладачі.

З 1976 по 1987 рік кафедра була опорною по Київському вузівському центрі, колективним учасником секції експериментальних досліджень науково-методичної ради з іноземних мов при МВССО, учасником загальносоюзного наукового експерименту з дослідження ефективності особистісно-діяльнісного підходу у навчанні іноземних мов.

Кафедра філології та перекладу входить до складу Інституту права та сучасних технологій. З 2021 року кафедра є випусковою і проводить підготовку бакалаврів за спеціальністю 035 «Філологія» освітня програма «Англійська мова: переклад у бізнес-комунікаціях». У 2022 році кафедра започаткувала підготовку бакалаврів за освітньою програмою «Середня освіта: англійська мова і література» (спеціальність 014 «Середня освіта»).

Активізація зовнішньої політики України, інтеграційні процеси, до яких вона залучена, а також участь системи вищої освіти України у Болонському процесі вимагають від закладів вищої освіти наближення навчальних вимог до міжнародних стандартів. Університет здійснює суттєві кроки у напрямку стандартизації навчання фахових дисциплін. Звісно, щоб ефективно взаємодіяти на різних рівнях з представниками міжнародної спільноти, велика увага повинна приділятися й іншомовній освіті та стандартизації її результатів. Сьогодні факт володіння декількома іноземними мовами розглядається апріорі, причому володіння ними повинно досягнути такого рівня, коли зміст домінує над формою, тобто коли людина думає що сказати, а не як. Тому, процес навчання іноземних мов на кафедрі спрямований на формування у студентів професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності - ВМІННЯ СПІЛКУВАТИСЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ в професійній сфері - та організований за рівневою моделлю. В основу покладені Загальноєвропейські рівні володіння мовою (А,В,С), прийняті у країнах ЄС та введені у систему іншомовної освіти в Україні.

Науково-педагогічні працівники

Станом на серпень 2022 року на кафедрі працює 29 НПП, з них: 3 доктора наук, 11 кандидатів наук, 2 професора, 13 доцентів, 12 старших викладачів, 2 викладача, які здійснюють навчальний процес з англійської, німецької, французької, мов та латини на всіх факультетах КНУТД. Всі викладачі кафедри володіють кількома іноземними мовами.

Навчально-допоміжний персонал кафедри (2 чол.) виконує роботи, що пов'язані з організацією, підготовкою та здійсненням навчального процесу.

БОНДАРЧУК Юлія Андріївна, кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри філології та перекладу. 

Працює в КНУТД з 2002 р. Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка з відзнакою у 2001 році, Київський міжнародний університет у 2002 році. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю порівняльне літературознавство у КНУ ім. Т. Шевченка. У 2013 році здобула вчене звання доцента кафедри іноземних мов. Автор понад 80 наукових статей (враховуючи статті, що включені до науковометричних баз Scopus та Web of Science), 2 монографій, 50 навчально-методичних робіт, співавтор посібника з грифом МОН України «Англійська мова для студентів економічних спеціальностей», посібника “Ukrainian for foreigners”, “Legal English”  та 5 словників.

Організатор та учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій. Регулярно проходить стажування в закладах вищої освіти Європи.

Викладає дисципліни «Іноземна мова для академічних цілей», «Ділова іноземна мова (англійська)»,  «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Іноземна мова (англійська)», «Зарубіжна література та література англомовних країн», «Філологічне читання».

    

ГУДКОВА Наталія Миколаївна, кандидатка філологічних наук, доцентка.

Працює у КНУТД з 2007 р. Закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка у 1989 році, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна у 2003 році. У 2012 р. захистила дисертаційне дослідження «Ексклюзивність» у друкованому рекламному тексті ХІХ-ХХІ ст.» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. У 2017 році здобула вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Автор понад 100 наукових праць і навчально-методичних робіт. Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій. Неодноразово проходила стажування у вищих навчальних закладах Великої Британії. 

Керівник студентського наукового гуртка «Економіка та бізнес», член наукового комітету Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі», постійний член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛіП)».

Відповідає за науково-методичне забезпечення викладання дисциплін «Іноземна мова фахового спрямування (для спеціальностей 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування)», «Ділова іноземна мова».

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Ділова іноземна мова (англійська)».

    

ДВОРЯНЧИКОВА Світлана Євгенівна, кандидатка філологічних наук, доцентка.

Працює в КНУТД з 2015 р. У 2004 році закінчила Донецький національний університет з відзнакою. У 2014 році захистила дисертаційне дослідження «Поетика оніма в контексті комічних жанрів та сміхової культури» та здобула науковий ступінь кандидата наук за спеціальністю 10.02.15. – “Загальне мовознавство”. У 2018 році здобула вчене звання доцента кафедри іноземних мов. У 2021 році закінчила Університет Григорія Сковороди в Переяславі та здобула другу вищу освіту.

Авторка понад 80 наукових праць і навчально-методичних робіт.

