КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет економіки та бізнесу

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

КАСИЧ Алла Олександрівна

завідувач кафедри, д.е.н., професор

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0608, 4-0610, 4-0604

Телефони для довідок: +38044-256-21-62

e-mail

Про кафедру

Стратегічною метою кафедри менеджменту є забезпечення викладання навчальних дисциплін на високому теоретичному і методичному рівні, з урахування сучасного етапу розвитку управлінської науки та врахуванням вимог роботодавців; проведення наукової, навчальної, методичної, виховної роботи з метою надання освітніх послуг, що відповідають стандартам вищої освіти; формування конкурентоспроможного фахівця через здобуття молоддю необхідних культурологічних та професійних компетентностей.

Складові конкурентоспроможності кафедри: професійність, досвід  та креативність викладачів; активність та наполегливість студентів; співпраця з професійними організаціями та роботодавцями.

Кафедра є випускаючою та проводить підготовку студентів за спеціальностями: 073 Менеджмент (освітні ступені «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»), 281 Публічне управління та адміністрування (освітній ступінь «Бакалавр»).

Конкурентною перевагою бакалаврських та магістерських програм кафедри менеджменту є їх практичне спрямування та гнучкість відповідно до змін економічного середовища, вимог сьогодення; якісна підготовка кваліфікованих фахівців-управителів для різних секторів економіки та державної влади; вміння випускниками застосовувати отримані теоретичні та методичні знання в умовах реальної економіки.

 

1. Спеціальність 073 Менеджмент, освітній ступінь «Бакалавр» (термін навчання 4 роки):

 

1.1. Спеціалізація (освітня програма) «Менеджмент» – професія менеджера входить у світовий рейтинг TOP 25  Best Business Jobs. Перспектива збільшення кількості вакансій за цією спеціальністю – близько 300 тис.вакансій на рік. Програма пропонує комплексний підхід у сфері менеджменту сучасних підприємств та оволодіння ним через теоретичне та практичне навчання.

Метою програми є надання студентам базових знань функціонування і розвитку підприємств для формування їх  корпоративної культури, організаційної та виробничої структури, ефективної системи управління, креативного мислення. Дана програма формує практичні навички професійної діяльності у сфері менеджменту та адміністрування.

 

2. Спеціальність 073 Менеджмент, освітній ступень «Магістр» (термін навчання 1,5 роки):

2.1. Спеціалізація (освітня програма) «Управління розвитком організацій» – Метою програми є підготовка висококваліфікованих, професійних та креативних менеджерів із сучасними поглядами та способом мислення щодо управління та реалізації можливостей розвитку підприємств, здатних до того ж приймати повноцінну участь у наукових дослідження спрямованих на розвиток новітніх методів управління.

2.2. Спеціалізація (освітня програма) «Управління інноваційною діяльністю» – Програма  спрямована на формування у випускників  комплексного  та стратегічного підходів до управління  інноваційною  діяльністю підприємства та оволодіння ними через теоретичне та практичне навчання; розвиток загальних і професійних компетентностей у галузі управління інноваційною діяльністю, що базуються на здобутті студентом знань, вмінь і навичок з організації бізнес-процесів у сфері інноваційної діяльності.

 

3. Спеціальність 073 Менеджмент, освітній ступень «Доктор філософії» (термін навчання 4 роки). Ціллю програми є підготовка фахівців відповідно до вимог 8 рівня Національної рамки кваліфікації у сфері менеджменту, що передбачає здобуття особою компетентностей, достатніх для продукування нових знань, розв’язання комплексних проблем дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення для загальноукраїнської або світової науки.

Перспективи для студентів

Випускники кафедри займають керівні посади та посади фахівців, основні напрямки професійної діяльності яких пов’язані із організаційно-управлінською, адміністративно-господарською та інформаційно-аналітичною діяльністю у корпоративному секторі та сфері державного, регіонального та муніципального управління.

