КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ. Біотехнологія високомолекулярних сполук

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність «БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ»

Освітня програма

«БІОТЕХНОЛОГІЯ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК»

Освітній ступінь

«МАГІСТР»

Кафедра біотехнології, шкіри та хутра

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри біотехнології, шкіри та хутра:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,

аудиторія 1-0212

Телефон для довідок: + 38(044)2562165

e-mail: 

https://www.facebook.com/ 

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Навчання проводиться за денною та заочною формами.

Термін навчання 1 рік 4 місяці.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «Магістр» проводиться згідно  «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну». 

Акцент в освітній програмі робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері розробки, створення, дослідження та виробництва біотехнологічних продуктів, молекулярного  конструювання та модифікації високомолекулярних сполук для створення біоматеріалів та космоцевтичних продуктів, біотрансформації та розробки екобіотехнологій на основі біоінформативних методів та вимог біобезпеки та біозахисту, розробки та створення біоаналітичних інженерних конструкцій (біосенсорів, тест-систем).

Результатом навчання студентів є набуття комплексу знань і умінь

Освітня програма є професійною, прикладною, орієнтована на підготовку фахівців, здатних на високому професійному рівні  використовувати живі об’єкти, їх фрагменти та продукти їх життєдіяльності як засіб виробництва для отримання препаратів,  продуктів і матеріалів методами біологічного синтезу та/або  біотрансформації для потреб медицини, фармації, екології, енергетики, легкої промисловості, сільського  господарства тощо.

Матеріально-технічне забезпечення навчально-наукових лабораторій кафедри дозволяє повністю забезпечити освітній процес впродовж усього циклу підготовки за спеціальністю. Обладнання лабораторій включає: комплексне обладнання для розробки, отримання та характеристики біотехнологічних продуктів різного походження за структурою та функціями; орбітальний термошейкер-інкубатор, мікробіологічний інкубатор з природною конвекцією, камеру для електрофорезу, ПЦР аналізатор та ПЦР-бокс, обладнання для імуноферментного аналізу, мікроскопи з відеокамерами для фото та відео досліджень мікробіологічних об’єктів, спектрофотометри для кількісного та якісного аналізу, стерилізатори, термостати, мікродозатори, центрифуги, в тому числі, необхідне технічне забезпечення, укомплектоване засобами обчислювальної та мультимедійної техніки тощо.

  

Перспективи для студентів

Програма розвиває перспективи стажування та працевлаштування на сучасних підприємствах України, діяльність яких побудована на біотехнологічних принципах:

Навчання на освітній програмі надає можливості для реалізації програми міжнародної академічної мобільності учасників освітнього процесу.

Програма виконується в активному дослідницькому середовищі. Молоді науковці долучаються до досліджень щодо вирішення проблем формування біоплівок та біообростання, взаємодій клітин всередині мікробних угруповань, розробки нових природоохоронних та фармацевтичних біотехнологій.

В межах актуальних питань біомоніторингу виконуються наукові дослідження щодо розробки системи біологічного моніторингу наднизьких коливань геомагнітного поля для збору та аналізу даних геомагнітних порушень в магнітосфері та змін інтенсивності люмінесценції Photobacterium phosphoreum. Студенти досліджують процеси регуляції вірус-клітинних взаємодій у природних та синтетичних низькомолекулярних сполуках.

 

Область працевлаштування

Випускники спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» можуть бути працевлаштованими на підприємствах, в організаціях та установах з біотехнологічним профілем; контрольних, діагностичних, експертно-криміналістичних, екологічних лабораторіях; органах санітарно-гігієнічного контролю, митниці, управліннях у справах захисту прав споживачів; науково-дослідних інститутах НАН України; а також в державних установах рівня Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, профільних Державних комітетах.

Випускник освітньо-професійної програми є придатним для працевлаштування на посадах: інженер-дослідник, інженер-лаборант, інженер-технолог, інженер із стандартизації та якості; біолог-дослідник, молодший науковий співробітник (біологія); науковий співробітник (біологія); науковий співробітник-консультант (біологія); біотехнолог, асистент, державний експерт, інспектор з контролю якості продукції, фахівець з біотехнології.

Всім студентам кафедри біотехнології, шкіри та хутра, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва, забезпечено проживання у гуртожитку, розташованому неподалік від навчальних корпусів Університету.

З метою створення умов для реалізації студентами творчого потенціалу, формування у молоді прагнення до здорового способу життя в Університеті функціонують Центр культури та мистецтв і Центр фізичного виховання та здоров’я.

В Університеті активно діє студентське самоврядування, що забезпечує права і можливості студентів самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів.

Студенти мають змогу користуватися їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою. Влітку бажаючі можуть відпочити за пільговими путівками у молодіжному спортивно-оздоровчому таборі університету «Молодіжний», що розташований на березі річки Козинка в Київській області.