Відповідає за науково-методичне забезпечення викладання дисциплін «Цікава українська: розмовний клуб» (для студентів-іноземців), «Ділова українська мова в перекладацькому аспекті», «Українська література від давнини до сучасності у світовому та культурному контексті», «Загальне мовознавство», навчальної практики І курсу підготовки бакалавра освітніх програм «Англійська мова: переклад у бізнес-комунікаціях» і «Середня освіта: англійська мова і література», відповідальним членом організаційного та наукового комітетів Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі».

    

НАЗАРЕНКО Олена Василівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка.

Працює в КНУТД з 2016 р. У 2000 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – «Теорія та історія педагогіки». Автор 15 наукових публікацій.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Іноземна мова (німецька)», «Іноземна мова фахового спрямування (німецька)».

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Іноземні мови в сучасному житті»  (підсекція «Відео-клуб (німецька)»).

    

АБСАЛЯМОВА Яна Вадимівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка.

Працює в КНУТД з 2017 р. Закінчила Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка у 1999 році (друга вища освіта) У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію (тема дисертаційного дослідження «Професійна адаптація молодих викладачів іноземної мови до роботи у вищих технічних навчальних закладах», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) в Інституті вищої освіти АПН України. У 2007 р. здобула вчене звання доцента. Автор 60 друкованих праць, з яких 33 – наукові статті (з них 20 – у фахових виданнях, рекомендованих ДАК України), 12 – посібники та навчально-методичні видання. Брала участь у 28 всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях і конгресах з публікацією тез та статей за їхніми матеріалами у відповідних збірниках. Упродовж п’яти років працювала у складі спеціалізованої вченої ради К 26.062.15 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Здійснювала наукове керівництво дослідницькою діяльністю аспірантів, під керівництвом успішно захищено дисертаційну роботу.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Ділова іноземна мова (англійська)», «Практична фонетика англійської мови».

    

СИНЯВСЬКА Ольга Євгенівна, кандидатка філологічних наук, доцентка.

Працює в КНУТД з 2016 р. Закінчила Інститут філології Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «російська мова та література, німецька мова» в 2012 році. З 2012 року по 2015 рiк – аспірант кафедри російської мови Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. В лютому 2016 року захистила кандидатську дисертацію. Тема кандидатської дисертації «Російська комерційна номінація XIX-XXI століть в комунікативно-функціональних вимірах». Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено у 18 публікаціях, 12 з яких надруковано у виданнях ВАК, 2 – в іноземних виданнях. З листопада 2015 року по лютий 2016 року викладала російську мову як іноземну в Iнститутi фiлологiï КНУ iм. Т. Шевченка.

Викладає дисципліни «Іноземна мова (німецька)», «Іноземна мова (латинська)», «Латинська мова». Є членом організаційного та наукового комітетів Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі».

    

КОРНЄЄВА Ірина Олександрівнакандидатка педагогічних наук, доцентка.

Працює у КНУТД з 2003 р. Закінчила Магаданський Державний педагогічний університет  у 1989 році за фахом викладач англійської мови. З 2015 по 2018 рр. навчалась в аспірантурі КНЛУ. У жовтні 2019 року захистила кандидатську дисертацію з теми «Формування професійно орієнтованої англомовної компетентності у монологічному мовленні майбутніх дизайнерів». Автор 30 наукових статей та тез, 9 навчально-методичних робіт, 1 навчально-методичного посібника. Учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Практична граматика англійської мови».

Коло наукових інтересів: лінгвістика, методика викладання мов і культур.

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Дизайн» (підсекція «Дизайн реклами»).

 

ДАВИДЕНКО Тетяна Анатоліївна, кандидатка філологічних наук, доцентка.

Працює в КНУДТ з 2019 року. У 2007 році закінчила Житомирський державний університет ім. І. Я. Франка з червоним дипломом спеціаліста; у 2010 році закінчила аспірантуру Національного авіаційного університету за спеціальністю 10.02.01 «Українська мова» та у 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 «Українська мова» на тему «Лексико-фразеологічна параметризація жіночої прози 90-х років ХХ – початку ХХІ століть (на матеріалі прозових творів С. Майданської, Т. Зарівної, М. Матіос, Є. Кононенко)».

Є співавтором 5 практикумів англійською мовою для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія», а також навчального посібника з грифом МОН України «Англійська мова. Professional English. Fundamentals of Software Engineering». Є автором 17 наукових статей, які опубліковано у збірниках, затверджених Міністерством освіти і науки України як фахові, і три – у закордонних виданнях, а також низки тез доповідей.

Щорічно бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях. У 2018 році проходила закордонне стажування «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education; European Experience and Global Trends» (Братислава – Відень –  Будапешт – Кошице).

Більше 10 років викладання іноземної мови (англійської) у ВНЗ України.

    

ПШЕНИЧНА Ірина Сергіївна, кандидатка педагогічних наук, доцентка.

Працює в КНУТД з 2019 р. У 2009 році закінчила Криворізький державний педагогічний університет, отримала повну вищу освіту та здобула кваліфікацію вчителя мови (англійської) та зарубіжної літератури. У 2011 році закінчила Одеську національну юридичну академію, отримала повну вищу освіту та здобула кваліфікацію юриста. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.09 – «Теорія навчання». Автор понад 30 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

    

ДОРОШЕНКО Володимир Сергійович, кандидат історичних наук, доктор наук з державного управління, доцент.