Випускники кафедри готові до вирішення основних професійних завдань, серед яких: проведення системного аналізу; розробка стратегічних напрямів розвитку та забезпечення конкурентоспроможності; планування та прогнозування діяльності об’єкта управління; розробка та впровадження нововведень; організація процесів управління та розроблення раціональних форму управління; прийняття ефективних управлінських рішень; розроблення ефективних систем мотивації та оплати праці; створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі; управління конфліктами; проведення наукових досліджень; здійснення консультаційної діяльності.

 

Випускники зі спеціальності 073 Менеджмент можуть працювати керівниками всіх рівнів управління в корпоративному секторі; спеціалістами виробничих, логістичних, економічних, маркетингових, кадрових та інших функціональних підрозділів підприємств; організаторами малого і середнього бізнесу; консультантами з інформаційного, логістичного забезпечення, управління розвитком персоналу.

Фахівець з менеджменту може займати такі посади:

 • управлінського персоналу у відділах підприємств (планово-економічному, виробничому, праці та заробітної плати, технологічному, маркетингу, управління кадрами, зовнішньоекономічної діяльності);
 • заступника керівника підприємства з питань: економіки, матеріально-технічного забезпечення,  фінансів, інших;
 • керівника підприємства (генерального, функціональних, дочірніх підприємств в інтегрованих структурах);
 • начальник управління, директор департаменту (в апараті органів державної влади);
 • експерт, аналітик, консультант, організатор, менеджер з питань розвитку ринків, організацій, економічних процесів;
 • науковий співробітник (економіка).

 

Випускники зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування можуть працювати: в органах державної влади, місцевого самоврядування й громадських організаціях та здатні забезпечити надання адміністративних послуг на засадах відкритості, прозорості, підзвітності, професіоналізму. 

Фахівець з публічного управління та адміністрування може займати такі посади:

 • керівниками та провідними фахівцями служб місцевих органів державної влади міст обласного підпорядкування;
 • керівниками та провідними фахівцями підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступниками;
 • на керівних посадах у центральних органах державної влади;
 • на керівних посадах у місцевих органах державної влади;
 • на керівних посадах місцевих органів самоврядування;
 • менеджерами (управителями) у соціальній сфері;
 • керівниками окремих ланок профспілкових організацій;
 • керівниками громадських організацій.
Випускники

Випускники кафедри менеджменту працюють у різних сферах господарського комлексі, на підприємствах різних форм власності як в Україні, так і за її межами. Найбільш відомі серед них: В.В. Голуб — к.т.н., проф., заступник начальника гуманітарного управління Секретаріату Президента України; В.П. Шевченко — к.т.н., заступник керівника Казначейства України; М.А. Йохна — к.т.н., проф., проректор з міжнародних зв'язків Хмельницького національного університету МОНУ; О.Є. Чумакова — директор ТОВ «Траєкторія»; Р.В. Янковий — депутат Київської обласної ради, М.М. Карапіщенко — головний спеціаліст в Міністерстві економіки України.

Історія

Кафедра менеджменту починає свою історію з 1930 року, коли в структурі інженерно-економічного факультету були створені кафедри «Планування», «Економіки праці», «Загальної економіки та обліку». В процесі розвитку кафедри змінювали назви відповідно до змін в навчальних планах та спеціальностях, відбувався їх перерозподіл. Але напрямок «Управління виробництвом» сформувався в діяльності кафедри з 1967 року (кафедра мала назву «Управління та економіки підприємства», а в кінці 90-х років — «Кафедра менеджменту»).

Завідувачами кафедри працювали:

1930-1938 рр. – проф. Горностай-Польський А.М.; 1938-1953 рр. – доц. Месежніков Г.Ш.; 1953-1967 рр. – проф. Адамова Н.А.; 1967-1978 рр. – проф. Іспірян Г.П.; 1978-1981 рр. – доц. Сімонов О. Й.; 1981-1999 рр. – академік, проф. д.т.н. Рожок В.Д.; 1999-2005 рр. – проф. Чмельов В.С.; 2005-2006 рр. – доц. Денисенко Л.О.; 2006-2017 рр. – проф. Гончаров Ю.В.; з 2017 р. – проф. Касич А.О.

