КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет управління та бізнес-дизайну

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ТА СМАРТ-ІННОВАЦІЙ

Алла Олександрівна КАСИЧ,

завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0610.

Контактний телефон: +38044-256-21-62

e-mail

 

Положення про кафедру управління та смарт-інновацій

Програма розвитку кафедри управління та смарт-інновацій

 

Про кафедру
Історія

Кафедра управління та смарт-інновацій починає свою історію з 1930 року, коли в структурі інженерно-економічного факультету було створено кафедри «Планування», «Економіки праці», «Загальної економіки та обліку». У процесі розвитку кафедри змінювалася назва відповідно до змін у навчальних планах та спеціальностях, відбувався їх перерозподіл. Напрям «Управління виробництвом» сформувався в діяльності кафедри з 1967 року (кафедра мала назву «Управління та економіки підприємства», а наприкінці 90-х років ХХ ст. – «Кафедра менеджменту»).

У різні роки завідувачами кафедри працювали:

1930–1938 рр. – проф. А. М. Горностай-Польський; 1938–1953 рр. – доц. 

Г. Ш. Месежніков; 1953–1967 рр. – проф. Н. А. Адамова; 1967–1978 рр. – проф. Г. П. Іспірян; 1978–1981 рр. – доц. О. Й. Сімонов; 1981–1999 рр. – академік, проф. д.т.н. В. Д. Рожок; 1999–2005 рр. – проф. В. С. Чмельов; 2005–2006 рр. – доц. Л. О. Денисенко; 2006–2017 рр. – проф. Ю. В. Гончаров; із 2017 р. – проф. А. О. Касич.

Роки функціонування кафедри трансформувались у досвід, традиції, імідж, продовжувачами яких є нинішні викладачі, аспіранти та студенти. 

Стратегічною метою кафедри управління та смарт-інновацій є забезпечення освітнього процесу на високому теоретичному і методичному рівні, з урахування сучасного етапу розвитку управлінської науки та врахуванням вимог роботодавців; проведення наукової, навчальної, методичної, виховної роботи з метою надання освітніх послуг, відповідно до стандартів вищої освіти; формування конкурентоспроможного фахівця через здобуття молоддю необхідних культурологічних та професійних компетентностей.

Стратегічна програма розвитку кафедри управління та смарт-інновацій на 2022–2027 рр.

Умови реалізації стратегічної мети кафедри управління та смарт-інновацій:

 • імплементація європейських стандартів та передового міжнародного досвіду в галузі освітньої діяльності ЗВО щодо визначення змісту освітніх програм та окремих освітніх компонентів;
 • упровадження інноваційних методів у навчальний процес;
 • розвиток інтелектуального потенціалу кафедри, підвищення професійності НПП та забезпечення підвищення результативності освітньої та науково-дослідної діяльності;
 • розширення форм та методів співпраці з українськими та зарубіжними стратегічними партнерами-стейкхолдерами.
 • розвиток матеріально-технічної бази кафедри та університету.

Складові конкурентоспроможності кафедри: професійність, досвід та креативність викладачів; активність та наполегливість студентів; співпраця з професійними організаціями та роботодавцями.

Наразі кафедра управління та смарт-інновацій входить до складу факультету управління та бізнес-дизайну є провідним навчальним, науково-дослідним підрозділом університету для проведення освітньої й науково-дослідної діяльності.

Кафедра є випусковою та здійснює підготовку студентів за спеціальностями:

073 «Менеджмент» (освітні ступені «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»),

281 «Публічне управління та адміністрування» (освітній ступінь «Бакалавр»).

Конкурентною перевагою бакалаврських та магістерських програм кафедри управління та смарт-інновацій є їх практичне спрямування та гнучкість відповідно до змін економічного середовища, сучасних вимог; якісна підготовка кваліфікованих фахівців-управителів для різних секторів економіки та державної влади; уміння випускниками застосовувати здобуті теоретичні та методичні знання в умовах реальної економіки.

 

1. Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

освітній ступінь «Бакалавр» (термін навчання 4 роки)

Метою освітньо-професійної програми «Менеджмент» є надання студентам базових знань щодо функціонування і розвитку підприємств для формування їх конкурентоспроможності, розвитку корпоративної культури, удосконалення організаційної та виробничої структури, забезпечення ефективної системи управління. Програма спрямована на формування практичних навичок професійної діяльності у сфері управління та адміністрування.

Професія менеджера входить у світовий рейтинг TOP 25  Best Business Jobs. Перспектива збільшення кількості вакансій за цією спеціальністю – близько 300 тис.вакансій на рік. Програма пропонує комплексний підхід у сфері управління сучасних підприємств та оволодіння компетентностями конкурентоспроможного менеджера через теоретичне та практичне навчання.

 

2. Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Управління проєктами та смарт-технологіями»

освітній ступінь «Бакалавр» (термін навчання 4 роки)

Мета програми – забезпечити корпоративний сектор висококваліфікованими фахівцями з проєктного менеджменту; сформувати нове покоління керівників проєктів, які мають глибокі знання, вміють продукувати нові ідеї та ухвалювати ефективні рішення щодо розроблення й реалізації інноваційних проєктів і програм, застосування смарт-технологій для розвитку бізнесу.