Закінчив Харківський державний університет ім. О.М. Горького, аспірантуру Московського державного університету ім. М.Ломоносова, Московський державний університет економіки, статистики, інформатики, докторантуру Національної академії державного управління при Президентові України.

Автор понад 60 наукових статей, навчально-методичних робіт, монографій. Учасник всеукраїнських і міжнародних конференцій, у тому числі з проблем перекладознавства, історії перекладу та методики навчання перекладу як спеціальності. Має певний практичний досвід синхронного перекладу.

Був одним із організаторів та керівників Інституту міжнародних відносин НАУ, сприяв формуванню та впровадженню новітньої системи мовної підготовки міжнародників,  дипломатів. Ініціював створення першого в Україні Інформаційного центру Євросоюзу.

Обраний віце-президентом Асоціації вчених за інноваційний розвиток України. Є автором та керівником Міжнародного англомовного проекту «Музика – мова душі».

Викладає дисципліну «Іноземна мова (англійська)».

    

ДОВГОПОЛ Галина Олександрівна, доцентка.

Працює у КНУТД з 2001р. Закінчила Київський педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Англійська мова» у 2000 році (друга вища освіта). Співавтор посібника з грифом МОН України «Англійська мова для студентів економічних спеціальностей» та 9 навчальних посібників, автор 8 навчально-методичних робіт, та 4 статтей. Відповідає за наукову роботу кафедри, складання звіту з рейтингу НПП кафедри.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Ділова іноземна мова (англійська)», «Практика англійської мови».

    

КУГАЙ Ксенія Борисівна, доцентка.

Працює в КНУТД з 2002 р. Закінчила Київський Державний Лінгвістичний Університет у 2001 році за спеціальністю «Мова та література (англійська та іспанська мови)», Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Автор понад 20 наукових статей та тез, «Англо-українського термінологічного тлумачного словника з дизайну та текстилю» з грифом МОН України, 20 навчально-методичних робіт, співавтор 8 навчально-методичних робіт, співавтор навчальних посібників “Practical course of English” та “ESP: Design” з грифом МОН України. Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Відповідає за работу викладачів кафедри в модульному середовищі та навчально-методичну роботу кафедри. Виконує обов’язки координатора Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі». Керівник наукового студентського гуртка за напрямом «Професійна освіта».

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Практика англійської мови», «Розмовна англійська мова (Speaking club)».

    

ВИШНЕВСЬКА Марина Олександрівна, доцентка.

Працює у КНУТД з 2003р. Закінчила Київський Державний Лінгвістичний Університет у 2001 році за спеціальністю «Мова та література (англійська мова)», Київський Національний університет технологій та дизайну в 2009 році за спеціальністю «Маркетинг» та Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»).

Автор понад 20 наукових статей та понад 30 навчально-методичних робіт. Автор навчальних посібників: Business communication, English for Specific Purposes: Marketing, English for Specific Purposes: Finance, співавтор навчального посібника “Legal English” та англо-українського словника юридичних термінів.

Відповідає за навчальну роботу кафедри та организацію роботи курсів іноземних мов. Є керівником студентського наукового гуртка «Школа молодого лінгвіста».

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Практика англійської мови», «Розмовна англійська мова (Speaking club)».

    

БОРОЛIС Iнна Iванівна, старша викладачка.

Працює у КНУТД з 1999 р. Закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича (романо-германська філологія) у 1995 році. Автор 14 методичних вказівок, співавтор англо-українського словника юридичних термінів та навчальних посібників «Англійська мова для студентів економічних спеціальностей», “Legal English”.  Відповідальна за спеціальність «Право».

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Практична граматика англійської мови», «Історія англійської мови».

    

РОЄНКО Людмила Віталіївна, старша викладачка.

Працює у КНУТД з 2005р. Закінчила Уманський державний педагогічний університет у 2002 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Філологія. Германські мови і літератури (Переклад. Англійська мова)»). Автор 7 навчально-методичних робіт. 

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Зіставна граматика англійської та української мов».

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка «Бізнес-орієнтоване спілкування».

    

МОЦЮК Тетяна Іванівна, старша викладачка.

Працює у КНУТД з 2001р. Закінчила Київський Національний Лінгвістичний Університет у 2003 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Автор 5 навчально-методичних робіт та 2 наукових статей. Відповідальна за секцію німецької мови.

    

КЕТОВА Тетяна Михайлівна, старша викладачка. 

Працює в КНУТД з 1993р. Закінчила Київський Державний Лінгвістичний Університет в 1998 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Автор 6 наукових статей, навчального посібника «Deutsch für Designer», 7 навчально-методичних робіт та співавтор 5 навчально-методичних робіт. Коло наукових інтересів: проблеми перекладу фахових текстів (технічного, мистецького, військового спрямування). Викладає дисципліни «Іноземна мова (німецька)», «Іноземна мова (німецька - рівень А1)», «Іноземна мова фахового спрямування (німецька)» для спеціальностей факультетів Дизайну, МКТ, ІМ та «Ділова іноземна мова (німецька)». Відповідає за роботу кафедри в електронному журналі та роботу студентського науковго гуртка «Німецький досвід» (підсекції «Фахова німецька» та «Дизайн»).

