КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет економіки та бізнесу

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

КАСИЧ Алла Олександрівна

завідувач кафедри, д.е.н., професор

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0608, 4-0610, 4-0604

Телефони для довідок: +38044-256-21-62

e-mail

Про кафедру
Історія

Кафедра менеджменту починає свою історію з 1930 року, коли в структурі інженерно-економічного факультету були створені кафедри «Планування», «Економіки праці», «Загальної економіки та обліку». В процесі розвитку кафедри змінювали назви відповідно до змін в навчальних планах та спеціальностях, відбувався їх перерозподіл. Але напрямок «Управління виробництвом» сформувався в діяльності кафедри з 1967 року (кафедра мала назву «Управління та економіки підприємства», а в кінці 90-х років — «Кафедра менеджменту»).

Роки функціонування кафедри трансформувались у досвід, традиції, імідж, продовжувачами яких є сьогоднішні викладачі, аспіранти та студенти. 

Стратегічною метою кафедри менеджменту та публічного адміністрування є забезпечення освітнього процесу на високому теоретичному і методичному рівні, з урахування сучасного етапу розвитку управлінської науки та врахуванням вимог роботодавців; проведення наукової, навчальної, методичної, виховної роботи з метою надання освітніх послуг, що відповідають стандартам вищої освіти; формування конкурентоспроможного фахівця через здобуття молоддю необхідних культурологічних та професійних компетентностей.

Складові конкурентоспроможності кафедри: професійність, досвід  та креативність викладачів; активність та наполегливість студентів; співпраця з професійними організаціями та роботодавцями.

Кафедра є випускаючою та проводить підготовку студентів за спеціальностями:

073 Менеджмент (освітні ступені «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»),

281 Публічне управління та адміністрування (освітній ступінь «Бакалавр»).

Конкурентною перевагою бакалаврських та магістерських програм кафедри менеджменту та публічного адміністрування є їх практичне спрямування та гнучкість відповідно до змін економічного середовища, вимог сьогодення; якісна підготовка кваліфікованих фахівців-управителів для різних секторів економіки та державної влади; вміння випускниками застосовувати отримані теоретичні та методичні знання в умовах реальної економіки.

 

1. Спеціальність 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма Менеджмент

освітній ступінь «Бакалавр» (термін навчання 4 роки)

Метою освітньо-професійної програми «Менеджмент» є надання студентам базових знань щодо функціонування і розвитку підприємств для формування їх конкурентоспроможності, розвитку корпоративної культури, удосконалення організаційної та виробничої структури, забезпечення ефективної системи управління. Дана програма формує практичні навички професійної діяльності у сфері управління та адміністрування.

Професія менеджера входить у світовий рейтинг TOP 25  Best Business Jobs. Перспектива збільшення кількості вакансій за цією спеціальністю – близько 300 тис.вакансій на рік. Програма пропонує комплексний підхід у сфері управління сучасних підприємств та оволодіння компетентностями конкурентоспроможного менеджера через теоретичне та практичне навчання.

 

2. Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма Публічне управління та адміністрування

освітній ступінь «Бакалавр» (термін навчання 4 роки)

Метою освітньо-професійної програми Публічне управління та адміністрування є підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями щодо забезпечення ефективного публічного управління в органах державної та регіональної влади, місцевого самоврядування, здатних забезпечити соціально прийнятний рівень надання адміністративних послуг на засадах відкритості, прозорості, підзвітності, професіоналізму.

Програма спрямована на формування теоретичного базису розуміння закономірностей розвитку процесів публічного управління; набуття компетентностей щодо створення умов забезпечення ефективності функціонування органів публічної сфери; орієнтування здобувачів на саморозвиток та самовдосконалення у сфері професійної діяльності.

 

3. Спеціальність 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма Управління інноваційною діяльністю

освітній ступень «Магістр» (термін навчання 1,4 роки)

Метою освітньо-професійної програми Управління інноваційною діяльністю є підготовка висококваліфікованих, професійних та креативних менеджерів із сучасними поглядами та способом мислення щодо управління та реалізації можливостей інноваційного розвитку підприємств, здатних до того ж приймати повноцінну участь у наукових дослідження спрямованих на розвиток новітніх методів управління.