Project management – це професійна діяльність, в основі якої – поєднання найсучасніших наукових знань і смарт-технологій з практичними навичками розроблення та реалізації проєктів. Він орієнтований на отримання найбільш ефективного результату під час  реалізації різноманітних проєктів. Управління проєктами та смарт-технологіями – не суха наука, а жива методологія організації, планування і координації використання людських і фінансових ресурсів протягом всього життєвого циклу проєкту. Застосування  розумних технологій розвивається невпинними темпами, що робить інновації застарілими майже так само швидко, як вони з’являються. Освітня програма пропонує комплекс компетентностей застосування смарт-технологій для розвитку бізнесу через реалізацію проєктів.

 

3Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Туристичний бізнес»

освітній ступінь «Бакалавр» (термін навчання 4 роки)

Метою освітньо-професійної програми «Туристичний бізнес» є надання студентам базових знань для формування стратегічного управлінського мислення; набуття навичок ефективної комунікативної взаємодії; розвиток загальних і професійних компетентностей у сфері туристичного бізнесу; забезпечення вмінь і навичок організаційно-управлінської та аналітичної роботи в сфері туризму.

Менеджер з туризму – це фахівець, який займається організацією, формуванням, продажем та обслуговуванням туристичного пакету клієнтів. Основними перевагами цієї професії є можливість подорожей (як ділових поїздок, так і купівля путівок за зниженою ціною). Освітня програма забезпечує теоретичні знання та практичні вміння з галузі туризму.

 

4. Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

освітній ступінь «Бакалавр» (термін навчання 4 роки)

Метою освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» є підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями щодо забезпечення ефективного публічного управління в органах державної та регіональної влади, місцевого самоврядування, здатних забезпечити соціально прийнятний рівень надання адміністративних послуг на засадах відкритості, прозорості, підзвітності, професіоналізму.

Програма спрямована на формування теоретичного базису розуміння закономірностей розвитку процесів публічного управління; набуття компетентностей щодо створення умов забезпечення ефективності функціонування органів публічної сфери; орієнтування здобувачів на саморозвиток та самовдосконалення у сфері професійної діяльності.

 

5. Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування»

освітній ступень «Магістр» (термін навчання 1,4 роки)

Мета програми – забезпечити корпоративний сектор висококваліфікованими фахівцями, які володіють професійними компетентностями у сфері управління та бізнес-адміністрування, здатні вирішувати практичні управлінські проблеми й спеціалізовані завдання з бізнес-адміністрування та зорієнтовані на здобуття знань упродовж життя задля реалізації особистісного потенціалу людини.

Програма спрямована на формування у випускників загальних і фахових компетентностей, сформованих на основі поєднання фундаментальної економічної освіти з практичними навичками прийняття управлінських рішень, командної роботи, ведення переговорів, комунікації та презентації тощо для професійної діяльності у сфері управління бізнесом. Акцент робиться на розвитку критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях, виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій та застосуванні інноваційних підходів у підприємницькій діяльності, проявленні ініціативності і й підприємливості в різних напрямах застосування сучасних управлінських технологій.

 

6. Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо-наукова програма «Менеджмент»

освітній ступінь «Доктор філософії» (термін навчання 4 роки).

Метою освітньо-наукової програми «Менеджмент» є підготовка фахівців відповідно до вимог 8 рівня Національної рамки кваліфікації у сфері менеджменту, що передбачає здобуття особою компетентностей, достатніх для продукування нових знань, розв’язання комплексних проблем дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення для загальноукраїнської або світової науки.

Удосконалення змісту освітніх програм

Співпраця з роботодавцями щодо обговорення результатів навчання, посилення практичного складника освітнього процесу та вдосконалення освітніх програм здійснюється на постійній основі шляхом проведення круглих столів, науково-практичних семінарів, вебінарів, організації екскурсій на підприємства, в установи державних органів влади, а також у процесі проходження виробничої та переддипломної практики.

У 2020–2021 н.р. було проведено низку круглих столів (у режимі онлайн) з обговорення змісту освітньо-професійних програм та навчальних планів кафедри за участю стейкхолдерів таких як: І. Ю. Гужва, доктор економічних наук, Перший заступник директора Інституту інформатизації та моделювання економіки, радник комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку; Ю. С. Погорєлов, радник Члена Рахункової Палати України, член команди з розроблення проєкту «Sustainable e-Government for Resilient and Innovative Democratic Public Administration»; О. І. Попенко, радник заступника міського голови Київської міської державної адміністрації, голова комітету ЖКІ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської Ради при КМДА, 2019–2021 рр; О. А. Коваль, заступник директора КП «Інститут розвитку міста» Кременчуцької міської ради, Полтавська область; А. В. Мельник, заступник директора з міжнародної діяльності КП «Інститут розвитку міста» Кременчуцької міської ради, Полтавська область; А. А. Халецька, доктор наук з державного управління, професор, ЗВО «Державний податковий університет»; Л. І. Вербецька, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, Благовіщенської міської територіальної громади Кіровоградської області. (https://www.facebook.com/profile.php?id=100025214258382).

Перспективи для студентів

Випускники кафедри можуть обіймати керівні посади та посади фахівців, основні напрямки професійної діяльності яких пов’язані із організаційно-управлінською, адміністративно-господарською та інформаційно-аналітичною діяльністю у корпоративному секторі та сфері державного, регіонального та муніципального управління.