    

ТУГАЄНКО Вікторія Михайлівна, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2003 р. Закінчила Київський Національний Лінгвістичний Університет у 2002 році за спеціальністю «Мова та література (англійська мова)».

Автор 3 навчально-методичних робіт. Автор книги для адаптованого читання англійською мовою «Навколо світу за вісімдесят днів» Жюля Верна, рівень Pre-intermediate (видавництво «Арій»).

На кафедрі відповідальна за організацію та проведення Всеукраїнської навчально-практичної конференції.

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Технології».

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Практична фонетика англійської мови».

    

КРАСНЮК Світлана Олександрівна, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2017 р. Закінчила Київський Славістичний університет у 2002 році за спеціальністю «Мова та література (чеська та англійська)», Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 р. (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Закінчила курси німецкої мови в 2002 р. в "International Centre of Culture and Education". Автор понад 30 наукових публікацій, 10 з яких у закордонних виданнях. Учасник міжнародних наукових конференцій.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (англійська мова), «Іноземна мова» (англійська мова). Коло інтересів: сучасні методики викладання іноземної мови професійного спрямування, використання новітніх технологій у викладанні іноземних мов.

    

ДЕНИСЕНКО Віталіна Миколаївна, старша викладачка.

Працює у КНУТД з 2005р. Закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. Макаренка у 2006 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Автор 3 навчально-методичних праць. Відповідає за організаційну роботу кафедри.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Розмовна англійська мова (Speaking club)».

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Технології».

    

ГОНЧАРЕНКО Світлана Миколаївна, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2021 р. Закінчила Ізмаїльський Державний Педагогічний Інститут в 1986 році. В навчально-методичній роботі співавтор навчальних посібників ділової англійської мови для здобувачів вищої освіти спеціальності «Правознавство».

Сфера наукових інтересів: методика викладання англійської мови,  ділової англійської, англійської за професійним спрямуванням, англійська мова в професійній діяльності державного службовця.

Практична діяльність: практичну діяльність почала в 1986, має багаторічний досвід викладацької, тренером ділової англійської в міжнародних компаніях, юридичної англійської. Постійно бере участь в тренінгах і семінарах з питань викладання англійської мови ( Dinternal, Pearson, RELO і т.і.). Співпрацювала з такими міжнародними компаніями, як Mondeleze, Jacobs Douwe Egberts, Unilever, АВВ, Octagon та інші.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Розмовна англійська мова (Speaking club)».   

КУЗЬМИЧ Світлана Іванівна, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2021р. Закінчила Луцький  державний педагогічний інститут  ім. Лесі Українки в 1981році за спеціальністю «Англійська мова». Автор 5 наукових публікацій. Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

    

МАХОВИЧ Інна Анатоліївна, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2021 р. Закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, де в 2016 році отримала диплом бакалавра за напрямом підготовки «філологія», в 2017 році – диплом спеціаліста за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та в 2018 закінчила магістратуру за спеціальністю «Мова і література (англійська)».  Авторка 7 наукових публікацій, учасниця всеукраїнських та міжнародних конференцій. 

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)».

    

ЛЕБЕДЄВА Світлана Леонідівна, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2022 р. Закінчила Київський Державний Лінгвістичний Університет з відзнакою у 1990 році за спеціальністю «Іноземні мови (дві мови)».

Коло наукових інтересів – інноваційні технології у вивченні іноземних мов. Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Практична граматика англійської мови».

    

ЛЮБИМОВА Наталія Володимирівна, старша викладачка.

Працює в КНУТД з 2022 р. Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут з відзнакою за спеціальністю «Переклад, мова та література» у 2001 році. Стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти України становить 10 років. Має практичний досвід роботи перекладачем (англійська та французька мови).

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська/французька)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська англійська/французька)».   

ГЛАДУШ Ірина Анатоліївна, викладачка. 

Працює в КНУТД з 2013 р. Закінчила Київський інститут перекладачів у 2002 році, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 році (магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», «Андрагогіка»). Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Дизайн».

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова фахового спрямування (англійська)», «Практична фонетика англійської мови», «Розмовна англійська мова (Speaking club)».

Відповідає за роботу студентського наукового гуртка за напрямом «Дизайн».

    

Наукова діяльність

Наукова діяльність викладачів кафедри здійснюється у напрямку дослідження тенденцій іншомовної підготовки студентів немовних ЗВО в умовах глобалізації; дослідження теоретичних питань та створення практичних рекомендацій, спрямованих на євростандартизацію та інтенсифікацію процесу навчання іноземних мов.

Результати досліджень знаходять своє відображення у наукових статтях, монографіях, підручниках, навчальних посібниках, що видаються кафедрою. 

