КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ІНСТИТУТ ПРАВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

ВЛАСЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

доцент, к.е.н., директор Інституту права та сучасних технологій навчання

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, кімната 4-0216

Телефон (факсдля довідок: +38044-256-21-43

e-mail: 

Сторінка ІПСТН в   https://www.facebook.com/profile.php?id=100067906219522

Про інститут

Інститут права та сучасних технологій навчання (далі – ІПСТН) готує фахівців у відповідності  до актуальних та перспективних потреб суспільства, здатних швидко адаптуватися до стрімких змін у розвитку економіки та права в умовах глобальних викликів шляхом формування у особистості системи світоглядних  координат демократичного суспільства, ціннісних  орієнтацій, здатності до раціональної дії, активної громадської та життєвої  позиції

МІСІЯ ІНСТИТУТУ:

є надання здобувачам освіти можливості особистого розвитку кожної людини та сприяння самореалізації особистості протягом життя незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання та стану здоров’я

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ:

 • підготовка фахівців та соціально-відповідальних громадян, з високим рівнем загальної культури, широким кругозором, розвинутою політико-правовою свідомістю, що визнають та поціновують верховенство права, демократичні цінності та свободи, розуміють плюральність сучасного мультикультурного світу, мислять критично та системно;
 • здійснення наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів та використання отриманих знань у практичній діяльності;
 • формування у студентів професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності відповідно до загальноєвропейських рівнів володіння іноземною мовою;
 • надання освітніх послуг шляхом застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми рівнями відповідно до державних стандартів освіти та підвищення кваліфікації працівників.
Кафедри
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ

Спеціальність

Освітні програми, спеціалізації

Випускова кафедра

Шифр

Назва

Ступінь бакалавра

017

Фізична культура і спорт

Фітнес та рекреація

Фізичного виховання та здоров'я

081

Право

Господарсько-правова діяльність

Приватного та публічного права

105

Прикладна фізика та наноматеріали

Нано- та мікротехнології в дизайні

Прикладної фізики та вищої математики

Ступінь магістра

081

Право

Господарсько-правова діяльність

Приватного та публічного права

Ступінь доктора філософії

081

Право

Право

Приватного та публічного права

 

ПРОФЕСІЇ

 

ЮРИСТ

Юрист – фахівець, який має знання у галузі юриспруденції (законодавства та практики його застосування). Головним плюсом є високий рівень попиту на таких фахівців, а універсальність професії дозволяє знайти роботу в будь-якій сфері суспільної діяльності. Випускники освітньої програми «Господарсько-правова діяльність» отримують глибокі теоретичні та практичні знання у сфері зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, правових підстав господарської діяльності, захисту прав інтелектуальної та промислової власності

 

ФАХІВЕЦЬ З РЕКРЕАЦІЇ (ФІТНЕС-ТРЕНЕР)

Фахівець, який викладає програми для рекреації, здоров’я та краси різним групам населення. У обов’язки входить показ фізичних вправ, контроль за їхнім виконанням і фізичним станом тих, хто займається. Для цього він повинен уміти раціонально спланувати як уроки фітнесу, так і підготовку до них, з урахуванням вікових та інших особливостей контингенту. Він має знати анатомію, фізіологію, біомеханіку, педагогічні та психологічні особливості навчально-тренувального процесу, а також, як розподіляти навантаження у тих або інших випадках. Підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю 017 «Фізична культура та спорт», освітня програма «Фітнес та рекреація»

 

ФАХІВЕЦЬ З ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ ТА НАНОМАТЕРАЛІВ

Випускники освітньої програми «Нано- та мікротехнології в дизайні» здатні самостійно розробляти проєкти виробів з врахуванням технологічних, економічних, екологічних та естетичних параметрів; проводити коректне обґрунтувати вибору апаратних та програмних засобів для вирішення поставлених задач в галузі технології наноструктур; проводити науково-дослідні роботи в галузі енергоефективних технологій з використанням наноматеріалів та нанотехнологій, що сприятимуть зменшенню витрат різних типів палива, підвищенню екологічної безпеки; покращення візуально-естетично сприйняття дизайнерських розробок без зниження їх функціональності; проводити конструкторські роботи з використанням апаратних та програмних засобів для розробки, виготовлення та дослідження наноструктур