Випускники кафедри готові до вирішення основних професійних завдань, з-поміж яких: проведення системного аналізу; розроблення стратегічних напрямів розвитку та забезпечення конкурентоспроможності; планування та прогнозування діяльності об’єкта управління; розроблення та впровадження нововведень; організація процесів управління та розроблення раціональних форму управління; прийняття ефективних управлінських рішень; розроблення ефективних систем мотивації та оплати праці; створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі; управління конфліктами; проведення наукових досліджень; здійснення консультаційної діяльності.

 

Випускники зі спеціальності 073 «Менеджмент» можуть працювати керівниками всіх рівнів управління в корпоративному секторі; спеціалістами виробничих, логістичних, економічних, маркетингових, кадрових та інших функціональних підрозділів підприємств; організаторами малого і середнього бізнесу; консультантами з інформаційного, логістичного забезпечення, управління розвитком персоналу.

Фахівець з менеджменту може обіймати такі посади:

 • управлінський персонал у відділах підприємств (планово-економічному, виробничому, праці та заробітної плати, технологічному, маркетингу, управління кадрами, зовнішньоекономічної діяльності);
 • заступника керівника підприємства з питань: економіки, матеріально-технічного забезпечення,  фінансів та інших;
 • керівника підприємства (генерального, функціональних, дочірніх підприємств в інтегрованих структурах);
 • начальник управління, директор департаменту (в апараті органів державної влади);
 • експерт, аналітик, консультант, організатор, менеджер з питань розвитку ринків, організацій, економічних процесів;
 • науковий співробітник (економіка).

Фахівець з організації та управління у сфері туризму може обіймати такі посади:

 • менеджер з туристичного напряму;
 • менеджер з внутрішнього туризму;
 • менеджер з міжнародного туризму;
 • фахівець з питань безпеки в туризмі;
 • консультант з питань страхування в туризмі;
 • фахівець туристичного супроводу;
 • керівник департаменту з туризму в органах виконавчої влади (на державному та регіональному рівні);
 • агент з організації туризму;
 • консультант з  подорожей, консультант (в апараті органів державної влади);
 • оргсекретар (асоціації, союзу, федерації туризму);
 • референт з основної діяльності (туризм);
 • молодший державний інспектор;
 • науковий молодший співробітник;
 • завідувач бюро подорожей.

 

Випускники зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» можуть працювати: в органах державної влади, місцевого самоврядування й громадських організаціях та здатні забезпечити надання адміністративних послуг на засадах відкритості, прозорості, підзвітності, професіоналізму. 

Фахівці з публічного управління та адміністрування може працювати:

 • керівниками та провідними фахівцями служб місцевих органів державної влади міст обласного підпорядкування;
 • керівниками та провідними фахівцями підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступниками;
 • на керівних посадах у центральних органах державної влади;
 • на керівних посадах у місцевих органах державної влади;
 • на керівних посадах місцевих органів самоврядування;
 • менеджерами (управителями) у соціальній сфері;
 • керівниками окремих ланок профспілкових організацій;
 • керівниками громадських організацій.
Випускники

Випускники кафедри управління та смарт-інновацій працюють у різних сферах господарського комплексу, на підприємствах різних форм власності як в Україні, так і за кордоном. Найвідоміші з-поміж них: В. В. Голуб – к.т.н., проф., заступник начальника гуманітарного управління Секретаріату Президента України; В. П. Шевченко – к.т.н., заступник керівника Казначейства України; М. А. Йохна – к.т.н., проф., проректор з міжнародних зв'язків Хмельницького національного університету МОН України; О. Є. Чумакова – директор ТОВ «Траєкторія»; Р. В. Янковий – депутат Київської обласної ради, М. М. Карапіщенко – головний спеціаліст в Міністерстві економіки України.

Науково-педагогічні працівники

Станом на 01.09.2022 р. на кафедрі працюють 7 викладачів, в тому числі: 2 доктори наук, професорів; 5 кандидатів наук, доцентів.

Викладачі кафедри управління та смарт-інновацій мають багаторічний стаж та досвід роботи у вищих навчальних закладах, високу педагогічну кваліфікацію, постійно впроваджують інноваційні підходи до викладання.

Алла Олександрівна, КАСИЧ, завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

На кафедрі працює з 2016 р.

Напрями наукової діяльності: управління інноваційною та інвестиційною діяльністю, формування національних інноваційних систем, активізація модернізаційних процесів у економіці, управління процесами децентралізації, управління сталим розвитком.

Викладає дисципліни: «Стратегічне управління», «Управління змінами», «Міжнародний менеджмент», «Менеджмент сталого розвитку», «Глобальний стратегічний менеджмент», «Менеджмент і адміністрування».

Професійна відповідність забезпечується виконанням пунктів ЛУ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19.

Індекси цитування: Google Scholar 25, Scopus9, Web of Science5.

   

Сторінка викладача

Олена Вікторівна ВАРТАНОВА, професор кафедри, доктор економічних наук, професор

На кафедрі працює з 2021 р.