Основні наукові публікації кафедри:

 1. WEB OF SCIENCE Dvorianchykova S., Bondarchuk J., Syniavska O., Kugai K. Development of intercultural communicative competence in the process of teaching English to future interpreters // Arab World English Journal (AWEJ). 2022. Volume 13, Number 2, June. Р. 50–61. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol13no2.4.
 2. WEB OF SCIENCE  Absaliamova, Y., Chaika, O., Marchuk, V., Dovhaniuk, E., Kolesnykov, A. Poly- and multiculturalism underpinning personality formation of future foreign language teachers. Amazonia Investiga. 2022. Volume 11, Issue 52. P. 221-231.
 3. WEB OF SCIENCE Dvorianchykova S., Bondarchuk J. , Syniavska O., Vyshnevska M. Effectiveness of students’ distance learning in English business communication: the experience of Kyiv National University of Technologies and Design // Arab World English Journal (AWEJ). 2021. Special Issue on CALL (7).Р. 239-250. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/call7.17
 4. SCOPUS Bondarchuk Julia Professional Competency of Modern Specialist: Means of Formation, Development and Improvement: Monograph. Warsaw: Bmt Erida Sp .z O.o., 2018, P. 424. Isbn 978-83-950153-6-6
 5. SCOPUS I.Tarasenko, Julia Bondarchuk, A. Verhun, O. Tarasenko ”MODERNIZATION OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM IN THE CONTEXT OF INCREASING THE ECONOMIC SECURITY LEVEL” had been reviewed by the Editorial Board and published in “International Journal of Management (IJM), Volume 11, Issue 9, September 2020, pp. 595-606; ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510; Journal Impact Factor (2020): 10.1471 Calculated by GISI (www.jifactor.com).
 6. SCOPUS Nataliia Gudkova. The Language of Colour as a Stimulus for Unconscious Hedonistic Associations in Modern Beauty Product Advertising // Applied Linguistics, Issue 6 (2), (December), Volume 37, “Oxford University Press”, 2016. P. 1282-1290.
 7.  WEB OF SCIENCE Absaliamova Yana, Mikhnenko Galyna The formation of intellectual mobility of engineering students through integration of foreign language education and professional training. Advanced Education: scientific journal. Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Publishing House “Polytechnica”, No 9. 2018. P.33-38.
 8. WEB OF SCIENCE Подольна В.В., Тьопенко Ю.А., Євсейцева О.С. Маркетингові аспекти вдосконалення діяльності аудиторських компаній в Україні // Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університету. 2016. Вип. 4 (8). Ч. 2. Чернігів, 2016. с. 340-345.
 9. WEB OF SCIENCE  Vyshnevska M. Distorting mirror of actions and intentions (based on Emily Bronte’s novel «Wuthering Heights») / M. Vyshnevska // The 5th International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa” (France, Paris, 23-25 March 2015). Paris University Press, 2015. Vol. IV Р. 519-523.
 10. WEB OF SCIENCE Nazarenko O.V. Using experience of scientists at National Pedagogical Dragomanov University (first half of 20th century) in present conditions / Actual problems of globalization: Collection of scientific articles. Midas S.A., Thessaloniki, Greece, 2016.
 11. WEB OF SCIENCE Дворянчикова С. Є., Салахатдінова Е. Ш. Потенціал гумористичних текстів для формування соціокультурної компетентності студентів-іноземців немовних вишів / С. Є. Дворянчикова, Е. Ш. Салахатдінова // Наука і освіта. Одеса: Південноукраїнський   національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2017. №5 (CLVIII). С. 140-147.
 12. Bondarchuk J., Kugai K. Communicative competence in training interpreters. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, 2022, 51 (2022) nr 2. P. 25-30. (Іndex Copernicus). DOI https://doi.org/10.23856/5103
 13. Kugai K. Foreign-language communication difficulties. Psychological aspect. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazine “Věda a perspektivy”, №1 (8) 2022. P. 98-107.
 14. Borolis I. I., Vyshnevska M. O., Shkura N. Modern approaches to the training of linguists-translators. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Категорія «Б»). Випуск 47. Том 2, 2022. С. 157-163. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/47-2-25
 15. Денисенко В.М. Педагогічна техніка викладача як фасилітатора учбового процесу та її компоненти. Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». Випуск 48, 2022. С. 284-288. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/48-1-44
 16. Bondarchuk J.,  Vlasiuk T.,   Fastovets N. Selected issues on ensuring the quality of higher education in Ukraine in modern times. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. 2021. № 3. C. 56-63.
 17. Назаренко О. В. Реалізація принципу індивідуального підходу в сучасному навчально-виховному процесі. Український психолого-педагогічний науковий збірник: наук. журн. ГО «Львівська педагогічна спільнота» ; за ред. Р. П. Г. Навацького. Львів. № 22 (22), березень 2021. С. 45-48.
 18. Гудкова Н. М. Особливості перекладу англомовної фінансової термінології крізь призму метафоризації. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. Старобільськ: ВДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2021. № 7 (345). С. 145-152.
 19. Kugai K.B. Сlassical university education in Western Ukraine – history review. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021. № 1 (37). Ч. І. 280 с. 21-26 (Іndex Copernicus).
 20. Корнєєва І. О. Сучасний стан формування професійно орієнтованої англомовної компетентності у самостійній роботі студентів нелінгвістичних  спеціальностей. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2021. № 4 (108). С. 132-141.
 21. Дворянчикова С. Є., Юган Н. Л. Навчання критичного мислення в українських вишах: освітні тренди та виклики впровадження / С. Є. Дворянчикова, Н. Л. Юган // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 6, No. 2A. UK TU Košice, Slovakia, 2018. С. 51–56.
 22. Дворянчикова С. Е. Воспроизведение ошибок и оговорок в контекстах с поэтонимами как предпосылка комического / С. Е. Дворянчикова // Advanced trends of the modern development of philology in European countries : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. С. 61-78.
 23. Дворянчикова С. Є. Онімний простір комедії режисера А. Лукіча «Мої думки тихі» (2019) / С. Є. Дворянчикова // Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. № 1. Ч. І С. 50-56.
 24. Дворянчикова С. Є. Романтичні засади онімного простору балади Л. І. Боровиковського «Маруся» / С. Є. Дворянчикова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. № 46. Т. 1. С. 122-125.
 25. Borolis I. I., Vyshnevska M. O. Modern system of adult education in Ukraine: challenges and opportunities. Український психолого-педагогічний науковий збірник. 2020. № 21. С. 17-22.
 26. 26. Роєнко Л. В. Вимоги до автентичних матеріалів та їх значення у формуванні іншомовної компетенції на заняттях зі студентами немовних факультетів закладів вищої освіти Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. 2020. № 3 (36), Ч. ІІ. С. 215-220.
 27. Кугай К.Б. Організаційно-педагогічні передумови становлення і розвитку Львівського університету. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Том 2. C. 259-263.