Програма спрямована на формування у випускників комплексного та стратегічного підходів до управління інноваційною діяльністю підприємства та оволодіння ними через теоретичне та практичне навчання; розвиток загальних і професійних компетентностей у галузі управління інноваційною діяльністю, формування лідерських якостей.

 

4. Спеціальність 073 Менеджмент

Освітньо-наукова програма Менеджмент

освітній ступень «Доктор філософії» (термін навчання 4 роки).

Метою освітньо-наукової програми Менеджмент є підготовка фахівців відповідно до вимог 8 рівня Національної рамки кваліфікації у сфері менеджменту, що передбачає здобуття особою компетентностей, достатніх для продукування нових знань, розв’язання комплексних проблем дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення для загальноукраїнської або світової науки.

Перспективи для студентів

Випускники кафедри займають керівні посади та посади фахівців, основні напрямки професійної діяльності яких пов’язані із організаційно-управлінською, адміністративно-господарською та інформаційно-аналітичною діяльністю у корпоративному секторі та сфері державного, регіонального та муніципального управління.

Випускники кафедри готові до вирішення основних професійних завдань, серед яких: проведення системного аналізу; розробка стратегічних напрямів розвитку та забезпечення конкурентоспроможності; планування та прогнозування діяльності об’єкта управління; розробка та впровадження нововведень; організація процесів управління та розроблення раціональних форму управління; прийняття ефективних управлінських рішень; розроблення ефективних систем мотивації та оплати праці; створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі; управління конфліктами; проведення наукових досліджень; здійснення консультаційної діяльності.

 

Випускники зі спеціальності 073 Менеджмент можуть працювати керівниками всіх рівнів управління в корпоративному секторі; спеціалістами виробничих, логістичних, економічних, маркетингових, кадрових та інших функціональних підрозділів підприємств; організаторами малого і середнього бізнесу; консультантами з інформаційного, логістичного забезпечення, управління розвитком персоналу.

Фахівець з менеджменту може займати такі посади:

 • управлінського персоналу у відділах підприємств (планово-економічному, виробничому, праці та заробітної плати, технологічному, маркетингу, управління кадрами, зовнішньоекономічної діяльності);
 • заступника керівника підприємства з питань: економіки, матеріально-технічного забезпечення,  фінансів, інших;
 • керівника підприємства (генерального, функціональних, дочірніх підприємств в інтегрованих структурах);
 • начальник управління, директор департаменту (в апараті органів державної влади);
 • експерт, аналітик, консультант, організатор, менеджер з питань розвитку ринків, організацій, економічних процесів;
 • науковий співробітник (економіка).

 

Випускники зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування можуть працювати: в органах державної влади, місцевого самоврядування й громадських організаціях та здатні забезпечити надання адміністративних послуг на засадах відкритості, прозорості, підзвітності, професіоналізму. 

Фахівець з публічного управління та адміністрування може займати такі посади:

 • керівниками та провідними фахівцями служб місцевих органів державної влади міст обласного підпорядкування;
 • керівниками та провідними фахівцями підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступниками;
 • на керівних посадах у центральних органах державної влади;
 • на керівних посадах у місцевих органах державної влади;
 • на керівних посадах місцевих органів самоврядування;
 • менеджерами (управителями) у соціальній сфері;
 • керівниками окремих ланок профспілкових організацій;
 • керівниками громадських організацій.
Випускники

Випускники кафедри менеджменту працюють у різних сферах господарського комлексі, на підприємствах різних форм власності як в Україні, так і за її межами. Найбільш відомі серед них: В.В. Голуб — к.т.н., проф., заступник начальника гуманітарного управління Секретаріату Президента України; В.П. Шевченко — к.т.н., заступник керівника Казначейства України; М.А. Йохна — к.т.н., проф., проректор з міжнародних зв'язків Хмельницького національного університету МОНУ; О.Є. Чумакова — директор ТОВ «Траєкторія»; Р.В. Янковий — депутат Київської обласної ради, М.М. Карапіщенко — головний спеціаліст в Міністерстві економіки України.

Науково-педагогічні працівники

Станом на 01.09.2020 р. на кафедрі працюють 14 викладачів, в тому числі: 4 доктора економічних наук, професора, 9 кандидатів наук, доцентів, 1 старший викладач.

