КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

МЕНЕДЖМЕНТ ДФ

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Освітня програма «Менеджмент»

Освітній ступінь «доктор філософії»

Кафедра менеджменту та публічного адміністрування

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 4, корпус 4, аудиторії 4-0610, 4-0610а

Телефон для довідок: +38044-256-21-62

e-mail:  [email protected]

 

Кафедра є випускаючою та проводить підготовку студентів за спеціальностями:

073 Менеджмент (освітні ступені «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»),

281 Публічне управління та адміністрування (освітній ступінь «Бакалавр»).

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

другий (магістерський) рівень вищої освіти

третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Для вступу для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії денної та заочної форми навчання вступники складають вступні випробування.

 

Здобувачі кафедри менеджменту та публічного адміністрування мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступень доктора філософії.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр»  проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail: 

 

Мета програми – забезпечити економіку країни висококваліфікованими фахівцями з менеджменту, сформувати нове покоління управлінців, здатних на науково-обґрунтованому рівні вирішувати проблеми розвитку національної економіки, публічного та корпоративного сектора.

Освітня програма «Менеджмент» спрямована на формування у здобувачів компетентностей щодо набуття глибинних знань зі спеціальності, володіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, набуття універсальних навичок дослідника та представлення власних результатів досліджень в усній та письмовій формі, зокрема, іноземною мовою.

Здобувачі набувають: професійних компетентностей у сфері менеджменту на основі вивчення теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів управління діяльністю економічних суб’єктів різних організаційно-правових форм та видів діяльності.

Здобувачі забезпечуються сучасною науковою та навчально-методичною літературою з інформацією про світові тенденції розвитку інноваційного менеджменту, сучасною комп'ютерною технікою; мають можливість вивчення інноваційних підходів, методів, методик, технологій, інструментів менеджменту з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

В результаті навчання здобувачі будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

здатність до продукування нових ідей і розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності;

здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи й інструменти проведення наукових досліджень у сфері менеджменту;

здатність використовувати новітні інформаційні технології та інструменти, прогресивні програмні продукти, можливості глобальної мережі Інтернет у процесі продукування нових знань, отримання науково-практичних результатів у галузі менеджменту та у викладацькій практиці;

здатність використовувати наукові інформаційні джерела, що представляють науковий інтерес для дослідника, критично аналізувати первинні та вторинні інформаційні джерела, включаючи пошук інформації через пошукові системи онлайн, синтезувати отриману інформацію, інтерпретувати результати наукових досліджень з дотриманням правил академічної доброчесності;

здатність до публічного представлення та обговорення результатів наукового дослідження фундаментального або прикладного спрямування з проблем менеджменту іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі;

здатність впроваджувати інноваційні результати наукового дослідження у галузі менеджменту у практичну діяльність сучасних підприємств, установ, організацій;

здатність забезпечувати організаційне та документарне супроводження самостійних досліджень через управління науковими проектами, складання пропозиції щодо фінансування наукових досліджень через гранти, реєстрації прав інтелектуальної власності.

 

 

Випускники освітньо-наукової програми здатні працювати:

науково-викладацька діяльність:

керівниками науково-дослідних підрозділів,

керівниками проектів та програм,

викладачами університетів та закладів вищої освіти,

науковими співробітниками;

адміністративна діяльність у державних закладах та закладах освіти:

керівними працівниками апарату центральних органів державної влади,

керівними працівниками апарату місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування,

керівниками підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання,

керівниками підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин,

професіоналалами в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності;

управлінська діяльність у бізнес-секторі:

керівниками підприємств, установ та організацій,

керівниками виробничих та інших основних підрозділів,

керівниками підрозділів маркетингу,

керівниками малих підприємств без апарату управління,

менеджерами (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів.

 

Інформація про наявність гуртожитків

Всім студентам університету, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів.

Освітня програма Менеджмент це:

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну на освітньо-наукову програму «Менеджмент»