Спільно з КНЛУ та British Council постійно проводяться науково-практичні семінари (круглі столи) з методики навчання іноземних мов. Представники кафедри щорічно беруть участь у міжнародних (закордонних та внутрішніх) та всеукраїнських наукових конференціях з питань методики навчання іноземних мов. 

З 2015 року, кафедра філології та перекладу започаткувала проведення Всеукраїнської конференції «Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого  світу», присвячену проблемам та перспективам формування професійної компетентності майбутніх фахівців у відповідності до вимог сьогодення, з 2016 – Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі», яка покликана підвищувати якість підготовки студентів-іноземців у КНУТД та інших ЗВО України, покращувати їх адаптацію у мовному середовищі, створювати умови для науково-дослідної роботи й публічних виступів.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Кафедра філології та перекладу забезпечує високий рівень викладання таких дисциплін:

 • Іноземна мова (англійська, німецька, французька, латинська)
 • Іноземна мова фахового спрямування (англійська, німецька, французька)
 • Ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька)
 • Іноземна мова для академічних цілей
 • Практика англійської мови
 • Практична фонетика англійської мови
 • Практична граматика англійської мови
 • Ділова українська мова в перекладацькому аспекті
 • Українська література від давнини до сучасності у світовому та культурному контексті
 • Загальне мовознавство
 • Зарубіжна література та література англомовних країн
 • Зіставна граматика англійської та української мов
 • Історія англійської мови
 • Розмовна англійська мова (Speaking club)
 • Цікава українська: розмовний клуб (для студентів-іноземців)
 • Німецька мова. А1 – вступ
 • Німецька мова. А1.1
 • Філологічне читання
Навчально-методичне забезпечення

Викладачами кафедри розробляється навчально-методичне забезпечення для навчання/вивчення іноземної мови як засобу іншомовного спілкування на 1-5 курсах. Крім того, в навчальному процесі широко застосовуються й сучасні закордонні навчально-методичні комплекси.

Спеціальності

На сучасному етапі розвитку суспільства в контексті новітніх глобалізаційних процесів, які призводять до  розгалуження ділових зв’язків і стрімкого зростання потреби в міжкультурній комунікації іноземними мовами, насамперед англійською як засобом міжнародного спілкування, закономірно збільшується й попит на спеціалістів з перекладу у сфері бізнес-комунікацій. Ґрунтовна підготовка спеціалістів, здатних забезпечити заповнення лакун у царині якісного перекладу в бізнес-комунікаціях, в Україні загалом і в Києві як науковому й культурному центрі країни зокрема, є актуальним завданням. Отже, 2021 року кафедра філології та перекладу започаткувала підготовку бакалаврів за освітньою програмою «Англійська мова: переклад у бізнес-комунікаціях» (спеціальність 035 «Філологія»).

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, які володіють глибокими знаннями, загальними й фаховими компетентностями в галузі гуманітарних наук зі спеціальності 035 «Філологія» у сфері перекладу в бізнес-комунікаціях з англійської мови українською й навпаки в усній і письмовій формах, здатні аналізувати, організовувати й вести міжмовну та міжкультурну комунікацію ділових партнерів, планувати й виконувати успішні комплексні перекладацькі проєкти.

Основними цілями програми є формування фахівців, чиї світоглядні орієнтири базуються на гуманістичних і національних ідеалах та громадянських цінностях, і які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми в галузі германської філології в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів філологічної науки й характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

З-поміж особливостей пропонованої програми – надання студентам широких можливостей для удосконалення набутих компетентностей у царині англійської мови, англомовної літератури, перекладу, міжособистісних, міжкультурних, масових і бізнес-комунікацій в усній і письмовій формах із залученням провідних вітчизняних фахівців і носіїв англійської мови.