Викладачі кафедри менеджменту та публічного адміністрування мають багаторічний стаж та досвід роботи у вищих навчальних закладах, високу педагогічну кваліфікацію, постійно впроваджують інноваційні підходи до викладання.

КАСИЧ Алла Олександрівна, завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор.

У 1993 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка, а у 1999 році аспірантуру цього ж університету. У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Київського університету імені Тараса Шевченка (спеціальність – підприємництво, менеджмент, маркетинг). У 2009 році захистила докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Науково-дослідного інституту Міністерства економіки України (спеціальність – економіка та управління національним господарством). Стажування: США, програма «Open World», 2010 р.; Словацька Республіка, 2012 р.; Республіка Чехія, 2016 р.; Велика Британія, 2019 р.

Експерт секції за фаховим напрямом «Економіка» Експертної ради МОН України. Член ГЕР 28 Публічне управління та адміністрування НАЗЯВО.

Нагороджена Грамотою МОНУ, Відмінник освіти України.

Член спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – «Економіка і управління національним господарством» та спеціальності 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», Інститут економіки промисловості НАН України.

Підготовлено два кандидата економічних наук.

Має понад 200 наукових праць та методичних розробок, є автором одноосібної монографії, співавтором 12 монографій, 1 навчального посібника з грифом МОН України. Індекс цитування за науково-метричними базами: Google Scholar – 22, Scopus – 4.

Викладає дисципліни: «Теорія державного управління», «Стратегічний менеджмент», «Управління змінами», «Міжнародний менеджмент».

Керівник студентів-переможців Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів наукових робіт студентів у галузі «Менеджмент», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Економіка та економічна політика», «Світова економіка та міжнародні економічні відносини», «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», «Нафтова та газова промисловість», інших.

Досліджує питання управління інноваційною та інвестиційною діяльністю, формування національних інноваційних систем, активізації модернізаційних процесів у економіці, управління процесами децентралізації.

  

ОЛЕШКО  Анна Анатоліївна, доктор економічних наук, професор.

На кафедрі працює з 2019 р. Викладає дисципліни «Державне та регіональне управління», «Публічне управління», «Публічні комунікації та взаємодія з громадськістю». Досліджує питання удосконалення публічного управління. Гарант освітньої програми Публічне управління та адміністрування.

  

ПАВЛЕНКО  Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор.

На кафедрі працює з 2017 р. Викладає дисципліни: «Комунікаційний менеджмент та консалтинг в інноваційній діяльності», «Управління інноваціями та трансфер технологій», «Менеджмент і лідерство». Досліджує питання інноваційної активності підприємств.

 

БРЕУС Світлана Василівна, доктор економічних наук, доцент.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Підвищення рівня економічної безпеки держави на основі технологічної реструктуризації промисловості» за спеціальністю 21.04.01 «Економічна безпека держави». У 2019 році захистила докторську дисертацію на тему «Науково-методологічні засади управління економічною безпекою системи закладів вищої освіти України».

Викладає дисципліни: «Управління проектами», «Регіонально-адміністративний менеджмент», «Державне регулювання економіки та економічна політика», «Управління розвитком інфраструктури».

Напрям наукової діяльності: інноваційний розвиток економіки, економічна безпека держави, економіка вищої освіти, економічна безпека вищих навчальних закладів.

  

БОНДАРЕНКО Світлана Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент.

На кафедрі працює з 1994 р. Викладає дисципліни: «Менеджмент якості», «Управління якістю», «Управління конкурентоспроможністю», «Соціальні зміни та управління соціальним розвитком». Досліджує питання з управління якістю, корпоративної соціальної відповідальності, соціальні процеси.

 

БУГАС Наталія Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент.

На кафедрі працює з 2003 р. Викладає дисципліни: «Організація виробництва», «Менеджмент», «Антимонопольне регулювання». Досліджує питання, що стосуються управління витратами підприємств на основі впровадження бюджетування.

 

БУГАС Василь Валерійович, кандидат економічних наук, доцент.

На кафедрі працює з 2010 р. Викладає: «Лідерство в управлінні», «Операційний менеджмент», «Менеджмент».

Досліджує проблеми страхового ринку, управління інтелектуальним капіталом підприємств.

 

ВОЛОШЕНКО Олена Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент.

На кафедрі працює з 2004 р. Викладає дисципліни: «Екологічний та енергетичний менеджмент», «Менеджмент», «Менеджмент в туризмі», Досліджує питання управління еколого-орієнтованим розвитком підприємств легкої промисловості.

 

КОСТЮК Галина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент.

На кафедрі працює з 2000 р. Викладає дисципліни: «Управління проектами», «Менеджмент бізнес-процесів».

Досліджує питання логістичних процесів на підприємстві.

 

НЕВМЕРЖИЦЬКА Світлана Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент.

На кафедрі працює з 1996 р. Викладає дисципліни: «Операційний менеджмент», «Менеджмент персоналу», «Інноваційний менеджмент», «Стратегічне планування розвитку країни». Досліджує питання, пов'язані з операційним, виробничим менеджментом та персоналом підприємства.

  

ПІДКУЙКО Олександр Олександрович, кандидат наук з державного управління.

На кафедрі працює з 2017 р. Викладає дисципліни: «Територіальне управління та місцеве самоврядування», «Управління розвитком економіки регіону». Досліджує питання розвитку територіальних громад в регіонах України».

  

ЦАЛКО Тетяна Ростиславівна, кандидат економічних наук, доцент.

На кафедрі працює з 2000 р. Викладає дисципліни: «Виробничий менеджмент», «Операційний менеджмент», «Муніципальне управління», «Адміністративні системи ЄС». Досліджує питання контролінгу, бюджетування, управління фінансовими потоками підприємств.

  

КИРИЛКО Наталія Миколаївна, старший викладач.

На кафедрі працює з 2009 р. Веде практичні заняття: «Державне та регіональне управління», «Муніципальне управління», «Виробничий менеджмент». Досліджує проблеми підвищення ефективності виставкової діяльності.

 

Кадровий склад постійно оновлюється, перш за все, за рахунок молодих випускників факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну, які виявили високий рівень знань та здібності до науково-дослідницької та педагогічної діяльності.

Навчальні приміщення

Кафедра має сучасну матеріальну базу: 2 лекційні аудиторії, 3 аудиторії для практичних занять, методичний кабінет  (4610а) та професорсько-викладацьку (4610а) , 2 комп’ютерні класи, де встановлено 28 ЕОМ різних типів, копіювальну, аудіовізуальну техніку; навчально-методичну лабораторію, яка (в тому числі) забезпечує студентів навчально-методичними матеріалами, кабінет дипломного проектування.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє повністю забезпечити навчальний процес протягом всього циклу підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування». Стан приміщень засвідчено санітарно-технічними паспортами, що відповідають існуючим нормативним актам.

Основні дисципліни кафедри та їх методичне забезпечення

На кафедрі відбувається системна підготовка та оновлення навчально-методичної літератури, пошук нових форм і методів активізації навчального процесу (ділові ігри, ситуаційні заняття тощо).

З усіх дисциплін розроблені навчально-методичні комплекси, які визначають програми дисциплін, навчальних та виробничих практик; методичні вказівки до виконання курсових та дипломних робіт, до самостійних робіт, до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання тощо.

Основними дисциплінами кафедри є

для спеціальності 073 Менеджмент: Менеджмент, Антикризовий та ризик-менеджмент, Виробничий менеджмент, Інноваційний менеджмент, Креативний менеджмент, Стратегічний менеджмент, Організація виробництва, Лідерство в управлінні, Менеджмент бізнес-процесів, Менеджмент якості, Міжнародний менеджмент, Теорії організацій, Теорія та практика прийняття управлінських рішень, Управління змінами, Управління сталим розвитком;

для спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування: Публічне управління, Теорія державного управління, Державне та регіональне управління, Ділове та публічне адміністрування, Управління розвитком економіки регіонів, Антимонопольне регулювання, Муніципальне управління, Стратегічне планування розвитку держави, Регіонально-адміністративний менеджмент.

Наукова діяльність

Кафедра є осередком виконання наукових досліджень щодо розвитку теорії та методології менеджменту сучасних корпорацій, державного та регіонального управління, активізації інвестиційно-інноваційної діяльності, управління людськими ресурсами.

Науково-дослідна робота на кафедрі менеджменту та публічного адміністрування здійснюється у розрізі: підготовки наукових кадрів з науковими ступенями; виконання тематичних науково-дослідних робіт за рахунок державного фінансування та за рахунок замовників; опублікування наукових видань (посібників, монографій, статей); апробації результатів наукових досліджень на наукових конференціях різного рівня; долучення до наукової роботи студентів.