Напрями наукової діяльності: публічні і соціальні комунікації; адміністративний менеджмент; HR-менеджмент, маркетинг персоналу; компетенції і ключові спроможності підприємств; інноваційний розвиток підприємств; економічна психологія, поведінкова економіка і споживча поведінка; управління конкурентоспроможністю підприємств; гібридна війна та консцієнтальні загрози.

Викладає дисципліни: «Публічні і соціальні комунікації», «Бізнес-адміністрування».

Професійна відповідність забезпечується виконанням пунктів ЛУ: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 19.

Індекси цитування: Google Scholar – 10, Scopus – 1, Web of Science1.

   

Сторінка викладача

Світлана Михайлівна БОНДАРЕНКО, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

На кафедрі працює з 1994 р.

Напрями наукової діяльності: управління якістю та конкурентоспроможністю, креативний менеджмент, тайм-менеджмент, процеси соціального розвитку.

Викладає дисципліни: «Менеджмент якості», «Креативний менеджмент», «Тайм-менеджмент», «Управління конкурентоспроможністю», «Соціальні зміни та управління соціальним розвитком».

Професійна відповідність забезпечується виконанням пунктів ЛУ: 1, 2, 4, 12, 14, 19, 20.

Індекси цитування: Google Scholar – 13, Scopus – 2.

   

Сторінка викладача

Світлана Миколаївна НЕВМЕРЖИЦЬКА, доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

На кафедрі працює з 1996 р.

Напрями наукової діяльності: управління персоналом, управління інноваційною та інвестиційною діяльністю, управління операційною діяльністю підприємства.

Викладає дисципліни: «Операційний менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Менеджмент персоналу»

Професійна відповідність забезпечується виконанням пунктів ЛУ: 1, 3, 4, 11, 14, 19.

Індекси цитування: Google Scholar – 6, Scopus – 1.

  

Сторінка викладача

Тетяна Ростиславівна ЦАЛКО, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

На кафедрі працює з 2000 р.

Напрями наукової діяльності: управління операційною діяльністю, теорія організацій, оптимізація бізнес-процесів компаній, управління фінансовими потоками, фінансовий менеджмент, ризик-менеджмент контролінг, бюджетування.

Викладає дисципліни: «Операційний менеджмент», «Теорія організацій», «Ризик-менеджмент», «Адміністративні системи ЄС».

Професійна відповідність забезпечується виконанням пунктів ЛУ: 1, 3, 4, 11, 14, 19.

Індекси цитування: Google Scholar – 3, Scopus – 1.

  

Сторінка викладача

Наталія Валеріївна БУГАС, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

На кафедрі працює з 2003 р.

Напрями наукової діяльності: менеджмент, тайм-менеджмент, теорія організацій, антимонопольне регулювання.

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Тайм-менеджмент», «Теорія організацій», «Антимонопольне регулювання».

Професійна відповідність забезпечується виконанням пунктів ЛУ: 1, 3, 4, 11, 14, 19.

Індекси цитування: Google Scholar – 2.

  

Сторінка викладача

Василь Валерійович БУГАС, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

На кафедрі працює з 2010 р.

Напрями наукової діяльності: управління інтелектуальним капіталом в національному господарстві, державне регулювання економіки.

Викладає дисципліни: «Лідерство в управлінні», «Управління діяльністю економічних суб'єктів», «Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності».

Професійна відповідність забезпечується виконанням пунктів ЛУ: 1, 3, 5, 8, 10, 19.

Індекси цитування: Google Scholar – 2, Scopus – 1.

  

Сторінка викладача

Олена Олександрівна ВОЛОШЕНКО, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

На кафедрі працює з 2004 р.

Досліджує питання управління еколого-орієнтованим розвитком підприємств легкої промисловості.

Викладає дисципліни: «Екологічний та енергетичний менеджмент», «Менеджмент».

 

Галина Володимирівна КОСТЮК, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

На кафедрі працює з 2000 р. Викладає дисципліни: «Управління проектами», «Менеджмент бізнес-процесів».

Досліджує питання логістичних процесів на підприємстві.

 

Наталія Миколаївна КИРИЛКО, старший викладач, кандидат економічних наук

На кафедрі працює з 2009 р.

Досліджує проблеми підвищення ефективності виставкової діяльності.

Веде практичні заняття: «Державне та регіональне управління», «Муніципальне управління», «Виробничий менеджмент».

 

Кадровий склад кафедри постійно оновлюється, передусім, завдяки поповненню кращими випускниками факультету управління та бізнес дизайну Київського національного університету технологій та дизайну, які виявили високий рівень знань та здібності до науково-дослідницької та педагогічної діяльності.

Навчальні приміщення

Кафедра має сучасну матеріальну базу: 2 лекційні аудиторії, 3 аудиторії для практичних занять, методичний кабінет  (4610 а) та професорсько-викладацьку (4610 а) , 2 комп’ютерні класи, де встановлено 28 ЕОМ різних типів, копіювальну, аудіовізуальну техніку; навчально-методичну лабораторію, яка також забезпечує студентів навчально-методичними матеріалами, кабінет дипломного проєктування.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дає можливість повністю забезпечити навчальний процес протягом всього циклу підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування». Стан приміщень засвідчено санітарно-технічними паспортами, що відповідають чинним нормативним актам.

