КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Інститут інженерії та інформаційних технологій

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ ТА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Оксана Андріївна ЛАГОДА

завідувачка кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0704, 4-0708

Контактні телефони: +38044-256-29-58, +38044-256-21-58

e-mail

Положення про кафедру прикладної фізики та вищої математики

Програма розвитку кафедри прикладної фізики та вищої математики на 2024-2028 роки

 

 https://www.facebook.com

Про кафедру

Кафедра прикладної фізики та вищої математики (ПФВМ) Київського національного університету технологій та дизайну ( КНУТД ) була створена у вересні 2020 року на базі двох кафедр: кафедри вищої математики і кафедри фізики, одних з найстаріших кафедр університету.

Головним напрямком діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері багатопрофільної освіти, які володіють фундаментальними знаннями з курсів «Вища математика», «Вища та прикладна математика», «Фізика», «Теорія ймовірностей та математична статистика» та зможуть їх ефективно застосувати при вивченні спеціальних дисциплін та розв’язанні прикладних проблем. 

Освітня програма «Нано– та мікротехнології в дизайні», спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» за якою кафедра є випускаючою, приваблює тих, хто цікавиться природничими науками, полюбляє експерименти і, з іншого боку, за допомогою різноманітних творчих прийомів намагається зробити навколишній простір більш красивим, гармонійним та екологічним.

Перспективність даної програми полягає в тому, що знаючи «фізичні секрети» явищ, матеріалів, процесів, випускники зможуть створювати проєкти, які поєднуватимуть естетичну й екологічну складові з найсучаснішими технологіями і досягненнями науки та сприятимуть як їх особистому успіху, так і розвитку України.

Історія

Історія кафедри вищої математики

Кафедра вищої математики Київського національного університету технологій та дизайну була створена в 1930 році.

Завідувачами кафедри були: професор Ю. Д. Соколов (1930-1938), професор С.І.Зуховицький (з 1939р. по 1941р. і з 1944р. по 1947р.), професор П.І. Іваненко (1948-1949), професор В.П. Вельмін (1950-1964), кандидат фізико-математичних наук О.О.Стрєльцова (1964-1975), доктор фізико-математичних наук А.Ф. Шестопал (1975-1976), професор С.П. Гавеля (з 1979 р. по 1986 р. та 1992 р. по 1993 р.), кандидат технічних наук В.М. Шевцов (з 1987 р. по 1992 р. та з 1993 р. по 1996 р.), професор, доктор фізико-математичних наук, Задерей П.В.  (з 1996 р. по 2019 р.), кандидат фізико-математичних наук, доцент Нестеренко О. Б. (2019-2022).

На кафедрі завжди велася плідна наукова робота, зокрема, разом з колегами з інших кафедр було розв’язано низку важливих для легкої промисловості прикладних задач, а також значна увага приділялася вдосконаленню методики викладання математичних дисциплін.

Історія кафедри фізики

Кафедра фізики КНУТД була створена в 1930 році і першим її керівником був професор Кордиш Л.І. З 1931 р. по 1935 р. кафедру очолював професор Штурм Л.Я., а з 1935-го по 1941-й рік завідуючим кафедрою був доцент Путов А.Є., який після повернення з фронту в 1944 році керував кафедрою до 1945-го року. З 1946-го року по 1954-й рік завідуючою кафедрою була доцент Клігман Ф. Й., а з 1954р. по 1956-й рік — професор Арбузов М.П. В 1956 році кафедра фізики була з'єднана з кафедрою автоматики, яку на той час очолював старший викладач Луцик В.Ї. З 1957 року по 1983 рік кафедрою керував проф. Казанський М.Ф., з 1983 року по 1994 рік, — професор Ментковськии Ю.Л., з 1994 року по 2010 рік — професор Клименко А.П., а з 2011 року по 2020 рік — професор Ковальчук О.В.

Кафедра була постійно залучена до розв’язання теоретичних та прикладних задач, які були актуальними для факультету дизайну, факультету хімічних технологій та інших.

Професорсько-викладацький склад

Підготовку студентів проводять 7 висококваліфікованих викладачів кафедри: 1 доктор фізико-математичних наук, професор; 6 кандидатів фізико-математичних наук, 5 з яких – доценти.


Олександр Васильович КОВАЛЬЧУК доктор фізико-математичних наук, професор

Закінчив Вінницький педагогічний інститут. За весь період наукової діяльності опублікував близько 150 статей, 6 монографій (4 із них опубліковані англійською мовою і видані за кордоном), отримано 10 патентів на винаходи та опубліковано 5 підручників. Брав участь у виконанні наукових проєктів КНУТД та міжнародних наукових проектів. Був керівником одного із наукових проєктів Міністерства науки та освіти. Ведеться Активно співпрацює з Інститутом фізики та Інститутом фізики напівпровідників НАН України, з Ужгородським національним університетом, Інститутом експериментальної фізики Словацької Академії наук.