Роки функціонування кафедри трансформувались у досвід, традиції, імідж, продовжувачами яких є сьогоднішні викладачі, аспіранти та студенти. 

Науково-педагогічні працівники

Станом на 01.09.2019 р. на кафедрі працюють 21 викладач, в тому числі: 3 доктора економічних наук, професора, 13 кандидатів наук, з них 13 доцентів, 1 старший викладач, 2 асистента.

Викладачі кафедри менеджменту мають багаторічний стаж та досвід роботи у вищих навчальних закладах, високу педагогічну кваліфікацію, постійно впроваджують інноваційні підходи до викладання.

КАСИЧ Алла Олександрівна, завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор.

У 1993 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка, а у 1999 році аспірантуру цього ж університету. У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Київського університету імені Тараса Шевченка (спеціальність – підприємництво, менеджмент, маркетинг). В 2004 р. було присвоєно вчене звання доцента. У 2009 році захистила докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Науково-дослідного інституту Міністерства економіки України (спеціальність – економіка та управління національним господарством). У 2011 р. було присвоєно вчене звання професора. Стажувалась: США, програма «Open World», 2010 р.; Словацька Республіка, 2012 р.; Республіка Чехія, 2016 р.

Нагороджена Грамотою МОНУ, Відмінник освіти України.

Член спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – «Економіка і управління національним господарством» та спеціальності 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», Інститут економіки промисловості НАН України.

Підготовлено два кандидата економічних наук.

Має понад 200 наукових праць та методичних розробок, є автором одноосібної монографії, співавтором 12 монографій, 1 навчального посібника з грифом МОН України. Індекс цитування за науково-метричними базами: Google Scholar – 10, Scopus – 1.

Викладає дисципліни: «Стратегічний менеджмент», «Управління змінами», «Міжнародний менеджмент».

Керівник студентів-переможців Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів наукових робіт студентів у галузі «Менеджмент», «Світова економіка та міжнародні економічні відносини», «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», «Нафтова та газова промисловість», інших.

Досліджує питання управління інноваційною та інвестиційною діяльністю, формування національних інноваційних систем, активізації модернізаційних процесів у економіці, управління вартістю корпорацій.

  

ОЛЕШКО  Анна Анатоліївна, доктор економічних наук, професор.

На кафедрі працює з 2019 р. Викладає дисципліни «Державне та регіональне управління», «Публічне управління». Досліджує питання державного управління,  менеджменту.

  

ПАВЛЕНКО  Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор.

На кафедрі працює з 2017 р. Викладає дисципліни: «Комунікаційний менеджмент та консалтинг в інноваційній діяльності», «Управління інноваціями та трансфер технологій», «Менеджмент і лідерство». Досліджує питання інноваційної активності підприємств.

 

БОНДАРЕНКО Світлана Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент.

На кафедрі працює з 1994 р. Викладає дисципліни: «Менеджмент якості», «Управління якістю», «Управління конкурентоспроможністю». Досліджує питання з управління якістю та корпоративної соціальної відповідальності.

 

БРЕУС Світлана Василівна, кандидат економічних наук, доцент.

Захистила кандидатськиу дисертацію на тему «Підвищення рівня економічної безпеки держави на основі технологічної реструктуризації промисловості» за спеціальністю 21.04.01 «Економічна безпека держави».

Викладає дисципліни: «Управління проектами».

Напрям наукової діяльності: інноваційний розвиток економіки, економічна безпека держави, економіка вищої освіти, економічна безпека вищих навчальних закладів.

Автор у тому числі співавтор більше 150 наукових праць.

Напрям наукової діяльності: інноваційний розвиток економіки, економічна безпека держави, економіка вищої освіти, економічна безпека вищих навчальних закладів.