Основні дисципліни кафедри та їх методичне забезпечення

На кафедрі здійснюються системна підготовка та оновлення навчально-методичної літератури, пошук нових форм і методів активізації освітнього процесу (ділові ігри, ситуаційні заняття тощо).

З усіх дисциплін розроблено навчально-методичні комплекси, які визначають програми дисциплін, навчальних і виробничих практик; методичні вказівки до виконання курсових і дипломних робіт, до самостійних робіт, до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання тощо.

Основні дисципліни кафедри:

 • для спеціальності 073 «Менеджмент»: «Менеджмент», «Антикризовий та ризик-менеджмент», «Виробничий менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Креативний менеджмент», «Стратегічний менеджмент», «Організація виробництва», «Лідерство в управлінні», «Менеджмент бізнес-процесів», «Менеджмент якості», «Міжнародний менеджмент», «Теорії організацій», «Теорія та практика прийняття управлінських рішень», «Управління змінами», «Управління сталим розвитком»;
 • для спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»: «Публічне управління», «Теорія державного управління», «Державне та регіональне управління», «Ділове та публічне адміністрування», «Управління розвитком економіки регіонів», «Антимонопольне регулювання», «Муніципальне управління», «Стратегічне планування розвитку держави», «Регіонально-адміністративний менеджмент».

Наукова діяльність

Кафедра є осередком виконання наукових досліджень щодо розвитку теорії та методології менеджменту сучасних корпорацій, державного та регіонального управління, активізації інвестиційно-інноваційної діяльності, управління людськими ресурсами.

Науково-дослідна робота на кафедрі управління та смарт-інновацій здійснюється за такими напрямами: підготовка наукових кадрів з науковими ступенями; виконання тематичних науково-дослідних робіт за кошти державного фінансування та кошти замовників; опублікування наукових видань (посібників, монографій, статей); апробація результатів наукових досліджень на наукових конференціях різного рівня; залучення до наукової роботи студентів.

Протягом останніх 10 років успішно захистили кандидатські дисертації такі науково-педагогічні працівники кафедри: Є. О. Діденко, Р. М. Федоряк (2012), Т. О. Заєць, А. О. Дворецький (2013), О. О. Волошенко, В. В. Бугас (2014), О. М. Салімон (2015), С. В. Бреус (2019), Н. М. Заріцька (2020), О. С. Тарасенко (2020), Н. М. Кирилко (2021).

 

Докторанти та аспіранти кафедри

Світлана Михайлівна БОНДАРЕНКО, кандидат економічних наук, доцент

Докторантка кафедри УСІ з жовтня 2021 р.

Тема докторської дисертації: «Методологічні основи управління якістю на підприємствах легкої промисловості в умовах глобалізації бізнес-процесів». Науковий консультант: д.е.н., проф. А. О. Касич.

Має понад 150 наукових праць та методичних розробок.

Індекс цитування за науково-метричними базами: Google Scholar – 13, Scopus – 2.

  

Марина ПРОКОПЕНКО, здобувач 3-року підготовки ОНП «Менеджмент» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Тема дисертації: «Управління бізнес-процесами підприємств в умовах цифровізації економіки». Науковий керівник: д.е.н., проф. А. О. Касич.

Має 7 публікацій, з яких 4 – у журналах, що індексуються у МНМБ Scopus. Індекс цитування за науково-метричними базами: Scopus – 2.

Валентина ПАЛАМАРЧУК, здобувач 2-року підготовки ОНП «Менеджмент» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Тема дисертації: «Механізм забезпечення екологічної відповідальності в системі управління стійким розвитком підприємства». Науковий керівник: д.е.н., проф. А. О. Касич.

Має 9 публікацій, з яких 2 – у фахових наукових журналах України.

Ксенія СОКОЛОВСЬКА, здобувач 1-року підготовки ОНП «Менеджмент» за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Тема дисертації: «Управління розвитком підприємств будівельної галузі на основі імплементації цифрових бізнес-моделей». Науковий керівник: д.е.н., проф. А. О. Касич.

Має 5 публікацій, з яких 2 – у фахових наукових журналах України.

 

Науково-дослідна тематика кафедри

НПП кафедри працює на виконанням:

НДР «Приватно-державні партнерства у сфері природокористування як основа імплементації еколого-економічної безпекової доктрини розвитку України» (фінансування – Міністерство освіти і науки України, 2022–2023).

Виконавці: проф. А. О. Касич, проф. О. В. Ольшанська, проф. О. В. Алейнікова, проф. І. О. Тарасенко, доц. С. М. Бондаренко, аспіранти М. О. Прокопенко, В. А. Паламарчук.

НДР «Удосконалення організаційно-економічного забезпечення управлінських рішень господарюючих суб’єктів в умовах геополітичних викликів» (номер державної реєстрації 0118U000231,  термін: січень 2018 р. – грудень 2021 р.).

Виконавці: проф. А. О. Касич, проф. А. А. Олешко, проф. І. А. Павленко, проф. С. В. Бреус, доц. Н. В. Бугас, доц. С. М. Бондаренко, доц. Т. Р. Цалко, доц. С. М. Невмержицька, аспіранти М. О. Прокопенко та Г. С. Медвідь.

НДР на госпдоговорній основі «Формування системи управління стійким розвитком підприємств та організацій» (термін: 2021 р.).

