КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

МАРКЕТИНГ ДФ

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Освітньо-наукова програма «Маркетинг»

Освітній ступінь «доктор філософії» (PhD)

 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА КОМУНІКАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ

 

Кафедра:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, кiмн. 4-0604, 4-0608

Телефон для довідок: +38044-256-21-00

e-mail: 

Сторінка кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну 

Телеграм-канал кафедри із відповідями на найпопулярніші питання про навчання https://t.me/mkdknutd

Телефони та контакти Міжнародного інституту аспірантури і докторантури

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Нормативний строк  підготовки доктора філософії складає 4 роки.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється в аспірантурі університету за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;

Навчання проводиться за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення), місцевих бюджетів (регіональне замовлення) або за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до КНУТД приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Для вступу на 1 курс для здобуття освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» очної (денної, вечірньої) або заочної форм навчання вступники складають вступні випробування: зі спеціальності, з іноземної мови та «Презентація дослідницької пропозиції». Крім того, враховуються додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступника та середній бал диплому ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Вступ на навчання для отримання освітньо-наукового ступеня «доктор-філософії» проводиться згідно з «Правилами прийому до аспірантури Київського національного університету технологій та дизайну».

Приймальна комісія:

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail: 

Метою освітньо-наукової програми 075 «Маркетинг» є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців ступеня доктора філософії, які володіють глибокими знаннями, сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями в галузі маркетингу, що направлені на розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері сучасного маркетингу, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики і сприяє самореалізації особистості протягом життя.

 

Основними цілями програми є:  розвиток дослідницьких навичок та глибокого розуміння проблем маркетингу для проведення наукової розвідки, генерування нових цілісних наукових знань; формування теоретико-методологічного базису розвитку маркетингу з урахуванням сучасних світових тенденцій та викликів, науково-освітнього простору, потреб суспільства; опанування здобувачами компетентностей для здійснення самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у галузі маркетингу, а також викладацької роботи у закладах вищої освіти; забезпечення оволодіння сучасних знань, умінь та навичок виконання оригінального дисертаційного дослідження, що має теоретичне та практичне значення, здійснення апробації та практичного впровадження наукових результатів у сфері маркетингу та успішного його захисту.

Програма орієнтована на формування у здобувачів компетентностей щодо набуття глибоких знань, умінь та навичок, оволодіння загальнонауковими та спеціальними методами, професійними методиками та технологіями, необхідними для розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері сучасного маркетингу.

Об’єктом вивчення є маркетингова діяльність як форма взаємодії суб’єктів ринкових відносин для задоволення їх економічних та соціальних інтересів.

Програма сформована як оптимальне поєднання академічних та професійних вимог. Вона орієнтована на формування у здобувачів компетентностей щодо набуття глибинних знань зі спеціальності, володіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, набуття універсальних навичок дослідника та представлення власних результатів досліджень в усній та письмовій формі, зокрема, іноземною мовою.

 

Випускник є придатним для працевлаштування у науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях, на викладацьких та інших посадах у ЗВО, в органах державного управління і місцевого самоврядування, в аналітично-інформаційних інституціях, дослідницьких наукових закладах, у сфері бізнесу.

Випускник може обіймати посади:  керівник підрозділу маркетингу, менеджер (управитель) з досліджень ринку та вивчення суспільної думки, менеджер (управитель) з питань комерційної діяльності та управління, викладач у закладах вищої освіти, викладач середніх навчальних закладів, професіонал у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, науковий співробітник

Випускники мають можливість продовжити навчання на науковому рівні вищої освіти (доктор наук).

 

Запрошуємо на навчання до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітньо-наукову програму

«МАРКЕТИНГ»

Кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну