КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

МЕНЕДЖМЕНТ ДФ

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Освітня програма: «Менеджмент»

Ступінь: «Доктор філософії»

Кафедра управління та смарт інновацій

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 4, корпус 4, аудиторії 4-0610, 4-0610а

Телефон для довідок: +38044-256-21-62

e-mail:  kme@knutd.edu.ua

 

Кафедра є випускаючою та проводить підготовку студентів за спеціальностями:

073 Менеджмент (освітні ступені «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»),

281 Публічне управління та адміністрування (освітній ступінь «Бакалавр»).

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

другий (магістерський) рівень вищої освіти;

третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

Здобувачі кафедри управління та смарт інновацій мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступень доктора філософії.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня доктор філософії проводиться відповідно до «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну». 

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail: 

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Менеджмент

Кваліфікація:

Доктор філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент» (за освітньою програмою «Менеджмент»).

Термін навчання

8 семестрів (4 роки)

Кредити ECTS

48

Форма навчання

денна/заочна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання магістр буде демонструвати:

Знати і розуміти призначення, зміст та функції науки як соціально-економічного інституту, проблем інтеграції фундаментальних та прикладних наук на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми;

Знати і розуміти теоретичні і практичні проблеми, історію розвитку та сучасного стану наукових знань у галузі менеджменту, змісту основних концепцій через критичне їх дослідження та оволодіння науковою термінологією;

Знати та уміти використовувати нормативно-правові акти, що регулюють діяльність підприємств та організацій у сучасних умовах;

Діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності в процесі проведення наукових досліджень, оприлюднення результатів та їх впровадження;

Здійснювати критичний аналіз, узагальнювати результати наукових досліджень, формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції щодо розвитку концептуальних і методологічних знань у галузі менеджменту;

Демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток та навчання інших.

Сфера працевлаштування:

Здобувач PhD після закінчення навчання за освітньо-науковою програмою 073 Менеджмент може обіймати відповідну посаду за категоріями:

науково-викладацька діяльність: керівники науково-дослідних підрозділів, керівники проектів та програм, викладачі університетів та закладів вищої освіти, наукові співробітники;

адміністративна діяльність у державних закладах та закладах освіти: керівні працівники апарату центральних органів державної влади, керівні працівники апарату місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання, керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин, професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності;

управлінська діяльність у бізнес-секторі: керівники підприємств, установ та організацій, керівники виробничих та інших основних підрозділів, керівники підрозділів маркетингу, керівники малих підприємств без апарату управління, менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів.

Робота у галузі управління та адміністрування за посадами у підрозділах наукових та державних установ, профільних кафедрах університетів, в органах державної та місцевої влади, на підприємствах та в організаціях.

 

Мета програми – забезпечити економіку країни висококваліфікованими фахівцями з менеджменту, сформувати нове покоління управлінців, здатних на науково-обґрунтованому рівні вирішувати проблеми розвитку національної економіки, публічного та корпоративного сектора.

Освітньо-наукова програма «Менеджмент» спрямована на формування у здобувачів компетентностей щодо набуття глибинних знань зі спеціальності, володіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, набуття універсальних навичок дослідника та представлення власних результатів досліджень в усній та письмовій формі, зокрема, іноземною мовою.

Здобувачі набувають: професійних компетентностей у сфері менеджменту на основі вивчення теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів управління діяльністю економічних суб’єктів різних організаційно-правових форм та видів діяльності.

 

В результаті навчання здобувачі будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

здатність до продукування нових ідей і розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності;

здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи й інструменти проведення наукових досліджень у сфері менеджменту;

здатність використовувати новітні інформаційні технології та інструменти, прогресивні програмні продукти, можливості глобальної мережі Інтернет у процесі продукування нових знань, отримання науково-практичних результатів у галузі менеджменту та у викладацькій практиці;

здатність використовувати наукові інформаційні джерела, що представляють науковий інтерес для дослідника, критично аналізувати первинні та вторинні інформаційні джерела, включаючи пошук інформації через пошукові системи онлайн, синтезувати отриману інформацію, інтерпретувати результати наукових досліджень з дотриманням правил академічної доброчесності;

здатність до публічного представлення та обговорення результатів наукового дослідження фундаментального або прикладного спрямування з проблем менеджменту іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі;

здатність впроваджувати інноваційні результати наукового дослідження у галузі менеджменту у практичну діяльність сучасних підприємств, установ, організацій;

здатність забезпечувати організаційне та документарне супроводження самостійних досліджень через управління науковими проектами, складання пропозиції щодо фінансування наукових досліджень через гранти, реєстрації прав інтелектуальної власності.

 

Фахівець з менеджменту може займати такі посади:

Всім студентам університету, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів.

 

Освітньо-наукова програма Менеджмент це:

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну на освітню програму «Менеджмент»