Виконавці: проф. А. О. Касич, проф. А. А. Олешко, проф. С. В. Бреус, доц.  Н. В. Бугас, С. М. Бондаренко, доц. Т. Р. Цалко, доц. С. М. Невмержицька, аспірантка В. А. Паламарчук.

Держбюджетна тематика, в у якій брали участь викладачі кафедри впродовж останніх років:

Економіко-екологічні засади рециклінгу полімерних відходів у контексті розвитку урбаністичної інфраструктури (2017–2018 рр.), номер державної реєстрації: 0117U000603.

Економічна безпека вищих навчальних закладів: розробка заходів з мінімізації соціально-економічних втрат в умовах зовнішньої агресії (2017–2018 рр.), номер державної реєстрації: 0117U000598.

 

Результативність наукової діяльності НПП

Упродовж 2019-2021 років співробітниками кафедри управління та смарт-інновацій опубліковано 452 наукові праці. Наукові статті викладачі кафедри публікують переважно у наукових фахових виданнях України, а також у виданнях, які входять до міжнародних науково-метричних баз даних, зокрема у Scopus, Web of Science.

Публікаційна активність викладачів кафедри управління та смарт-інновацій за останні роки представлена нижче.

 

Кількість публікації у виданнях Web of Science та Scopus

 

Основні напрями наукових досліджень викладачів кафедри:

 • управління інноваційно-інвестиційним розвитком та конкурентоспроможністю промислових підприємств та національної економіки;
 • удосконалення системи державного управління в умовах децентралізації та розвитку місцевого самоврядування; 
 • підвищення ефективності виробництва в період трансформаційних процесів та з урахуванням глобальних викликів;
 • реалізація стратегічних рішень у сфері менеджменту підприємств та організацій, а також державного управління;
 • економіко-екологічні аспекти розвитку інноваційного підприємництва;
 • розвиток та управління інтеграційними процесами.

Кафедра управління та смарт-інновацій є організатором та учасником наукових конференцій та семінарів. Уже традиційними стали семінари, які проводяться спільно з Українською асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес освіти. Такий захід дає можливість викладачам кафедри обговорити з колегами основні перспективи розвитку освіти в Україні та завдання забезпечення її якості.

Наукові здобутки студентів

Важливим складником у діяльності керівництва кафедри є організація науково-дослідної роботи студентів кафедри. Основними формами студентської науки є: участь у роботі студентських наукових гуртків «Креативний менеджер» та «Лідерство в публічному управлінні», підготовка наукових статей, участь у наукових конференціях та всеукраїнських конкурсах наукових робіт студентів тощо. З-поміж напрямів наукових досліджень студентів такі проблеми як: упровадження європейських підходів до забезпечення якості; розвиток інноваційно-орієнтованого підприємництва; упровадження сучасних методів управління інноваціями на українських підприємствах.

Результати копіткої праці, активної наукової роботи та свої ідеї студенти кафедри мають змогу представити на всеукраїнському рівні та пересвідчитись у власній конкурентоспроможності ще під час навчання.

Переможці презентували свої наукові здобутки на підсумкових конференціях у таких ДВНЗ як: «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київському національному торговельно-економічному університеті, Національному університеті «Львівська політехніка», Полтавській державній аграрній академії та Київському національному університеті технологій та дизайну. Досвід, набутий у процесі виконання та презентації результатів наукових здобутків, є безцінним для майбутнього менеджера!

 

 

Підсумки студентської наукової роботи

кафедри управління та смарт-інновацій

Київського національного університету технологій та дизайну

за 2020/2021 навчальний рік 

Студенти кафедри управління та смарт-інновацій, які представляли КНУТД в рамках ІІ етапів Всеукраїнських конкурсів наукових робіт у 2020/2021 н.р., стали переможцями 12 конкурсів та отримали такі результати:

Галузь

Базовий ЗВО

Студент (керівник)

Результат

ІІ етап Всеукраїнських конкурсів дипломних робіт

1

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Одеський національний політехнічний університет

Юлія Бабич (науковий керівник – зав.каф., проф. А. О. Касич)

Диплом ІІ ступеня

2

Менеджмент персоналу

Київський національний університет технологій та дизайну

Ксенія Соколовська (науковий керівник – доц.
С. М. Бондаренко)

Диплом І ступеня

3

Менеджмент інноваційної діяльності

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Ксенія Соколовська (науковий керівник – доц.
С. М. Бондаренко)

Диплом ІІІ ступеня

ІІ етап Всеукраїнських конкурсів наукових робіт

1

Публічне управління та адміністрування

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Вікторія Годз (науковий керівник – проф.
А. А. Олешко)

Диплом І ступеня

2

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Одеський національний політехнічний університет

І. В. Рафальська (науковий керівник – зав.каф., проф. А. О. Касич)

Диплом І ступеня

3

Управління у сфері економічної конкуренції

Полтавська державна аграрна академія

Єлизавета Бодько (науковий керівник – доцент кафедри С. М. Бондаренко)

Диплом І ступеня

4

Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності

Київський національний університет технологій та дизайну

Іліна Наумкіна (науковий керівник – зав.каф., проф. А. О. Касич)

