КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ ДФ

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність «133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» 

Освітня програма «Галузеве машинобудування»

Освітньо-науковий  ступінь «доктор філософії»

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ ТА МАШИН

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0152, 1-0165

Телефони для довідок: +38044-215-21-68, +38044-256-29-94

e-mail: 

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Третій (доктор філософії) освітньо-науковий рівень вищої освіти.

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу для здобуття освітньо-наукового рівня доктор філософії денної та заочної форми навчання вступники складають вступні випробування.

Вступ на навчання для отримання освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти відділу докторантури і аспірантури

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1, к. 333

Телефон для довiдок: +38044-256-29-53

e-mail

 

Освітньо-наукова програма Галузеве машинобудування зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування базується на інноваційних проєктних результатах, із врахуванням сучасного стану обладнання галузі легкої промисловості (включно швейного, трикотажного, взуттєвого, підготовчого та іншого обладнання), в рамках яких можлива подальша професійна та наукова діяльність. Акцент робиться на науковій організації аналітично-дослідного проєктного процесу, застосуванні методів, спрямованих на подолання наукових інженерно-технічних проблем, розвиток професійного самовдосконалення, творчого мислення та пошук нестандартних наукових рішень. 

Підготовка доктора філософії з спеціальності 133 Галузеве машинобудування ведеться, як висококваліфікованого фахівця, з інтеграцією у європейський та світовий науково-освітній простір механічної інженерії.

Освітньо-наукова програма Галузеве машинобудування розвиває філософські та мовні компетентності, формує універсальні навички дослідника, які достатні для проведення та успішного завершення наукового дослідження і подальшої професійно-наукової діяльності, здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у галузевому машинобудуванні легкої промисловості, а також викладацької роботи у закладах вищої освіти.

Основними цілями освітньо-наукової програми Галузеве машинобудування є: удосконалення вмінь виявляти проблеми професійного характеру, вилучати необхідну інформацію, оперування інформацією зі спеціальності, генерування нових ідей, знаходження шляхів вирішення актуальних проблем наукового і професійно орієнтованого характеру та прогнозування їх наслідків, спрямованих на якісне виконання оригінального дисертаційного наукового дослідження; що дадуть можливість успішно працювати за фахом у сфері освіти та науки, галузей машинобудування  обладнання легкої промисловості.

Програма розвиває перспективи участі та стажування у науково-дослідних проектах та програмах академічної мобільності за кордоном. Мобільність аспірантів організовується на підставі партнерської угоди про співробітництво із зарубіжними університетами про участь у міжнародних освітніх програмах, які дають можливість: одержати додаткові знання у суміжних галузях науки; удосконалювати рівень володіння іноземною мовою.

Передбачає можливість академічної мобільності за деякими компонентами освітньої програми, що забезпечують набуття загальних та/або фахових компетентностей.

Результатом підготовки доктора філософії за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування є підготовка, апробація та успішний захист дисертації у відповідності до діючих  вимог  ОН України.

 

Типові початкові посади докторів філософії.

Здатен виконувати професійну роботу інженера-механіка, інженера-дослідника, інженера-конструктора, інженера-технолога, начальника підрозділу, наукового та науково-педагогічного працівника.

Конкурентні переваги:

Навчання в університеті.

Навчальний процес супроводжується сучасними комунікаційними засобами навчання через «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», «Електронний журнал», «Zoom», «Google Meet» та інші, які забезпечують аспірантам зручний доступ до електронних освітніх ресурсів, включно з навчально-методичними матеріалами з дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), можливість здавати звіти, виконувати контрольні тестування, консультуватися з викладачами на форумах, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого, що дозволяє також реалізувати неперервність навчання в дистанційному режимі навіть у мовах можливого локдауну.

Практична підготовка.

На кафедрі прикладної механіки та машин при підготовці дисертації з галузевого машинобудування науковий керівник та науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітню програму за кваліфікацією, відповідають профілю і напряму освітніх компонентів, що викладаються, мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід наукової роботи зі здобувачами наукового ступеню кандидата технічних наук та доктора філософії. В процесі організації навчання залучаються професіонали з досвідом дослідницької/ управлінської/інноваційної/творчої роботи та/або роботи за фахом.

В процесі навчальної підготовки поглиблено вивчаються прикладне застосування сучасних систем 3D-моделювання з використанням CAD/CAE/CAM систем SolidWorks, САМWorks, Creo PTC, ANSYS та Moldex 3D та ін., як використовуються для подальшого використання в дисертації та наукової та інноваційної діяльності.

Здобувачі наукового степеню доктор філософії самостійно виконують дослідження, розробляють експериментальні установки та проводять експерименти, займаються активною ініціативною діяльністю, беруть участь у міжнародних конференціях та семінарах, виконують підготовку патентів України  на винахід та публікацій у фахових виданнях України, країн ЄС  та проіндексованих у базах даних Scopus та/або Web of Science Core Collection (останні обов’язкові).

Для виконання наукових досліджень на кафедрі передбачена спеціалізована лабораторія «Дослідного обладнання», де наявні установки здобувачів минулих років, необхідне вимірювальне та технологічне обладнання, кафедральна технічна бібліотека з необхідною літературою за напрямом наукової підготовки.

Навчальним планом підготовки доктора філософії з галузевого машинобудування передбачено проходження педагогічної практики. Під час практики, здобувачі доктора філософії залучаються до проведення лекційних лабораторних та практичних занять з дисциплін фахового спрямування бакалаврів та магістрів спеціальності 133 Галузеве машинобудування. Здобувач за напрямком свого дослідження починає розробляти лабораторну установку для проведення фізичного або віртуального експерименту до дисертації, виконує підготовку лекційного матеріалу, що дозволяє набути початкові навички науково-педагогічного працівника.

Рівень підготовки докторів філософії (аспірантів) з галузевого машинобудування кафедрою прикладної механіки та машин підтверджується високими посадами випускників минулих років, та якістю науково-педагогічних працівників.

За результатами навчання аспірант здобувають наступні компетенції:

Місцем професійної діяльності фахівця з галузевого машинобудування  є:

Наступний рівень вищої освіти.

Після успішного завершення навчання та успішного захисту дисертації випускники отримують диплом доктора філософії за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування державного зразка:

Випускники, які успішно опанували освітньо-наукову програму доктора філософії «Галузеве машинобудування» можуть продовжувати навчання в продовж життя вдосконалюють професійні, наукові та інші види діяльності та можуть продовжувати навчання на науковому рівні вищої освіти (доктор наук) в докторантурі.

Можливе навчання в аспірантурі за зручним графіком, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

 

 

 

 «ЩОБ БУДУВАТИ – ПОТРІБНО ЗНАТИ, ЩОБ ЗНАТИ – ПОТРІБНО ВЧИТИСЯ»