Висока наукова та публікаційна активність підтверджена науковими рейтингами в різних наукометричних базах. Станом на серпень 2023 року Індекс Хірша у наукометричній базі Scopus становить 14, а в наукометричній базі Word of Science – 15.

  

Оксана Андріївна ЛАГОДА, завідувачка кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Закінчила Республіканську спеціалізовану школу-інтернат фізико-математичного профілю при КНУ імені Тараса Шевченка з золотою медаллю та механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Математика», отримавши кваліфікацію «Математик. Викладач». Коло наукових інтересів – різницеві рівняння з операторними коефіцієнтами в банаховому просторі. Після закічення аспірантури механіко-математичного факультету в 2002 році захистила кандидатську дисертацію «Обмежені розв’язки лінійних різницевих рівнянь в банаховому просторі» за спеціальністю 01.01.02 «Диференціальні рівняння». Науково-методичний доробок містить біля 60 робіт, серед яких 27 статей, 1 навчальний посібник, 12 навчально-методичних вказівок. Активний учасник спортивного життя університету. Працює на кафедрі з 1999 року, з серпня 2022 року на посаді завідувача кафедри.

   

Ірина Веніамінівна ОЛЕЙНІКОВА, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет та отримала кваліфікацію фізик-викладач. Після закінчення аспірантури за спеціальністю 01.04.02 Теоретична фізика захистила дисертацію за темою: «Використання вищих моментів лінії ЯМР для дослідження ступеню впорядкованості холестеричних рідких кристалів та моделювання лінії ЯМР простих кристалічних систем». Була стипендіатом Кабінету Міністрів України та отримала міжнародний грант Фонду «Відродження» як молодий вчений. З 2002 року обіймає посаду доцента кафедри. Разом з кафедрою дизайну започаткувала міждисциплінарний проєкт, що об'єднав спеціалістів для створення інноваційних дизайнерських проєктів. Веде активну наукову діяльність у співробітництві зі студентами та допомагає просувати інноваційні ідеї для участі у конкурсах стартапів різного рівня.

  

Микола Тихонович ГОРБАЧУК, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Закінчив Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю “Фізика напівпровідників та діелектриків”. Має понад 100 публікацій в закордонних та вітчизняних наукових виданнях, авторські свідоцтва на винаходи, навчальний посібник. Приймав участь в міжнародних науково-дослідних проєктах. Основні наукові інтереси лежать в області  електрофізики напівпровідникових матеріалів та оксидів металів в об’ємному, плівковому та нанорозмірному станах, розробки різного типу вимірювальних перетворювачів, зокрема температури, термоЕРС, механічних деформацій, магнітних полів, та систем діагностики на їх основі в тому числі для криогенного діапазону температур.

   

Людмила Василівна ВОЛОХ, кандидат фізико-математичних наук

Закінчила механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Закінчила механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримавши кваліфікацію «Математик. Викладач». Спеціальність – Теорія ймовірностей та математична статистика. До 2016р. - науковий співробітник Лабораторії методів математичного моделювання процесів екології та енергетики, Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. Напрямки наукової діяльності — методи математичного моделювання, асимптотичне оцінювання, ймовірнісне оцінювання. В 2002 році захистила кандидатську дисертацію «Метод нелінійного оцінювання в задачах стохастичної оптимізації та ідентифікації» за спеціальністю 01.05.01. – «Теоретичні основи інформатики та кібернетики». Працює на кафедрі з 2019 року.

  

Інна Павлівна КУДЗІНОВСЬКА, кандидат технічних наук, доцент кафедри вищої математики

Закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Математика», отримала кваліфікацію учителя математики та інформатики і комп’ютерної техніки.

У 2012 році захистила у спеціалізованій вченій раді Національного авіаційного університету дисертацію на тему: “Методи прискореної маршрутизації потоків та керування комутаційними пристроями в комп'ютерних мережах” за спеціальністю 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти. Загальний педагогічний стаж складає 27 років. Стаж педагогічної роботи у ЗВО – 19 років.

Автор 59 наукових та навчально-методичних праць, з них 53 наукових (зокрема, 25 статей, одна з яких у виданні, яке входять до науко-метричної бази Scopus, інші – тези доповідей на міжнародних наукових конференціях) та 6 навчально-методичних (3 навчальних посібники, 2 з яких мають гриф МОНМолодьспорту, лабораторний практикум та 2 методичні рекомендації).

Сфера наукових інтересів – математичне моделювання, методика викладання математичних дисциплін.

Працює на кафедрі за  сумісництвом.  

Ніна Михайлівна КУЧЕРЯВЧЕНКОВА, завідувачка лабораторій

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну.

Людмила Володимирівна КУЛІНІЧ, старший лаборант

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну.

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра прикладної фізики та вищої математики розташована в 4-му навчальному корпусі університету. Для забезпечення навчального процесу кафедра має лекційні аудиторії, аудиторії для практичних занять, науково-дослідні лабораторії, мультимедійний клас, спеціалізовані кабінети та допоміжні приміщення. Лабораторний практикум з фізики проводиться в спеціалізованих навчальних лабораторіях.