Диплом І ступеня

5

Менеджмент організацій

Одеський національний економічний університет

Світлана Хижняк (науковий керівник – зав.каф., проф. А. О. Касич)

Диплом ІІ ступеня

6

Антикризовий менеджмент

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Анастасія Гутман (науковий керівник – доцент кафедри Н. В. Бугас)

Диплом ІІ ступеня

7

Економіка бізнесу

Поліський національний університет

Дмитро Деняк (науковий керівник – доцент кафедри Т. Р. Цалко)

Диплом ІІІ ступеня

8

Економіка та управління у сфері торгівлі

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Тетяна Козир (науковий керівник – старший викладач кафедри Н. М. Кирилко)

Диплом ІІІ ступеня

9

Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності

Київський національний університет технологій та дизайну

Тетяна Поліщук (науковий керівник – професор кафедри С. В. Бреус)

Диплом ІІІ ступеня

  

 

 

Популяризація науки серед студентів та молоді на всеукраїнському рівні

Кафедра управління та смарт-інновацій повною мірою сприяє формуванню нового покоління креативних та ініціативних лідерів-управлінців, оскільки є ініціатором та організатором:

 • Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціалізацією «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності»;
 • Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціалізацією «Менеджмент персоналу»;
 • Всеукраїнської олімпіади студентів за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Київський національний університет технологій та дизайну щорічно стає майданчиком для презентації наукових здобутків студентів з усієї України. Метою проведення конкурсів є формування професійних та дослідницьких компетентностей, підвищення якості підготовки  студентських наукових та дипломних робіт, надання студентам можливості презентувати результати своїх досліджень.

Наукове співробітництво з університетами, організаціями та підприємствами

Кафедра управління та смарт-інновацій КНУТД та Орган сертифікації персоналу Української асоціації якості (ОСП УАЯ) здійснює спільний проєкт з підготовки і сертифікації персоналу відповідно до вимог Гармонізованої схеми Європейської організації якості. Договір між КНУТД та ОСП УАЯ укладений 15.12.2009 р. № 20, відповідно до якого Університет здійснює підготовку фахівців з менеджменту відповідно до вимог Гармонізованої схеми Європейської організації якості, а ОСП УАЯ проводить сертифікацію цих фахівців.

Для здійснення проєкту на кафедрі управління та смарт-інновацій, відповідно до вимог Гармонізованої схеми Європейської організації якості було розроблено й підготовлено навчальні плани та програми, а також лекційні матеріалів та інші документи, що і складають курс підготовки з кваліфікації «Молодший менеджер систем якості ЄОЯ» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент».

За результатами оцінки відповідності КНУТД занесено до Реєстру навчальних організацій як вищий навчальний заклад, що відповідає вимогам Європейської організації якості.

Випускники кафедри управління та смарт-інновацій мають можливість складання іспиту без додаткової підготовки для отримання Сертифікату компетентності ЄОЯ. Сертифікат ЄОЯ визнається в Європі та за її межами. З сертифікатом ЄОЯ розширюються можливості міжнародної кар’єри і вільного вибору роботи випускників кафедри менеджменту як в Україні, так і в європейських країнах.

Кафедра управління та смарт-інновацій тривалий час підтримує партнерські зв’язки, веде наукове співробітництво з такими організаціями як:

 • Українська Асоціація Якості (м. Київ);
 • Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО) (м. Київ);
 • ПрАТ «КСК «Чексіл» (м. Чернігів);
 • ПАТ «Текстерно» (м. Тернопіль);
 • ТОВ «Сумикамволь» (м. Суми);
 • ТОВ «Скорпіо» (м. Київ);
 • АТ «Юнікон» (м. Дніпропетровськ);
 • Видавництво «Кафедра» (м. Київ);
 • ВНЗ «Національна академія управління» (м. Київ);
 • ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (м. Київ);
 • ДУ «Інститут економіки промисловості НАН України» (м. Київ);
 • ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (м. Київ);
 • ДУ «НДІ соціально-трудових відносин Міністерства соціальної політики України» (м. Київ);
 • Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
 • Львівський інститут менеджменту;
 • Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне);
 • Національний університет Державної податкової служби України (Київська обл.,м. Ірпінь);
 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Національний університет харчових технологій (м. Київ);
 • НТУ «КПІ» (м. Київ);
 • Київська міська рада (КМДА);
 • Центр надання адміністративних послуг;
 • Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу;
 • Інститут розвитку міста Кременчук;
 • ЕООД «ТУРАЛ МЕНИДЖМЪНТ» (Болгарія, приймаючий туроператор, DMC);
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАВ Клуб» (туроператор);
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Туристична компанія “Менестіс”» (турагентство).

 

 

 

Інтеграція у світовий освітній простір

Важливим складником освітньої діяльності кафедри є міжнародна інтернаціоналізація, яка проявляється у реалізації грантової діяльності, підготовки іноземних студентів. Так, НПП кафедри взяли участь у розробці та реалізації проекту КНУТД Creative Spark, який дав можливість і викладачам, і студентам суттєво підвищити рівень англомовної підготовки.

Постійно на кафедрі здійснюється підготовка студентів з різних країн, в тому числі англійською мовою.

Зарубіжне партнерство

Міжнародне співробітництво передбачає комплексну взаємодію освітнього, культурного, наукового та ділового рівнів із закладами вищої освіти, посольствами, організаціями та установами  зарубіжних країн.