  

БУГАС Наталія Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент.

На кафедрі працює з 2003 р. Викладає дисципліни: «Виробничий менеджмент», «Ділове та публічне адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Досліджує питання, що стосуються управління витратами підприємств на основі впровадження бюджетування.

 

БУГАС Василь Валерійович, кандидат економічних наук, доцент.

На кафедрі працює з 2010 р. Викладає: «Лідерство в управлінні», «Операційний менеджмент», «Ділове та публічне адміністрування».

Досліджує проблеми страхового ринку, управління інтелектуальним капіталом підприємств.

 

ВОЛОШЕНКО Олена Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент.

На кафедрі працює з 2004 р. Викладає дисципліни: «Екологічний та енергетичний менеджмент», «Менеджмент», «Менеджмент в туризмі», Досліджує питання управління еколого-орієнтованим розвитком підприємств легкої промисловості.

 

ДІДЕНКО Євгеній Олександрович, кандидат економічних наук, доцент.

На кафедрі працює з 2004 р. Викладає дисципліни: «Антикризове управління», «Організація виробництва і праці», «Організація і планування підприємницької діяльності», «Управління інноваціями», «Менеджменту у виробництві», «Менеджмент організацій», «Економічна безпека».

Досліджує питання економічної безпеки вітчизняних підприємств легкої промисловості.

 

КОСТЮК Галина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент.

На кафедрі працює з 2000 р. Викладає дисципліни: «Управління проектами», «Менеджмент бізнес-процесів».

Досліджує питання логістичних процесів на підприємстві.

 

КОВАЛЕНКО Марина Сергіївна, кандидат економічних наук, асистент.

На кафедрі працює з 2000 р. Веде практичні заняття: «Організація і планування виробництва», «Економіка і організація хімічних виробництв». Досліджує економіку взуттєвої підгалузі та хімічної промисловості.

 

НЕВМЕРЖИЦЬКА Світлана Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент.

На кафедрі працює з 1996 р. Викладає дисципліни: «Операційний менеджмент», «Менеджмент персоналу», «Інноваційний менеджмент». Досліджує питання, пов'язані з операційним, виробничим менеджментом та персоналом підприємства.

  

ПІДКУЙКО Олександр Олександрович, кандидат наук з державного управління.

На кафедрі працює з 2017 р. Викладає дисципліни: «Територіальне управління та місцеве самоврядування», «Антимонопольне регулювання». Досліджує питання розвитку територіальних громад в регіонах України».

 

ФЕДОРЯК Руслан Михайлович, кандидат економічних наук, доцент.

На кафедрі працює з 2005 р. Викладає дисципліни: «Тайм менеджмент», «Організаторські навички та здібності», «Організаційна поведінка», «Організація і нормування праці» «Управління конфліктами в трудовому колективі».

Працює над удосконаленням систем ефективності оцінки управління персоналом підприємств, досліджує питання енергоменеджменту.

 

ЦАЛКО Тетяна Ростиславівна, кандидат економічних наук, доцент.

На кафедрі працює з 2000 р. Викладає дисципліни: «Виробничий менеджмент», «Операційний менеджмент», «Контролінг»,. Досліджує питання контролінгу, бюджетування, управління фінансовими потоками підприємств.

  

ЦИМБАЛЕНКО Наталья Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент.

На кафедрі працює з 2019 р. Викладає дисципліни: «Публічне управління», «Теорія державного управління». Досліджує питання державного управління, управління персоналом.

  

КИРИЛКО Наталія Миколаївна, старший викладач.

На кафедрі працює з 2009 р. Веде практичні заняття: «Менеджмент виставкової діяльності», «Професійна майстерність стендиста», «Маркетинг в промисловій сфері», «Організація і стимулювання праці». Досліджує проблеми у сфері виставкової діяльності.