Освітня програма передбачає перспективи стажування в перекладацьких бюро, міжнародних корпораціях і компаніях. Студентам надається можливість розробки й презентації проєктів і стартапів під час участі у всеукраїнських і міжнародних конференціях і конкурсах.

Кафедра філології та перекладу має високий науково-педагогічний потенціал. До реалізації програми залучені досвідчені спеціалісти, які за своєю кваліфікацією відповідають профілю і напряму освітніх компонентів, що викладаються, та мають необхідний педагогічний стаж і досвід практичної роботи. Навчальний процес проводиться за програмами, що відповідають сучасним світовим стандартам, і за новітніми методиками.

2022 року кафедра філології та перекладу започаткувала підготовку бакалаврів за освітньою програмою «Середня освіта: англійська мова і література» (спеціальність 014 «Середня освіта»).

Метою освітньої програми «Середня освіта: англійська мова і література» є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, які володіють глибокими загальними знаннями та фундаментальною теоретичною базою з фахових дисциплін, практичними уміннями та навичками застосування новітніх технологій навчання, які здатні до творчої педагогічної діяльності, безперервної самоосвіти та професійного самовдосконалення.

Основними цілями програми є: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі навчальної, методичної, організаційної роботи, пов’язаної з викладанням англійської мови і літератури у сучасних закладах загальної середньої освіти.

До особливостей програми належить удосконалення набутих компетентностей у царині англійської мови, літератури, педагогіки та методики викладання, психології для формування інтелектуальної мобільності як інтегративної якості конкурентоспроможного на ринку праці фахівця з високим творчим потенціалом.

Випускники можуть працювати на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти, позашкільної освіти, у друкованих та електронних засобах масової інформації, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах.

Студенти

В позааудиторній роботі зі студентами викладачі кафедри філології та перекладу впроваджують такий сучасний метод навчання іноземним мовам, як проєктне навчання, в якому студенти отримують ідеальну можливість вирішувати індивідуально або кооперативно комплексні навчальні завдання в аутентичному контексті, а також отримують можливість перейняти на себе відповідальність за власний навчальний процес.

Протягом кожного навчального року кафедрою філології та перекладу проводяться наступні навчальні проекти:

Вузівський етап студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська, німецька, французька), в якому приймають участь найсильніші студенти, а також ті, які хочуть випробувати свої знання з іноземної мови. Переможці університетського етапу олімпіади щорічно беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська/ німецька/ французька) та входять в десятку найкращіх студентів з понад ста учасників.

Тиждень іноземних мов

В рамках тижня іноземних мов кафедрою проводиться велика кількість цікавих заходів, які представляють для студентів інтерес, і в яких вони беруть активну участь: виставка стінгазет та кросвордів, виставка робіт дизайнерської майстерні «Fashion Sketch», виставка державних символів різних країн, зроблених студентами, виставка літератури іноземними мовами; доповіді, презентації та обговорення на лінгвокраїнознавчі і професійно-орієнтовані теми (для студентів старших курсів); онлайн екскурсії; музичні номери; тематичні вечори «Meeting Halloween», «American Culture», «Deutsch im Spiel», «Deutsch kreativ», «Що ви знаєте про Польщу?»

Розвиваючи свої мовні компетентності, використовуючи іноземну мову як робочу, студенти знайомляться з культурами інших країн і набувають цим міжкультурні компетентності, працюючи разом над створенням презентаційного продукту (стінгазети, виставки, презентації, музичні та літературні номери і т.п.), розвивають вміння працювати в команді, яке на сьогодні є однією з головних вимог до пошукачів на сучасному ринку праці.

 

Наукові гуртки:

Важливу роль в підготовці сучасних фахівців має науково-дослідна робота студентів, до якої відноситься наукові мовні гуртки, роботу яких організовано викладачами кафедри. Студенти отримують рекомендації щодо правил проведення наукових досліджень. На прикладі тем, які розглядаються на щомісячних засіданнях наукових гуртків, студенти вчаться, як і де шукати першоджерела та опрацьовувати літературу.

Економіка та бізнес (наук. кер. к.філ.н, доц. Гудкова Н.М.)

Технології (наук. кер. ст. викл. Денисенко В.М., ст. викл. Тугаєнко В.М.)

Дизайн (наук. кер. к.пед.н, доц. Корнєєва І.О., викл. Гладуш І.А.)

Професійна освіта (наук. кер. доц. Кугай К.Б.)

Бізнес-орієнтоване спілкування (наук. кер. ст. викл. Роєнко Л.В.)

Німецький досвід: фахова німецька, дизайн (наук. кер. ст. викл. Кетова Т.М.)

Школа молодого лінгвіста (наук. кер. доц. Вишневська М.О.)

Працюючи в наукових мовних гуртках, опрацьовуючи іншомовні фахові джерела, студенти розширюють свої знання з фаху, який вивчають, а також вчаться спілкуванню іноземними мовами на наукові та природничі теми, визначають основні ознаки фахових текстів (термінологія, граматичні структури та ін.), діляться один з одним вже набутим досвідом в роботі з фаховими текстами, а також отримують рекомендації та вирази-кліше для усного та письмового спілкування з фаху.