Протягом останніх 10 років успішно захистили кандидатські дисертації такі науково-педагогічні працівники кафедри: Діденко Є.О., Федоряк Р.М. (2012), Заєць Т.О., Дворецький А.О. (2013), Волошенко О.О., Бугас В.В. (2014), Салімон О.М. (2015), Бреус С.В. (2019), Заріцька Н.М. (2020 р.), Тарасенко О.С. (2020 р). Завершує роботу над дисертацією аспірантка кафедри менеджменту Кирилко Н.В.

Держбюджетна тематика, в якій брали участь викладачі кафедри впродовж останніх років:

 1. Економіко-екологічні засади рециклінгу полімерних відходів у контексті розвитку урбаністичної інфраструктури.
 2. Економічна безпека вищих навчальних закладів: розробка заходів з мінімізації соціально-економічних втрат в умовах зовнішньої агресії.

Упродовж 2017-2019 року співробітниками кафедри менеджменту опубліковано 534 наукові праці, з яких 205 статей у наукових виданнях та 50 статей у закордонних виданнях. Наукові статті викладачі кафедри публікують переважно у наукових фахових виданнях України, а також у виданнях, які входять до міжнародних науково-метричних баз даних, в тому числі Scopus, Web of Science. 

Публікаційна активність викладачів кафедри менеджменту та публічного адміністрування за останні роки представлена нижче.

 

Кількість публікації у виданнях Web of Science та Scopus

 

Основні напрями наукових досліджень викладачів кафедри менеджменту та публічного адміністрування:

 • управління інноваційно-інвестиційним розвитком та конкурентоспроможністю промислових підприємств та національної економіки;
 • удосконалення системи державного управління в умовах децентралізації та розвитку місцевого самоврядування; 
 • підвищення ефективності виробництва в період трансформаційних процесів та з урахуванням глобальних викликів;
 • реалізація стратегічних рішень у сфері менеджменту підприємств та організацій, а також державного управління;
 • економіко-екологічні аспекти розвитку інноваційного підприємництва;
 • розвиток та управління інтеграційними процесами.

Кафедра менеджменту та публічного адміністрування є організатором та учасником наукових конференцій та семінарів. Вже традиційними стали семінари, які проводяться спільно з Українською асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес освіти. Такий захід дозволяє викладачам кафедри обговорити з колегами основні перспективи розвитку освіти в Україні та завдання забезпечення якості.

Наукові здобутки студентів

Важливою складовою керівництва кафедри є організація науково-дослідної роботи студентів кафедри. Основними формами студентської науки є: участь у роботі студентських наукових гуртків «Креативний менеджер» та «Лідерство в публічному управлінні», підготовка наукових статей, участь у наукових конференціях та Всеукраїнських конкурсах наукових робіт студентів тощо. Серед напрямів наукових досліджень студентів та проблеми як впровадження європейських підходів до забезпечення якості; розвиток інноваційно-орієнтованого підприємництва, впровадження сучасних методів управління інноваціями на українських підприємствах.

За рахунок копіткої праці та активної наукової роботи студенти кафедри мають змогу представити свої ідеї на Всеукраїнському рівні та пересвідчитись у власній конкурентоспроможності ще під час навчання.

Студентами кафедри у 2018/2019 році було підготовлено було підготовлено 24 наукові роботи, з яких 13 визнано переможцями.

Переможці презентували свої наукові здобутки на підсумкових конференціях у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київському національному торговельно-економічному університеті, Національному університеті «Львівська політехніка», Полтавській державній аграрній академії та Київському національному університеті технологій та дизайну. Досвід, отриманий в процесі виконання та презентації результатів наукових здобутків, є безцінним для майбутнього менеджера!

У 2019/2020 н.р. до загальних результатів Київського національного університету технологій та дизайну студенти кафедри менеджменту та публічного адміністрування додали:

2 перемоги (Дипломи І та ІІІ ступеня) на ІІ етапі Всеукраїнських конкурсів дипломних робіт (за спеціалізаціями Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та Менеджмент персоналу);

10 перемог (Дипломів І ступеня – 2, Дипломів ІІ ступеня – 4, дипломів ІІІ ступеня – 4) на ІІ етапі Всеукраїнських конкурсів наукових робіт.