 

Кадровий склад постійно оновлюється, перш за все, за рахунок молодих випускників факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну, які виявили високий рівень знань та здібності до науково-дослідницької та педагогічної діяльності.

До навчального процесу залучаються фахівці-практики, а також досвідчені викладачі з-за кордону, зокрема, професори Д. Фаас (Німеччина), М. Банай та Г. Гарднер (США) які проводили заняття для студентів та майстер-класи для викладачів з питань менеджменту, а також обміну досвідом застосування сучасних методів навчання.

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра має сучасну матеріальну базу: 2 лекційні аудиторії, 3 аудиторії для практичних занять, методичний кабінет  (4610а) та професорсько-викладацьку (4610а) , 2 комп’ютерні класи, де встановлено 28 ЕОМ різних типів, копіювальну, аудіовізуальну техніку; навчально-методичну лабораторію, яка (в тому числі) забезпечує студентів навчально-методичними матеріалами, кабінет дипломного проектування.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє повністю забезпечити навчальний процес протягом всього циклу підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування». Стан приміщень засвідчено санітарно-технічними паспортами, що відповідають існуючим нормативним актам.

Основні дисципліни кафедри та їх методичне забезпечення

На кафедрі відбувається системна підготовка та оновлення навчально-методичної літератури, пошук нових форм і методів активізації навчального процесу (ділові ігри, ситуаційні заняття тощо).

З усіх дисциплін розроблені навчально-методичні комплекси, які визначають програми дисциплін, навчальних та виробничих практик; методичні вказівки до виконання курсових та дипломних робіт, до самостійних робіт, до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання тощо.

Основними дисциплінами кафедри є

для спеціальності 073 Менеджмент: Менеджмент, Антикризовий та ризик-менеджмент, Виробничий менеджмент, Інноваційний менеджмент, Креативний менеджмент, Стратегічний менеджмент, Екологічний та енергетичний менеджмент, Лідерство в управлінні, Менеджмент бізнес-процесів, Менеджмент експортно-імпортних операцій, Менеджмент якості, Міжнародний менеджмент, Теорії організацій, Теорія та практика прийняття управлінських рішень, Управління змінами, Управління кадровим діловодством;

для спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування: Публічне управління, Теорія державного управління, Державне та регіональне управління, Ділове та публічне адміністрування, Системно-управлінський аналіз конкурентоспроможності національної економіки, Територіальне управління та місцеве самоврядування, Стратегічне планування розвитку держави, Регіонально-адміністративний менеджмент.

Наукова діяльність

Кафедра є осередком виконання наукових досліджень щодо розвитку теорії та методології менеджменту сучасних корпорацій, державного та регіонального управління, активізації інвестиційно-інноваційної діяльності, управління людськими ресурсами.

Науково-дослідна робота на кафедрі менеджменту здійснюється у розрізі: підготовки наукових кадрів з науковими ступенями; виконання тематичних науково-дослідних робіт за рахунок державного фінансування та за рахунок замовників; опублікування наукових видань (посібників, монографій, статей); апробації результатів наукових досліджень на наукових конференціях різного рівня; долучення до наукової роботи студентів.

З 2017 року на базі кафедри проводиться Всеукраїнський конкурс студенчески наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент» напрям «Менеджмент інвестиційної та нновацінной діяльності», а з 2018 року – Всеукраїнський конкурс магістерських дипломних робіт за напрямом «Менеджмент персоналу».

Протягом останніх років успішно захистили кандидатські дисертації такі науково-педагогічні працівники кафедри: Діденко Є.О., Федоряк Р.М. (2012), Заєць Т.О., Дворецький А.О. (2013), Волошенко О.О., Бугас В.В. (2014), Салімон О.М. (2015).  Та докторську дисертацію Бреус С.В. (2019).

Завершують роботу над дисертаціями аспіранти кафедри менеджменту Кирилко Н.В., Ткаченко М.А.

Держбюджетна тематика, в якій беруть участь викладачі кафедри:

 1. Економіко-екологічні засади рециклінгу полімерних відходів у контексті розвитку урбаністичної інфраструктури.
 2. Економічна безпека вищих навчальних закладів: розробка заходів з мінімізації соціально-економічних втрат в умовах зовнішньої агресії.

Упродовж 2015-2017 року співробітниками кафедри менеджменту опубліковано 269 наукових праць, з яких 76 статей у наукових виданнях та 10 статей у закордонних виданнях. Наукові статті викладачі кафедри публікують переважно у наукових фахових виданнях України, які входять до міжнародних науково-метричних баз даних, в тому числі Scopus, Web of Science. У 2016 році опубліковано навчальний посібник «Організація і стимулювання праці».

Публікаційна активність викладачів кафедри менеджменту за три останніх роки представлена нижче.

 

Кількісні показники публікаційної активності викладачів кафедри менеджменту

Показники

2017 р.

2018

2019

Чисельність ПВС – усього

18

22

21

у т.ч. докторів, професорів

3

3

3

кандидатів, доцентів

17

13

13

Захищено дисертацій

2

 

1

Отримано вчене звання доцента

-

-

2

Загальна кількість  опублікованих наукових праць

139

 

 

Обсяг опублікованих наукових праць, др.арк.

107,97

132,86

138

Монографії

3

8

4

Посібники

-

-

-

Статей у фахових наукових виданнях

29

36

23

Статей у закордонних виданнях

8

8

19

Статей у інших виданнях

1

2

-

Тези доповідей

88

81

39

Методичних розробок

10

27

11

 

Кафедра менеджменту є організатором та учасником наукових конференцій та семінарів. Вже традиційними стали семінари, які проводяться спільно з Українською асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес освіти. 

 

Основні напрями наукових досліджень викладачів кафедри менеджменту:

 • управління інноваційно-інвестиційним розвитком та конкурентоспроможністю промислових підприємств та національної економіки;
 • удосконалення системи державного управління в умовах децентралізації та розвитку місцевого самоврядування; 
 • підвищення ефективності виробництва в період трансформаційних процесів та з урахуванням глобальних викликів;
 • реалізація стратегічних рішень у сфері менеджменту підприємств та організацій;
 • економіко-екологічні аспекти розвитку інноваційного підприємництва;
 • розвиток та управління інтеграційними процесами.

 

Важливою складовою керівництва кафедри є організація науково-дослідної роботи студентів кафедри. Основними формами студентської науки є: участь у роботі студентського наукового гуртка «Креативний менеджер», підготовка наукових статей, участь у наукових конференціях та Всеукраїнських конкурсах наукових робіт студентів тощо. Серед напрямів наукових досліджень студентів та проблеми як впровадження європейських підходів до забезпечення якості; розвиток інноваційно-орієнтованого підприємництва, впровадження сучасних методів управління інноваціями на українських підприємствах.

В останні роки студенти кафедри були переможцями:

Другого етапу Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт зі спеціальностей «Менеджмент», «Легка промисловість»;

Всеукраїнської та Міжнародної олімпіади з менеджменту якості серед молоді в рамках Глобального проекту «Молодіжний творчий рух «Естафета якості».

 

Наукове співробітництво з іншими організаціями

Кафедра менеджменту КНУТД та Орган сертифікації персоналу Української асоціації якості (ОСП УАЯ) здійснює спільний проект з підготовки і сертифікації персоналу відповідно до вимог Гармонізованої схеми Європейської організації якості. Договір між КНУТД та ОСП УАЯ укладений 15.12.2009 р. № 20, у відповідності до якого Університет здійснює підготовку фахівців з менеджменту відповідно до вимог Гармонізованої схеми Європейської організації якості, а ОСП УАЯ  проводить сертифікацію цих фахівців.