 

Відвідування музеїв, виставок та ін.:

Викладачі кафедри регулярно організовують для студентів екскурсії в музеї Києва та відвідування фахових виставок з обговоренням цих заходів на заняттях з іноземної мови, що сприяє формуванню особистості та свідомості студента.

Отже, цілями проєктного навчання є:

 • розширення мовних компетентностей;
 • активна автентична мовна діяльність;
 • вікористання іноземної мови як робочої мови в студентському оточенні;
 • оволодіння, засвоєння та передача міжкультурних/країнознавчих/фахових знань;
 • ознайомлення з визначними пам’ятками, місцями, особистостями, історичними подіями, культурою, мистецтвом, економікою, промисловістю та ін. України та країн, мова яких вивчається, через роботу з літературними та фаховими текстами;
 • формування особистості студента.
Курси іноземних мов

Кафедра філології та перекладу пропонує:

 • поглиблений курс англійської, німецької та польської мов;
 • курс підготовки до складання єдиного вступного іспиту в магістратуру з англійської, французської та німецької мов для студентів четвертих курсів всіх факультетів/інститутів;
 • комунікативний курс англійської мови для викладачів.

В рамках цих курсів ви зможете:

 • систематизувати знання з граматики та вдосконалити навички використання граматичних конструкцій в усному мовленні та на письмі;
 • навчитись працювати з текстами високого рівня складності;
 • навчитись висловлювати свою думку усно (у формі презентації та бесіди) та письмово (у формі есе, твору, листа тощо);
 • підвищити рівень впевненості в собі та подолати мовний бар’єр;
 • вдосконалити навички усного мовлення.

Крім цього, викладачі кафедри готують студентів та колег до складання  міжнародного іспиту на рівень володіння англійською мовою В2.

Перспективи для студентів

Участь системи вищої освіти України у Болонському процесі відкриває для сучасних студентів широкі можливості приєднатися до спільного європейського освітнього простору. Це означає, що після закінчення університету студенти отримуватимуть диплом європейського зразка, з яким у них з'явиться реальна нагода безкоштовно продовжити своє навчання та працевлаштуватися у країнах Євросоюзу.

Проте «ключем до дверей» європейських навчальних закладів чи роботодавців є не лише цей диплом, але й міжнародний сертифікат, який засвідчує реальний рівень володіння іноземною мовою (РВМ) студентом за загальноєвропейським стандартом.

Відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (стратегічний документ, підготовлений Радою Європи з метою стандартизації вимог щодо рівнів володіння іноземною мовою, навчання/вивчення іноземної мови, оцінювання), а також до вимог Міністерства освіти на науки України вхідний РВМ абітурієнта повинен бути B1+, а вихідний РВМ бакалавра (4 роки навчання) має становити В2. Вибір останнього як цільового був зумовлений існуючими вимогами щодо РВМ, прийнятного в академічному і професійному середовищах у країнах ЄС, які вимірюються міжнародно-визнаними мовними іспитами.

 

Рівні володіння іноземною мовою: глобальна шкала

Рівень володіння мовою

Дескриптори

Елементарний 
користувач

A1

Може розуміти і вживати побутові повсякденні вирази, а також будувати елементарні речення з метою задоволення конкретних потреб. Може відрекомендуватись або представити когось. Може запитувати і відповідати на запитання про деякі деталі особистого життя, про людей, про речі тощо. Може взаємодіяти на простому рівні, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко та готовий прийти на допомогу.

A2

Може розуміти ізольовані фрази та широко вживані вирази, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя, здійснення покупок, місцевої географії, роботи. Може спілкуватись у простих і звичайних ситуаціях, де потрібен простий і прямий обмін інформацією на знайомі та звичні теми. Може описати простими мовними засобами вигляд свого оточення, найближче середовище і все, що пов’язане зі сферою безпосередніх потреб.

Незалежний 
користувач

B1

Може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля тощо. Може вирішити більшість проблем під час перебування у країні, мова якої вивчається. Може просто і зв'язано висловитись на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описати досвід, події, сподівання, мрії тощо.

B2

Може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й дискусії за фахом. Може вільно спілкуватися з носіями мови. Може чітко, детально висловитись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти.

Досвідчений 
користувач

C1

Може розуміти широкий спектр достатньо складних та об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення. Може висловлюватись швидко і спонтанно без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження. Може ефективно і гнучко користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та роботі. Може чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми, демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання.

C2

Може розуміти без утруднень практично все, що чує або читає. Може вилучити інформацію з різних усних чи письмових джерел, узагальнити її і зробити аргументований виклад у зв’язній формі. Може висловлюватисьспонтанно, дуже швидко і точно, диференціюючи найтонші відтінки смислу у доволі складних ситуаціях.


Отже, існуючі об’єктивні обставини та перспективи ставлять перед сучасними студентами завдання сформувати професійну компетентність, підсилену іншомовною комунікативною компетентністю, тобто стати фахівцем, здатним спілкуватися іноземними мовами.