Навчальна лабораторія механіки та молекулярної фізики (ауд. 4-0902, 52,9 м2)

 

Навчальна лабораторія електрики та магнетизму (ауд. 4-0904, 52 м2)

 

Навчальна лабораторія атомної та квантової фізики,(ауд. 4- 0905, 53,3 м2 )

 

Наукова діяльність

Викладачами кафедри отримано визначні результати в фундаментальних дослідженнях з математики, фізики та їх застосувань, які опубліковано у вітчизняних та закордонних фахових виданнях, що включені до наукометричних баз даних. Рівень цих публікацій відповідає високим науковим стандартам, а результати викладені в них, є вагомим внеском у відповідні галузі фізико-математичних наук та педагогіки.

При кафедрі діє науково-методичний семінар, на якому розглядаються актуальні питання методики викладання курсу вищої математики та фізики в КНУТД. Результати наукових досліджень викладачів кафедри впроваджуються в навчальний процес.

Викладачі кафедри беруть участь у спільних науково-дослідних проектах з Інститутом фізики, Інститутом фізики напівпровідників, Інститутом матеріалознавства НАН України.

Кафедра підтримує і розвиває наукові контакти з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Інститутом математики НАН України.

Викладачі кафедри проводять наукові консультації співробітників та аспірантів КНУТД, виступають опонентами по кандидатських і докторських дисертаціях, рецензують наукові і методичні роботи.

Кафедра має позитивний досвід наукової роботи із студентами, яка спрямована на залучення їх до активної наукової діяльності. На кафедрі прикладної фізики та вищої математики проводяться олімпіади з математики та фізики, які дозволяють виявити студентів, здібних до наукової і творчої діяльності.  Кращі студенти займаються науково-дослідною роботою в студентських наукових гуртках як природничого, так і дизайнерського напрямку, де мають можливість поділитися своїми науковими здобутками, обговорити нові ідеї, обмінятися думками; виступають з цікавими доповідями щодо актуальних проблем сьогодення на науково-практичних конференціях молодих вчених всеукраїнського та міжнародного рівня,  публікують тези наукових праць. Більшість із цих студентів знаходять себе у науці, продовжують свою наукову діяльність і, згодом, працюють викладачами в КНУТД. Для членів гуртків організовуються цікаві екскурсії на провідні міжнародні фірми.

Більшість із цих студентів знаходять себе у науці, продовжують свою наукову діяльність і, згодом, працюють викладачами в КНУТД.

 

Навчально-методичне забезпечення

Викладачами кафедри розроблено навчально-методичні матеріали, які забезпечують якісне навчання: програми курсів дисциплін, що викладаються на кафедрі; навчальні посібники, конспекти лекцій; методичні рекомендації для практичних занять та самостійного опрацювання матеріалу; завдання для індивідуальних робіт та тести для контроля знань студентів.

Методичне забезпечення є доступним для студентів в електронному вигляді у «Модульному середовищі освітнього процесу КНУТД».

Спеціальності

Кафедра є випускаючою за освітньою програмою «Нано- та мікротехнології в дизайні» за спеціальностю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали». Дана освітня програма є результатом поєднання наукових досліджень із вдосконаленням художніх навичок. Оволодіння даною спеціальністю може привабити тих, хто завжди цікавився природничими науками, полюбляв експерименти і, з іншого боку, фантазуючи, намагався зробити навколишній простір більш красивим та гармонійним за допомогою різноманітних творчих прийомів.

Особливістю програми є те, що студенти мають можливість одночасно засвоювати як теоретичні основи фізики, акцентуючи увагу на особливих властивостях наноматеріалів, так і вивчати основи дизайну, набуваючи практичних навичок, які дозволяють поєднати в одному об’єкті естетичні й культурні цінності з найсучаснішими технологіями та досягненнями науки.

Студенти

Протягом навчального року на кафедрі проходять навчання студенти 1–4 курсів денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Перспективи для студентів

В процесі навчання  студенти зможуть:  

  • виконувати якісний і кількісний математичний аналіз процесів, які пов’язані зі спеціальністю;
  • складати математичні моделі та застосовувати відповідні математичні методи для дослідження та відшукання розв’язків прикладних задач;
  • вирішувати практичні технологічні задачі;
  • використовувати математичні моделі, методи обробки та аналізу інформації, керування технологічними процесами у подальшій практичній діяльності фахівців.

Випускник спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»  може працевлаштуватися на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі проєктування та створення дизайнерських рішень з використанням новітніх нано- та мікро- розмірних структур.

Професійні назви робіт, які може виконувати випускник: інженер-дослідник з нанотехнологій; інженер-конструктор; інженер з виробництва наночастинок; інженер-технолог з нанотехнологій; інженер-дизайнер з наноматеріалів; інженер із впровадження нової техніки й технології; інженер-проектувальник.