Для здійснення проекту на кафедрі менеджменту проведена робота з розробки і підготовки навчальних планів та програм, а також лекційних матеріалів та ін. документів, які віднині відповідають вимогам Гармонізованої схеми Європейської організації якості і складають курс підготовки з кваліфікації «Молодший менеджер систем якості ЄОЯ» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент».

За результатами оцінки відповідності КНУТД занесено до Реєстру навчальних організацій як вищий навчальний заклад, що відповідає вимогам Європейської організації якості.

Випускники кафедри менеджменту мають можливість здачі іспиту без додаткової підготовки для отримання Сертифікату компетентності ЄОЯ. Сертифікат ЄОЯ визнається в Європі та за її межами. З сертифікатом ЄОЯ розширюються можливості міжнародної кар’єри і вільного вибору роботи випускників кафедри менеджменту як в Україні, так і в європейських країнах.

Кафедра менеджменту тривалий час підтримує ділові зв’язки, веде наукове співробітництво з такими організаціями як:

 • Українська Асоціація Якості (м. Київ)
 • Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО) (м. Київ)
 • ПрАТ «КСК «Чексіл» (м. Чернігів)
 • ПАТ «Текстерно» (м. Тернопіль)
 • ТОВ «Сумикамволь» (м. Суми)
 • ТОВ «Скорпіо» (м. Київ)
 • АТ «Юнікон» (м. Дніпропетровськ)
 • Видавництво «Кафедра» (м. Київ)
 • ВНЗ «Національна академія управління» (м. Київ)
 • ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (м. Київ)
 • ДУ «Інститут економіки промисловості НАН України» (м. Київ)
 • ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (м. Київ)
 • ДУ «НДІ соціально-трудових відносин Міністерства соціальної політики України» (м. Київ)
 • Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 • Львівський інститут менеджменту
 • Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)
 • Національний університет Державної податкової служби України (Київська обл.,м. Ірпінь)
 • Національний університет «Львівська політехніка»
 • Національний університет харчових технологій (м. Київ)
 • НТУ «КПІ» (м. Київ)
Зарубіжне партнерство

Міжнародне співробітництво передбачає комплексну взаємодію освітнього, культурного, наукового та ділового рівнів з вищими навчальними закладами, посольствами, організаціями та установами  зарубіжних країн.

Кафедра менеджменту підтримує і розвиває міжнародні зв'язки з вищими навчальними закладами та організаціями із зарубіжних країн.

Міжнародне співробітництво реалізується через участь у спільних освітянських проектах та міжнародних конференціях, круглих столах, симпозіумах тощо.

На базі кафедри менеджменту під керівництвом завідувача кафедри Касич А.О. працює осередок Міждержавного інститут українсько-казахстанських відносин, діяльність якого спрямована на підготовку наукових публікацій, аналітичних матеріалів для урядових і неурядових організацій, проведення конференцій та круглих столів, бізнес-форумів у взаємодії з українськими та казахстанськими партнерами.

Завідувач кафедри Касич А.О. є членом редакційної колегії фахового наукового журналу «Вестник Барановичского государственного университета (серия «Экономические науки»)».

Активно розвивається наукове співробітництво з колегами з Інституту технологій та бізнесу в м. Чеське Будейовіце (Чехія), результатом якого є видання спільних публікацій, організація наукових конференцій.

За останні роки викладачі кафедри пройшли стажування у зарубіжних країнах:

доцент Костюк Г.В. – Вища школа менеджменту у м. Варшаві, (Республіка Польща)., 2015 р.;

доцент Бугас Н.В. – Вища школа менеджменту у м. Варшаві, (Республіка Польща)., 2015 р.;

доцент Волошенко О.О. університет Менделя в м. Брно (Чеська Республіка) за підтримки Східноєвропейського центру фундаментальних досліджень, 2016 р.;

проф. Касич А.О. – Інститут технологій та бізнесу в м. Чеське Будейовіце (Чехія), 2016 р.

Кафедра постійно займається підготовкою бакалаврів та магістрів з менеджменту для Китайської Народної Республіки.