 

СПІВРОБІТНИКИ ІНСТИТУТУ ПРАВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Заступник директора

Жданова Ольга Алімівна

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-21-43

e-mail: 

Заступник директора з освітньої роботи

Коваленко Інна Анатоліївна

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-29-98

e-mail: 

Заступник директора з виховної роботи

Кулак Наталія Валеріївна

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-29-98

e-mail: 

Методист вищої категорії

Абрінова Наталя Сергіївна

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-21-43

e-mail: 

Методист першої категорії

Хоменко Інна Василівна

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-29-98

e-mail: 

Методистпершої категорії

Свіргун Лариса Пилипівна

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-21-47

e-mail: 

Методист

Сінілкіна Анна Валеріївна

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-29-98

e-mail: 

ІСТОРІЯ ІНСТИТУТУ

З метою покращення науково-методичного забезпечення, організаційної роботи та подальшого розвитку нових форм здобуття освіти студентами без відриву від виробництва в університеті було створено заочний факультет, першим деканом якого з 1957 до 1970 року був Глущенко Мина Семенович. З 1970 до 1981 року факультет очолював Ємець Павло Мокійович.

Подальша історія заочного факультету нелінійна і непроста - факультет реформувався та перетворювався. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.12.2000 року № 557 заочний факультет перейменовано у Інститут заочно-дистанційної освіти (далі - ІЗДО), яким з 1982 по 2011 рік керував Клименко Анатолій Павлович. З метою впровадження новітніх освітніх інформаційних технологій в процес здобуття освіти на базі ІЗДО у 2008 році створено Центр дистанційної освіти (далі - ЦДО) вагомий внесок в розвиток якого зробив перший керівник - Злотенко Борис Миколайович. Згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 732 від 22.07.2010 року «Про впровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання у Київському національному університеті технологій та дизайну», ЦДО отримує дозвіл, що дає можливість Університету надавати освітні послуги за дистанційною формою здобуття освіти.

З квітня 2011 року по вересень 2014 року ІЗДО очолювала Тарасенко Ірина Олексіївна. В квітні 2014 року ІЗДО перейменовано в Інститут сучасних технологій навчання (далі - ІСТН).

З вересня 2014 року директором ІСТН призначено Власюк Тетяну Миколаївну. У квітні 2015 року Інститут сучасних технологій навчання перейменовано у Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання. З вересня 2020 року Вченою радою Університету прийнято рішення щодо перейменування  інституту в Інститут права та сучасних технологій навчання. Після реорганізації до складу інституту входять кафедри:

 • приватного та публічного права
 • фізичного виховання та здоров’я
 • прикладної фізики та вищої математики
 • іноземних мов
 • філософії, політології та українознавства
НАУКОВІ НАПРЯМИ ІНСТИТУТУ
НАЗВА НАПРЯМУ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

ПІБ керівника: Діордіца Ігор Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри.

Напрями: 

 • cуспільні науки;
 • теоретичні та практичні аспекти правового регулювання науково-технічного прогресу та інноваційних процесів в Україні;
 • правове регулювання інноваційних процесів у кібернетичному просторі.

Результати: 

Опубліковано близько 100 наукових праць

 

НАЗВА НАПРЯМУ: ОПТИМІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

ПІБ керівника: Катеринчук Катерина Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри

Напрями:

 • Дослідження прав людини на механізм їх захисту;
 • Людина як суб'єкт та об'єкт суспільних зв'язків та відносин;
 • Осмислення права через пізнання його сутності та форм прояву в суспільстві (праворозуміння);
 • Правові цінності як блага, що забезпечуються правом;
 • Інститути права як частина цілісної системи права.