 

Переможці 2019/2020 н.р.

Галузь

Базовий ЗВО

Студент (керівник)

Результат

ІІ етап Всеукраїнських конкурсів дипломних робіт

1

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Одеський національний політехнічний університет

Бурківська В.А. (науковий керівник – зав.каф., проф. Касич А.О.)

Диплом ІІІ ступеня

2

Менеджмент персоналу

Київський національний університет технологій та дизайну

Медвідь Г.С. (науковий керівник – зав.каф., проф. Касич А.О.)

Диплом І ступеня

ІІ етап Всеукраїнських конкурсів наукових робіт

1

Менеджмент організацій

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Бабич Ю.А., Медвідь Г.С. (науковий керівник – зав.каф., проф. Касич А.О.)

Диплом ІІ ступеня

2

Менеджмент організацій

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Рафальська І.В.

(науковий керівник – доцент кафедри Федоряк Р.М.)

Диплом ІІІ ступеня

3

Економіка та управління у сфері торгівлі

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Наумкіна І.О.

(науковий керівник – старший викладач кафедри Кирилко Н.М.)

Диплом ІІ ступеня

4

Управління персоналом і економіка праці

Тернопільський національний економічний університет

Соколовська К.В.

(науковий керівник – доцент кафедри Бондаренко С.М.)

Диплом ІІ ступеня

5

Управління у сфері економічної конкуренції

Полтавська державна аграрна академія

 

Сугоняко І.І. (науковий керівник – доцент кафедри Бреус С.В.)

Диплом І ступеня

6

Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності

Київський національний університет технологій та дизайну

Рафальська І.В.(науковий керівник – професор кафедри Олешко А.А.)

Диплом ІІ ступеня

7

Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності

Київський національний університет технологій та дизайну

Красюк Я.О. (науковий керівник – доцент кафедри Підкуйко О.О.)

Диплом ІІІ ступеня

8

Економіка та економічна політика

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Рафальська І.В. (науковий керівник – зав.каф., проф. Касич А.О.)

Диплом ІІІ ступеня

9

Публічне управління та адміністрування

Київський національний торговельно-економічний університет

Терещенко А.В., Тимошенко В.О. (науковий керівник – зав.каф., проф. Касич А.О.)

Диплом ІІІ ступеня

10

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Національний університет «Львівська політехніка»

Бабич Ю.А. (науковий керівник Касич А.О.)

Диплом І ступеня

 

 

Популяризація науки серед студентів та молоді на Всеукраїнському рівні

Кафедра менеджменту та публічного адміністрування у повній мірі сприяє формуванню нового покоління креативних та ініціативних лідерів-управлінців, оскільки є ініціатором та організатором:

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціалізацією «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності»;

Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціалізацією «Менеджмент персоналу»;

Всеукраїнської олімпіади студентів за спеціальністю 073 Менеджмент.

Київський національний університет технологій та дизайну щорічно стає площадкою для презентації наукових здобутків студентів з усієї України. Метою проведення конкурсів є формування професійних та дослідницьких компетентностей, підвищення якості підготовки  студентських наукових та дипломних робіт, надання студентам можливості презентувати результати своїх досліджень.

Наукове співробітництво з університетами, організаціями та підприємствами

Кафедра менеджменту та публічного адміністрування КНУТД та Орган сертифікації персоналу Української асоціації якості (ОСП УАЯ) здійснює спільний проект з підготовки і сертифікації персоналу відповідно до вимог Гармонізованої схеми Європейської організації якості. Договір між КНУТД та ОСП УАЯ укладений 15.12.2009 р. № 20, у відповідності до якого Університет здійснює підготовку фахівців з менеджменту відповідно до вимог Гармонізованої схеми Європейської організації якості, а ОСП УАЯ  проводить сертифікацію цих фахівців.

Для здійснення проекту на кафедрі менеджменту та публічного адміністрування проведена робота з розробки і підготовки навчальних планів та програм, а також лекційних матеріалів та ін. документів, які віднині відповідають вимогам Гармонізованої схеми Європейської організації якості і складають курс підготовки з кваліфікації «Молодший менеджер систем якості ЄОЯ» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент».

За результатами оцінки відповідності КНУТД занесено до Реєстру навчальних організацій як вищий навчальний заклад, що відповідає вимогам Європейської організації якості.

