КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ПРАВО. Господарсько-правова діяльність

Обрати професію Сторінки освітніх програм

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність: 081 Право

Освітня програма «Господарсько-правова діяльність»

Освітні ступені: «Бакалавр», «Магістр»

Освітня програма «Право»

Освітній ступень : «Бакалавр», «Доктор філософії»

 

 Кафедра приватного та публічного права

 

Контакти:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, кабінет № 1408

Телефон для довідок: + 380-256-24-60

Приймальна комісія: +38044-256-29-75

e-mail:

Сторінка кафедри господарського права

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти.

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу на 1 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр денної або заочної форм навчання вступники складають конкурсні предмети (ЗНО) та творчі конкурси

Для вступу для здобуття освітнього ступеня магістр денної форми навчання вступники складають вступні випробування.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Телефони та контакти приймальної комісії  

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail[email protected]

 

Основною метою навчання за фахом є підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі права, що направлені на здобуття студентом правових знань юридичного напряму і наукової діяльності.

Всім студентам факультету дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Студенти останнього року навчання проходять виробничу та переддипломну практику в юридичних та страхових компаніях, органах місцевого самоврядування, прокуратурі, в судах, у  системі нотаріату та адвокатури.

 

За результатами навчання випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують у професійній правничій діяльності. Працевлаштування в державних і недержавних організаціях будь-якої форми власності, де потрібні юридичні знання (включаючи і підприємства легкої промисловості та побутового обслуговування).

Студенти-випускники можуть працювати як керівниками всіх рівнів управління так і галузевими фахівцями; правозахисних структурах так і у правоохоронних органах України; організаторами малого і середнього бізнесу; юрисконсультами на різних підприємствах та організаціях незалежно від форм власності.

 

Кафедра приватного та публічного  права підтримує і розвиває міжнародні зв'язки з вищими навчальними закладами та організаціями із зарубіжних країн.

Міжнародне співробітництво реалізується через участь кафедри приватного та публічного права, разом зі студентами, у спільних освітянських проєктах та міжнародних конференціях, круглих столах, симпозіумах тощо. 

Кафедра постійно займається підготовкою бакалаврів та магістрів із Республік Польща, Азербайджан, Казахстан та ін.

 

Випускники мають широкий спектр можливостей:

Студенти кафедри приватного та публічного права мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

На військову підготовку (на базі Київського національного університету технологій та дизайну, який проводить військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання) можуть бути прийняті студенти всіх форм навчання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть як юнаки, так і дівчата

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 081 Право:

МИ ЗАПРОШУЄМО ВАС 

ПРИЄДНАТИСЯ ДО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ, ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМИ

«ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

 

 

2Результати моніторингу якості освіти - Моніторинг якості освітніх програм 

Рецензії стейкхолдерів ОП «Господарсько-правова діяльність» другий рівень вищої освіти:

1) Федоренко В.Л. – директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, д.ю.н., професор.

2) Міловська Н. В. – провідний науковий співробітник відділу проблем приватного права НДІ приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України, д.ю.н., доцент.

3) Простибоженко О. С. – адвокат, Голова Комітету з цивільного права та процесу Національної асоціації адвокатів України, керуючий АБ «Олега Простибоженка», к.ю.н.

 

Рецензії стейкхолдерів ОП «Господарсько-правова діяльність» третій рівень вищої освіти:

1) Чуваков О. А. – завідувач кафедри кримінального права, кримінального процесу і криміналістики Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова, д.ю.н., професор.

2) Федотова Г. В. – начальник науково-організаційного відділу Державного науково-дослідного інституту МВС України, д.ю.н, старший науковий співробітник.

3) Міловська Н. В. – провідний науковий співробітник відділу проблем приватного іправа НДІ приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України, д.ю.н., доцент.

4) Оніщик Ю. В. – завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму, д.ю.н., доцент.

5) Світличний О. П. – професор кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування, д.ю.н., доцент.

 

 

3. Громадське обговорення проєктів освітніх програм - Пропозиції стейкхолдерів, щодо оптимізації освітньої програми 

 

Пропозиції стейкхолдерів щодо оптимізації освітньо-професійної програми

«Господарсько-правова діяльність» зі спеціальності 081 «Право» другий рівень вищої освіти

Автор

Зміст пропозиції

Рішення проєктної групи

Владислав Федоренко – директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, д.ю.н., професор.

Розширити вивчення студентами механізму захисту майнових прав інтелектуальної власності шляхом збільшення кількості лекційних та практичних годин із навчальної дисципліни «Актуальні питання інтелектуальної власності в Україні».

Прийнято рішення про збільшення аудиторних (лекційних та практичних) годин із навчальної дисципліни «Актуальні питання інтелектуальної власності», а саме: 24 год. лекції (було 20), 24 год. практичні (було 20).

Олег Простибоженко – адвокат, Голова Комітету з цивільного права та процесу Національної асоціації адвокатів України, керуючий АБ «Олега Простибоженка», к.ю.н.

Необхідно посилити ФК в напрямку формування у майбутніх магістрів права здатності ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права у процесі практичної діяльності адвоката у сфері бізнес-права із відповідним їх відображенням у програмних результатах навчання.

 

Прийнято рішення про закріплення окремої ФК щодо здатності ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права у процесі практичної діяльності адвоката у сфері бізнес-права (ФК 17) та закріплення у програмних результатах навчання уміння умотивувати правову позицію, зокрема як бізнес-адвоката, застосовуючи тактичні особливості правового представництва суб’єкта господарювання (ПРН 13).

 

 

Пропозиції стейкхолдерів щодо оптимізації освітньо-професійної програми

«Господарсько-правова діяльність» зі спеціальності 081 «Право» третій рівень вищої освіти

Автор

Зміст пропозиції

Рішення проєктної групи

Ірина Полат  – аспірант ДФЗП-20

1. Внести до освітньої програми третього рівня освіти, дисципліни кримінально-правового направлення.

 

Прийнято рішення не вносити вказані дисципліни до ОП у зв’язку з недостатньою кількістю годин в навчальному плані.

Ігор Хомічов – ДФЗП-19

2. Проводити анкетування стейкхолдерів, здобувачів освіти та інших зацікавлених осіб на сайті КНУТД.

Компактну анкету з невеликою кількістю питань розмістити  саме в цьому розділі «Пропозиції стейкхолдерів щодо оптимізації освітньо-

професійної програми».