Результати:

Опубліковано близько 100 наукових праць

 

СТУДЕНТИ

Особливістю виховної роботи ІПСТН є те, що в рамках співпраці студентів та викладачів було створено унікальне середовище – прогресивний студентський соціум, який сприяє ефективному процесу формування розвинутої відповідальної особистості. Студенти інституту активно беруть участь у наукових конкурсах, науковій роботі кафедр, в організації конференцій та круглих столів, підготовці свят, що безперечно сприяє підвищенню іміджу інституту та університету.

Щорічно на кафедрах проводяться олімпіади, під час яких студенти-бакалаври отримують досвід наукової роботи і вирішення актуальних питань та нестандартних проблемних ситуацій.

Щорічно кафедрою іноземних мов організовуються і проводяться наукові конференції:

 • Міжнародна наукова конференція «Діалог культур у Європейському освітньому просторі» (започаткована у 2016 році).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу» (за початкована у 2015 році).

Також на кафедрах діють наукові гуртки:

 • на кафедрі приватного та публічного права діють наукові гуртки «Актуальні питання приватного права» та «Актуальні питання публічного права»,  які готують студентів до участі у всеукраїнських студентських наукових заходах, в рамках роботи гуртків керівники здійснюють методичну допомогу у процесі виконання студентами наукових досліджень, а також проводять наукові публічні заходи та зустрічі студентства із представниками органів державної влади та місцевого самоуправління.

 

 • на кафедрі фізичного виховання та здоров’я проводяться заняття з футболу, волейболу, баскетболу, бадмінтону, настільного тенісу, ритмічної та атлетичної гімнастики

 

 

 • на кафедрі прикладної фізики та вищої математики працюють наукові гуртки «Ілюзії та фізичний світ» та «Стохастичні моделі часових рядів та їх застосування». Викладачі кафедри разом зі студентами беруть участь в наукових конференціях.

 

 • на кафедрі філософії, політології та українознавства працюють наукові гуртки: «Софія», «Соціум», «Наукові студії», «Мундир», «Ренесансний гуманізм в Україні». Доброю традицією стало проведення кафедрою Днів філософії, Сковородинських читань «Пізнай себе», наукових та творчих заходів до знаменних та пам’ятних дат, що відзначають в Україні.

 

 

 • на кафедрі іноземних мов функціонують наукові гуртки: «Економіка та бізнес”,  "Країни і люди", "Vocational Training", "Технології", "Іноземні мови в сучасному житті", "Deutsche Erfahrung", “Design”. Двічі на рік кафедра проводить тижні іноземних мов.

 

ІНСТИТУТ здійснюючи освітню-виховну діяльність вирішує наступні завдання:

 • отримання якісної освіти;
 • надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальністю, досягненні високого професіоналізму;
 • здобуття  студентами навичок самостійної науково-дослідницької діяльності;
 • розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань;
 • розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції;
 • розвиток здатності застосувати теоретичні знання у практичній роботі;
 • розвиток почуття необхідності постійного вдосконалення своїх знань.

 

ЗАРУБІЖНЕ ПАРТНЕРСТВО

ІПСТН готує кваліфікованих фахівців з числа громадян таких держав як: Азербайджан, Грузія, Китай, Китайська народна республіка, Індія, Ізраїль, Лівія.

 

Наукові доробки кафедри мають завдяки співробітництву з закладами вищої освіти та науковими закладами Польщі, Литви, Білорусії, Словаччини.

Кафедра Прикладної фізики та вищої математики має тісні зв’язки з науковцями Інституту експериментальної фізики Словацької академії наук.

Науково-педагогічні працівники інституту постійно підвищують свою кваліфікацію за кордоном.

 

 

Поставлені завдання та плани дозволять розкрити ресурсний потенціал та забезпечити максимальну ефективність роботи Інституту, активізувати інтелектуально-творчу діяльність науково-педагогічних працівників, з метою удосконалення процесу здобуття освіти, що буде виступати запорукою майбутнього успіху молодих фахівців, а отже, сприяти примноженню авторитету університету на ринку освітніх послуг та визнанню науковою спільнотою світу.