Випускники кафедри менеджменту та публічного адміністрування мають можливість здачі іспиту без додаткової підготовки для отримання Сертифікату компетентності ЄОЯ. Сертифікат ЄОЯ визнається в Європі та за її межами. З сертифікатом ЄОЯ розширюються можливості міжнародної кар’єри і вільного вибору роботи випускників кафедри менеджменту як в Україні, так і в європейських країнах.

Кафедра менеджменту та публічного адміністрування тривалий час підтримує ділові зв’язки, веде наукове співробітництво з такими організаціями як:

 • Українська Асоціація Якості (м. Київ)
 • Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО) (м. Київ)
 • ПрАТ «КСК «Чексіл» (м. Чернігів)
 • ПАТ «Текстерно» (м. Тернопіль)
 • ТОВ «Сумикамволь» (м. Суми)
 • ТОВ «Скорпіо» (м. Київ)
 • АТ «Юнікон» (м. Дніпропетровськ)
 • Видавництво «Кафедра» (м. Київ)
 • ВНЗ «Національна академія управління» (м. Київ)
 • ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (м. Київ)
 • ДУ «Інститут економіки промисловості НАН України» (м. Київ)
 • ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (м. Київ)
 • ДУ «НДІ соціально-трудових відносин Міністерства соціальної політики України» (м. Київ)
 • Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 • Львівський інститут менеджменту
 • Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)
 • Національний університет Державної податкової служби України (Київська обл.,м. Ірпінь)
 • Національний університет «Львівська політехніка»
 • Національний університет харчових технологій (м. Київ)
 • НТУ «КПІ» (м. Київ)
Міжнародна інтернаціоналізація

Важливою складовою освітньої діяльності кафедри є міжнародна інтернаціоналізація, яка проявляється у реалізації грантової діяльності, підготовки іноземних студентів. Так, НПП кафедри брав участь розробці та реалізації КНУТД проекту Creative Spark, який дав можливість і викладачам, і студентам суттєво покращити рівень англомовної підготовки.

Постійно на кафедрі здійснюється підготовка студентів з різних країн, в тому числі англійською мовою.

Зарубіжне партнерство

Міжнародне співробітництво передбачає комплексну взаємодію освітнього, культурного, наукового та ділового рівнів з вищими навчальними закладами, посольствами, організаціями та установами  зарубіжних країн.

Кафедра менеджменту та публічного адміністрування підтримує і розвиває міжнародні зв'язки з вищими навчальними закладами та організаціями із зарубіжних країн.

Міжнародне співробітництво реалізується через участь у спільних освітянських проектах та міжнародних конференціях, круглих столах, симпозіумах тощо.

На базі кафедри менеджменту та публічного адміністрування під керівництвом завідувача кафедри Касич А.О. працює осередок Міждержавного інститут українсько-казахстанських відносин, діяльність якого спрямована на підготовку наукових публікацій, аналітичних матеріалів для урядових і неурядових організацій, проведення конференцій та круглих столів, бізнес-форумів у взаємодії з українськими та казахстанськими партнерами.

 

Завідувач кафедри Касич А.О. є членом редакційної колегії фахового наукового журналу «Вестник Барановичского государственного университета (серия «Экономические науки»)».

Активно розвивається наукове співробітництво з колегами з Інституту технологій та бізнесу в м. Чеське Будейовіце (Чехія), результатом якого є видання спільних публікацій, організація наукових конференцій.

За останні роки викладачі кафедри пройшли стажування у зарубіжних країнах:

доцент Костюк Г.В. – Вища школа менеджменту у м. Варшаві, (Республіка Польща)., 2015 р.;

доцент Бугас Н.В. – Вища школа менеджменту у м. Варшаві, (Республіка Польща)., 2015 р.;

доцент Волошенко О.О.  університет Менделя в м. Брно (Чеська Республіка) за підтримки Східноєвропейського центру фундаментальних досліджень, 2016 р.;

проф. Касич А.О. – Інститут технологій та бізнесу в м. Чеське Будейовіце (Чехія), 2016 р., Саунтгемптомський університет (Велика Британія), 2019 р.

 

ЗАПРОШУЄМО ДОЛУЧИТИСЬ ДО НАШОЇ КОМАНДИ!