Кафедра управління та смарт-інновацій підтримує і розвиває міжнародні зв'язки. Міжнародне співробітництво реалізується через участь у спільних освітніх проєктах та міжнародних конференціях, круглих столах, симпозіумах тощо.

Інтернаціоналізація освітньої діяльності

КНУТД загалом та НПП кафедри управління та смарт-інновацій активно розвивають різні форми інтернаціоналізації діяльності, зокрема, наукову міжнародну мобільність викладачів, міжнародну співпрацю, внутрішню інтернаціоналізацію, міжнародну освіту.

В умовах протиепідемічних заходів чимало зустрічей у рамках практико-орієнтованого навчання  в 2020–2021 н.р. відбувалися в онлайн-режимі.

Відбулися круглі столи за участю студентів ОПП «Менеджмент», ОНП «Менеджмент», ОПП «Публічне управління та адміністрування», ОПП «Туристичний бізнес» із визнаними управлінцями державного, регіонального та корпоративного рівнів, зокрема:

 • круглий стіл з Президентом Вільнюської торгово-промислової та ремісничої палати паном Сігітасом ЛЕОНАВІЧУСОМ (Sigitas Leonavičius) та литовським дипломатом паном Гвідасом КЕРУШАУСКАСОМ (Gvidas Kerušauskas):

 

 

 • відеоконференція з Послом Латвійської Республіки в Україні Його Високоповажністю Паном Юрісом Пойкансом:

 

 • круглий стіл з Надзвичайним і Повноважним Послом Естонської Республіки в Україні Його Високоповажністю Паном Каїмо КУУСКОМ:

  

 • зустріч із заступником Посла Словацької Республіки в Україні Паном Матушем Корбою:

 

 

 • відео конференція з Мером литовського міста Алітус пан Неріус ЦЕСЮЛІС (Nerijus Cesiulis):

 

 • зустріч студентів з заступником Посла, радником-посланником Посольства України в Федеративній Республіці Німеччина Ростиславом Огризко:

На базі кафедри управління та смарт-інновацій під керівництвом завідувача кафедри А.О. Касич працює осередок Міждержавного інститут українсько-казахстанських відносин, діяльність якого спрямована на підготовку наукових публікацій, аналітичних матеріалів для урядових і неурядових організацій, проведення конференцій та круглих столів, бізнес-форумів у взаємодії з українськими та казахстанськими партнерами.

 

Завідувач кафедри А.О. Касич є членом редакційної колегії наукових журналів «Вестник Барановичского государственного университета (серия «Экономические науки»)», SocioWorld. Social Research&Behavioral Scionces (The Baltic Scientific Journal, Estonia), інших. Член редколегії Міжнародної конференції IEEE (Scopus, WoS), 2019-2021; Innovative Economic Symposium 2019-2021, The Institute of Technology and Business, Czechia, WoS. Рецензент журналу Quality Access to Success (Web of Science and Scopus).

Професор Алейнікова О.В. член редколегій Міжнародного наукового фахового видання «Польсько-український рочник» (Республіка Польща); Міжнародного наукового журналу «Прогресс» (м. Тбілісі, Республіка Грузія); Міжнародного наукового журналу «Проблемы юриспруденции» (м. Тбілісі, Республіка Грузія).

Активно розвивається наукове співробітництво з колегами з Інституту технологій та бізнесу в м. Чеське Будейовіце (Чехія), результатом якого є видання спільних публікацій, організація наукових конференцій.

За останні роки викладачі кафедри пройшли стажування у зарубіжних країнах:

 • доцент Н. В. Бугас – Вища школа менеджменту у м. Варшаві, (Республіка Польща)., 2015 р.; Фонд Зюстича, м. Краків, Республіка Польща, 2021 р.;
 • доцент В. В. Бугас – Університет Dabrova Gornicza у місті Краків (Польща), 2018 р.;
 • доцент С. М. Бондаренко – Фонд Зюстича, м. Краків, Республіка Польща, 2021 р.;
 • доцент С. М. Невмержицькая – Mendel University, м. Брно (Чеська Республіка), 2017 р.;
 • доцент В. В. Костинець – 8th International Scientific Training Seminars "Formation Of Knowledge Economy As The Basis for Information Society" during 180 hours May 04–11, 2019 р., Верона–Генуя–Падуя; 9th International Scientific and Practical Workshop "Formation Of Knowledge Economy As The Basis for Information Society" 180 hours December 07–11, 2019, Vienna–Salzburg, Austria; 1st International Scientific and Practical Workshop "Innovative development of science, education, economics and management in the information society" during 180 hours 20 вересня – 05 жовтня 2020 Бодрум, Туреччина;
 • проф. С. В. Бреус – Eastern European Centre of the Fundamental Researchers (Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень, Прага, Чеська республіка), 2021 р.;
 • проф. А. О. Касич – Інститут технологій та бізнесу в м. Чеське Будейовіце (Чехія), 2016 р., Саунтгемптомський університет (Велика Британія), 2019 р., Академія «Bolashaq» (Казахстан), 2020 р.

 

ЗАПРОШУЄМО ДОЛУЧИТИСЬ ДО НАШОЇ КОМАНДИ!